referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Konštantín
Nedeľa, 19. septembra 2021
Ekonomika 2
Dátum pridania: 18.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Juicy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 9 741
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 29.1
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 48m 30s
Pomalé čítanie: 72m 45s
 
Ekonomicky rovnorodé skupiny:

a) materiálové náklady,
b) služby (externé)
c) mzdové a ostatné osobné náklady
d) dane a poplatky
e) iné prevádzkové náklady (pokuty, penále)
f) odpisy a rezervy
g) finančné náklady
h) rezervy a finančné náklady
i) mimoriadne náklady (manká, škody)
j) dane z príjmov

Druhové členenie nákladov má význam, lebo:

1. umožňuje zistiť, koľko z nákladov tvoria materiálové náklady a odmeny pracovníkov, a to absolútne i relatívne
2. umožňuje väzbu plánu nákladov s čiastkovými plánmi podniku
3. je dôležité pre rozbor práce podniku

Pri kalkulačnom členení sa náklady rozdeľujú podľa ich vzťahu k výrobnému procesu (činnosti podniku).

Kalkulačný vzorec – kalkulačné položky:

1. Priamy materiál (zahŕňa výrobnú spotrebu surovín a základného materiálu, výrobkov, polotov. A služieb kooperujúcich podnik, ďalej aj pracovné predmety, ktoré prechádzajú do výrobku. Náklady na spotrebný materiál sa znižujú o cenu použitého odpadu.)
2. Priame mzdy (sú to mzdy výrobných robotníkov za odpracovaný čas abo určitú vykonanú prácu, aj prémie a odmeny)
3. Ostatné priame náklady (sú také, kt. nie sú obsiahnuté v priamych materiálových nákladoch)
4. Prevádzková réžia (je súhrn nákladov súvisiacich s fiadením obsluhou prevádzky podniku, kt. nemôžeme stanoviť priamo na kalkulačnú jednotku).
1. – 4. Vlastné náklady prevádzky (výroby)
5. Správna réžia (patria sem všetky časovo rozlíšené prvotné a druhotné náklady, súvisiace s riadením a správou podniku, s organizáciou a všeobecnou obsluhou výrobnej alebo nevýrobnej činnosti vrátane zásobovania a odbytu, rozpočtové a účtovné ako správna réžia, ktoré nepatria do výrobnej réžie.)
1. – 5. Vlastné náklady výkonu
6. Odbytové náklady (skladajú sa z odbytovej réžie a priamych odbytových nákladov)
1. – 6. Náklady realizovaných výkonov
7. Zisk (strata)
1.– 7. Predajná cena.

Pri členení nákladov v závislosti od objemu výkonov zmena objemu produkcie ovplyvňuje vývoj nákladov.

1. Variabilné (premenlivé, pružné) náklady. Ich absolútna výška sa mení so zmenou objemu výroby. Sú to náklady na základný mat., priame mzdy výrobných robotníkov atď.
2. Fixné (pevné, stále, nepružné) náklady. Pri meniacom sa objeme produkcie zostávajú vo svojej absolútnej výške rovnaké, abo sa menia iba čiastočne.
Variabilné náklady rozdelujeme na:

- Proporcionálne (vyvíjajú sa v tom istom pomere ako produkcia. Prepočítané na jednotku výroby sú pri nezmenených výrobných podmienkach stále rovnaké.)
- Neproporcionálne (môžu byť progresívne, degresívne a regresívne)

Členenie fixných nákladov – 2 hľadiská:

a) podľa reakcie jednotlivých položiek fixných nákladov pri zmene objemu výkonov (tvoria náklady, ktorých celková výška za rovnaké obdobie sa nemení, hoci sa mení objem produkcie.)
b) podľa stupňa využitia výrobnej kapacity (patria sem fixné náklady, ktoré sa vo svojom úhrne nemenia iba v rámci určitého objemu produkcie.)

Zdroje znižovania nákladov – predstavujú skryté rezervy, nevyužité možnosti, ktorých odkrytie a využitie pôsobí na znižovanie nákladov celkovej produkcie abo jednotlivých výkonov, a tým aj na zhospodárňovanie celej podnikovej činnosti.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.