Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Integrovaná živočíšna výroba

1. Hlavné faktory ovplyvňujúce výrobu a kvalitu mäsa, vajec hospodárskych zvierat.

Vplyv intravitálnych činiteľov: Vplyv genetických faktorov, genetické aspekty akostných chýb mäsa, vplyv výživy, cudzorodé látky a liečivá, vplyv spôsobu chovu, vplyv pohlavia, vplyv veku, zdravotný stav, predporážkové a porážkové vplyvy na kvalitu mäsa, testovacie metódy.

Vajce: Hodnotu vajca ako potraviny určuje obsah živín, ich stráviteľnosť a organoleptické vlastnosti. Nutričná hodnota – vajca závisí od chemického zloženia bielka a žĺtka. Technologickú hodnotu vajca určuje hmotnosť, tvar vajca, pevnosť škrupiny, vek vajca, merná hmotnosť vajec, vlastnosti žĺtka, bielka.

2. Charakterizujte poradie významnosti biologických a ekonomických vplyvov pri efektívnej výrobe produktov živočíšnej výroby.

Vplyv genetických faktorov
- z hľadiska produkcie mäsa, cieľom šlachtenia je predovšetkým zvyšovanie jatočnej hodnoty zvierat. Ideálne je zloženie jatoč. tela, ktoré poskytuje maximálny podiel svaloviny, optimálny podiel tuku, minimálny podiel kosti a jatočného odpadu

Vplyv výživy - veľa zeleného krmiva pôsobí zle na farbu a chuť mäsa a tuku. Mäso môže byť vodnaté a málo chutné, tuk mazlavejší a žltý

Cudzorodé látky a liečivá - kontrolované štátnym veterinárnym lekárom. Medzi ich podaním a zabitím zvieraťa je stanovená ochranná lehota.

Spôsob chovu - rozdiel medzi pastvenými a ustajnenými zvieratami. Pastvené majú vyššiu svalovú aktivitu a sú odolnejšie voči stresovým faktorom.

Pohlavie - prejavuje sa hlavne v intenzite tvorby a ukladania telesného tuku. Samičie pohlavie tvorí a ukladá v organizme väčšie množstvo tuku. Vplyv ruje na akosť mäsa sa prejavuje hlavne u prasníc zvýšenou vodnatosťou mäsa.

Vek - vekom sa mení chemické zloženie a dynamika rastu tkanív. Bielkoviny vykazujú pravidelný rast.

Zdravotný stav - na biologickú hodnotu a trvanlivosť mäsa zvlášt nepriaznivo pôsobia choroby sprevádzané horúčkami

Predporážkové a porážkové vplyvy - vplyv na kvalitu mäsa

3. Exteriér HZ, metódy, jeho hodnotenia a využitie výsledkov v šľachtení

Lineárny popis telových znakov hov. dobytka

Predstavuje vyjadrenie skutočného utvárania daných znakov pomocou 1 až 9 bodovej stupnice, ktorá vyjadruje biologické rozpätie vývinu daného znaku (z toho pojem "lineárny"). Lineárny popis robí špecialista bonitér. Najvhodnejšia doba pre popis zvieraťa je u kráv 3 mesiace po otelení, s rozpätím od 60 do 180 dní po otelení.

Pri lineárnom popise sa hodnotí 15 exteriérových znakov: 1 - Ušľachtilosť, 2 - Mliečny charakter, alebo osvalenie, 3 - Telesný rámec, 4 - Kapacita tela, 5 - Hĺbka hrudníka, 6 - Šírka zadku, 7 - Sklon zadku, 8 - Postoj zadných končatín, 9 - Paznechty, 10 - Vemeno - predné štvrťky, 11 - vemeno - zadné štvrťky, 12 - Závesný väz, 13 - Rozmiestnenie ceckov, 14 -Dĺžka ceckov, 15 - Hĺbka vemena.

Charakteristika exteriéru oviec

Pri popise exteriéru sa hodnotia jednotlivé partie v nasledovnom poradí: hlava, krk, kohútik, chrbát, zadok, hrudník, brucho, končatiny. Zistené prednosti a nedostatky u jednotlivých častí tela sa zaznačujú do obdĺžnika pomocou značiek. Najčastejšie chyby v exteriéri oviec sú: nevýrazná, netypická hlava (najmä pri baranoch); tenký a dlhý krk; ostrý kohútik; krátky, úzky alebo mäkký resp. kaprovitý chrbát; zrazený zadok; nepravidelný postoj končatín; mäkká sponka, neošetrený paznecht; veľké, zriasnenie kože (pri vlnových plemenách); deformácia hornej a spodnej čeľuste (predkus, podkus). Výrazný defekt v exteriéri ako prejav oslabenej konštitúcie je príčinou vylučovania zvierat z reprodukčného procesu.

4. Hlavné úžitkové vlastnosti HZ

Úžitkové vlastnosti:

1) reprodukčná úžitkovosť - zabezpečuje reprodukciu zvierat pre všetky smery dalšieho upotrebenia na farme a produkciu komodít živ. pôvodu. Ide o proces rozmnožovania dôležitý pre zachovanie druhu, plemena, rodu atď.
2) mlieková úžitkovosť - je kvantitatívna a kvalitatívna produkcia mlieka v období od otelenia dojnice až po zasušenie. Kvantita je produkcia mlieka v kg a kvalitu určuje obsah tuku, bielkovín a laktózy.

Laktácia – je obdobie, v ktorom je mliečna žľaza v sekrečnej činnosti (od otelenia po zasušenie). U kráv má 2 fázy : fáza vzostupu a fáza zostupná.

3) mäsová úžitkovosť - produkcia mäsa a tuku patrí medzi najdôležitejšie úžitkové vlastnosti HZ, ktoré majú rozhodujúcu úlohu pri zabezpečovaní plnohodnotnej výživy obyvateľstva. Mäsovú úžitkovosť charakterizujú ukazovatele výkrmovosti a jatočnej hodnoty.
4) úžitkovosť hydiny – tvorba vajca, znáška, techn. a nutričná hodnota, produkcia mäsa a peria.
5) vlnová úžitkovosť - najdôležitejšie fyz a techn vlastnosti vlny: Jemnosť vlny, Vyrovnanosť vlny, Oblúčkovitosť (kučeravosť) a vernosť vlny, Pevnosť, ťažnosť a pružnosť vlny, Hebkosť a plstnatosť vlny, Hygroskopickosť vlny, Vlnotuk, Výťažnosť vlny, Dĺžka vlny.

Vplyvy pôsobiace na produkciu a kvalitu vlny: Plemenná príslušnosť, Výživa oviec, Vek oviec, Vplyv pohlavia, Klimatické podmienky, Zlé ustajnenie a ošetrovanie, Rôzne choroby oviec.

5. Kontrola úžitkovosti HZ – princípy, ciele, využitie

Plodnosť hospodárskych zvierat a jej hodnotenie.

Pri hodnotení plodnosti volíme ukazovatele, ktoré umožňujú organizovať reprodukčný proces tak, aby sa dosiahla čo najvyššia efektívnosť reprodukcie. Plodnosť samíc posudzujeme podľa pravidelnosti koncepcie a schopnosti rodiť do vysokého veku dobre vyvinuté mláďa, plodnosť samcov hodnotíme podľa kvality a množstva produkovaného ejakulátu, oplodňovacej schopnosti spermií, podľa počtu skokov potrebných na oplodnenie zdravej samice v období ruje.

Medzidruhové rozdiely - Plodnosť: schopnosť pravidelne zabrezávať a rodiť zdravé, životaschopné mláďatá a u býkov schopnosť oplodnenia (h2=0,10-0,20).

Vplyvy: plemeno, kondícia, vek, výživa, chovná dospelosť.

Ruja: časť pohlavného cyklu sprevádzaný vonkajšími prejavmi pri pripúšťaní kráv.

Ovulácia: oocyt I. a II. radu, grafov folikul, vyplavovanie vajíčka

Mliekovú úžitkovosť kráv hodnotíme podľa týchto ukazovateľov: absolútna produkcia mlieka, priemerná tukovosť, abs. produkcia tuku, priem % bielk, abs produkcia bielkovín, priem % laktózy, FCM a relatívna úžitkovosť dojnice. Hodnotenie mliekovej úžitkovosti oviec sa robí na 1. laktácií na zákl. 4 kontrolných meraní množstva mlieka pri večernom a rannom dojení. 1. kontrolné meranie sa robí za 14 dní po odstave jahniat +/- 5 dní. 2. a 3. kontrolné meranie sa robí v rozpätí 25-35 dní po predchádzajúcej kontrole. 4. kontrolné meranie sa robí 14 dní pred zasušením bahnice.

Mäsovú úžitkovosť charakterizujú ukazovatele výkrmovosti a jatočnej hodnoty. Výkrmovosť je schopnosť zvieraťa pre intenzívnu tvorbu telovej hmoty a efektívne pretváranie živín krmiva na jatočný produkt (mäso). Poukazuje na kvantitatívnu a ekonomickú stránku mäsovej úžitkovosti. Jatočná hodnota je súhrnný ukazovateľ kvalitatívnych a kvantitatívnych znakov vyjadrujúcich hodnotu zvieraťa po zabití. Základným ukazovateľom jatočnej hodnoty u všetkých hospodárskych je jatočná výťažnosť. Jatočná výťažnosť - udáva % podiel vyťaženého mäsa (jatočného produktu) zo živej hmotnosti zvieraťa pred zabitím

Hydina - Vplyv na jedn. druhy úžitkovosti: Vplyv genetických faktorov, genetické aspekty akostných chýb mäsa, vplyv výživy, cudzorodé látky a liečivá, vplyv spôsobu chovu, vplyv pohlavia, vplyv veku, predporážkové a porážkové vplyvy na kvalitu mäsa, zdravotný stav.

Hodnotenie výsledkov výkrmu hydiny: za účelom hodnotenia a možnosti porovnania výsledkov výskumu sa uvádza najmä základné parametre výskumu: obdobie výkrmu, dosiahnutá živá hmotnosť, spotreba krmiva na 1kg prírastku živej hmotnosti, životnosť alebo % úhynu z počiatočného stavu. Index výkrmu (IV)=priemerný denný prírastok v g x životnosť % / spotreba krmiva na 1kg prírastkov živej hmotnosti v kg x 100. Index efektívnosti (IEV)=životnosť v % x primerná živá hmotnosť v % zatriedených na konci výkrmu v kg v 1. akostnej triede / počet dní výkrmu x spotreba krmiva na 1kg prírastkov živej hmotnosti v kg. Životnosť v %=100. počet vyskladnených zvierat/počet naskladnených zvierat.

2 hodnotenie na jatkovú výtažnosť: podiel hmotnosti vypitvanej hydiny spolu s použiteľnými vnútornostami zo živej hmotnosti pred zabitím. Vyjadruje sa v %. Jednotková vyťažnosť v%=100.hmotnosť vypitvanej hydiny + hmotnost použivatelných vnútorností /hmotnosť pred zabitím

vlnová úžitkovosť - najdôležitejšia fyz a techn vlastnosť vlny: Jemnosť vlny, Vyrovnanosť vlny, Oblúčkovitosť (kučeravosť) a vernosť vlny, Pevnosť, ťažnosť a pružnosť vlny, Hebkosť a plstnatosť vlny, Hygroskopickosť vlny, Vlnotuk, Výťažnosť vlny, Dĺžka vlny.

Vplyvy pôsobiace na produkciu a kvalitu vlny: Plemenná príslušnosť, Výživa oviec, Vek oviec, Vplyv pohlavia, Klimatické podmienky, Zlé ustajnenie a ošetrovanie, Rôzne choroby oviec.

6. Reprodukcia HZ – význam, hlavné medzidruhové rozdiely, metódy hodnotenia plodnosti, reprodukcia je najdôležitejší predpoklad pre pravidelnú živočíšnu produkciu. Reprodukciou sú ovplyvňované selekčné možnosti stáda, doba úžitkovosti, počet teliat za rok a účinnosť produkcie mlieka a mäsa. Najdôležitejšie komponenty reprodukcie môžeme zhrnúť následovne:

nastúpenie pohlavnej zrelosti s aktiváciou fyziologických funkcií reprodukčnýchorgánov, schopnosť samičích pohlavných orgánov k zabreznutiu, uskutočňovať brezivosť dokončenou pôrodom životaschopného jedinca, schopnosť samčích jedincov k pripúšťaniu a oplodneniu vajíčka, obnovenie reprodukčných schopností po pôrode, schopnosť pôrodu teliat s ich odchovom.

Hlavnými vlastnosťami reprodukcie sú plodnosť, správanie kráv pri telení a doba úžitkovosti kráv, pričom je možno plodnosť rozdeliť na samčiu a samičiu.

Plodnosť hospodárskych zvierat a jej hodnotenie.

Pri hodnotení plodnosti volíme ukazovatele, ktoré umožňujú organizovať reprodukčný proces tak, aby sa dosiahla čo najvyššia efektívnosť reprodukcie. Plodnosť samíc posudzujeme podľa pravidelnosti koncepcie a schopnosti rodiť do vysokého veku dobre vyvinuté mláďa, plodnosť samcov hodnotíme podľa kvality a množstva produkovaného ejakulátu, oplodňovacej schopnosti spermií, podľa počtu skokov potrebných na oplodnenie zdravej samice v období ruje. 

7. Mlieková úžitkovosť HZ a jej hodnotenie pri HD a ovciach, laktácia.

Mlieková úžitkovosť je kvantitatívna a kvalitatívna produkcia mlieka v období od otelenia dojnice až po zasušenie. Kvantita je produkcia mlieka v kg a kvalitu určuje obsah tuku, bielkovín a laktózy. Základom produkcie mlieka je genetická informácia pre túto vlastnosť vytvorená v procese fylogenézy druhu a prenášaná pohlavným rozmnožovaním. Pri determinácii produkcie mlieka sa rozlišujú 2 úrovne:

- dedičné založenie pre produkcie,
- potenciálna produkčná schopnosť dojnice, ktorá predstavuje spolupôsobnosť genotypu vývoja činiteľov.

Za objektívne hodnotenie mliečnej úžitkovosti sa považuje množstvo mlieka a jeho zložiek poskytovaných za života dojnice, alebo v priemere za 1 deň. Mliekovú úžitkovosť kráv hodnotíme podľa týchto ukazovateľov: absolútna produkcia mlieka, priemerná tukovosť, abs. produkcia tuku, priem % bielk, abs produkcia bielkovín, priem % laktózy, FCM a relatívna úžitkovosť dojnice. Hodnotenie mliekovej úžitkovosti oviec sa robí na 1. laktácií na zákl. 4 kontrolných meraní množstva mlieka pri večernom a rannom dojení. 1. kontrolné meranie sa robí za 14 dní po odstave jahniat +/- 5 dní. 2. a 3. kontrolné meranie sa robí v rozpätí 25-35 dní po predchádzajúcej kontrole. 4. kontrolné meranie sa robí 14 dní pred zasušením bahnice.

Laktácia – je obdobie v ktorom je mliečna žľaza v sekrečnej činnosti. (od otelenia po zasušenie). U kráv má 2 fázy : fáza vzostupu a fáza zostupná. Z plemenárskeho hľadiska poznáme laktáciu: normovanú, skutočnú, neštandardnú. Pri laktácii hodnotíme: dĺžku laktácie, množstvo mlieka, zložky mlieka, perzistencia laktácie.

8. Kontrola mliekovej úžitkovosti – výkon, systém kontroly, char., AT1, AT4

KMÚ sa vykonáva podľa STN a vykonáva sa v dvoch stupňoch. Najvyšší I stupeň: sa vykonáva v najvyspelejších chovoch, ktoré sa zúčastňujú na zošľachťovaní plemien HD. Všetky práce vykonávajú pracovníci Štátnych plemenárskych organizácií. II stupeň: vykonávajú pracovníci výrobných podnikov – kontrolujú sa všetky dojnice v stáde, ktoré sú zaradené do kontroly úžitkovosti. Kontrolu môžu vykonávať osoby vyškolené. Údaje zistené pri výkone KÚ sa používajú na posúdenie úžitkovej rodokmeňovej a plemennej hodnoty zvierat. Všetky dojnice, ktoré podliehajú KMÚ mali by byť umiestnené v jednom objekte. V KMÚ u kráv sa zisťuje: dojivosť, dojiteľnosť.

Výsledky sa použ pri selekcii kráv, otcov kráv, dedičnosti býkov. Kontrola sa vykonáva 2 metódami: metóda A – zahŕňa obsah dojnosti a obsah tuku, bielkovín. Vykonáva sa 2 variantmi.: Variant A4: kontrola sa vykonáva v priemerných intervaloch od 28 dní do 30 dní pomernou vzorkou zo všetkých dojení za 24 hodín v kontrolnom dni pri 12-13 kontrolách za rok Variant AT: kontrola sa vykonáva v priem 30 dňových intervaloch z jedného dojenia striedavo 1 mesiac ráno, druhý mesiac večer pri 12 kontrolách za rok. Metóda B – zahŕňa zisťovanie dojnosti a obsahu tuku bielkovín, prípadne ďalších zložiek mlieka.

9. Mäsová úžitkovosť hosp zvierat a jej hodnotenie

Produkcia mäsa a tuku patrí medzi najdôležitejšie úžitkové vlastnosti HZ, ktoré majú rozhodujúcu úlohu pri zabezpečovaní plnohodnotnej výživy obyvateľstva. Na produkcii mäsa v našich podmienkach sa podieľajú hlavne ošípané cca 50 - 55%, hovädzí dobytok cca 28 - 32%, hydina cca 12 - 14%, ovce 2% a ostatné 2 - 3%. Porážková hmotnosť a vek súvisia s intenzitou rastu a teda aj s ekonomikou výroby mäsa a tiež s dosiahnutím jatočnej zrelosti. Jatočná zrelosť je stav jatočného tela, kedy je dostatočne osvalené s optimálnym chemickým zložením (podiel bielkovín - tuku -popolovín a vody) a organoleptickými vlastnosťami charakteristickými pre daný druh. Po dosiahnutí jatočnej zrelosti začínajú zvieratá vo zvýšenej miere ukladať medzisvalový, podkožný a vnútorný tuk, ktorý zvyšuje náklady na prírastok a znehodnocuje (okrem husí a kačíc, kde je požadovaný) jatočnú hodnotu produktu. Mäsovú úžitkovosť charakterizujú ukazovatele výkrmovosti a jatočnej hodnoty.10. Výkrmovosť, jatočná hodnota, kvalita mäsa HD, ošípaných, oviec, hydiny EUROP systém

Výkrmovosť je schopnosť zvieraťa pre intenzívnu tvorbu telovej hmoty a efektívne pretváranie živín krmiva na jatočný produkt (mäso). Poukazuje na kvantitatívnu a ekonomickú stránku mäsovej úžitkovosti. Jatočná hodnota je súhrnný ukazovateľ kvalitatívnych a kvantitatívnych znakov vyjadrujúcich hodnotu zvieraťa po zabití. Základným ukazovateľom jatočnej hodnoty u všetkých hospodárskych je jatočná výťažnosť. Jatočná výťažnosť - udáva % podiel vyťaženého mäsa (jatočného produktu) zo živej hmotnosti zvieraťa pred zabitím. Kvalita mäsa je komplex vzájomne sa ovplyvňujúcich ukazovateľov kvality a kvantity u vyprodukovaných využiteľných častí jatočných tiel zvierat. Kvalitu mäsa ovplyvňuje: krehkosť, šťavnatosť, farba a chuť. Kvalita hovädzieho mäsa sa v porovnaní s mäsom ostatných druhov HZ vyznačuje najväčšou variabilitou. U HD sa vo vyššej miere vyskytuje vada charakteru DFD a to najmä u býkov. Kvalita ovčieho mäsa nie je v našej domácej strave stále docenená, o čom svedčí jeho veľmi nízka spotreba na obyvateľa za rok. Najkvalitnejšie mäso sa získava z jahniat (maximálne do veku 6-8 mesiacov a s max. živou hmotnosťou 25-30kg). Túto kategóriu tvoria mliečne jahňatá, jahňatá z intenzívneho a polointenzívneho výkrmu. Ďalšiu kategóriu tvoria jarky, bahnice, škopy a barany. Mäso jahniat má byť šťavnaté, mramorované, neprerastené nadbytočným tukom, špecifickej vône (bez zápachu), ružovej až jasno ružovej farby.

Kvalita mäsa hydiny

Najviac uplatňovanou formou výkrmu hydiny je rýchlovýkrm tzv. brojlerový výkrm. Jeho princípom je dosiahnutie I. jatočnej zrelosti v čo možno najkratšom čase s ohľadom na tieto faktory: ž.h. vhodná pre zaradenie do I. akostnej triedy, požadovaná kvalita mäsa, dostatočná jatočná výťažnosť stanovená normou, spotreba krmiva na úrovni produkcie hydinového mäsa, kvalita a zrelosť peria - najmä pri vodnej hydine. V krajinách Európskej únie vstúpil systém klasifikácie jatočného tela EURÓP do platnosti v roku 1981/82. Klasifikácia všetkých jatočných tiel podľa tohto systému je v EU. Systém SEUROP- rozlišuje hodnotenie jatočného tela HD v teplom stave do 6. tried, podľa mäsitosti a do 5. tried podľa tučnosti. Hodnotí sa miera stučnenia jatočného trupu a pretučnenia v hrudnej dutine.

11. Úžitkovosť hydiny – tvorba vajca, znáška, techn. a nutričná hodnota, produkcia mäsa a peria

Vplyvy pôsobiace na jednotlivé druhy úžitkovosti. Tvorba vajec: vaječný žĺtok vzniká vo vaječníku, bielok a škrupina vo vajcovode, hydina má jeden vaječník-ľavý, ovulácia u sliepok znášajúcich každý deň nastáva priemerne ½ hodiny po znáške, vaječný žĺtok padá do nálevky vajcovodu kde dochádza k jeho oplodneniu. Po 20 min. postupuje žĺtok z nálevky do jeho hlavnej časti magmy kde sa zdržuje asi 3 hodiny. V krčku je vajce asi 1 hodinu. Asi 20 hod sa vajce zdržuje v maternici, kde sa tvorí škrupina a 15 min v pošve, kde sa pokrýva kutikulou. Tvorba vajcia trvá cca 24 hodín. Produkcia vajec je výsledkom znášky, ktorá vyjadruje počet vajec znesených nosnicou za určitý čas, ale aj ich hmotnosť a kvalitu. Znáška domácej hydiny sa podstatne odlišuje od znášky divých predkov, pri ktorých plnila funkciu zachovania rodu. Znáškový cyklus začína sa pohlavnou dospelosťou, t.j. znesením prvého vajca a končí zvyčajne pŕchnutím. Jeho dĺžka je podmienená druhom hydiny, plemenom, produkčným typom, vekom a faktormi chovného prostredia. Znáškový cyklus trvá 18 až 20 mesiacov. Intenzita znášky je vyjadrením podielu znáškových dní ku dňom chovného obdobia. Vyjadruje sa v %. Hodnotu vajca ako potraviny určuje obsah živín, ich stráviteľnosť a organoleptické vlastnosti.

Nutričná hodnota vajca závisí od chemického zloženia bielka a žltka. Nutričnú hodnotu mäsa hodnotíme podľa obsahu a zloženia bielkovín a tukov, v menšej miere podľa obsahu sacharidov, minerálnych látok a vitamínov. Bielkoviny hodnotíme ako najcennejšie zložky, tuk ako menej žiadúci. Technologickú hodnotu vajca určuje hmotnosť, tvar vajca, pevnosť škrupiny a ďalšie vlastnosti častí vajca.

Produkcia peria: Perie je významný produkt z chovu hydiny, predovšetkým perie z vodnej hydiny (husacie, kačacie). Používa sa do lôžko vín, ako ozdoba na umelé kvety, rybárske návnady, kefy, ako aj výrobu rôznych múčok v krmovinárskom priemysle.

Produkcia mäsa: Najviac uplatňovanou formou výkrmu hydiny je rýchlovýkrm tzv. brojlerový výkrm. Jeho princípom je dosiahnutie I. jatočnej zrelosti v čo možno najkratšom čase s ohľadom na tieto faktory: ž.h. vhodná pre zaradenie do I. akostnej triedy, požadovaná kvalita mäsa, dostatočná jatočná výťažnosť stanovená normou, spotreba krmiva na úrovni produkcie hydinového mäsa. Vplyv na jedn. druhy úžitkovosti: Vplyv genetických faktorov, genetické aspekty akostných chýb mäsa, vplyv výživy, cudzorodé látky a liečivá, vplyv spôsobu chovu, vplyv pohlavia, vplyv veku, predporážkové a porážkové vplyvy na kvalitu mäsa, zdravotný stav.

12. Vlnová úžitkovosť oviec – char. ovčej vlny, triedenie ovčích vlasov, najdôlež fyz a techn vlastn vlny

Vplyvy pôsobiace na kvalitu aj množstvo vlny. Hebkosť vlny zisťujeme dotykom vlny medzi prstami. Hebká vlna je mäkká, nežná, poddajná, nekladie pod prstami odpor. Tieto vlastnosti má najmä merinská vlna s dobrým vlnotukom. Opakom je vlna polojemná a hrubá, ktoré sú na dotyk drsné a tvrdé. Dojem mäkkosti často môže ovplyvňovať vlnotuk. Plstnatosť vlny je podmienená šupinatou pokožkou vlasu.

Triedenie ovčích vlasov: Vlnovlas je tvorený šupinatou pokožkou a kôrou. Neobsahuje dreň. Dosahujú v priemere 10-30 cm. DÍžka vlnovlasu sa pohybuje od 5 do 12 cm za rok. Jemnejšie vlnovlasy tvoria rúno jemnovlnových plemien, hrubšie vlnovlasy tvoria rúno polo jemno vlnových plemien. Vlnovlas sa nachádza aj v rúne polohrubovlnových a hrubovlnových plemien, u ktorých sa nazýva podsad. Jahňací nestály vlas (nadvlas). Nachádza sa u niektorých jahniat jemnovlnových a polojemnovlnových plemien. Je to široký vlas s dreňovým kanálom (niekedy je dreňový kanálik prerušovaný). Jahňacie nestále vlasy prerastajú vlnovlasy a spravidla po prvej striži vypadávajú a na ich mieste vyrastajú typické vlnovlasy.

Najdôležitejšie fyz a techn vlastnosti vlny: Jemnosť vlny, Vyrovnanosť vlny, Oblúčkovitosť (kučeravosť) a vernosť vlny, Pevnosť, ťažnosť a pružnosť vlny, Hebkosť a plstnatosť vlny, Hygroskopickosť vlny, Vlnotuk, Výťažnosť vlny, Dĺžka vlny. Vplyvy pôsobiace na produkciu a kvalitu vlny: Plemenná príslušnosť, Výživa oviec, Vek oviec, Vplyv pohlavia, Klimatické podmienky, Zlé ustajnenie a ošetrovanie, Rôzne choroby oviec.

13. Výkonnostné skúšky koní – charakteristika a význam

Podľa úžikovosti:

1) mnohostranný - lipican, nonius, pony, hucul
2) jednostranne úžitkový, dostihový, športový - angl. plnokrvník a polokrvník
3) jednostranne úžitkový ťažný - norik, belgik. Skúška má 2 časti → Predbež. skúška - hodnotenie temperamentu, char, konšt, krmiteľ, pracovná ochota, jazditeľ, všeobecný výkon. Hlavná skúška - typ a pohl. výraz, exteriér, jazditeľ, prijazditeľ, mechanika pohybu, skok voľný a skúškový, terénná a distač. jazda, ovládateľ záprahu, skúška spolahliv. ťahu v páre

Najdôležitejšou požiadavkou v chove hospodárskych zvierat je ich úžitkovosť. V chove koni úžitkovosť je daná ich výkonom. Výkonnostné skúšky sa vykonávajú podľa úžitkového zamerania koni. Plemená koní s mnohostrannou úžitkovosťou - športového typu sa pred vlastnými skúškami výkonnosti podrobujú 100 dňovému výcviku. Plemená koní s jednostrannou úžitkovosťou - ťažného typu sa pred skúškami výkonnosti podrobujú 80. dňovému výcviku. Skúšky výkonnosti sa rozdeľujú na dve časti: predbežná skúška - hodnotí kone pri skončení výcviku, hlavná skúška - hodnotí kone pri skúške výkonnosti.

Hodnotenie koní pri skúškach koní vykonáva komisia desať bodovým systémom: Pri nedostatočnej manifestácii niektorej úžitkovej vlastnosti má komisia právo vyradiť koňa zo skúšok výkonnosti. Schéma posudzovaných znakov - vlastností a skúšobných disciplín u mnohostranne úžitkového typu koni: A.Typ, B.Exteriér, C.Výkonnosť

14. Šľachtiteľské a hybridizačné programy v chove HZ

Šľachtiteľský program
- sústava šľachtiteľských opatrení vedúcich k zlepšeniu tých vlastností a znakov HZ, ktoré rozhodujú o plnení cieľa chovu, ktorým je dosahovanie vysokej ekonomicky prijateľnej produkcie pri zachovaní dobrého zdravia zvierat. Účelom vypracovania programu je spojiť všetky zložky šľachtiteľskej práce do jedného systému, ktorý v konkrétnych chovateľských podmienkach zaručuje maximálny vzostup produkcie a maximálny efekt chovu. Všeobecne sa šľachtiteľské programy rozdeľujú na dve skupiny:

1.tradičné - klasické zošľachťovanie plemien HZ, spočíva na výbere fenotypovo nadpriemerných zvierat. V klasických plemenárskych programoch sa vykonáva sledovanie plemenárskej práce: kontrola úžitkovosti a kontrola dedičných vlastností, výber rodičov ďalších generácií, vhodné metódy plemenitby
2.moderné - využívajú pokrok dosiahnutý v oblasti biotechnológie rozmnožovania. Ich cieľom je skrátenie generačného intervalu a zvýšenie reprodukcie samíc.15. Význam a využitie malých HZ, hmyzu a rýb v živ. výrobe

Ovulácia u pohlavne dospelých samíc nastáva po pohlavnom styku, kotnosť trvá 30 dní, počet mláďat sa pohybuje vo vrhu od 6-12 kusov. Mláďatá sa liahnu holé a slepé, vidieť začínajú na 10. deň po uliahnutí, srsťou sú obrastené vo veku 2 týždňov, pevnú potravu začínajú brať v 3. týždni. Telesná hmotnosť u králikov sa pohybuje od 1 až po 8 kg. Všeobecne králiky pohlavne dospievajú vo veku 4-5 mesiacov, malé plemená o niečo skôr ako stredné a veľké. Samica sa privádza na pripárenie ku samcovi, keď sa nechce pripáriť opäť ju prinesieme ku samcovi po 2-3 dňoch. Samec sa môže použiť na pripárenie 2x denne, prípadne po určitej časovej prestávke. Dĺžka používania v plemenitbe je v drobnochovateľských podmienkach u samíc 3-4 roky u samcov 4-5 rokov. Pri normálnom zaťažení samcov je vhodný pomer pohlavia 1:8-10. Kotnosť trvá 31 dní (+3-4 dni), ak samica odmieta na 7. deň samca (kontrolné priloženie) je kotná. Kotenie prebieha najčastejšie ráno bez zásahu chovateľa.

Odstav mláďat v drobnochovateľských podmienkach sa robí vo veku 6-8 (9 týždňov) v prípade potreby aj postupne, podľa stupňa ich vyvinutosti. V plemenných chovoch sa mláďatá odstavujú neskôr, ako v produkčných chovoch, z pravidla v 7.-8. týždni veku. Vo veku 12 týždňov sa rozdelia podľa pohlavia. Odstavené mláďatá sa ustajňujú skupinové. Štvormesačné chovné mláďatá sa ustajnia už individuálne

Chov líšok - polárne líšky majú kratšie telo a končatiny, kratšiu guľatejšiu hlavu a menšie ušnice, jemnejšiu štruktúru srsti, v ktorej sú podstatne zastúpené podsadové chlpy. Polárne líšky vymieňajú srsť 2x ročne, strieborné líšky len raz.

Strieborná líška – srsť hrubšej štruktúry, pretože sú v nej podstatnejšie zastúpené hrubšie zložky srsti a to pesíky, polopesíky, osiníky je melanickou formou obyčajne kanadskej líšky (Vulpex vulpex). Ruja strieborných líšok sa objavuje asi o mesiac skôr ako ruja polárnych líšok. Polárne líšky sú plodnejšie vo vrhoch, majú prakticky dvojnásobný počet mláďat ako strieborné líšky. Líšky su monoestrické zvieratá, majú spontánnu ovuláciu, ruja voľne žijúcich hrdzavých líšok prebieha od polovice januára do marca, ruja polárnych líšok od polovice februára do apríla, prípadne až do polovice mája. Polárne líšky mávajú priemerne 8 mláďat, nie sú však zriedkavosťou vrhy s 12-15 mláďatami. Hmotnosť samcov polárnych i strieborných líšok dosahuje 6-8 kg, samíc 5-7 kg. Líšky sú mäsožravce, časť ich potravy však tvorí rastlinná potrava. Polárne líšky majú sklon k všežravosti. Priemerná telesná teplota líšok je 39-40°C, mláďatá pohlavne dospievajú vo veku 10-11 mesiacov, líšky sa spravidla chovajú 5 rokov.

Chov rýb - v našich vodách žije 60 druhov rýb a ďalších 6 druhov sa aklimatizovalo, medzi najdôležitejšie druhy patrí:

Kapor obyčajný - je naša hospodársky najdôležitejšia teplovodná ryba. Vyznačuje sa rýchlym rastom, dobrým zúžitkovaním krmiva, chutným mäsom a veľkosťou odolnosťou. Pohlavne dospieva vo veku 3-4 rokov a obdobie trenia pripadá na máj až jún, pri teplote vody 17-18 °C. U nás sa chová v troch formách: kapor šupinatý (šupináč), rozptýlený lisec, kapor hladký (takmer bez šupín).

Šťuka obyčajná - je nepostrádateľnou vedľajšou rybou kaprových rybníkov, priehrad nížinných riek. Rýchle rastie ( vo veku 3 rokoch dosahuje dĺžku 70 cm a hmotnosť 3 kg) a má kvalitné mäso. Veľmi cenná je pre športový rybolov.

Zubáč obyčajný - je cenná dravá ryba, žijúca vo väčších riekach, v údolných nádržiach i ako vedľajšia ryba v rybníkoch, kde dosahuje vo veku 3 rokoch 1-1,05 kg, má chutné mäso.

Hrča obyčajná (sumec) - je naša najväčšia dravá ryba, ktorá žije vo väčších riekach, teplejších nádržiach i vo väčších kaprových rybníkoch.

Úhor obyčajný - je sťahovavá ryba, ktorá žije u nás do obdobia dospelosti. Dosahuje hmotnosť 1-3 kg. Stav v našich vodách sa udržuje umelým vysádzaním mladých úhorov, ktoré dovážame.

Chov včiel

Biologickú jednotku (včelstvo) tvorí: jedna matka 10 000-60 000 robotníc 1 000 - 2 000 trúdov. Matka sa vyvíja z oplodneného vajíčka, 16-18,5 dňa, kladie robotničie a trúdie vajíčka, párením matky sa naplní vačok spermiami 5-7 miliónov - z oplodnených vajíčok vyvinú sa robotnice-z neoplodnených sa vyvinú trúdy. Matka sa vo včelstve využíva tri roky. Jedinou úlohou matky je klásť vajíčka, denne nakladie 2000-2500 vajíčok. Trúd - je včelí samček, po párení zahynie, ostatné trúdy žijú 50-60 dní. Trúd sa živý medom sám, alebo ho kŕmia včely. Robotnica - je pohlavne nevyspelá a neoplodnená samička. Vykonáva všetky práce v úli. Donáša do úľa nektár, peľ a vodu. Včely počas znášky žijú 35-40 dní, vyliahnuté koncom leta žijú celú zimu a hynú v druhej polovici apríla.

16. Charakteristika a a využitie najvýznamnejších plemien hovädzieho dobytka vo vzťahu prevládajúcej úžitkovosti

1) Plemená mlieko. užitku

a)Holštajsko-Frízsky dob. (čiermostrakaty-60%, červenostrak.-40%, kravy vážia-650-750kg, dojivosť-8000kg, tukovosť-3,7-4%)
b)Čier-strakaty nižinný (v Holand., Dans, Nemec, s tmavým mulcom, rohy biele s tmav. hrotmi, važia-500-600kg,dojivosť-6000kg, tukovosť-3,8-4,1%)
c)Červ. dánsky dob. (červené, biele škvrny na spodku brucha a vemene, mulec-tmavy, rohy biele s čier. hrotmi, vážia 550-600kg,dojivosť-6000kg,tuk-4-4,2%)
d)Jerseyský dob.(farebný,žlto,svetlohnedý,kravy-400kg,dojivosť- 4000kg,tuk-7%)
e)Aynoharský dob.(červ.-strak,kravy-650kg,dojivosť-6000kg,tuk.4%)

2) Mesový typ

a)Shorthornsky dob.(Anglic,byk-900kg,krava-650kg,prirast.vo vykrme 1,1kg,intenz.rastu za 400dni-950kg)
b)Herefordský dob.(USA, Arg.,Brazil.,byk-1100kg,krava-750kg,prirast.vo vykrme-1,4kg,intenz.rastu za 400dni-1000kg)
c)Belgic.modro-biely dob. (byk-1000kg,krava-800kg,prirast.vo vykrme-1,5kg,stehná dvojité,teľatá uliahnuté-48-52kg-cisár.rez) d)Charollaisky dob. (Franc.,byk-1200kg,krava-900kg,prirast.vo vykrme-1,3kg,jatoč.výťažnosť-70%)
e)Limousine (Franc.,byk-1200kg,krava-750kg,prirast.vo vykrme-1,3kg,jatoč.výťažnosť-72%)
f)Piemontese (Tal.,byk-1100kg,krava-750kg,prirast.vo vykrme-1000kg,jatoč.výťažnosť-68%,obs.cholesterolu 48mg/100g mesa)

3,Kombin.plemená-Simentalsky-Švajčiarsky,Fleckvieh-Nemec.,Braunvieh-Nemec.,Montbeliard-Fran.,

a)Sloven.strak.-50% v SR / a,mlieko.užitok-mlieko-6000kg=tuk 4%a bielk. 3,5%,tuk 240kg,bielkov.210kg,
b)mesová úžitk.-priem.denny prirast.byka vo vykrme 1300kg,jatoč.výťažnosť-nad 60%, meso nad 70%,/ b)Slov.pinzgauský dob.-15% v SR /a,mlieko.úžitk.→mlieko 4500kg=4%tuk,3,4%bielk.,tuk 180kg,bielk. 150kg, b,meso.úžitk.-priem.denny prirast.byka vo vykrme 1300kg,jatoč.výťažnosť-nad 60%, meso nad 65%)

17.Charakteristika a využitie najvýznamnejších plemien OŠ

Biele ušlachtilé - kance hmotnosť 300-320kg, prasnice 220-250kg, hlava strednej veľkosti, ľahká a suchá, končatiny pevné a suché.

Biele mäsové - stredný až väčší telesný rámec, kombinovaný až mäsový typ, prasnice 230-260 kg, mlekovosť 55,6 kg. Landras živá hmotnosť prasníc 230-250 kg výška kohútiku u kancov 85cm. u kancov živá hmotnosť 290kg. Duroc živá hmotnosť u kancov 350 kg, u prasníc 300kg, mäsové partie sú dobre vyvinuté, končatiny mierne vyššie, suché, rohovina je sýto čierna, Landras belgický úžitkový typ plemena je char. bielou farbou, bez pigmentu, výborne vyvinuté svaly stehna, je vnímaný na stresové faktory, mlekovosť 48,4 kg

Slovenské mäsové - živá hmotnosť prasníc 230-250kg, končatiny silné a dobre osvalené, 9,8 živo narodených prasiat

18.Charakteristika a využitie najvýznamnejších plemien oviec a kôz

Cigája - živá hmotnosť bahníc je podľa plemenného štandardu 50-55 kg. Produkcia vlny bahníc je 3,0-4,0 kg, u baranov 5,0-6,0 kg. Sortimenty vlny od B do C, vo vyšších nadmorských polohách a najmä pri baranoch aj C/D (do 35 mikrometrov), bez výskytu dreňových vlasov. Výťažnosť vlny je 60-65 %. Prirodzená dĺžka vlny je 100-120 mm, v dobrých chovateľských podmienkach chovu aj viac. Priemerný denný prírastok jahniat do odstavu je 220-240 gramov, produkcia mlieka po odstave jahniat 80-90 kg, plodnosť na obahnenú ovcu 115-140%.

Merino - hmotnosť baranov je podľa plemenného štandardu 75-90 kg. Hmotnosť bahníc je 55-60 kg. Produkcia vlny pri bahniciach je 5,0 až 6,0 kg, u baranov 7 až 9 kg. Prírastky jahniat počas odchovu dosahujú 240-260 gramov. Plodnosť na obahnenú ovcu 115 až 135%. V prípade dojenia produkcia mlieka v priemere cca 50 - 60 litrov, v dobrých podmienkach aj viac.

Suffolk - živá hmotnosť baranov je 80-120 kg, bahníc 65-80 kg (plemenný štandard u nás). Ovce plemena suffolk sú vhodné najmä pre oplôtkový systém chovu, ale dobre sa adaptujú aj na maštaľné prostredie. Vyznačujú sa dobrým zdravotným stavom a dlhovekosťou. v podmienkach intenzívneho výkrmu (viac ako 350 gramov),

Lacaune - Plemeno Lacaune je stredného až veľkého telesného rámca, na vyšších nohách, vlna je krátka, polojemná, často riedka. Obe pohlavia sú bezrohé. Je masovo-mliekového až mliekového úžitkového typu. Priemerná hmotnosť dospelých bahníc je 70-75 kg (minimálne 60 kg), dospelých baranov 95-100 kg (minimálne 80 kg).

Romanovská ovca - Kožuchová ovca, vyšľachtená vjaroslavskej oblasti Ruska koncom 17.storočia. V súčasnosti sa chová v mnohých krajinách sveta. Je to hrubo vlnové, veľmi ranné, vysoko plodné plemeno (s dedične ustálenou vysokou plodnosťou, ktorá dosahuje 250-300 %). Ovce majú vo vrhu 2 až 5 jahniat (výnimočne aj viac). Ruja sa vyskytuje takmer počas celého roka (polyestrické plemeno).

Kozy:

Koza biela krátkosrstá (KBK) - vznikla krížením typov nejednotných českých a slovenských kôz s capmi sánskeho plemena. Obe pohlavia sú bielej farby bez výskytu pigmentu. Kozy sú stredného telesného rámca s dobre vyvinutým svalstvom, pevnou konštitúciou. Živá hmotnosť u kozičiek je 45-60 kg, u capkov 65-90 kg. Výška v kohútiku u kôz = 70-80 cm, u capkov 75-80cm. Plemeno ranné s vysokou odolnosťou, plodnosťou a produkciou mlieka.

Koza hnedá krátkosrstá /KHK/ - vznikla krížením pôvodných hnedých a strakatých kôz splemenníkmi toggenburských, harzských plemien. Obe pohlavia sú hnedého sfarbenia s odtieňom škoricovo-hnedej, červenohnedej a tmavohnedej. Mulec je čierny, uši hnedé s čiernym lemovaním, vnútorná strana ušije čierna. Po celej dĺžke chrbta sa tiahne sýto čierny ohraničený pruh. Začína za ušami a končí na koreni chvosta. Brucho, paznechty a holene sú čierne. Kozy majú menší telesný rámec, sú odolné, majú pevnú konštitúciu, sú ranné.19. Charakteristika plemien a hybridov hrabavej a vodnej hydiny

Hisex biely - bol vyšľachtený holandskou firmou Euribrid. Je rozšírený v medzinárodnom meradle, je typickým predstaviteľom lenghomského hybrida. Dosahuje vysokú znášku vajec, je vhodný pre chov v klietkach. Vyžaduje optimálne chovateľské prostredie, je odolný voči chorobám a stresom, využíval sa na produkciu konzumných vajec na Slovensku.

Shaver Starcross 288 - sliepky nosivého typu na Slovensku reprezentujú už viac ako 25 rokov kanadský trojlíniový hybrid S 288. Je to nosivý hybrid leghornského typu.

Hybrid ISA brown - Hybrid je vhodný na hlbokú podstielku, ale aj do klietok. Finálny hybrid je farebne sexovateľný. U všetkých farebných rázov je možné rozlišovanie pohlavia kolorsexingovou metódou. Sú to sliepky pokojného temperamentu s dobrou prispôsobenosťou k technológii. Vhodná do rôznych veľkokapacitných technológií.

Indický bežec (IB) - je to ľahké nosivé plemeno kačíc, jeho telo je vzpriamené, cilindrického tvaru. Káčer váži 1,6-2,1 kg, kačica 1,4-1,8 kg. Znáša 140-200 ks vajec o hmotnosti 65 g. Farba škrupiny je zelenkastá. Chová sa vo viacerých farebných rázoch.

Khaky kampbel (KK) - ľahké plemeno kačíc, vyšľachtené na vysokú produkciu vajec a dobrú kvalitu peria. Káčer váži 2-2,75 kg, kačica 1,5-2,5 kg. Znáša 150-200 vajec, vážiacich 65-85 g. Chová sa vo viacerých farebných rázoch.

20. Charakteristika a využitie najvýznamnejších plemien koní

Slovenský teplokrvník

Vznikol na podklade stredne mohutných teplokrvných plemien koni chovaných na Slovensku. Slovenský teplokrvník je kôň stredne mohutný, má dlhší rámec tela, výšku na kohútiku 168-175 cm, obvod hrudníka 190 - 200 cm, obvod záprstia 20,5 - 21,5 cm a hmotnosť 520 - 600 kg. Sfarbením je najčastejšie hnedák a ryšiak. Má dobrú mechaniku pohybu, pevnú konštitúciu, dobrý charakter a živý temperament vhodný pre mnohostranne úžitkového koňa.

Holštajnský kôň

V súčasnosti holštajnský kôň je ušľachtilého stredne - ťažšieho typu, exteriérom a telovými proporciami podobného hanoverskému koňovi. Jeho chody sú priestranné a elegantné. Využíva sa ako jazdecký kôň. Veľmi dobre sa osvedčil ako športový kôň..

Huculský kôň

Huculský kôň je jediné autochtónne plemeno koni na Slovensku. V súčasnosti sa u nás huculský kôň chová v 4 líniách: Goral, Gurgul, Hroby a Oušor. Huculský kôň dosahuje výšku na kohútiku 125 - 145 cm, obvod hrudníka 175-185 cm, obvod záprstia 18 - 19,5 cm a hmotnosť 380 - 450 kg. Má menšiu hlavu, silný krk, nevýrazný kohútik, hlboký a široký hrudník Je to kôň s dobrým charakterom, nenáročný, vytrvalý a veľmi plodný. Používa sa na prácu v záprahu a pod sedlom.

Norický chladnokrvník

Norik dosahuje výšku na kohútiku 160 - 170 cm, obvod hrudníka 185 - 200 cm, obvodzáprstia nad 23 cm a hmotnosť 700 - 850 kg. Má mäsitú a ťažkú hlavu, krátky a široký krk, hlboký hrudník, mierne sklonený široký a rozštiepený zadok. Končatiny má krátke a silné. Sfarbením je hnedák a ryšiak so svetlejšou hrivou. Norický kôň je skromný, živšieho temperamentu, vytrvalý v ťahu aj v náročnom horskom teréne.

Anglický plnokrvník

-prehľad klasic.dostihov.

1,jar.cena kobyl 1700m,3r.kobyly
2,veľ.jar.cena-1700m,3r.kob. ažrebcov
3,derby-2400m,3r.kob a žrebci
4,Oalis-2000m,3r.kobyly
5,Saint Leger-2800m,3r.kobyly a žrebci.

21. Technika chovu hospodárskych zvierat- zásadné rozdiely v konvenčných podmienkach a Welfare chovu.

WELFARE


Súhrn podmienok prostredia adekvátnych biologickým požiadavkám druhu na farme v priebehu chovu, odchovu a výkrmu počas riadenia chovu zo strany manažmentu a prístupu ošetrovateľov,pri transporte zvierat a na bitúnkochv dobe vykonávania porážok.

PREJAV

Spokojnosť zvierat vyjadrená správaním sa na vytvorenú pohodu v momente konkrétnej pracovnej alebo prevádzkovej činnosti. Požiadavka vytvoriť prostredie podľa prirodzených zásad je teda predpokladom, ale aj základnou potrebou ekologického chovu hospodárskych zvierat. Problémom sa stáva najmä vnútropodniková konkurencia medzi chovom zvierat a rastlinnými produktmi. Preto sa ekologicky hospodáriaci podnik musí do budúcnosti viacej zamerať na ten - ktorý druh hospodárskych zvierat a spôsob chovu. Ako sme už uviedli, ekologické poľnohospodárstvo zabezpečuje nielen produkciu potravín vysokej kvality, ale rešpektuje aj vhodné organizačné postupy zabraňujúce poškodzovaniu životného prostredia a prirodzené zaobchádzanie s hospodárskymi zvieratami

22. Kategórie hovädzieho dobytka a techniky ich chovu.

Kategórie zv.:

1,teľatá-od nar.po 6mes.
2,mladý HD

a,jalovice-zv.samič.pohl.od 6 mes.vrhu do 7mes.gravid.
b,vykrm-zv.samč.pohl.na produk.mesa od 6mes.veku až jatoč. zrelosť/mramor.mesa/+vyradené zv.st.jalovíc.

3,kravy

a,dojnice-zv.samč.pohl.urč.na reproduk.a produk.mlieka
b,dojčiac kravy-zv.samič.pohl.urč.na mlieko a výž.zv.

4,plemenní býci-zv.samč.pohl.urč.na reproduk.

Chovné kategórie hovädzieho dobytka

Hovädzí dobytok sa v zásade delí na nasledovné kategórie a skupiny: teľatá do 10 dní veku odchov teliat. z; skupina na mliečnej výžive (60 dní veku) - skupina na rastlinnej výžive (doj 80 dní veku) výkrm teliat - skupina tradičného výkrmu teliat (do 60 až 80 kg - skupina mliečneho výkrmu teliat výkrm mladého dobytka - tradičný výkrm do hmotnosti 500-550 kg,, alebo tzv. „baby beef' s intenzívnym výkonom do hmotnosti 280 až 380 kg a veku 10 až 12 mesiacov odchov jalovíc - skupina do 1 roku (od 4. resp. od 7. do 12. mesiaca veku) skupina do 2 rokov skupina teľných jalovíc dojnice - skupina vysokoteľných jalovíc zaradených do chovu, skupina dojníc v pôrodnici skupina prvôstokprodukčná skupina (s najvyššou dojnosťou, obyčajne v 1. tretine laktácie)produkčná skupina (so strednou dojnosťou, obyčajne 2. sto dní laktácie)produkčná skupina (s najnižšou dojnosťou, obyčajne v poslednej tretine laktácie)skupina zasušených kráv.

Technika a technológia chovu kráv

Chov kráv je základnou kategóriou chovu hovädzieho dobytka. Od neho sa odvíja chov všetkých ostatných kategórií. V našich podmienkach sa kravy chovajú v dvoch zameraniach:

a) chov kráv bez trhovej produkcie mlieka, ktorý zahrňuje veľmi malú časť populácie prvôstok nevhodných na ďalší chov, prípadne niektoré neveľké stáda importovaného výkrmového dobytka, pri ktorom kravy slúžia len na odchov teliat pre výkrm

b) chov kráv pre produkciu mlieka a potomstva na výkrm a reprodukciu stáda. Chov kráv pre produkciu mlieka sa u nás realizuje prevažne na farmách s vyššími koncentráciami dojníc (200 - 400 ks). V menšej miere sa v privátnych podmienkach chovajú kravy na rodinných farmách, resp. v provizórnych podmienkach ako doplnková forma hospodárenia podnikateľov na pôde.23. Kategória ošípaných a technika ich chovu

Vysokoprasné a dojčiace prasnice, Zapúšťané a prašné prasnice, Odstavčatá do 35 kg ž.h., Výkrm ošípaných do 110 kg ž.h., Prasničky, Kančeky, Kance

Chovatelia ošípaných by mali brať od úvahy vytvorenie podmienok pre turnusovú prevádzku, pri ktorej sa v objekte alebo v jeho samostatnej časti ustajňuje skupina zvierat s rovnakými nárokmi (na výživu, mikroklímu, ošetrovanie). Umožňuje to jednorázové naskladňovanie i vyskladňovanie zvierat a úplnú očistu a dezinfekciu ustajňovacieho priestoru.

24. Kategórie oviec a techniky ich chovu.

Na špecializovaných farmách s vyššou koncentráciou vzniká nasledovná kategorizácia zvierat s ohľadom na diferenciáciu vo výžive a ustajnení: bahnice, chovné jahňatá, jarky, plemenné barany a výkrmové jahňatá. Vzhľadom na uvedenú kategorizáciu vytvárajú sa vo veľkokapacitných chovoch tieto základné jednotky: Chov bahníc - základné stádo tvorí 500 bahníc. Pri uzavretom obrate 400 bahníc a 100 chovných jariek, pri otvorenom obrate 500 bahníc, optimálna koncentrácia na farme je 2000 bahníc. Odchov jahniat na reprodukciu - základnou stádovou jednotkou je 500 jahniat, s možnosťou ich delenia na sekcie po 100 jahníc. Výkrm jahniat - vo veľkovýrobných podmienkach je minimálna koncentrácia jednorázového zástavu 1500 jahniat

25. Hydina, technika chovu a kategórie v úžitkovosti

Bioklimat.fakt:

1,teplota-max.vplyv na rast a vyvin, užitk.a využ.krmiva.T=30-32C,zdroj-infražiarič,infralampa. T v hale o 6-10C niž.-rozvoj termoreg.sust.Najcitl.-morky.Extrem-vys.t-zniž.príjmu krm.za zniž.spotr.En-zniž.prir a využ.krmiva.Niz.t-uhyn pri zhluk.mladat,zhorš.sa konverzia krmiva.

2,RVV-do 3-4tyžd-60-65%.Extrem-↓-↑prašnosť v hale,vydaj vody respir,draždi sliz.dych ciest.↑-zhorš.kval.podstielky,rozmn.chorobopl.zárod.,↑opotreb.budov a zar,perie straca izolač.schop,

3,Vym.vzduch-odstráni sa prach,prebytoč.RVV,škodl.plyny ventilátor.,potlak.a pretlak.vetranie Konc. škodl.plynov-CO2-0,35,NH3-0,005,H2S-0,001.Rychl.prúdenia-ml.hydina-0,2-0,3m/s,dosp-1,5m/s.Vyš.tep.hydin 40-42CTr.viac vzd.Na 1kg živ.hmot.treba vym.1-2m3 v zime,7-10m3 v lete.

4,Osvetl.-ovpl.rast+vyvin+pohl.dosp.Na zač.chovu-vysoka,postup.rastom sa zniži.V znášk.obd-20-30lux,vykrm-postup.zníž.Svetel.režim-organiz.usp.dlžky dňa,intenz.svet.al farby.Vykrm-23svetlo+1tma,stried.režim 2-3hod.

Technol.fakt. hydiny:

1,výživa a krmenie-reg.rastu počas odchovu a vykrm reštrikč.metod.zač.znášk.cyklu.Ciel-krmne zmesi za učelom rastu a životasch.a odoln.mladat po vyliah.,rovnomer.rast.
2,obsad.chov.plochy-zaťaž.1m2 plochy haly

a,hlboka podstiel.-20kg-odchov,30kg.vykrm.
b,rošty-usporiadané klietky

3,Dlž.krm.a napáj.frontu-urč.potreb.dlžky krmidla a napajadla pre 1ks je dane vždy najstaršou vek.kategoriou zvierat
4,prevencia a ochr.zdravia-pre dany druh a kategoriu.chovu-osobitné.vakcinačné.programy.
5,Frekvencia.dezinfekcie.-po skončeni .znáškového.cyklu. Chov.objekt-prazdny,min 5dni pri vykrme a 10dni pri odchove hydiny.
6,ohnisková dezinfekcia.-prejav nakazl.ochor.-asanač.ústav

P.užitkovosti:

A)nosivé-bielo a hnedovaječ.,nosnica-4 al.3liniový hybrid,pohl.dospel.20-21týžď, 1,7-1,8kg,vajcia-55-65g,znášk.cykl.-11mes.,250-280ks.Druhy-Leghornka biela 200-240ks,Vlašská jarabičia 150-200ks, Česká zlatá kropeňka-120-150ks,Minorská čier.,Ruská biela,Holokrčka. Hybridy-s biel.škrupinou Hisex biely,Shaver star cross 288,s hned.škrup.-Hisex hnedý,Tetra SL,Moravia SSL.

B)mesové-ťažké,sl-3,5kg,samec-5-6kg,vys.intenz.rastu,dob. vyvin.hrud.a končatin,znaška 150-170ks,cyklus-8,5-9,5mes,vajce-63-66g,pohl.dospel.-25-26týžd.,Typy-Kornyš biely, Dorkinky,Faverolky,Kočinky,Brehmanky.Hybridy-Hybro,Slovgal,ISA 715 Vedette.

C)s komb.užitk.- Rodajlenka, Hampshirka,Plymutka pásiková/biela,Sasenka,Wyandotka,Australopka,Orpiritonka,

D)bojové a okrasné-indické,malajské bojovníčky,Holandanky,Hudánky,Jokohama,Chabo,Phonix,Hodvábničky.

E)zakrslé plem.-skoro každe plem.má sv. zakrpatenú formu.

26,Chov zvierat v ekologickom polnohospodarstve

Zakaz akejkolvek formy tyrania zvierat→trvale celorocne veznenie, ustajnenie HD, klietkove technologie s obmedzenim pohybu, sposoby chovu v uzavbretych priestoroch bez moznosti pohybu vo vybehu a pastvy. Pozaduje sa vedenie dokumentacie o zvieratach, krmivach, stelivach, veterin. starostlivosti. Krmiva musia zabezpecit vsetky fyziologicke poziadavky zvierat.

Porazanie zvierat-manipulacia sa musi diať s minimalnou fyzickou a psychickou zatazou.

Ekologicky chov vychadza z respektovania vzajomnych vztahov zvierat v prostredi kde ziju, z komunity ktoru char.specificke prejavy a spravanie zvierat v ich spolocnom svete. Zasiahnut neprirodzene do tohto sveta znamena privolat stres na zvierata kt. by nepriazbivo zasiahol vnutorne prostredie zvierat, narusenie homeostazy, zdravia, reprodukcie... Ekolog. chovu zvierat musi predchadzat formovanie chovov podla zasad Welfare, musi prist s postupnou previazanostou s ekolog.rastl.vyrobou vratane krmovinarstva.27,Technologie a systemy ustajnenia HZ

Telatá

1,v mledz.a mlieč.obd-s matkou,ak voľ.otel. /krava v pôr.boxe/
2,profylakton-mlada ma vl.box bez uviaz.,podstlany 0,8x1,2m,boxy oddel,k dispé.-voda,napáj.,štarter al. jadr.krmivo.
3,v budach/drevo,plast,slama/ z 3 stran kryta,mimo maštale-do 6hod po nar.po ošetr.,zníž.respir.chor
4,telatnik-V obd.rastl.výž.,v skup.kotercoch /15-20teliat/rozdel.hmot.zv.

Vždy-podstielka,odprat.MH-ruč.al UNC strojom,Krmenie- ruč,polo-,mechaniz.Davk.krmiv-ruč,mechan.mieš.vozom,Napájanie-napájačky,u st.-žľab-prítok vody s ruč.reguláciou

Krmenie- ruč,polo-,mechaniz.Davk.krmiv-ruč,mechan.mieš.vozom,Napájanie-napájačky,u st.-žľab-prítok vody s ruč.reguláciou.Vykrm teliat od 10-15dňa do hmotnosti 180-250kg,vyziva spociva v špecial.zmesiach,vykrm na baby beef do 280-380kg pomocou granulovych zmesi,vykrm mladeho HD do 400kg-vyziva zalozena na skrmovani obilnin,vykrm ml.dobytka do 500-550kg-býčky od 6mesiacov.

KACICE

-odchovy-

a,v halách-hlb.podstiel,rošty,klietky
b,vybehový-suchy vybeh/travny,beztravny,piesočnaty,betonovy.
c,vo vod.plochach-obmedz./kaprokačacie hosp./a neobmedz.vod.vybeh.

HUSI

-odchov-

a, extenziv-pasenie bez al.večerne prikrm.
b, polo a intenz.

1,na vod.ploche-hus,kač,
2,s vybehom-suchy-trav,beztrav,piesoč,beton.
3,s vod.vybehom-obmedz, neobmedz.
4,uzavr.haly-bezokenne a oken,na podlahe-hlb.podstiel,rošt, klietky

c,vykrm husat-pečienkovyKONE-1,voľ.skup.-kobyly+žriebe al.ml.kone podľa pohl.Haly-hlb.podstiel./20-30cm slamy+pristielanie,1x/3-4mes odprat šírka-16m,dlž-rôzna,voda,jedlo-nonstop.

Pre žriebä-škôlka cez, kt.prejdu len oni-krm+vitaminy.2,indiv.v boxe-plem.žrebci, kob+žriebe.Plocha 12-16m2,boč.steny do 1,2m plne z tvr.dreva,ostat.do 2m mreže.Ak kob+žriebe-menšia širka mreží.Stena smerom do manipulač.chodby-0,5m,šír.dverí 1,2m,napáj,krm,na zem-seno,podstiel-menit 1x/2tyžd,obruč. 3,vezné-ťaž.kone+výcvik,stojisko fix.na ohlávke,šír 1,5-1,8m,výš.zábrad.-90cm,dlž-2,7-3m,válov,pravid.čist.podstielky.

Ošípané

1,bezpodstielk.-prízem,vyvýš,plnopodlažné,kombin,celoroštové.
2,podst.-

a, s pravid.kratkodob.odprat.hnoja-obež.zhrňov. radlicou na pojazd.mech,zošľap.syst.
b, hlb.podst.70-80cm c,skupin.ustajn.prasníc

-Krmenie-zabezp.priestor na neruš.krm.AKB=max 12prasnic,skup.ustaj,identifik.prasnice.a,suché-nad 80% suš. /reťaz.a tubus.dopravnik,mobilné KA,bantam.vozíky/ b,vlhké-40-80%suš,zosip+voda.c,mokré-kašov-30-40%suš,polohust 26-30%suš,polievkov.18-25%suš.Napájanie-kolíkové,pyskové,1napájač.-20odstavčiat vo vykrme a 6 prasníc.

Ovce

1. S podstielkou – na hlbokej podstielke – ekonomickejšie. Vychádza za rok 0,8-1,2 m vrstva hnoja.
2. Bez podstielky – rošty – 18-20 mm medzera nad jamou 0,5-1 m denná produkcia hnoja 0,8-1,5 kg.

-krmenie-po davkach,objemove krmiva sa skrmuju z jasli.Okrem klasickych jasli su rozsirene aj kruhove jadro sa zaklada jahnatam do krmitok najcastejsie v skolkach.

Hydina

- Klietkový systém:Počet etáži je od dvoch do štyroch pri náslanom využití v chove hydiny:

Dvojetážové:odchov kurí nosivého typu v UCH,prípadne RGH:výkrm kurčiat,výkrm kačíc,chov nosníc v UCH,prírastok RCH,chov noriek menšieho typu v RCH a ŠCH.
Trojetážové:odchov kuríc nosivého typu v UCH,chov nosníc v VCH,výkrm kurčiat.
Štvoretážové:výkrm kurčiat chov nosnív v UCH.128,Technologie a systemy krmenia HZ

- výživa a krmenie-reg.rastu počas odchovu a vykrm reštrikč.metod.zač.znášk.cyklu.Ciel-krmne zmesi za učelom rastu a životasch.a odoln.mladat po vyliah.,rovnomer.rast.

29,Technologie a systemy ziskavania mlieka v dojniciach, bahniciach a kozach

Produktivita rucneho dojenia je nizka, negativne ovplyvnuje hygienu a cistotu mlieka. Strojove zvysuje produktivitu prace a zlepsenie kvalitativnych parametrov ziskanej suroviny.

Bahnmice na dojenie treba pripravovat uz v obdobi odchovu jahniat. Pri dojeni je potrebne zaobchadzat s vemenom opatrne. Tvrde a drsne zaobchadzanie poskodzuje sekrecny epitel. Ovce sa doja spravidla 2x.

Mliekio u krav na potravinive ucely sa doji strojovo. Dojenie ovplyvnuje mnozstvo vyprodukovaneho mlieka, zdravotny stav.

Pri procese dojenia rozlišujkeme 3fazy→

1,priprava na dojenie
2,vlastne dojenie
3,dodájanie

30,Ustajnenie a tecvnika chovu koni

Ustaj.-

1, voľ.skup.-kobyly+žriebe al.ml.kone podľa pohl.Haly-hlb.podstiel./20-30cm slamy+pristielanie,1x/3-4mes odprat šírka-16m,dlž-rôzna,voda,jedlo-nonstop.Pre žriebe-škôlka cez.kt.prejdu len oni-krm+vitaminy.
2, indiv.v boxe-plem.žrebci, kob+žriebe.Plocha 12-16m2,boč.steny do 1,2m plne z tvr.dreva,ostat.do 2m mreže.Ak kob+žriebe-menšia širka mreží.Stena smerom do manipulač.chodby-0,5m,šír.dverí 1,2m,napáj,krm,na zem-seno,podstiel-menit 1x/2tyžd,obruč.
3, vezné-ťaž.kone+výcvik,stojisko fix.na ohlávke,šír 1,5-1,8m,výš.zábrad.-90cm,dlž-2,7-3m,válov,pravid.čist.podstielkyKrmenie-u ťažných koni je dolezite zladit s ich pracou a zatazenim,krmia sa rano-obed-vecer.

Kobyly→dostatočny prijem mineral.latok a vitaminov. Ziaduci je pomer vapnika a fosforu. Krmenie sportovych koni zalezi od toho ci skoncila dostihova sezona al. je v plnej priprave. V obdobi dostihov krmenie 6hod pred dostihom krmivo, vodu 3hod pred dostihom. Po skonceni dostihu kona prikryjeme dekou a chodime s nim 1/2hodiny na vydychanie a dame mu napoit 3hlty vody a znova chodime a potom mu dame napit→predideme zapalu pluc.

Zistovanie gravidity:

1,rektalne-v 5tyzdni po zapusteni. Spolahlive je v 8-9tyzdni.
2,chem.skuska mocu
3,biol.skusky su zlozite. Krvne serum kobyly sa aplikuje samici kralika al.mysi.
4,ultrazvuk.

Osetrovanie zriebet po porode,odchov zac.narodenim a konci zaradenim do vycviku→3casti:obd.cicania,vlastny odstav,zaradenie do vycviku.

32,Charakteristika alternativnych systemov v chove hosp.zvierat

V sucastnej situacii sa uprednostnuju velkovyrobne formy chovu s postupnou previazanostou s ekologickou rastl.vyrobou vratane krmovinarstva.Podla Gronauera→

1,rozdiel medzi ekolog.a konvencnym chovom zvierat
2,ekolog.hosp.podnik sa ma zamerat na druh zvierata a sposob chovu
3,stupajuci zaujem o živ.produkty z chovu zvierat v ekolog.hospodarstve,cize treba podnik rozsirovat.33,Zakl.biotechnol.postupy intenzifikacie reprodukč.a produkč.vlastnosti hosp.zvieratIntenzifikacia procesov v živ.vyrobe-1,slachtenie 2,optimalizacia stavov zvierat 3,regul.porazkovej hmotnosti zvierat
4,zhospodarčnovanie krmiv
5,tvorba chovatel.prostredia
6,ochrana zdravia hosp.zvierat.Vysledkom je produkcia zdravych potravin.

Intenzifikacne faktory reprodukč.vlastnost-proces reprodukcie urychluju, skvalitnuju, modernizuju a ekonom. zefektivnuju. Vyuziva sa→transplantacia embryi, prenos genov, SPF program, DNA testy, heterozny efekt, kontrola a synchroniz. pohlavneho cyklu, predcasny odstav mladat.

Vlyvy pôs.na reprodukciu

1,geneticke-dane typom metaboliozmu populacie zvierat,plemeno rozhoduje o plodnosti.
2,negeneticke-realizacne,vplyvy chovatel.prostredia,vplyvaju na znizenie plodnosti.

35,Trvalo udrzatel.rozvoj polnohosp.a vyznam živ.vyroby

Chov hosp.zvierat vramci ziv.vyroby:

1,produkcia-potravin,priem.surovin,zdroj krmivar.priemyslu,zdroje pre urodnost pody
2,tvorba moznosti podnikania a podnikatel.aktivity
3,poskytuje zamestnanost,prijmy,hobby v sporte,agroturistike...
4,ovplyv.hydrosferu a atmosferu.

Na vzniku živ. produktov v živ. vyrobe sa podielaju-HD, ošipane, hydina, ovce, kone, ryby, včelstvo. Ohladom na poziadavky na racional. vyzivu treba chapat vztah živ. lipidov a živ. bielkovin, cize ake mnozstvo naviaze 1g živ. bielkoviny. Tu sa zucastnuju meso a mesove vyrobky, mlieko a mlieč. vyrobky, vajicka a vaječ. vyrobky a špecialne vyrobky.

Najdoležitejsie chovatelske operacie:

1,slachtenie
2,optimalizacia stavov zvierat
3,regul.porazkovej hmotnosti zvierat
4,zhospodarčnovanie krmiv
5,tvorba chovatel.prostredia
6,ochrana zdravia hosp.zvierat.Vysledkom je produkcia zdravych potravin36,Chov hosp.zvierat a respekpektivy racional. vyzivy

Chov hosp.zvierat vramci ziv.vyroby:

1,produkcia-potravin,priem.surovin,zdroj krmivar.priemyslu,zdroje pre urodnost pody
2,tvorba moznosti podnikania a podnikatel.aktivity
3,poskytuje zamestnanost,prijmy,hobby v sporte,agroturistike...
4,ovplyv.hydrosferu a atmosferu.

Pri racional. stravovani je dolezity su dolezitejsie zivoc. bielkoviny pretoze maju vyssiu biolog. hodnotu ako rastlinne a je nezastupitelna v lud. vyzive. Zivocisnou potravou sa do organizmu dostane 60% vapnika, 94% vit.B12,45% jodu, 34%zeleza. 1g živ. bielkoviny mlieka viaze 0,9g živ. lipidov kym 1g živ.bielkoviny mesa viaže 1,5-1,7g živ. lipidov.

37,Zootech. taxonomia

1,druh-najvyššia tax.jednot.,rovnaky syst.reproduk., prispôs.prostrediu,reprodukč.izolovanosť.
2,plemeno-zakl.taxon.jednot,rovnaky druh,pôvod,morf.a fyziol.vlast.kt.sa za nezmenen.podmien.prostredia prenáša na potomstvo,dostat.veľká populacia.Kriteria na rozdel.-

a,pôvod-plemenná skup. podľa druhu zv.
b,stup.zošľachtenia-primitiv.,prechod.,kraj.,kultur.
c,smer užitkovosti-špecializ.,s kombin.užitkov.
d,geograf.rozšírenie-nížinné,horské,stepné

3,línie-exist.v ramci plemena,skup.jedincovsamč. pohlavia 1 plemena, má char. vlastnosti. Vzn. výberom jedincov samč. pohlavia z populácie pleme. Druhy-genealog-založ.na existen. rodokmeňa, chovné - vyzn. sa urč.vlast., synteticke-hlu ošíp., vznik kríž. populácie, imbredné.

4,rodina - skup. genet. vzájom. príbuzných jedincov samič. pohlavia ,poch. od spoloč. predka - plemenice, vzn. výberom jedincov.
5,jedinec-najmen.taxon.jedn.,

a,plemený typ-súbor vlast.a znakov kt.hovoria či zv.je alebo nieje typic.predstaviteľ plemena.
b,úžitkový typ-subor vlast.kt.sa hodnotia u zv.či je al.nieje úžitkový predstav. /špecializ.,kombin./Chovný cieľ-stanovuje sa na 25-30r,ak chceme niečo so zv. dokázať treba cieľ.
c,plemenný štandard-prejav znaku a vlast.zv.za urč.obd.Subor vlast.a zn.urč.plemena

39,Zakl.a najcastejsie vyuz.metody selekcie

1,prirodny-uskutocnuje sa bez ovplyvnovania zo strany cloveka,antropogenne.
2,umely-pozitivny predmet slachtitel.prace,negativna cast populacie kt.sa vyraduje z chovu,individualny,skupinovy.

Typy selekcie-stabilizovana, disruptivna, direkcionalna. Postupy -Tantemova-najmenej efektivna,podla nezavislych hranic,simultalna-najviac efektivna.

40,Char.zakladne metody plemenitby

Plemenitba-cielavedoma reprodukcna cinnost hosp.zvierat. Klasicke triedenie metod plemenitby vychadza z vyuzitia plemena,genetic.rozdelenia podla genet.ucinku plemenitby.

1,Cistokrvná plemenitba-

a,pribuzenska-parenie pribuznych jedincov
b,liniova-vytvorit a udrzat uz existujucu liniu
c,osvieženie krvi
d,parenie nepribuznych jedincov

2,Kríženie jedinca medzi plemenami /medziplemenne→pozmenovacie,uzitkove,a medzidruhove/.

41,Vyznam a využ.čistokrvnej plemenitby

-párenie jedincov toho isteho plemena, mensi efekt párenia, dlhsie obdobie pre plnenie chov.cieľa, zvysenie homozygotnosti jedinca.

42,Kríženie

1,pozmeňovacie- medziplemenne, zoslachtovacie /melioracne/ prevodne a kombinacne.
2,uzitkove- medzidruhove krizenie medzi jedincami, zvysenie heterozygotnosti populacie, geneticky ucinok je vecsi, chov.ciel sa splni ako pri cistokrvnej plemenitbe./zušlachtovacie-zlepsenie 1 alebo 2 zvlastnosti,prevodne-zlepsenie uzitk.typu,kombinacne-vytvor.noveho plemena/.

Podmienky vyuzitia krizenia-prisna selekcia rodicov a produktov krizenia, presny postup krizenia, selekcia rodičovskych plemien.

43,Rast

-neprebieha linearne u zv., proces kvantit. zmien, časove obmedzený kt. zač. oplod. pohlav. bunky, spôs. to delenie a rast buniek,t ransport latok. V urč. období sa spomal. a zrýchl., zaleží od živín. Je ireverzibilne zvecsenie hmotnosti a telesnej vysky, zahrna rozmnozovanie zvecsovanie a diferenciaciu buniek.

Ukazovatele rastu

1,absolut.prírastok-AP=H2-H1
2,Priemer.denny prirastok PDP=AP/t2-t1, čas za kt.priemerne zmenila sv.hmotnosť.
3,Relativ.prirastok-RP=AP/0,5.(H2+H1).100%
4,Index rastu-IR=H2/H1,vždy je v menovateli hmot.po narodení.Zisťuje sa-vizualne,vážením,meraním.

Zootech.pomocky-uhlomer-uhol rebier, meracie palice-pri večšich rozmeroch

Vývoj- proces kvalit. zmien, je to funkč. diferenciacia, zabezp. že sa bun. diferenc. na jednotlivé funkcie. Od vzniku zygoty po prirodzenu smrt a zahrna determinaciu, genetickly genotypom, diferenciacia. Vývin-proces rastu a vývoja.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk