Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Klasicizmus

Klasicizmus

- vzorný, pokojný, príkladný
- zrod Francúzska - za vlády kráľa Ľudovíta XIV.

- hlavné znaky - napodobňovanie prírody, vzor dokonalosti antické umenie, racionalistická filozofia René Descarta, časomerná prozódia, prísne pravidlá klasicistickej tvorby

- žánre - vysoké (óda, elégia, tragédie, epos), nízke (bájky, anekdoty, satira, komédia)


Nikolas Boileau Despréaux

- Básnické umenie - jednoduchý námet, zrozumiteľné a jasné vyjadrovanie, logická stavba diela, dodržiavanie štýlu, jednota miesta, času a deja


Európska klasicistická literatúra - 17.-18. storočie

Dramatická tvorba

- Francúzsko - tragédie (Pierre Corneille, Jean Racine), komédie (Jean Baptiste Poquelin Moliére)

Pierre Corneille - Cid - 5 dejstvová heroikomická dráma
Jean Racine - Faindra - psychologická dráma, 5 dejstiev s mytologicko-antickým námetom a ľúbostnou témou
J.B.P. Moliére - Lakomec, Mizantrop, Tartuffe, Meštiak Šľachticom, Don Juan, Škola žien, Škola mužov, Zdravý nemocný - charakterové komédie  
Jean de La Fontaine - Bájky - 12 zväzkové dielo o negatívnych vlastnostiach ľudí


Osvietenstvo - názorový prúd 18.storočia vo Francúzsku a Anglicku

- znaky - viera v osvietený rozum a v pravdu, odpor voči cirkevnám dogmám a predsudkom, sloboda myslenia, presvedčenia, rovnosť všetkých ľudí, kritika absolutistickej moci panovníka, spájanie racionálneho a citového myslenia, subjektívnejší pohľad,
- tvorili - empiristi, senzualisti, racionalisti


- francúzsky osvietenci - Charles Luis de Montesquieu, Jean Jacquer Rousseau - Emil alebo o výchove, Denis Diderot - Encyklopédia vied, umení a remesiel - 35 zväzkov o súdových vedomostiach

- osetová a didaktická literatúra - Daniel Defoe - Robinson Crusoe, Jonathan Swift - Guliverove cesty, Voltaire - Candid alebo optimizmus, Prostáčik 
České národné obrodenie

- Jozef Dobrovský - Dejiny českého jazyka a literatúry, Nemecko-český slovník, Základy jazyka staroslovienského, Zevrubná mluvnice českého jazyka 

- Jozef Jungmann - príručka poetiky-Slovesnosť, Slovník česko-nemecký, Václav Kramerius 


Integračné procesy v Slovenskom národnom obrodení - rodí sa novodobý slovenský národ, ktorý sa usiluje o kultúrne zjednotenie na národnej báze: 

1. 1780-1820 : 1781 - tolerančný patent o zrovnoprávnení katolíkov a evanjelikov, 1787 - prvá spisovná slovenčina (západoslovenčina) - A. Bernolák, 1789 - katolíci (Bernolákovci) - Slovenské Učené Tovarišstvo  evanjelici - (Učená Spoločnosť Malohontská), U.S.banského okolia  

2. 1820-1835 : 1834 - Spolok reči a literatúry slovenskej (Bernolák + Hollý, Kollár)  

3. 1835-1843 : - vyriešenie otázky spis. jazyka, nástup Štúrovcov 

4. 1843-1848 : - Štúrovčina (kult. stredoslovenčina), 1848 - revolučný rok


Slovenská osvietenská a klasicistická literatúra

-uzákonenie Bernolákovčiny - Jazykovedno-kritická rozprava o slovenských hláskach

*Anton Bernolák 
Juraj Sklenár - Najstaršia poloha Veľkej Moravy a 1. príchod a vpád maďarov do nej

Osvietenská próza
- žánre - vedecké diela (zemepisné, dejepisné), ľudovýchovné, populárno-náučné diela
*Jozef Ignác Bajza
*Juraj Fándly
 


Osvietenecká poézia - prvky idylickej lyriky, oslava vína, žien, života (návrat k anakreónskej poézií) 

Augustín Doležal - Pemětná celému světu tragédia - písané skalickým nárečím po česky - rozhovor Adama, Evy a syna Séta o 1.hriechu

Bohuslav Tablic - Poézie - zbierka pôvodných aj preložených básní s prozaickým úvodom, životopisy evanjelických básnikov Umění básniřské - preklad veršovanej poetiky Boela Desprea 


Klasicizmus v slovenskej literatúre

- znaky - vplyv Herderovej filozofie, myšlienka všeslovanskej vzájomnosti, snaha zjednotiť Slovanov

*Pavel Jozef Šafárik
*Ján Kollár
- O literárni vzájomnosti mezi kmeny a nářečími Slávskymi, Národně zpěvanky
*Ján Hollý
*Ján Chalupka

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk