Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Podstata ekonomiky a ekonómie

Ekonómia- je spoločenská veda, ktorá skúma proces tvorby, rozdeľovania a výmeny statkov a služieb. Slovo ekonómia pochádza z gréckeho slova „oikonómia“ = správa domácnosti. Vzniklo zo zloženia slov „oikos“ = dom, domácnosť a „nomos“ = zákon.Ekonómiou sa zaoberali už grécki filozofi- Platón, Aristoteles. Základy modernej ekonómie položili v 18. st. Adam Smith ( teória hodnoty), David Ricardo, Karl Marx (teória nadhodnoty).

- Mikroekonómia- skúma správanie jednotlivých hospodárskych subjektov a ich vzájomné vzťahy, t.j. jednotlivcov, domácnosť alebo podnikov.
- Makroekonómia- skúma globálne ekonomické javy, analyzuje národnú ekonomiku ako celok t.j. celkovú výrobu vzácnych statkov a služieb, mieru inflácie, mieru nezamestnanosti a pod. A zaoberá sa vzťahmi medzi národnými ekonomikami, sleduje vzájomné súvislosti a vývojové tendencie hospodárskeho rastu, nezamestnanosť, infláciu...

Podľa prístupu k ekonomickým problémom, rozlišujeme:•pozitívna- má popisný charakter, iba popisuje skutočný stav a správanie ekonomiky bez toho, že by ju hodnotila z hľadiska efektívnosti, dokonalosti, spravodlivosti...•normatívna- obsahuje hodnotenia a úsudky, hodnotí stav ekonomiky, snaží sa zodpovedať otázku, aká by ekonomika mala byť, posudzuje jej vlastnosti, navrhuje opatrenia na zlepšenie jej fungovania.Ekonomika- časť spoločenského života spätá s ekonomickou činnosťou, je to konkrétna hospodárska prax. Jej cieľom je výroba, rozdeľovanie, výmena a spotreba materiálových a nemateriálových statkov.V rámci ekonomiky rozdeľujeme 4 sektory- čiastkové úseky ekonomiky, kt. sa odlišujú typom činnosti:•primárny sektor- zahrňuje všetky činnosti spojené s pôdohospodárstvom, baníctvom.

Jeho význam z hľadiska podielu na objeme domáceho produktu a zamestnanosti vo vyspelých krajinách stále klesá.•sekundárny sektor- súvisí s premenou prírodných zdrojov- energetika, stavebníctvo, spracovateľský priemysel.•terciárny sektor- tvoria ho odvetvia s poskytovaním služieb. Vo vyspelých krajinách vytvára rozhodujúci podiel domáceho produktu a zamestnáva najväčší počet pracovníkov.•kvartérny sektor- patrí sem prenos informácií, činnosti spojené so vzdelávaním, vedou a výskumom.Cieľom ekonomiky je uspokojovať potreby obyvateľstva. Zdroje na uspokojovanie potrieb sú obmedzené, preto musí každá ekonomika riešiť 3 základné ekonomické problémy:- čo vyrábať- ako vyrábať- pre koho vyrábaťPodľa spôsobu riešenia týchto otázok, poznáme 4 typy ekonomík:- tradičná ekonomika- ekonomika založená na tradíciách a zvykoch- príkazová (centrálne riadená) ekonomika- trhová ekonomika- zmiešaná ekonomika

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk