Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ochrana a tvorba životného prostredia

Funkcie vody-a)hlavna(biol,zdravotna a kultur.-esteticka) b)vedlaj(ekonom,vojkensko-strategicka,politicka) Pitna voda- je voda zdravotne bezchybna,kt.ani pri trvalom použivaní nesposobi ochorenie alebo poruchy zdravia prit.MO,org.alebo latok ovplyv.zdravie spotrebitela akutnym,chronic,al.neskorym posobenim. požiadavky sa zohladňuju z hladiska(radioaktiv,hygien-epidemiolog,toxikolog,organoleptickeho) Ukazovatele kvality pit.vody- a)MB-fekal.streptokoky(G pozitiv.bakt),koliformne(G negat.-Esterichia coli),mezofilne(v 1ml→max 20 zarodkov pre hromad. zasobovanie, 100pre miestne) psychrofily-( 20C,v 1ml →max 500 pre miestne a 200zarodkov pre hromad) ventalne organizmy( ABIOSESTON-odumrete časti vental.org. s org.aj anorg.latkami,je určeny od velkosti pola mikroskopu max 10zar) mrtve org- (pre hromad. max 30jedincov v 1ml) železite a mangan.bakt-(dane su velkosti pokryvnosti pola mikroskopu v %, miestne- 20 a hromad 10zar) kolonie tvoriace jednotku. b)Fyz-chem-anorg.ukazovatele(biol.nerozložitelne NO3-max 50mg.l,NO2-max 3mgl As,Pb,F,At) org.ukaz(biol.rozložitelne, fenol, benzen,pestic0,1 mikrogram na l)dezinf.prostr(chlorove derivaty) ukaz.nepriaznivo ovplyv.senzor.vlast.vod(po vajickach →prit S,farebne Zn,Mn,Cr,Fe) radioaktiv.ukaz(stan.sa celkova objemova aktivita alfa a beta žiarenia a R222→vznik rakoviny) ukaz.ziaducich latok(Ca,Mg) medzny ukaz-vlast.al.zložky kt.nesmie byť prekročená aby bola označena za pitnu stanoveny uk- je medzna hodnota vlast.al.zložkykt treba dodržať. Triedy kvality-a)najvysia hranična hotnota-nesmie prekročiť b)hranič hod- prekročiť len s povolenim prísluš.organu na ochr.zdravia c)indikačna-posudenie potreby podrob.skušok kvality d)odporučana-zodpoveda požiadavkam na ochr.zdravia Povrchova-je voda odtekajuca al.zadržana v prirodz.al umelych nadržiach. Vznika zo zražok,podz.vod,z ľadovcov a snehu. Ukazovatele-kyslik.režim (rozpusteny kys,BSK5-množ.kys.spotr.pri mineraliz.organ. CHSK-spotreba kys.vdaka oxidovadiel K2Cr2O4,KMnO4,KcrO4,vyssia spotreba→viac odumret.organizmov) zakl.fyz-chem ukaz(pH,t,mer.vodivost,sirany) nutrienty(amonny,dusičnan.dusik, celk.fosfor) biol.ukaz(saprobny index biosestonu-je biol.stav podmieneny znečistenim biol.rozložitelnymi org.latkami,je miera biol.znečist, saprobny idnex bentosu, entrofizacia-nadmerny rast vod.rias vdaka zvys.obsahu P a N) MB ukaz(kol,termof.MO) mikropolutanty(Hg,Cd,Az,Pb) toxicita(akutna tox.na vodne org.a kličivosť) radioaktiv.(celk.obj. aktiv.alfa a beta) Triedy kvality-velmi čista(vodarenstvo, potr.priem,chov ryb) čista( vodar) znečistena(na priem.oplachy a chladenie) sil.znečist(v priem) velmi sil.zneč-nesmie použ Zavlahova voda-voda,kt neovplyvnuje zdrav.stav org,neovplyvni vysku vynosov,kvalitu plodin,podne vlast,kvalitu povrch a podz.vod a zložiek ZP Triedy kvality-vhodna,podmieneč.vhod,nevhod Ukaz.kvality-fyz.vlast-(t vody→onieco vysia a ko poda) chem.ukaz(pomer ionov Ca a Mg v mmol na dm) biol.ukaz(kol.a fekal.MO) ukazovatele radioaktovity(vhod/nevhod→As 0,05/>0,1 Cd 0,01/>0,02 Cr 0,02/>0,5 Pb 0,05/>0,1 Hg 0,005/>0,01 Ni 0,1/>0,2 Chlorid 300/>400 SO4 250/>300 kyanidy 0,4/>0,5 tenzidy 2/>4Poda-je prirod.utvar kt.vznika posobenim exogennych činitelov(podnebie,roč.obd,nadmor.vyska) na matersku horninu, poda vznika podogenet.procesom:mater.hornina→zvetravanim-podotvorny substrat→podotvorne činitela-poda. Urodnost-zakl.vlast. pody,je schopnost pody zasobovat rastl.živinami vodou a vzduchom pocas celeho vegetač.obd (a)prirodzena-zavisi od mineralov hornin,org.podielu b)efektivna-ovplyvnena kvantitou c)umela-ovplyv.človekom) vymera polnoh.pod-2 446000ha, 0,4ha na clovka,orna poda 1483000ha, 0,26ha na clovka.Ochrana pody-subor legislativ,tech.a ekonom.opatreni na zachovanie podneho krytu,zlepšenie urodnosti a ochr.ekolog.funkcii Sorpcia pody-schop.pody viazat iony a molekuly plynov a kvap.latok,ovplyv. Ju sorpčne ukazovatele (a)celk.sorp.kapacita-max.množs.ionov v mmol kt. moze putat 1kg pody b)suma vymenenych bazickych kat-je množst.Ca2+ Mg2+ Na+ a K+ v mmol na kg pody c)hydrolit.cinost-je množst.H+ a Al3+ ionov v mmol na kg kt.sa vytesnia z pody hydroliticky d)stupen sorp.nasytenosti-udava sa v %,hlinite-nad 70% Koloidna sustava-viaczlož.sust. kde 1faza je rozptylena v 2 a tvoria→koloidny sol,gel a roztok.(acydoidmi→kladne a bazoidmi zapor.častice) Druhy sorpcie- a)mechan-mech.zadržiavanie v pod.poroch,zavisi od zrnitosti b)fyzik-zvysenie al.znizenie c molekul na povrchu pev.fazy al.v podnom roztoku c)fyz.chem-vymena ionov medzi koloid.komplexom a roztokom d)chem-zadrž.ionov v pode kt.za urč. podm. tvoria malorozp.al.nerozp.zluc e)biol-primanie biogen.prvkov rastl.a MO z podneho roztoku DUSIK-Nitrifikacia- amonny dusik NH3 sa oxiduje na dusitanovy NO2 az dusicnanovy NO3 za pomoci bakt-Nitrosomonas Nitrobacter v aerob.podmien.(ak vychodiskova latka amonny dusik→autotrofna nitrif, ak org.l,kys.octovu,etanol→heterotrofna nitrif) Denitrifikacia-bakt.v anaerob.prostrediredukuju dusičnany na elementar.až plynny dusik (ak bakt.vychodis.latka CO2,zluc S,HCO3→autotrofna ak org.l,kys.octova,etanol→heterotrofna denitrifikacia. Ovzdušie-atmosfera→plynny obal zeme,zložena z plyn,kvap a tuhych castic, je rezervoar plynov,chrani pred slnečnym ziarenim, zabezp.klimu,sirenie zvuku. Atmosfera-a)stále zložky-78%N, 21%O +vzacne plyny-0,95%Ra,Ar,Kr b)premenlive-H,CO2,CH4,freonove zluc c)velmi premen-voda,SO2,H2S,MO Znečistene ovzdušie-je taky stav atmosfery,ked sa v ovzdusi nach.v dostatoč.množstve na kratsi alebo dlhsi cas latka nepriaznivo ovplyv.ZP a)primarne-antropogenne b)sekundarne latky-reakcie v atmosfere-kysly dazd Zaťaženie ZP-60%energetika, 20%doprava, 11% chem.priem, 7%sprac.kovov znecist.lat-a)hlavne:tuhe emisie 5000sk/tona, SO2 2000sk/tona,oxidy dusika 1500sk/t,CO 1000sk/t b)ostatne- 1.tr-Cd,Hg,azbest 40000sk/t, 2tr-As,Ni,Co,Pb,Cr 20000sk/t, 3tr-F,Cl,HCN 10000sk/t 4tr-aceton,NH3,zluc Cl 2000sk/t Zdroje znec-velke>50MW stredne 0,2-50MW male

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk