Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Základy ekonómie

1.HISTÓRIA Chamurapyho zákonn, Platón, AristotelesCicero, SenekaT. Akvinský (sprav. cena., cirk. právo)merkantilizmus (dôraz bahatstva krajiny, zámor. objavy, zhranič obchod) fyzioratizmus (bohatstvo vzniká v procese výroby) S.Smis (Bohatstvo národov), šťát-ochrana krajiny+zákony, slobod. podn keynesizmus (Keynes) –priem. rev- nenasýt. trhy zrazu preplnené-hosp kríza, situáciu má riešiť štátmonetarizmus (regulácia vo fin obehu peňazí) neoklas syntéza (teraz – nemá názov, koľko má zasahovať štát?); E=spol veda; využ. vzácne zdroje výroba tovar+službyrozdelenie tovaru a služieb, vznikla pri deľbe práce)E- skúma hosp. činn. ľudíuspokojuje potreby človeka; (statky, služby); hosp. javy- opis, vysv, skúma vzťahy- vychádza z filozof (+ psych, antropol, sociol, mate,štat Potreba = uvedomený alebo neuvedomený nedostatok. Ľudia svoje potreby spoznávajú, porovnávajú, triedia podľa dôležitosti. Delíme: primárne potreby: prijímanie potravy, ochrana pred chladom,, sekundárne potreby: sociálne potreby – komunikácia, úspechy, uznania, etické, kultúrne a iné potreby. Každý čl. má svoje vlastné – individuálne potreby. Potreba je neobmedzená. Výrobné zdroje sú obmedzené.Statok – je všetko čo uspokojuje naše potreby. Rozdeľujeme na statky ekonomické, statky voľné. Ekonomické statky=vzácne statky, obmedzené množstvo, sú hmotné alebo nehmotné. Voľné statky: - voľne v prírode a v relatívne dostatočnom množstve (lesné plody, vody riek, rastliny, živočíchy).Výroba – premena výrobných faktorov na výrobky a služby. Výrobky= hmotné ekonomické statky. Služby= nehmotný ekonomický statok. Výrobky a služby získané prostredníctvom trhu nazývame tovary.
2.TYPY EKON E-systém (pre koho,ako,čo): 1. príkazová (plnenie plánu, štát.vlastn výr.prostr.,netrh, určí:. cena, mzda 2.trhová (robí sa, čo žiada spotrebiteľ- závisí aj od ich príjmov, konkurencia, minim. nákladov 3. birokratická (administr., rozhoduje centr. štát-dane) 4.zmiešaná- sociálne trhové hospodárstvo, E určuje trh, štát vytvára legislatívu; SR: nedotknuteľnosť aochrana všetk. foriem vlastníctva, konkur. prostr-slobod. podnikanie; právne, legislatívne, finanč a iné podm fungov. ekonomiky, sociálna sféra (zdrav, sociál, dôchod poist), rovnováha v medzinár. ekon. vzťahoch, ochrana živ prostr;
E delíme: 1.mikroekonómiu - skúma správanie sa jednotlivcov, podnikov. Zaoberá sa vytváraním cien jednotlivých druhov tovaru, vysvetľuje, prečo vzniká nezamestnanosť, ako funguje trh. 2.makroekonómia –sa zaoberá ekonomikou ako celkom (celkový dopyt a ponuka tovarov a služieb, inflácia, nezamestnanosť, medzinárodné ekonomické vzťahy). INAK: 1.Pozitívna ekonómia –skúma ekonomiku takú aká je. Opisuje fakty a ekonomické vzťahy medzi subjektami. 2. Normatívna ekonómia –ekonomiku nielen skúma, ale aj hodnotí a dáva odporúčania, ako riešiť konkrétne problémy
3.TRH- miesto, realizácie trhov. mechan. (kde sa stretáva ponuka s dopyt); DELENIE: a)miestny, národný, svetový b)organizovaný a neorg. c)legálny, nel. d)čiastkový , agregátny e)trh výrob. faktorov, trh tovarov a služieb, finančný trh; trhový mechanizmus: - proces tvorby: 1dopytu, 2ponuky, čiastkov, 3ceny, DOPYT – množstvo tovarov, kt. je spotrebiteľ na trhu ochotný kúpiť posun Dopyt ovplyvňuje: 1.cena; 2.množstvo žiadaného tovaru 3 výška príjmu 4.módnosť,poloha,sezónnosť : D: 1.agregátny (všetci po všetkom) 2.čiastkový (1 výrob. pre všet spotreb a naopak), individuálny (1 spotreb po 1 výrobku) ZMENY D. ak: 1. je cena vysoká, dopyt je nízky 2.sa cena zníži, dopyt sa zvýši.; človek sa snaží maximal príjmy, minimal výdaje Krivka: Pa>Pb, Qb>Qa; PONUKA množstvo tovaru a sl, kt. chcú firmy na trhu predať; Pc>Pd, Qd>Qc: priama úmera  nižšia cena, nižšia ponuka;); tvorba ceny; rovnovážna cena: ponuka=dopyt“E“ (aequilibritas), trhová cena – vzniká pri aktuálnom vzťahu ponuky a dopytu na trhu; konkurencia: 1ponuková 2dopytová(pri nedostatku tovarov) 1.dokonalá (neexistuje, len za Smisa-„nevidit. ruka“) 2nedokonalá (Amonopolistická-diferenciácia produktu, B oligopol-pár firiem nedovolí vstup ostatným C monopol 1cenová, 2necenová FUNKCIE T.: 1.inform. (cena, konkurenc., podmienky) 2.podnecuje výrobcov i spotrebiteľ. racionál. jednanie 3.rozdeľ. zdrojov a dôchodkov; ZÁKL. subjekt. T.: domácnosť, firma, štát
4.VÝROB FAKTORY =práca+pôda+kapitál; Práca – jej nositeľ je človek, trh práce – ako iný, práca sama osebe neexistuje; ponuka práce=počet práceschopného obyv; Nezamestnanosť: časť práceschop. obyv nezamestn.; miera nezamest.: MN=U/Lx100(%, L- prac. sila-obyvateľstvo v produkč., U-nezam)) Formy nezam.: 1. frikčná (dočasná)-ukonč. vzdel, zmena bydl., 2.štrukturálna – nesúlad ponuka a dopyt na T.práce 3. cyklická – prechodná, 4. skrytá – skrac. prac. času, neprepúšťa sa; INAK: 1dobrovoľná 2nedobrovoľná; SR 12% (prirodz miera nezam: 6-10%); Mzda=cena práce (vzťahom medzi dopytom a ponukou práce), MZDA: časová, úkolová, nominálna, reálna; tripartita: zamestnáv+odbory+vláda.generálna dohoda; mzdová diskriminácia=rozdiely v mzdách následkom rasy, pohlavia, náboženstva; Pôda –renta: 1diferenciálna (rozdielna úrodnosť, poloha) 2pozemková (=prenájom pôdy); dopyt po pôde=odvodený dopyt (dopyt po napr.zemiakoch určuje vývoj dopytu po pôde); ponuka pôdy=monopol; cena pôdy= renta/úrok.mierax100; Kapitál-statky, kt. sú výsledkom výroby a slúžia na výrobu ďalších statkov; 1.peňažný 2.vecný; úroková miera. u=u/Kx100 (u-úrok, K-celkový kapitál poskytnutý formou úveru); úver=záväzok, úrok=príjem plynúci z kapitálu; Hrubé investície: 1.čisté (na rozširovenie výroby) 2.obnovovacie (obnova kapitálu)
6.EKONOM.ÚLOHA ŠTÁTU= zabezpečiť v ekonomike ekonom.stabilitu, efektívnosť trhovej ekon a dôchodkovú rovnosť; Ekonomický cyklus (kolísanie reálneho produktu okolo potenciálneho) sa skladá 4 častí: stúpa ( expanzia), stabilná (vrchol), klesá ( recesia), dno. hospodárska politika= súhrn cieľov, nástrojov, procesov a opatrení štátu v jednotl. oblastiach ekonom. v danom období, má svoje ciele v makroekonomike; vláda= výkonn orgán štátu (najdôlež subjekt hosp politiky)Ciele hosp polit: 1. krátkodobé, strednodobé (1-5r), dlhodobé (5-10r) 2.(z hľadiska stability) zamestnanosť, cenová stabilita, ekonomický rast, rovnováha plat bilancie, optimálne rozdeľovanie dôchodkov; cenová stabilita=vláda sa snaží zabrániť cenovým výkyvom;; Nástroje hospod politiky: 1.monetárna politika NBS reguluje stabilitu meny (množstvo peňazí vobehu): a)reguláciou diskont. sadzbyexpanzívna pol.(zniž.úrok. sadzby)-statické b)stanoveni povinn. min. rezerv (určuje NBS)-statické c)obchodovanie na voľnom trhu - dynamické 2.fiškálna (rozpočtová) – prím. a výd.ŠRvplyv na E. ŠR- centralizov. fond peňaž. prostried., bilancia prjm. a výd. (rozp. obd. 1 r formou zákona); zvyš. daní – hranica; výdavky – do nezis. sfér (školstvo, zdrav.), obranu, správu hl. cieľ: príjmy=výdavky (prebytok, deficit) príjmy: A.nedaňové (povin. príspevky,clá,poplatky) B.daňové: a)priame (z príjmu a majetkové-nehnuteľn.,dedič.,cestná) b)nepriame (univerzálne-DPH, selektívne-spotreb.dane,z liehu,mazív,tabak); št. deficit po 31.12ŠTÁT DLH –dôsledok deficitného financovania štátneho rozpočtu; vplyv deficitu 1 negatívne na spotrebu 2 pozitívne na investovanie; stabilizátory: 1.progresívna daň z príjmov 2.poistenie v nezamestnanosti 3.subvencie cien poľnohosp produktov 4.štátny výkup poľnohosp prebytkov; diskrétna finanč. politika=regulovať príjmy obyvateľstva prostredníctvom daní
7.PENIAZE, BANK. SYST plnohodnotné p=hmotnosť kovu=s hodnotou vytlačenou na minci; funkcie peňazí: 1 výmenná 2 zúčtovacia (v účtovníctve) 3 f. uchovávateľa hodnoty; zach. hodnoty: drahé kovy, umelecké predmety, nehnuteľnosti; peniaze dnes: papier., mince, depozitné p., „skoro peniaze“ (terminované depozitá, depozitá) peňaž. deriváty: M1 – hotovostné (depozitné) peniaze, rýchlo dostupné M2 – terminované vklady s výpovednou hodnotou M3 – termin. vklady veľkých porporácií, ktoré majú ešte nižšiu likviditu ako M2, L-likvidné aktíva (cenné papiere) D-úvery; BANKY: 1 NBS (emisná) –jak vytvorí zisk +v ŠR, ale nie je to jej úloha 2.obchodné komerčné banky 3ďalšie peňaž ústavy (Slov. sporiteľňa) – so špec. poslaním Inflácia: prejav E. nerovnováhy, akékoľvek zvýšenie cenovej hladiny meranej idexom spotrebiteľských cien za urč. obd. ( mesiac, rok, štvťrok); miera infl; Index spotrebiteľských cien – CPI. Mieru inflácie: MI =  CPI/ CPIo x 100 ( % ) a)mierna(1-9%,ekonom. prijateľná), b)cválajúca (10 –100%, hospodárske i sociálne problémy), c)hyperinfl. 1000%.dezorganizáciu ekonomiky+ úplný rozpad peňaž. syst. krajiny INAK: a)skrytá-nik nevie, stúpajú ceny tovarov v spotrebiteľ koši b)potláčaná – eliminuje ju vláda c)zjavná – každý vie .INAK:1.dopytová(nárast miezd, lacné úvery,zniž. daní, zvýš. št. výdavkov 2.ponuková (rastú náklady i ceny, zvýš. mzdy); SR 3-4%; INFLÁCIA – 2 efekty: 1.niekto získa (vlastníci tovarov, dlžníci) 2. niekto stratí (vlastníci pozemkov, veriteľ) Finanč. trhy: 1.peňažný (krátkodobý) a kapitálový (dlhodobý) – oba sa realizujú v Sk, valutách i devízach 2. primárny (priam forma predaja) a sekundárny (druhotná f.p – tovarová a peňaž. burza); typy búrz: anglo-americký, stredoeurópsky, francúzky, účastníci makléri a obchodníci;
8.NÁROD a SVET HOSP –naturál. hosp=výroba=spotrebiteľ; trhové hosp=tovarová al peňaž. výmenacelonárodný trh; Meranie výkonnosti ekonomiky: Používané ukazovatele: a)HNP – hrubý národný produkt, b) HDP – hrubý domáci produkt.HNP – množstvo tovaru a služieb vyrobených za obdobie 1 roka, vyrobenými faktormi, ktoré sú vo vlastníctve občanom krajiny. Patrí sem produkcia všetkých firiem. HDP – množstvo tovaru a služieb za obdobie 1 roka, vyrobených výrobnými faktormi, ktoré sa nachádzajú v danej krajine. HNP a HDP sú na rovnakej úrovni. ČNP – čistý NP ČDP – čistý DP; ČNP a ČDP = sa rovná hrubému národnému domácemu produktu zmenšenému o amortizáciu ( hodnotu opotrebovaných strojov, zariadení budov a pod.); HDP sa skladá z niekoľkých častí: HDP= C+I+G+X (C – spotreba, I – investícia firiem, G – spotreba štátu ( výdavky) X – čistý export) Národný dôchodok: je súhrn všetkých dôchodkov, ktoré plynú z využívania výrobných faktorov za jeden rok. Ekonomické ukazovatele môžu byť nominálne – sú vyjadrené v bežných cenách daného roku, Reálne – vyjadrujeme v stálych cenách k určitému roku. Ekonomický rast:ER= Δ HDP/HDPo x 100 (SR: ekonomický rast 5%). SVET. HOSp -= všetky národ. hosp; vzájomné väzby závislosti; výmenu tovarov a služ. na svetovom trhu zabezpečuje medzinárodný obchod; miera otvorenosti NH na medzin. obchode: otvorenosť=vývoz(dovoz)/HDP x 100; medzinárodná ekon. integráciazdružovanie do region. celkov

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk