referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dalibor
Štvrtok, 20. januára 2022
Makroekonómia - základné definície
Dátum pridania: 09.01.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: sdacko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 749
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 8m 40s
Pomalé čítanie: 13m 0s
 
Metódy skúmania ekonómie

- Pozorovanie skutočností a veličín súčasných a minulých (historických), ich popis, triedenie a meranie,
- Analýza . Ide o rozklad celistvého javu na menšie časti, prvky, procesy, relácie a podobne za účelom hlbšieho poznania týchto jednotlivých stránok,
- Syntéza, ktorá umožňuje spoznať skúmaný jav ako celok skladbou jeho prvkov, odhalením jeho štruktúry, vzájomných väzieb a procesov prebiehajúcich medzi jeho stránkami,
- Indukcia - je chápaná ako postup od preskúmania všetkých jednotlivých javov k všeobecnému poznatku.
- Dedukcia - je zase postup od všeobecného k jednotlivému, pri ktorom sa na základe tvrdení, ktoré sa považujú za správne, logicky vyvodzuje pravdivý záver.
- Metóda komparácie - javov umožňuje určiť spoločné i rozdielne stránky javov a procesov,

K ďalším metódam skúmania patrí experiment, idealizácia a modelovanie, formalizácia, analógia, kvantitatívna analýza.

- Metóda vedeckej abstrakcie. Abstrakcia znamená koncentrovať pozornosť na najvýznamnejšie stránky problému. Výsledky sa nesmú absolutizovať, pretože to často vedie k demagógii a k strnulosti teórie, atď.

Mikroekonómia skúma chovanie jednotlivých zložiek ekonomiky a čiastkových ekonomických subjektov ako sú firmy, domácnosti, odvetvia a jednotlivci.

- trhový mechanizmus.
- teória firmy – podrobne v podnikovom hospodárstve.
- chovanie sa spotrebiteľa na trhu.

Makroekonómia sa zaoberá hospodárstvom ako celkom, celkovou výrobou tovarov a služieb.

Hlavné subjekty mikroekonómie:

Ekonomické subjekty alebo ekonomické jednotky sú základné jednotky ekonomickej teórie, najmä mikroekonómie. Subjekty mikr.:

1. Domácnosti, spotrebitelia - vystupujú na trhu tovarov a služieb ako kupcovia a na trhu výrobných faktorov ako predávajúci, lebo predávajú spoju prácu, pôdu. Vstupujú na trh preto, aby poskytnutím výrobných faktorov uspokojili potreby
2. rodiny, alebo jednotlivci - Majú svoje príjmy a tie vydávajú na nákup spotrebných statkov. Zo svojich príjmov môžu aj sporiť a tým vytvárať kapitál, ktorý môžu rôznymi spôsobmi investovať .
3. Firmy - vyrábajú tovary a služby, a na trhu prichádzajú s cieľom predať ich, čiže vystupujú zväčša ako predávajúci.

Domácnosti sú tvorené jednotlivcami, charakteristické črty domácností:

Spoločne používajú všetky svoje príjmy
Spoločne vlastnia majetok
Spoločne prijímajú ekonomické rozhodnutia

- cieľom domácností je čo najlepšie a najlacnejšie nakúpiť t.j. uspokojiť svoje potreby, a zároveň čo najdrahšie predať na trhu výrobných faktorov prácu, pôdu a kapitál. Domácnosti teda vystupujú jednak ako kupujúci tovarov a služieb, a jednak ako predávajúci výrobných faktorov. Primárny cieľ domácností je uspokojovanie potrieb. renta je cena za prenájom alebo predaj pôdy. mzda alebo plat je cena za prácuúroky sú cenou za prenájom kapitálu. Podniky - podnik je samostatná podnikateľská jednotka, ktorá využívaním výrobných faktorov vyrába statky a služby

Základné charakteristiky podniku:

1. Ekonomická samostatnosť - podnik sám rozhoduje ohľadom otázok Čo?, Ako?, Pre koho?
2. Právna subjektivita -znamená, že podnik vystupuje vo vlastnom mene, uzatvára zmluvy s rôznymi subjektami, a zároveň si musí plniť všetky svoje záväzky vyplývajúce z uzatvorených zmlúv, - podnik získava právnu subjektivitu zápisom do obchodného registra .
3. Užitočnosť - Užitočnosť označuje subjektívny pocit uspokojenia, ktorý jednotlivec dosahuje spotrebou určitého statku.. Užitočnosť je vedecká konštrukcia, ktorú ekonómovia používajú na poznávanie toho, ako racionálne spotrebitelia rozdeľujú svoje obmedzené zdroje medzi tovary aslužby, ktoré im prinášajú uspokojenie.

Kultúrne faktory

- kultúra – súbor základných hodnôt, vnímania spoločnosti, prianí a správania, ktoré jedinec preberá od rodiny a ďalších spoločenských inštitúcií; základné východisko potrieb a správania sa človeka; neschopnosť prispôsobiť sa kultúrnym rozdielom môže mať za následok neúčinnosť marketingu alebo trápne chyby

- subkultúra – skupina ľudí, ktorí zdieľajú určitý hodnotový systém založený na spoločných životných skúsenostiach a situáciách; sú charakterizované národnosťou, náboženstvom, rasovým pôvodom a geografickou oblasťou, kde žijú; produkty šité na mieru; v rámci veľkej subkultúry sa vyskytuje ďalších niekoľko malých subkultúr.
- spoločenská trieda – spoločnosť j rozdelená do relatívne stálych tried, ktorých členovia zdieľajú podobné hodnoty, majú spoločné záujmy a podobné správanie; sú pomerne trvalé a usporiadané; príslušnosť k určitej spoločenskej triede je vždy daná viacerými faktormi.
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.