Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovenská literatúra po revolučných a matičných rokov

Slovenská literatúra po revolučných a matičných rokov1850-1875Spoločensko-historické pomery:- po porážke revolúcie 1848/49 nastáva na Slovensku tvrdé obdobie temna→obdobie temna, uskutočňuje sa tvrdý režim pod vládou Alexandra Bacha(Minister vnútra)=>Bachov absolutizmus 1850-1859→krutý politický režim, centralizácia, násilné ponemčovanie, cenzúra tlače, prenasledovanie vlastencov→Slovenský národný život- znemožnený, ľudia odchádzajú, sú odstránení- vyriešenie sporu o spisovný jazyk:1852- uskutočňuje sa Hodžovsko-Hattalovská reforma, Hattala vydáva Krátku mluvnicu slovenskú. Zvíťazila podoba stredoslovenského nárečia podľa etymologických zásad

Zmeny: i↔y, existencia dvojhlások- oživenie slov. nár. života(1860)- pád Bachovho absolutizmu- panovník(František Jozef) vydáva tzv. Októbrový diplom- vyhovie sa všetkým národom v Uhorsku(zrovnoprávnenie)1861- časopis Pešťbudínske vedomosti(redaktor J.Francisci-Rimavský)- hlásal rovnoprávnosť národov v Uhorsku- vláda nesplnila sluby→6. a 7.6.1861 v Turčianskom sv. Martine celonárodné zhromaždenie- prijatý dokument- Memorandum národa slovenskéhoČo sa žiadalo:1)zabezpečenie národných práv2)slovenské školstvo, kultúra3)administratívnu a územnú samosprávu- Slovenské okolie4)úradný jazyk- slovenčina-uhorský snem tieto požiadavky neprijal a ani uhorská vláda, súhlasila jedine so školstvom a kultúrou1863-založená MS a 3 gymnázia- Martin, Revúca, Kláštor pod Znievomsídlo- Martin, prvý predseda- Štefan Moyses, podpredseda- Karol KuzmányMS fungovala do roku 18751863-1875- matičné obdobieFunkcie MS:1)vydáva ľudovovýchovnú lit.- kalendáre, učebnice, vedecké rozpory2)udeľuje štipendiá3)podporuje rozvoj slov. kultúry a literatúry1867- Rakúsko-uhorské vyrovnanie-nastáva zastavenie nár. života, je zostrená maďarizácia, prenasledovanie slov. národovcov a inštitúcií1874-zatvorné gymnázia 1875-

MS→zanikajú slov. časopisy, v lit. prevláda epigónstvo(napodobňovanie) - oživenie v 60.rokoch- časopisy- Černokňažník, Sokol, almanach- Tábor, Lipa - vzniká dramatická tvorba- útvary, ktoré prevládajú- črty, besednice, anekdoty, arabesky, novely, spoločensko-historické poviedky- štylistika- veľa humoru a satiryLiterárny vývoj po revolúcií možno rozdeliť na 3 obdobia:1.obdobie- roky absolutizmu(1849-1859), literárny život stagnoval2.obdobie- uvoľnenie politického života(1860-1867), zvýšená aktivita romantikov a živej publicistiky3.obdobie- (1868-1875)je formovaním mladej lit. generácie a odumieraním romantikov v lit. a v myslení slovenskej spoločnosti Ľudovít Kubáni(1830- 1864)štúdia: Levoča- zapája sa do Jednoty mládeže slovenskej, Ožďany, Miškovecpôsobiská: úradník, so svojou rodinou žil vo veľkej biede- narodil sa v rodine učiteľa, tragicky zahynulTvorba:- v dielach je rozpor medzi romantizmom a realizmom1)

Poézia básne: Slzy osudu, Sahara- zobrazuje živ. skúsenosť z porevolučného Uhorska - málo romantickéhoEpos:Radziwillovna, kráľovná poľská – historický- dej čerpá z poľských dejín v polovici 16.st.- Žigmund chcel pripojiť Litvu k Poľsku ženbou s Litovčankou- Radziwillovnou. Ich láska sa končí tragicky, pretože kráľovičova matka otrávila Radziwillovnu- naráža na odpor a intrigy šľachty, rozpor medzi osobným a spoločenským záujmom2)Próza- hodnotnejšia časť tvorby, poviedky + epizodické príbehy zo životaPoviedky: Mendík, Hlad a láska, Suplikant, Čierne a biele šaty, Emigranti-majú obyčajne podtitul, zobrazuje živ. problémy, morálku, každodennú skutočnosť-cítime rozpor: rom. sen↔real. skutočnosťMendík- Martin Krypták, ústredný konflikt nie je romantický- hlavná postava- sirota, ktorá pracuje v učiteľskej rodine- je bitý životom, vrtochmi rechtora- rechtorova žena si vyhliadla mäsiara Volovca- primitív, odpudzujúca osoba-

Mendík odhaľuje zlodeja-Volovca, hovorí to rodičom- zabraňuje svadbe, rechtorka vychádza na posmech, Trnovský + Sidónia- svadba- Kubáni char. osoby cez ich jazyk- používa karikatúru, satirurom. sen – prekážky v láske Sidónie a kaplána Trnovskéhoreal. skutočnosť – trpký osud sirotyValgatha- historický román, nedokončený, čas- koniec 15st.Téma: Boje Jiskrovcov na Slovensku proti Huňadiho vojskámIdea: Zbytočnosť bojaHlavná postava: rytier Valgatha- veliteľ Jiskrovej pevnosti Drienčany, je zobrazený aj so svojimi chybami- márnomyseľný a ziskuchtivý- Huňadi + syn Ladislav- predstavitelia sily, prevahy- rod Huňadiovcov mal v rámci Uhorska zjednotiť národyGustáv Kazimír Zechenter- Laskomerský(1824-1908)- pochádza z rodiny banského úradníka, typ reálne zmýšľajúceho človekaštúdia: Vacov, Péšť, Viedeň- neštudoval v kruhu štúrovskej mládeže, a preto nepodľahol romantizmupôsobiská: Banská Bystrica, Brezno, KremnicaTvorba:- píše humoristický časopis- ČernokňažníkCestopisy- Zo Slovenska do Carihradu, Zo Slovenska do Itálie, Zo Slovenska do Ríma→zobrazuje vlastné príhody a dojmy, opisuje umelecké pamiatky a podáva prehľad dejín jednotlivých miest →cestopisnú formu použil neskôr ako rámec pre humor, filozofovanie a narážky na domáce spoločenské pomery→ozdobou cestopisov sú dojmy z výletov- opisy prírody s botanickým výkladom- v Národných novinách uverejnil satirické listy Štefana a Ďura Pinku- ironizuje zahraničnú i vnútornú politiku Rakúsko-Uhorska- slovnú a situačnú komiku využíva v humoreskách-

Zozbierané žarty a rozmary→mnohé príbehy majú autobiografický charakter( Radvanský jarmok, Cestovanie na vakácie, Študentský majáles)→sú vlastne mozaikou spomienok na mladosť a realitu, ktorú prežil→dej je druhoradý; jazyk- ľudový, stručný, plastickýLipovianska maša- s podtitulom Rozprávka zo života ľudu slovenskéhoPriestor: Pohronie- železiarsky priemysel- huta- prelínajú sa v nej prvky sentimentálneho romantizmu s dokumentárne opisným realizmom2 dejové línie:a)realizmus- poľovačka na medvede, opis prírody, práca robotníkovb)romantizmus- láska medzi Aničkou a Jankom- predstaviteľ slov. mládenca- autor využil čierno-bielu charakteristiku- koniec v duchu štúrovského romantizmu + dobro víťazí nad zlomVlastný životopis- knižne-Päťdesiat rokov slovenského života(1956)- dokumentárne dielo, záznamy vo forme denníka, autor rozpráva vecne a vtipne- autor nie je ako ústredná postava, ale ako interpret dobyJonáš Záborský(1812-1876)- pochádza z chudobnej zemianskej rodinyštúdia: Kežmarok, Prešov- teológia, Halle- stretáva sa so Štúrom, nezhodli sa v názoroch na úlohu zemianstva u náspôsobiská: Rakovce- farár, Košice- nem. kaplán + profesor gréčtiny- odchádza do Viedne- rediguje slovenské noviny

Tvorba:Žehry- v staroslovienčine, štúrovci ju odsúdili- začínal ako klasicistický básnik- podľa antických vzorovBájky- zbierka bájokVstúpenie Krista do raja- náboženský epos→ publikoval len časť pod názvom Vstúpenie Krista do pekiel→ pohľad na dejiny, strieda sa biblická a ľudová mytológia, je napísaný v časomiere- slovensko-uhorské dejiny- Bitka pri Rozhanovciach- srbsko-uhorské dejiny- Chorvátska Helena, Stroskotanie Srbska- rusko-poľské dejiny- LžedimitrijadyNajdúch- veselohra- dej okolo nemanželského dieťaťa Gejzu Kobzyho a Maňuše RojkovičovejPanslavistický farár- autobiografický charakter- farár Žarnovič- predstavuje J.Z.- je prenasledovaný- cez tohto farára si vystavil pomyslený pomníkPróza:Dva dni v Chujave- novoveká povesť (povinné čítanie)- satira na zemianstvo a byrokraciu- základným kompozičným princípom je kontrast, ktorý tu nadobudol zabsolutizovanú podobu: dvojobraz reality a ideálu - má dve časti: Deň škaredý a Deň peknýFaustiáda- fantastická, hrdinská báseň- formálne- je napísaná prózou, ale aj paródiou a satirou na niektoré štyl. postupy eposu- obsahovo- satiricky zosmiešnil sociálne a politické pomery v Uhorsku, motív Kocúrkovahist. hry- Bátoryčka, Posledné dni V

Mprózy- Kulifaj, Svätoplukova zrada, Dobrodružstvo v Kocúrkove- píše na sklonku životaJán Palárik(1822-1870)- pochádza z učiteľskej rodinyštúdia: Raková, Žilina, Kečkemét, Ostrihom- teológia→BA,TT pôsobiská: kaplán- Starý Tekov, Štiavnické Bane, Budapešť, Majcichov- najvýznamnejší slovenský dramatik 19st.- jeho hry sa stali obľúbenými a hrávajú sa dodnesTvorba: 3 veselohryInkognito- nadviazal na Kocúrkovskú tematiku J.Chalúpku- zobrazuje pomery na slov. vidieku, konflikt je v zámene postáv- nastoluje vzťah inteligencie a malomeštianstva- zbližuje ich- využíva satiru, iróniu, humor- rieši problémy mamonárstva, odnárodňovania a spoločenskej pretvárkyDrotár- dej sa odohráva v Pešti- zobrazuje panský život v rodine slov. továrnika Rozumovského, kam prichádza pracovať drotár Bubenčík, ktorý hľadá svojho brata- konflikt je postavený na zámene postáv a charakterovZmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch (povinné čítanie)Expozícia: uvedenie postáv + vzťahy medzi nimiKolízia: oznámenie príchodu Ľudovíta + zámena grófky a MilušeZauzlenie: zámena )Ľudovíta a RohonaVyvrcholenie: Rohon vyznáva lásku k nepravej grófke a Ľudovít nepravej dievke z ľuduRozuzlenie: vysvetlenie situácie- spoločensko-morálny konflikt

Zdroje:
Poznamky z ucebnice Literatury pre 2. roč. Gymnázia -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk