referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jela
Piatok, 19. apríla 2024
Právna náuka
Dátum pridania: 13.02.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Eliška Havlová
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 454
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.6
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 9m 20s
Pomalé čítanie: 14m 0s
 

Živnosť – sústavná činnosť uskutočňovaná samostatne vo vl. mene, na vl. zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku. Podmienky – vek – 18 r., spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť vo vzťahu k predmetu podnikania, ďalšie náležitosti. Rozdelenie: a)ohlasovacie živnosti – je to písomné ohlásenie živn. úradu (na okresnom úrade) + doloženie potrebných dokladov. Musíme predložiť výpis z reg. trestov, a doklad o vzdelaní. Do 15- tich dní úrad musí vydať živnostenský list. Remeselné – odborná spôsobilosť, vyučený v odbore, prax, viazané – odborná spôsobilosť, ktorá je presne určená pre každý druh živnosti (plynoinštalatérstvo), voľné – nevyžaduje sa žiadna odborná spôsobilosť. b) koncesované živnosti – musíme podať žiadosť o pridelenie koncesie (povolenie na vykonávanie živnosti) Doklady – výpis z reg. trestov a doklad o vzdelaní. Rozhodnú do 60 – tich dní. Zánik živnosti – smrťou podnikateľa, uplynutím doby, ak bolo vydané na dobu určitú, zánikom PO, rozhodnutím živnostenského úradu.

Obchodné spoločnosti – PO založená za účelom podnikania, dosiahnutia zisku. Zakladajú sa spoločenskou a zakladateľskou zmluvou. Vznik – dňom zápisu do OR. ZI musí mať s.r.o., a.s. Rezervný fond – fond na krytie strát spoločnosti (s.r.o., a.s.). Zánik OS – Dňom vymazaním z OR. Zrušenie OS – uplynutím doby, na ktorú bola založená, dosiahnutím účelu, na ktorý bola založená, rozhodnutím spoločníkov, rozhodnutím súdu, vyhlásením konkurzu. Spôsoby zrušenia OS – bez likvidácie – zlúčenie, spojenie, premena na inú spoločnosť. Záväzky prechádzajú na novo vzniknutú spoločnosť. S likvidáciou – likvidátor musí zabezpečiť, aby zanikajúca spoločnosť splnila svoje Z voči veriteľom. Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi spoločníkov.

v.o.s. – spoločnosť, v ktorej aspoň 2 osoby podnikajú pod spoločným obchodným menom a aj FO, ktorá bude mať svoje meno. 1.)priezvisko + označenie spoločnosti, 2.)vymyslený názov + ozn. spoločnosti, 3.)viacerí, meno a spol + označenie spoločnosti. Založenie – PO aj FO podpísaním spoločenskej zmluvy, Vznik – zápisom do OR. V.O.S - pri nej nie je určená minimálna výška ZI, strata aj zisk sa delí rovnakým dielom, riadiť a konať v mene spoločnosti môže každý zo spoločníkov, ale nemusí. Zrušenie - uplynutím doby, ak bola zmluva uzavretá na dobu neurčitú, tak sa spoločnosť zruší výpoveďou spoločníkov, podanou najneskôr do 6 mes. pred uplynutím kal. roka, pozbavením spôsobilosti na právne úkony niektorého zo spoločníkov, obmedzením + ako u s.r.o., a.s.

k.s. – spoločnosť, keď 1 alebo viac spoločníkov ručia za Z spoločníkov vo výške svojho vkladu zapísaného v OR – komandisti alebo celým svojim majetkom – komplementári. Obchodné meno: Havlová, k.s. Založenie – PO aj FO ale 1 musí byť komplementárom a 1 komandista, musia spísať spoločenskú zmluvu. Delenie ziskov – komandisti podľa výšky vkladov a komplementári rovnakým dielom. Štatutárny orgán – komplementári – riadia spoločnosť. Zánik – výmazom z OR. Zrušenie – ako v.o.s., s.r.o., okrem smrti komandistu, konkurz tu neplatí.

s.r.o. – najrozšírenejšia spoločnosť, môže ju založiť najmenej 1 až 50 osôb, povinné vklady sú 200 000,– a jeden člen musí najmenej 30 000,–. Zmluva musí obsahovať okrem všeobecných podmienok aj mená a bydliská konateľov spoločnosti + členov dozornej rady. Spoločnosť ručí za Z celým majetkom, spoločníci ručia len do výšky svojho vkladu. Orgány – valné zhromaždenie – najvyšší orgán, ktorý zvolávajú konatelia min. 1 x ročne, každý spoločník má 1 hlas na každých 1000,– vložených Sk, schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku, rozdeľuje zisky, straty, schvaľuje stanovy a ich zmeny, rozhoduje o zmene spoločenskej zmluvy, o znížení, zvýšení ZI, vymenúva a odvoláva konateľov a členov dozornej rady. Konatelia – štatutárny orgán, môžu byť 1 alebo 2. Dozorná rada – kontrolný orgán, ktorý má min. 3 členov. Členmi nemôžu byť konatelia spoločnosti. Činnosť dozornej rady – kontroluje činnosť konateľov, skúma ročnú uzávierku, podáva správu valnému zhromaždeniu.///Spoločník nemôže zo spoločnosti vystúpiť, ale môže navrhnúť, aby súd zrušil jeho účasť v spoločnosti.

a.s. – spoločnosť, v ktorej je ZI rozdelené na určitý počet akcií v určitej hodnote. Akcia – CP, s ktorým možno obchodovať na trhu. Majiteľ akcie je akcionár, ktorý sa podieľa na riadení spoločnosti, zisku a strate. Akcia – na meno – na akcii je meno jej vlastníka. Akcia je prevoditeľná, môžem ju dať niekomu inému, ale musím to zapísať do zoznamu akcionárov. Na doručiteľa – alebo na majiteľa – prevoditeľné odovzdaním. Vznik – zápis do OR. ZI – 1 000 000,–.Založenie – na základe výzvy na upisovanie akcií uverejnenej výzvy, upisovanie akcií (10% hodnoty hneď). Akcionár dostane dočasný list, ktorý ma charakter CP, ktorý musí a.s. vymeniť za akcie, keď splatí. Bez výzvy na upisovanie akcií – zakladatelia splatia celé ZI.

Družstvá – je spoločenstvo neohraničeného počtu osôb založené za účelom podnikania alebo zabezpečovania hosp., soc. alebo iných potrieb svojich členov. Vznik – dňom zápisu do OR. Min. výška vkladu je 50 000,–, podmienkou členstva je zaplatiť členský vklad (vek 15 r.), družstvo musí vytvárať nedeliteľný fond (rezervný fond), za porušenie Z ručí celým svojím majetkom a členovia neručia vôbec. Orgány – Členská schôdza – je najvyšší orgán. Musí sa zísť aspoň 1 x ročne, prerokúva celú činnosť družstva, predstavenstvo –štatutárny orgán, ktorý riadi celú činnosť družstva. Na čele členov predstavenstva je predseda. Kontrolná komisia – kontrolný orgán. Musí byť nepárny počet členov.

Štátny podnik – je výrobcom tovarov, ktorý svoju podnikateľskú činnosť uskutočňuje samostatne. Založenie – ústredný orgán ŠS (ministerstvo), ale aj miestny orgán ŠS zakladateľskou zmluvou. Vznik – zápisom do OR. Podnik hospodári s majetkom, ktorý mu pri založení dal štát + majetok, ktorý nadobudne v priebehu svojej činnosti. Musí vytvárať rez. fond. Zánik – výmazom z OR. Delenie ŠP – podniky zamerané na podnikateľskú činnosť – dosiahnutie zisku – výrobné podniky. Podniky zamerané na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov.

Predmet PP – vzťahy, ktoré vznikajú medzi zamestnávateľom a zamestnancom, vzťahy medzi kolektívom zamestnancov, zastúpených odborovou organizáciou a zamestnávateľom. Pramene PP – zákonník práce, ústava, zákon o zamestnanosti, o mzde, o odstupnom, o kolektívnom vyjednávaní, kolektívne zmluvy, vnútropodnikové normatívne akty, medzinárodné zmluvy. Zákonník práce – hovorí o pracovnom pomere, o pracovnom čase a čase odpočinku, o mzde, o prekážkach v práci, o ochrane pri práci. Zamestnávateľ – je PO alebo FO, ktorá zamestnáva aspoň 1 zamestnanca a v pracovno právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene. PO – štatutárny orgán, FO – osobne. Zamestnanec – FO, ktorá v pracovno právnych vzťahoch vykonáva pre zamestnávateľa prácu podľa jeho pokynom za mzdu alebo odmenu. Právna spôsobilosť je od 15 r. a ukončení povinnej školskej dochádzky. Od 18 r. môže byť uzavretá dohoda o hmotnej zodpovednosti.

Predzmluvné vzťahy – pred uzavretím prac. zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť FO s právami a povinnosťami, ktoré vyplynú z PZ s pracovnými a mzdovými podmienkami. Zamestnávateľ môže žiadať len informácie súvisiace s prácou – pracovný posudok, potvrdenie o zamestnaní, nesmie vyžadovať – informácie o tehotenstve, o rodinných pomeroch, o bezúhonnosti, o náboženskej, politickej a odborovej príslušnosti. Povinnosti FO – informovať zamestnávateľa o skutočnostiach, ktoré bránia výkonu práce, informovať o dĺžke prac. času u iného zamestnávateľa. Prac. pomer sa zakladá – písomnou pracovnou zmluvou. Obsah PZ – druh práce, miesto výkonu práce, deň nástupu do práce, mzdové podmienky, výplatné termíny, pracovný čas, výmera dovolenky, dĺžka výpovednej lehoty. V PZ môže byť – skúšobná lehota, ktorá je najviac 3 mesiace. Skúš. lehota – musí byť písomnou formou. V rámci SL môže zamestnanec odísť zo dňa na deň bez udania dôvodu.

Vznik prac. pomeru – vzniká dňom dohodnutým v PZ. PM – doba určitá – viem, že budem robiť od – do, doba neurčitá – do smrti. Skončenie prac. pomeru – dohodou – dvojstranný pracovný úkon, kde zamestnanec aj zamestnávateľ sa dohodnú na skončení prac. pomeru určitým dňom §60. Výpoveďou – zrušenie alebo premiestnenie zamestnávateľa, pre nadbytočnosť, dlhodobá strata zdrav. spôsobilosti zamestnanca, zamestnanec nespĺňa požiadavky pre riadny výkon práce alebo závažne porušuje pracovnú disciplínu. Musí byť písomnou formou a nadobúda účinnosť doručením.

Začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení. Zákaz výpovede – ak som PN, ak som povolaný do ozbrojených síl, ak som tehotná, ak som na mat. dovolenke, keď je zamestnanec uvoľnený na výkon verejnej funkcie, ak zamestnanec pracoval v noci a bol uznaný lekárom dočasne nespôsobilým na nočnú prácu. Zdravotne postihnutých môže prepustiť len so súhlasom nár. úradu práce. Zamestnanec môže dať výpoveď bez udania dôvodu. Okamžité – má písomnú formu. Keď je zamestnanec odsúdený pre úmyselný trestný čin, keď hrubým spôsobom porušíme pracovnú disciplínu, zo strany zamestnanca – keď je nevyplatená mzda do 15 dní odo dňa splatnosti, keď zamestnávateľ nepreradí zamestnanca do 15 dní na inú prácu na odporučenie lekára. V skúšobnej lehote – písomná forma, bez udania dôvodu. Uplynutím doby.

Prac. čas – najvyšší rozsah týždenného prac. času je najviac 40 hodín. Mladistvý pod 16 r – 30 hodín, nad 16 r – 37,5 hodín. Najvyšší prípustný prac. čas vrátane práce nadčas je 48 hodín. Pružný prac. čas – zamestnávateľ neurčuje presný začiatok a koniec PČ ale iba vymedzený čas , kedy zamestnanec musí byť na pracovisku. Prestávka v práci – prestávku na jedenie a oddych musí poskytnúť po 4 hodinách práce v trvaní 30 minút. Práca nadčas – na príkaz zamestnávateľa – bez súhlasu alebo so súhlasom zamestnanca, môže zamestnanec robiť 8 hodín/týždeň – 150 hodín/rok. Dovolenka – účel – aby si zamestnanec odpočinul a načerpal sily. Dovolenka na kal. rok alebo jej pomerná časť – 4 týždne (20 dní), pomerná časť – musí byť odpracovaných aspoň 60 dní. Dovolenka za odpracované dni – vtedy, keď zamestnanec neodpracoval u toho istého zamestnávateľa 60 dní a nemá nárok na prvú dovolenku. Jeho dovolenkou je za každých 22 opracovaných dní 1/12 za každých 22 odpracovaných dní. Dodatková dovolenka – 1 týždeň tí, ktorí pracujú pod zemou, pri ťažbe nerastov, razení tunelov, alebo štôlní – musia sa vyčerpať, nemožno ju preplatiť. Ďalšia dovolenka – najviac týždeň. Krátenie dovolenky – za neospravedlnené zameškané zmeny – 1-2 dni, pre výkon trestu odňatia slobody.

 
Podobné referáty
Právna náuka 2.9535 3605 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.