Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Finančná analýza - vzorce

OL=najlikvidnejšie aktíva/krátkodobé záväzky*100
BL=najlikvid. aktíva+splatné pohľadáv/krátk.záväzky*100
CL=obežný majetok/krátkodob.záväzky*100
RCK=účtovný zisk/celkový kapitál*100
RVK=účtovný zisk/vlastný kapitál*100
RV=účtovný zisk/výnosy*100
RT=účtovný zisk/tržby z predaja tov.,výr.,služ.*100
RN=účtovný zisk/náklady*100
OMS=ročné výnosy/majetok spolu
DOM=majetok spolu/ročné výnosy/365
ONM=ročné výnosy/neobežný majetok
DONM=neobežný majetok/ročné výnosy/365
OZ=ročné výnosy/priemerný stav zásob
DOZ=priemerný stav zásob/ročné výnosy/365
OZ=ročné náklady/priemerný stav zásob
OP=ročné tržby/priemer. stav pohľadávok
DOP=priemer.stav pohľadá./ročné tržby/365
UVR=cudzie zdroje/majetok spolu*100
UFS=vlastné imanie/majetok spolu*100
FP=majetok spolu/VI*100
MZ=cudzie zdroje/VI
MFS=VI/cudzie zdroje
UÚK=zisk pred zdanením+náklad.úroky/náklad.úroky
UÚZ=nákladové úroky/zisk pred zdanen.+náklad.úrok*100

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk