Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Literatúra, zhrnutie poučiek 5.roč.

 • Ľudová slovesnosť - piesne, príslovia, porekadlá, hádanky, rozprávky, povesti - sú kolektívnym výtvorom ľudu.
 • Ľudová pieseň - je prejavomživota ľudí v minulosti, svojím obsahom a melódiou vyjadruje ich city,myšlienky, nálady a túžby. Je kolektívnym výtvorom ľudu, zachovávala saústnym podaním.
  • Druhy ľud. piesní - uspávanky, lúbostné, zbojnícke, pracovné(trávnice, bannícke, pastierske, valašské),obradové(spievali sa pri významných udalostiach, pri narodení dieťaťa, svadbe, smrti, na Veľkú noc, Vianoce), regrútske a vojenské, žartovné, koledy(obradové piesne, vznikli v predkresťanskom období, vítali nimi Nový rok, zimný slnovrat, Vianoce).
  • Zľudovené piesne - autor známy, ale ľud ich prijal za svoje (Keby som bol vtáčkom, Keď mi srdce choré).
 • Rým - zvuková zhoda slabík na konci veršov.
 • Strofa - skupina veršov od ostatných oddelená medzerou.
 • Personifikácia - neživím predmetom a javom pripisujeme ľudské vlastnosti (slnko sa usmialo).
 • Zdrobneniny - zjemňujúce slová (synáčik)Rytmus - pravidelné striedanie prízvučných a neprízvučných slabík.
 • Viazaná umelecká reč - vzniká dodržiavaním určitého rytmu a rýmu, uplatňuje sa predovšetkým v poézii.
 • Nonsens - nezmysel, cieľom je pobaviťHádanka - skryto pomenúva nejaký jav, alebo predmet, je spojená s otázkou, na ktorú treba odpovedať.
 • Príslovie - krátky ľudový poučný výrok (Aká práca, taká pláca).
 • Porekadlo - výstižný výrok, ktorý vyjadruje životnú skúsenosť, nepoúča,(Akoby hrach na stenu hádzal).Pranostika - predpokladaná predpoveď počasia (Katarína na ľade, Vianoce na blate).
 • Rozprávka - krátke rozprávanie s jednoduchým dejom, v ktorom víťazí dobro nad zlom.
  • Znaky rozprávky - typický začiatok a koniec, fantastické postavy a deje, magické predmety a čísla.
  • Delenie rozprávok - ľudová, umelá, realistická, fantastická, zvieracia, prozaická, veršovaná, dramatická, klasická, moderná.
 • Dialóg - rozhovor najmenej dvoch postáv.Monológ - prehovor jednej postavy.
 • Variácie - obmeny.
 • Gradácia - stupňovanie.
 • Prirovnanie - umelecký jazykový prostiedok, v ktorom autor porovnáva 2 veci, alebo javy, používa spojky ako, ani, sťa(dievky ako jahody).
 • Literárne druhy - lyrika(myšlienky, city nálady, nemá dej),epika(má dej), dráma(predvádzanie na javisku).
 • Povesť - epický žáner ľudoveslovesnosti. Podobá sa na rozprávku, líši sa od nej skutočným miestom deja - miestna, historickou postavou, udalosťou - historická, hovorí o vzniku erbov - heraldická.
 • Báj - mýtus - epický útvar, vktorom sa nachádza primitívny názor človeka na svet. Vznikla vdávnoveku, vysvetľuje vznik sveta a života, striedanie roč. období apod. Vystupujú v nej bohovia a polobohovia.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk