referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Móric
Streda, 22. septembra 2021
Ekonomika 2
Dátum pridania: 18.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Juicy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 9 741
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 29.1
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 48m 30s
Pomalé čítanie: 72m 45s
 
ÚČTOVNÁ EVIDENCIA PODNIKU

Účtovné jednotky (FO – podnikatelia a PO) sú povinné svoje podnikateľské činnosti zaznamenávať účtovníckym spôsobom v súlade so zákonom.
Predmetom účtovníctva je majetok, záväzky, rozdiel majetku a záväzkov, náklady a výnosy abo príjmy a výdavky a výsledok hospodárenia.
Rozlišujeme jednoduché a podvojné účtovníctvo.

Podvojné účtovníctvo – účtovné knihy:

- denník
- hlavná kniha
- kniha analytickej evidencie.

Jednoduché účtovníctvo – účtovné knihy:

- peňažný denník
- kniha pohľadávok a kniha záväzkov
- pomocné knihy o ostatných zložkách majetku a o záväzkoch.

Všetky skutočnosti, o kt. podnik účtuje, musí podložiť písomnosťou – dokladovať.

Účtovná osnova:

0 – investičný majetok (HIM, NIH, fin. invest.)
1 – zásoby (materiál, výrobky, tovar..)
2 – finančné účty
3 – zúčtovacie vzťahy (pohľadávky, záväzky..)
4 – kapitálové účty a dlhodobé záväzky (zákl. imanie, fondy..)
5 – náklady (spotreba mat., tovaru, služby, dane..)
6 – výnosy (tržby)
7 – závierkové a podsúvahové účty (súvahový účet, účet ziskov a strát..)
8 a 9 – vnútropodnikové účtovníctvo

Účtovná závierka 

- vykonáva sa na konci účtovného obdobia, spravidla kalendárneho roka. Musí byť overená auditorom.
- v podvojnom účt. sa skladá:

a) zo súvahy (bilancie majetku)
b) z výkazu ziskov a strát
c) z prílohy.

- v jednoduchom účt. sa skladá z výkazu o majetku a záväzkoch, a o príjmoch a výdavkoch.

Obchodné spoločnosti, kt. povinne vytvárajú základné imanie, a družstvá musia mať overenú účtovnú závierku, ak v predchádzajúcom roku splnili aspoň dve z podmienok:

a) celková suma obch. majetku presiahla 20mil. Sk,
b) čistí obrat priniesol 40mil. Sk
c) priemerný počet zamestnancov presiahol 20

Pri zostavení účtovnej závierky zisťujeme:

- bilanciu aktívneho a pasívneho majetku
- hospodársky výsledok (zisk abo strata) člení sa na:

a) prevádzkový hosp. výsledok
b) hosp. výsledok z finančných operácií – finančný
c) mimoriadny hosp. výsledok.

Príloha, ktorú podniky zostavujú obsahuje údaje týkajúce sa použitých spôsobov oceňovania, postupov odpisovania, postupov účtovania a informácie, ktoré sú dôležité na posúdenie stavu majetku a záväzkov, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku účtovnej jednotky.

Inventarizácia majetku – vykonáva sa ku dňu účtovnej závierky. Stav majetku a záväzkov v účtovníctve by mal zodpovedať skutočnosti. Zistené inventarizačné rozdiely sa vyúčtujú do obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku a záväzkov.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.