Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ekonomika, ekonómia

Ekonomia - spoločenská veda, ktorá sa zaoberá rozhodovanim o efektivnom využivani vzácnych zdrojov v procese výrobyalebo v prccese poskytovania služieb pri vytvárani užitkovžvh hodnôt (v podobe výrobkov a služieb) zároveň sleduje ako sa tie úýitkové hodnoty rozdeľujú medzi jednotlivé skupiny ľudí s cieľom uspokojovať ich potreby

Vzácne zdroje - sú také zrojem ktoré sa nachádzajú v prírode v obmedzenom množstve
 sú ťažko dostupné, preto spoločnosť musí rozhodnúť prioritu ich používania


ekonomika - hospodárska činnosť ľudí ktorá má konkrétne ciele a určitý spôsob organizácie tejto činnosti
 hospodárska činnsoť v rámci ekonomiky sa charakterizuje ako základná úloha zabezpečovania potrieb ľudí

Základné členenie ekonomiky
mikro ekonomika (malá) - jeje cieľom je sledovať správanie malých hospodárskych jednotiek ako sú spotrebitelia, domácnosti a podniky

makro ekonomika (veľka)
 zaujíma sa o fungovanie ekonomiky ako celku
 vysvetľuej jej správanie ako celku
 vasvetluje jej správanie a vývoj

Typy ekonomík

Inštinktívny typ - je to tyký typ, kde sa riesái základný ekonomický problém na základe zvykov a tradicii.
Trhový typ - záladné problémy sa riešia na trhu pomocou ponuky a dopytu a ceny
Príkazový typ - riesi ich pláovite, vedome, kde hlavnú úlohu mal štát
Zmiešaný typ - prevládajú trhové vzťahy, ale vyskytujú sa aj prvky príkazov a tradícií

Potreba - vrodený alebo získaný pocit nedostatku, ktorý riešia ľudia tým, že tento nedostatok odstránia
Statky - veci na uspokojenie potrieb človeka

Sectory -
Primárny - úloha získať zdroje z prírody, vyrábajú zkladné suroviny, meteriál, enerigiu,...
Sekundárny - odvetvia spracovateľského priemyslu /stavebníctvo, strojárstvo, elektrotechnika, odevný)
Terciárny - všetky drtuhy sluýieb, platené i neplatené, školstvo, zdravotníctvo, doprava, spoje, obchod, cest.

Ruch, verejné stravovanie, peňažnictvo
- ja to najrýchlejšie rozvyjajuci sa sektor
Kvarciárny - veda, výskum, iformačné služby
 financuje ho štát (ide o finančne náročne činnosti)

Hospodárska činnosť - činnsoť, pri ktorej ľudia premieňajú predety prirody na užitočné statky s cieľom uspokojovať potreby ľudí  výrobný preoces
Výroba - premena pedmetov prírody na statky
 každá výroba, aby sa mohla uskutočniť musí mať svoje výstupy (inputy)
vstupy - všetky statky alebo služby, ktoré sa použivajú vo výrobe procesoch pričom sa vzájomne konbinujú tak, aby vytvárali žiadané výstupy (outputy)

INPUTY + OUTPUTY =výrobné činitele (zdroj, faktor)
Predmet výroby - energia, suroviny, vzduch, voda


VÝROBA - ROZDEĽOVANIE - VÝMENA - SPOTREBA = REPRODIKŇÝ PROCES


P.s. - ja viem, je to troosku vacsi takacik, ale mansi na nedal napisat, lebo je toho dost vela.
- je to pre SPSD kvacalova, pre 2. ročnik.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk