referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Želmíra
Pondelok, 23. mája 2022
Základy ekonómie
Dátum pridania: 16.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: sgh
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 853
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 9m 20s
Pomalé čítanie: 14m 0s
 
1.HISTÓRIA Chamurapyho zákonn, Platón, AristotelesCicero, SenekaT. Akvinský (sprav. cena., cirk. právo)merkantilizmus (dôraz bahatstva krajiny, zámor. objavy, zhranič obchod) fyzioratizmus (bohatstvo vzniká v procese výroby) S.Smis (Bohatstvo národov), šťát-ochrana krajiny+zákony, slobod. podn keynesizmus (Keynes) –priem. rev- nenasýt. trhy zrazu preplnené-hosp kríza, situáciu má riešiť štátmonetarizmus (regulácia vo fin obehu peňazí) neoklas syntéza (teraz – nemá názov, koľko má zasahovať štát?); E=spol veda; využ. vzácne zdroje výroba tovar+službyrozdelenie tovaru a služieb, vznikla pri deľbe práce)E- skúma hosp. činn. ľudíuspokojuje potreby človeka; (statky, služby); hosp. javy- opis, vysv, skúma vzťahy- vychádza z filozof (+ psych, antropol, sociol, mate,štat Potreba = uvedomený alebo neuvedomený nedostatok. Ľudia svoje potreby spoznávajú, porovnávajú, triedia podľa dôležitosti. Delíme: primárne potreby: prijímanie potravy, ochrana pred chladom,, sekundárne potreby: sociálne potreby – komunikácia, úspechy, uznania, etické, kultúrne a iné potreby. Každý čl. má svoje vlastné – individuálne potreby. Potreba je neobmedzená. Výrobné zdroje sú obmedzené.Statok – je všetko čo uspokojuje naše potreby. Rozdeľujeme na statky ekonomické, statky voľné. Ekonomické statky=vzácne statky, obmedzené množstvo, sú hmotné alebo nehmotné. Voľné statky: - voľne v prírode a v relatívne dostatočnom množstve (lesné plody, vody riek, rastliny, živočíchy).Výroba – premena výrobných faktorov na výrobky a služby. Výrobky= hmotné ekonomické statky. Služby= nehmotný ekonomický statok. Výrobky a služby získané prostredníctvom trhu nazývame tovary.
2.TYPY EKON E-systém (pre koho,ako,čo): 1. príkazová (plnenie plánu, štát.vlastn výr.prostr.,netrh, určí:. cena, mzda 2.trhová (robí sa, čo žiada spotrebiteľ- závisí aj od ich príjmov, konkurencia, minim. nákladov 3. birokratická (administr., rozhoduje centr. štát-dane) 4.zmiešaná- sociálne trhové hospodárstvo, E určuje trh, štát vytvára legislatívu; SR: nedotknuteľnosť aochrana všetk. foriem vlastníctva, konkur. prostr-slobod. podnikanie; právne, legislatívne, finanč a iné podm fungov. ekonomiky, sociálna sféra (zdrav, sociál, dôchod poist), rovnováha v medzinár. ekon. vzťahoch, ochrana živ prostr;
E delíme: 1.mikroekonómiu - skúma správanie sa jednotlivcov, podnikov. Zaoberá sa vytváraním cien jednotlivých druhov tovaru, vysvetľuje, prečo vzniká nezamestnanosť, ako funguje trh. 2.makroekonómia –sa zaoberá ekonomikou ako celkom (celkový dopyt a ponuka tovarov a služieb, inflácia, nezamestnanosť, medzinárodné ekonomické vzťahy). INAK: 1.Pozitívna ekonómia –skúma ekonomiku takú aká je. Opisuje fakty a ekonomické vzťahy medzi subjektami. 2. Normatívna ekonómia –ekonomiku nielen skúma, ale aj hodnotí a dáva odporúčania, ako riešiť konkrétne problémy
3.TRH- miesto, realizácie trhov. mechan. (kde sa stretáva ponuka s dopyt); DELENIE: a)miestny, národný, svetový b)organizovaný a neorg. c)legálny, nel. d)čiastkový , agregátny e)trh výrob. faktorov, trh tovarov a služieb, finančný trh; trhový mechanizmus: - proces tvorby: 1dopytu, 2ponuky, čiastkov, 3ceny, DOPYT – množstvo tovarov, kt. je spotrebiteľ na trhu ochotný kúpiť posun Dopyt ovplyvňuje: 1.cena; 2.množstvo žiadaného tovaru 3 výška príjmu 4.módnosť,poloha,sezónnosť : D: 1.agregátny (všetci po všetkom) 2.čiastkový (1 výrob. pre všet spotreb a naopak), individuálny (1 spotreb po 1 výrobku) ZMENY D. ak: 1. je cena vysoká, dopyt je nízky 2.sa cena zníži, dopyt sa zvýši.; človek sa snaží maximal príjmy, minimal výdaje Krivka: Pa>Pb, Qb>Qa; PONUKA množstvo tovaru a sl, kt. chcú firmy na trhu predať; Pc>Pd, Qd>Qc: priama úmera  nižšia cena, nižšia ponuka;); tvorba ceny; rovnovážna cena: ponuka=dopyt“E“ (aequilibritas), trhová cena – vzniká pri aktuálnom vzťahu ponuky a dopytu na trhu; konkurencia: 1ponuková 2dopytová(pri nedostatku tovarov) 1.dokonalá (neexistuje, len za Smisa-„nevidit. ruka“) 2nedokonalá (Amonopolistická-diferenciácia produktu, B oligopol-pár firiem nedovolí vstup ostatným C monopol 1cenová, 2necenová FUNKCIE T.: 1.inform. (cena, konkurenc., podmienky) 2.podnecuje výrobcov i spotrebiteľ. racionál. jednanie 3.rozdeľ. zdrojov a dôchodkov; ZÁKL. subjekt. T.: domácnosť, firma, štát
4.VÝROB FAKTORY =práca+pôda+kapitál; Práca – jej nositeľ je človek, trh práce – ako iný, práca sama osebe neexistuje; ponuka práce=počet práceschopného obyv; Nezamestnanosť: časť práceschop. obyv nezamestn.; miera nezamest.: MN=U/Lx100(%, L- prac. sila-obyvateľstvo v produkč., U-nezam)) Formy nezam.: 1. frikčná (dočasná)-ukonč. vzdel, zmena bydl., 2.štrukturálna – nesúlad ponuka a dopyt na T.práce 3. cyklická – prechodná, 4. skrytá – skrac. prac. času, neprepúšťa sa; INAK: 1dobrovoľná 2nedobrovoľná; SR 12% (prirodz miera nezam: 6-10%); Mzda=cena práce (vzťahom medzi dopytom a ponukou práce), MZDA: časová, úkolová, nominálna, reálna; tripartita: zamestnáv+odbory+vláda.generálna dohoda; mzdová diskriminácia=rozdiely v mzdách následkom rasy, pohlavia, náboženstva; Pôda –renta: 1diferenciálna (rozdielna úrodnosť, poloha) 2pozemková (=prenájom pôdy); dopyt po pôde=odvodený dopyt (dopyt po napr.zemiakoch určuje vývoj dopytu po pôde); ponuka pôdy=monopol; cena pôdy= renta/úrok.mierax100; Kapitál-statky, kt. sú výsledkom výroby a slúžia na výrobu ďalších statkov; 1.peňažný 2.vecný; úroková miera. u=u/Kx100 (u-úrok, K-celkový kapitál poskytnutý formou úveru); úver=záväzok, úrok=príjem plynúci z kapitálu; Hrubé investície: 1.čisté (na rozširovenie výroby) 2.obnovovacie (obnova kapitálu)
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Základy ekonómie GYM 2.9643 1478 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.