referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohumil, Bohumila
Nedeľa, 3. marca 2024
Podniková ekonomika
Dátum pridania: 17.02.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Eliška Havlová
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 495
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 14.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 24m 0s
Pomalé čítanie: 36m 0s
 
Z medzi zmluvnými stranami, ktoré uzatvorili obchodnú transakciu, prevod vlastníckych CP z predávajúceho na kupujúceho. Informačný subsystém – jeho úlohou je rýchle a spoľahlivo dodať a spracovať potrebné informácie na prijatie rozhodnutia kde, kedy, ako a do ktorých CP investovať. Zabezpečuje vstup a výstup informácií a ich spracovanie a uchovanie. Regulačný subsystém – jeho funkciou je premietnutie zákonom o burze a CP. Patrí tu aj burzový poriadok, čas a miesto burzových obchodov, práva a povinnosti návštevníkov. Kontrolný subsystém – kontroluje dodržiavanie všetkých zákonov a predpisov vzťahujúcich sa na burzu. B podliehajú vnútornej a vonkajšej kontrole, ktorú vykonáva štát pomocou štátnych orgánov.

Subsystém obchodovania – patrí: maklér – obchoduje v cudzom mene na cudzí účet. Broker – vlastné meno, cudzí účet. Dealér – vlastné meno, cudzí aj vlastný účet. Kroky obchodovania na burze – zabezpečenie vstupu objednávok, objednávky sa zatriedia do poradia na základe nejakého kľúča, vysporiadanie objednávok, spracovanie informácií o uzatvorených transakciách. Delenie subsystému obchodovania – kontinentálny – je založený na koncentrovaní P a D po CP pred začatím obchodovania . Je tu metóda stanovenia ceny – metóda stáleho kurzu (metóda fixingu – je stanovený úradne a zmení sa až vtedy, keď sa vyhlási nový kurz), a metóda maximálnych obratov. Anglosaský – vystupujú tu najmä brokeri a dealéri ak sprostredkovatelia. DEALÉR - prijíma príkazy na kúpu a predaj CP od svojich klientov a súčasne sám podľa situácie na trhu aktívne vstupuje na stranu P alebo D, tzn., že sám kupuje alebo predáva v prípade, keď je potrebné vyrovnať P a D. Dealér musí mať dostatok prostriedkov, dostatok vlastného kapitálu. Anglosaský systém je dekoncentrovaný trh. Ide o kontinuálny spôsob stanovovania kurzov cien CP. Tento systém je málo transparentný, preto sú títo sprostredkovatelia viazaní etickými pravidlami. Povinnosť obchodníkov, ktorí predávajú a kupujú na cudzí účet, je snažiť sa pre svojich klientov nakúpiť čo najlacnejšie a predať čo najdrahšie, tzn., garantovať najlepšie cenu.

BCPB – táto burza má riadnych a dočasných členov, tzn., že je založená na členskom princípe a obchodovať na nej smú len licencovaní obchodníci s CP. Obchoduje sa s: akciami, štátnymi, komunálnymi, podnikovými dlhopismi, podielovými listami na trhu kótovaných , registrovaných CP a na voľnom trhu. Kvalita CP a podniku je daná: počtom rokov pôsobenia na trhu, ochotou informovanosti, veľkosťou zisku, výškou ZI, trhovou kapitalizáciou spoločnosti. Obchodovanie BCPB je založené na princípe: elektronického a obchodného systému. Slovenský akciový index – sú to zaradené akcie burzového trhu, ktoré dosahujú najvyššie hodnoty na základe akcie zaradenej do indexu, ktoré tvoria určitú časť obratu, podielu akcie zaradenej do indexu na celkovom obrate, počtu obchodných dní, počas ktorých sa s danou akciou obchodovalo. Slovenský dlhopisový index – patria tu pravidlá obchodovania, pravidlá poplatkovým poriadkom. Tento index zachytáva vývoj cien dlhopisov. Bratislavská opčná burza – hlavnou úlohou bola realizácia opčných a termínových obchodov s CP. Systém obchodovania bol poloautomatický. Obchodovali tu brokeri a dealéri, ktorí zodpovedali za tvorbu cien na trhu.

Investičné spoločnosti a investičné fondy – úlohou je spojiť pri podnikaní všetky nasledujúce hľadiská: investovať do CP a do iných majetkových hodnôt, rozložiť riziko z individuálneho neúspechu medzi všetkých tým, že sústredený kapitál sa umiestni do diverzifikovanej štruktúry majetkových hodnôt, vyhotoviť emitentom CP a odkúpením ich akcií a iných CP, obmenou portfólia CP sa podieľať n a zvýšení obratu sekundárneho trhu, prispôsobiť sa rôzne orientovaným záujmom a individuálneho vkusu fin. investorov. Investičné spoločnosti – majú 1 druh právnej formy. Môžu vystupovať ako a. s. Splatí sa ZI, potom sa predávajú podielové listy a z takto nahromadených prostriedkov vznikne podielový fond, ktorý investuje do CP a vkladov. Podielnik – majetok a peniaze, ktoré fond získal je jeho majetkom. Podielový fond – je organizačnou súčasťou investičných spoločností. Nie je samostatnou PO, štatút obsahuje informácie o zameraní a cieľoch inv. spoločností, o zásadách hospodárení fondu, spôsob použitia výnosov z majetku, spôsob zverejňovania správ. DELENIE – otvorene, uzatvorené. Odlišnosti otvorených a uzatvorených - obmedzenosť počtu vydaných podielových listov a času predaja, nárok na spätný predaj podielového listu. Investičné fondy – majú podobu a. s., zhromažďujú prostriedky predajom akcií na kúpu CP, nehnuteľností, hnuteľných vecí, vkladov. IF môže nakladať so získanými prostriedkami sám, alebo prostred. inv. spoločností. DELENIE – špecializované, univerzálne. Odlišnosti inv. a podielového fondu – právna forma, spôsob zhromažďovania peň. prostriedkov, spôsob využívania zhromažďovaných peň. prostriedkov. možnosť spolurozhodovania (IF – áno, PF – nie)

CP – tvoria podstatnú časť finančných nástrojov. Potvrdzujú: majetkové práva(akcie), peňažnú pohľadávku vlastníka CP na určité plnenie voči emitentovi CP(úvery), nárok, ktorý je podložený vznikom, prevodom, existenciou a zánikom(právny nárok). Majiteľ CP nemôže požadovať: bez CP uspokojenie svojich požiadaviek. Emitent CP môže odmietnuť: plnenie Z, ak CP nie je predložený. Podoba CP: dematerializovaná – sú uložené v pamäti počítača alebo zaknihované v Stredisku CP. Listinné CP – plášť – hlavná listina CO. Kupónový hárok – obsahuje poukážky na výnos z CP. Je súčasťou CP. TALÓN – nie je súčasťou CP, je to obnovovací list, ktorý slúži na získanie nového kupónového hárku po vyčerpaní predchádzajúceho. Členenie CP – podľa obehu – obchodovateľné, neobchodovateľné, CP s obmedzenou obchodovateľnosťou. Podľa práv a povinností – základné, prioritné. Podľa emitenta – štátne, komunálne, súkromné. Z hľadiska emisie – hromadne vydávané, individuálne vydávané. Podľa druhu práva – vecné práva, dlžobné Z, majetkové podiely, dispozičné práva. Z hľadiska času – krátkodobé, strednodobé, dlhodobé.
Dlhopis – dlžný CP, ktorým sa vystaviteľ (emitent) zaväzuje, že splatí dlžnú sumu aj s úrokmi majiteľovi dlhopisu.

Formy dlhopisov – peňažný trh – majú formu pokl. poukážok a depozitných certifikátov. Kapit. trh – majú formu štátnych dlhopisov, zamestnaneckých obligácií, komunálnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov, podnikové, zamestnanecké obligácie. Konvertibilné obligácie – vymeniteľné obligácie – za akcie, prioritné obligácie – na základe ktorých si majiteľ môže uplatniť predkupné právo na upísanie nových akcií. Stanovenie výnosu z dlhopisov – pevnou úrokovou sadzbou, pevnou úrokovou sadzbou a podielu na zisku, rozdielom medzi nom. hodnotou dlhopisu a jeho nižším emisným kurzom. prémiou, pohyblivou úrokovou sadzbou. Splácanie dlhopisu – jednorázovo, v niekoľkých termínoch. Dlh môže znieť na – meno a na doručiteľa. Trhová cena dlhopisu závisí: od vývoja kurzu dlhopisu. Hypotekárne záložné listy – sú dlhopisy, ktorých krytie je zabezpečené záložným právom na nehnuteľnostiach. Vydávať ich môžu len oprávnené banky a sporiteľne. Vkladové listy – emitujú ich banky a sporiteľne ako potvrdenie o dlhodobom vklade drobným vkladateľom, preto majú spravidla nízku nom. hodnotu.
Akcie – majetkový CP, s ktorým sú spojené práva akcionára podieľať sa na riadení spoločností, na jej zisku a likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti. Práva akcionára – účasť na riadení a. s., podieľať sa na zisku, podieľať sa na likvidačnom zostatku, predkupné právo na nové akcie, informačné právo. Povinnosti akcionára – splatiť v stanovenej lehote celú nom. hodnotu akcie, ručiť za Z a. s. do výšky podielu na ZI.

Druh akcie – kmeňové, prioritné, na doručiteľa, na meno – voľne vymeniteľné, vinkulované, zamestnanecké, zaknihované v SCP, listinné akcie. Kmeňové akcie – sú základným druhom akcií. Pri vyplácaní výnosov ich predchádzajú majitelia prioritných akcií. Prioritné akcie – priority sa týkajú majetkových oprávnení, sú vylúčené pri hlasovacom práve a tieto akcie možno vydávať iba do polovice výšky ZI a. s. Akcie na doručiteľa – prevod práv je spojený s jednoduchým odovzdaním. Akcie na meno – prevod práv akcií sa uskutočňuje rubopisom. Existuje možnosť výmeny akcií na meno za akcie na doručiteľa a naopak. Vinkulované akcie – prevod akcií sa uskutočňuje na základe súhlasu predstavenstva a dozornej rady. Zamestnanecké akcie – môžu sa prevádzať iba medzi zamestnancami spoločnosti a medzi zamestnancami, ktorí odišli do dôchodku. Sú formou motivácie pre zamestnancov.

Dematerializované akcie – sú vedené v Stredisku CP. Listinné akcie – obchodné meno a sídlo spoločnosti, číselné označenie akcie a jej menovitú hodnotu, označenie, či akcia znie na doručiteľa alebo na meno akcionára, výška ZI a počet akcií v období vydania akcie, dátum vydania a podpisy dvoch členov predstavenstva oprávnených podpisovať za spoločnosť. Nominálna hodnota akcie – vyjadruje podiel na ZI a. s. Účtovná hodnota akcie – vyjadruje podiel na vlastnom imaní spoločnosti. VI zahŕňa ZI, rezervný fond, kapitálový fond, nerozdelený zisk. Emisný kurz akcie – cena, za ktorú sa predávajú akcie na primárnom trhu. Trhová cena akcie – cena, za ktorú sa akcie predávajú na sekundárnom trhu. Dividendy – podiel na zisku a. s., je to forma výnosu. Tantiémy – podiel na zisku dozornej rady a členov predstavenstva.

Operácie s CP – delí sa na emisiu, úschovu, obchodovanie (promptné, termínové). Promptné obchody – sú druhom obchodov, pri ktorých kupujúci zaplatí a predávajúci dodá CP v deň uzatvorenia obchodu. Termínové obchody – predstavuje Z kupujúceho alebo predávajúceho kúpiť alebo predať vo vopred stanovenom budúcom termíne za vopred stanovenú cenu. Termínový kontakt je záväzný pre obe strany. Opčné obchody – predstavujú možnosť voľby iba jednej zo zmluvných strán a majú formu: kúpnej opcie , keď kupujúci získa právo nákupu a predávajúci má povinnosť predať. A predanej opcie, kde predávajúci získa právo predaja a kupujúci má povinnosť kúpiť. Z časového hľadiska: americký typ opcie – k realizácii kontraktu dochádza v priebehu celého obdobia a európsky typ opcie – k realizácii kontraktu dochádza v presne stanovenom termíne. Teória portfólia - rieši otázku ako investovať kapitál medzi množstvo ponúkaných fin. nástrojov s neistými výnosmi, aby dosiahol čo najväčší očakávaný výnos a minimálne riziko. Pri investovaní sa berie do úvahy: výnos CP – príjmy plynúce z investícií, riziko CP – stupeň neistoty spojený s očakávaným výnosom, likvidita CP – CP premenené na hotovosť. Cieľ vytvárania portfólia – diverzifikovať riziko. Portfólio – každá kombinácia investičných možností, do ktorej investor zvažuje investovať svoj kapitál. DRUHY PORTFÓLIA – defenzívne – zabezpečujúce (obsahuje CP s fixným výnosom), agresívne – obsahuje CP, ktoré majú predpoklad mnohostranného zhodnotenia (obsahuje viac druhov CP), štandardné – nie je ani agresívne ani defenzívne.

Marketing – je súhrn činností, ktoré zabezpečujú to, aby sa výrobok dostal k danému spotrebiteľovi, v správnom čase, na správne miesto v správnej kvalite a za správnu cenu. Je to spoločenský a riadiaci proces, kde jednotlivci získavajú to, čo potrebujú a chcú. Predstavuje jednotu výrobnej, obchodnej a podnikateľskej politiky, ktorá vychádza z trhu a na trh sa zameriava. Je súhrn opatrení, ku ktorým firmy pristupujú preto, aby trh ovplyvnili v smere, ktorý je pre nich žiadúci. Zahŕňa všetky snahy a úsilia zamerané na vytvorenie, udržanie a rozšírenie trhu za ekonomicky triezvych podmienok, takže nie za každú cenu. Koncepčná fáza – formuluje marketingovú filozofiu, ktorá vymedzuje sféry podnikateľského záujmu a vytyčuje smery na vyhľadávanie obchodných príležitostí. Analytická fáza – ide o veľkosť trhu, segmentáciu, výkonnosť, dynamiku a slabé a silné stránky trhu. Realizačná fáza – jej priebeh sa riadi marketingovou stratégiou, ktorá definuje strategické nástroje a spôsob ich použitia pri uvádzaní nápadu na trh – nástroje, ktoré sa využívajú na zhmotnenie výrobku, nástroje, ktoré podporujú jeho uvedenie na trh. Fáza spätnej väzby – podáva aktuálne informácie o úspešnosti nasadenia nástrojov marketingovej stratégie.

Marketingový mix – zahŕňa 4 hlavné nástroje marketingu, kté slúžia na uskutočňovanie dlho i krátkodobých zámerov firmy. PRODUKT – akákoľvek ponuka, ktorá je určená na trh s cieľom uspokojiť potrebu. ČLENENIE – podľa doby životnosti alebo materializovateľnosti – tovar dlhodobej spotreby – statky, ktoré bežne slúžia na dlhodobé použitie (stroje), tovar krátkodobej spotreby – statky spotrebujúce sa jednorázovo (chlieb), služby – činnosti uspokojujúce potreby svojim priebehom (opravy). Podľa produktov z pohľadu marketingu – spotrebné statky, kapitálové. CENA – je dôležitým faktorom, ktý určuje podiel firmy na trhu. Ovplyvňuje výsledok hospodárskej činnosti, zisk. Odlišnosti z makroekonomického hľadiska – cena tovaru a služieb je základným mechanizmom, ktý uvádza do rovnováhy P a D, pre spotrebiteľa – predstavuje cena množstvo fin. prostriedkov, ktých sa musí vzdať, aby získal inú hodnotu, pre výrobcu i predajcu – je stanovenie ceny kľúčovým rozhodnutím. Cena je jediným nástrojom marketingu, ktý tvorí príjmy. PROPAGÁCIA – informuje o výrobku. Reklama - úmyselné uplatňovanie a rozširovanie reklamných oznamov platenými masmédiami. Podpora predaja – krátkodobé podnety, zvýšia nákup alebo predaj. Public relations – vytváranie dobrých vzťahov k verejnosti pomocou priaznivej publicity. Osobný predaj – ústná konverzácia. DISTRIBÚCIA – výber miesta, kde sa budú výrobky predávať, spôsob ich dopravy ku konečnému spotrebiteľovi.
 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Podnikova ekonomika 2.9633 1719 slov
Podniková ekonomika SOŠ 3.0153 8056 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.