Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovník cudzích slov- sociálna prácaSlovník cudzích slov

Predmet: Sociálna pedagogikaRočník: druhý
Odbor: sociálna práca

Defekt- chyba, porucha, nedostatok

Postihnutý- jedinec trpiaci nejakým druhom trvalého telesného, duševného, mentálneho alebo rečového poškodenia

Handicap- záporný dôsledok defektu na činnosť postihnutého jedinca, znevýhodnenie

Defektivita- porucha intergrity človeka- jednoty organizmu a prostredia

Chyba- vyjadruje miernejšiu odchýlku od normy ako defekt

Porucha- narušenie- vyjadruje tiež odchýlku od normy

Anomália- je relatívne trvalá negatívna odchýlka od normy v oblasti somatickej či psychickej, nepovažuje sa za patologický jav

Deviácia- týka sa správania, čím sa jedinec stáva nápadným, odkloňujúcim sa od normy- sexuálna deviácia

Deformity- sú to somatické deviácie

Psychický deficit- odchýlka od normy, ktorá nedosahuje úroveň patológie

Rehabilitácia- znamená znovupôsobenie, opätovné dosiahnutie spôsobilosti

Resocializácia- znamená zapájanie do pracovného a spoločenského života

Edukácia- súhrn výchovných, vyučovacích a vzdelávacích aktivít v dôsledku, ktorých sa postihnutý jedinec stáva relatívne vychovaným alebo vzdelaným

Reedukácia- je to súhrn špeciálnopedagogických aktivít zameraných na rozvíjanie nevyvinutých funkcií, alebo na úpravu porušených funkcií

Kompenzácia- súbor aktivít zameraných na vyrovnávanie alebo nahradenie zníženého výkonu orgánu či funkcie

Korekcia- označenie aktivít, ktoré sú zamerané na nápravu, úpravu chybnej funkcie či orgánu

Etopédia- sa zaoberá výchovou a vzdelávaním sociálne narušených alebo ťažkovychovávateľných detí a mládeže

Psychopédia- venuje sa skúmaniu príčin, prejavov výchovných, vzdelávacích a všeobecne spoločenských dôsledkov mentálne postihnutého človeka

Somatopédia- sa zaoberá výchovnými, vdelávacími a všeobecne spoločenskými súvislosťami telesne postihnutých, s chorými deťmi a mládežou, telesne oslabenými jedincami

Logopédia- venuje sa výchove a vzdelávaniu detí a mládeže s poruchami rečí

Surdopédia- sleduje výchovné a vzdelávacie aspekty jedincov s poruchami sluchu

Tyflopédia- zaoberá sa výchovou a vzdelávaním detí a mládeže s čiastočnými či totálnymi poruchami zraku

Prenatálny- vnútromaternicový

Perinatálny- počas pôrodu

Postnatálny- počas života

Mentálna retardácia- je to súborné označenie pre výrazne podpriemernú úroveň všeobecnej inteligencie- IQ pod 70

Oligofrénia- slabomyseľnosť

Debilita- najľahší stupeň mentálnej retardácie

Imbecilita- stredný stupeň mentálnej retardácie

Idiocia- ťažká až hlboká mentálna retardácia

Socializácia- je to celoživotný proces začleňovania sa jednotlivca do spoločnosti. Má tri etapy.

Sociálna pedagogika- je to vedná disciplína, ktorá je súčasťou vied o človeku. Patrí do sústavy pedagogických vied o výchove. Jej cieľom je premena detí, mládeže a dospelých prostredníctvom výchovy.

Sociabilita- schopnosť človeka uzatvárať priateľské vzťahy, viesť efektívnu komunikáciu a kooperovať s inými.

Sociálna inklúzia- sociálne začlenenie jednotlivcov i skupín, ktorí boli vylúčení na okraj spoločnosti /marginalizovaní/

Sociálna kohézia- sociálne zoskupenie, označenie pevnej sociálne väzby v skupine.

Výchovný proces- interakčný vzťah medzi vychovávateľom, vychovávaným a výchovnými vplyvmi, v ktorom vychovávaný je spolutvorcom vlastnej výchovy.

Sebapoznanie- dlhodobý proces, ktorý súvisí s vlastnou sebareflexiou, sebavnímaním.

Sebavýchova- proces zameraný na rozvoj vlastných možností a potencionalít.

Andragogika- veda zaoberajúca sa teóriou a metodikou výchovy a vzdelania v rôznych oblastiach sociálnej práce dospelých

Diagnostika- hodnotenie

Triangulácia- získavanie údajov pomocou viacerých zdrojov

Anamnéza- zber údajov v začiatočnej fáze

Katamnéza- ide o sledovanie priebehu poškodenia skúmanej osoby až po jej nápravu

Prognóza- je predpoveď z hľadiska ďalšieho výskumu pozorovaného dieťaťa

Interakcia- vzájomné pôsobenie medzi ľuďmi, ktoré má rozličnú podobu- spolupráca, súťaživosť, konflikty, sociálne združovanie

Percepcia- vnímanie človeka človekom, súvisí s vnímaním seba samého

Haptika- komunikácia dotykom

Kinezika- dorozumievanie pohybom tela a hlavy

Posturológia- poloha tela

Proxemika- komunikácia blízkosti

Parafrázovanie- svojim spôsobom prerozprávané to, čo sme práve počuli

Konguencia- zhoda, celistvosť

Paradigma- je teoretické východisko určitého odboru

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk