Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Obchodné spoločnosti

Obchodne spoločnosti

Verejná obchodná spoločnosť

Vzniká zápisom do obchodneňého regista. Práva a povinosti spoločníkov upravuje spoločenská zmuva. Aspoň 2 osoby podnikaju pod spoločním obchodním menom.
Zakladné imanie: - nie je povinné, ani vklad spoločníka. Rozdelenie zisku pripadne straty sa uskutočnuje rovnakym dielom.
Ručenie: Za zaväzky spoločnosti ručia spoločne a nerozdielne celým majetkom. Štatutárnym organnom sú vsetci spoločnici a každy má 1 hlas.
Spoločenská zmluva - Musí obsahovať : obchodné meno, sidlo spoločnosti, spoločníci, predmet podnikania, základné imanie – kto sa akym podielom podielal, hospodárenie, zánik spoločnosti, dátum a podpis spoločníkov


Komanditná spoločnosť

Vzniká zápisom do obchodneňého regista. Práva a povinosti spoločníkov upravuje spoločenská zmuva. Sú 2 typy spoločníkov:Komandisti a Komplementáry

Komandisti – ručia obmedzene do výšky svojho vkladu zapisaného v obchodnom registri. Je povinný vložiť vklad do spoločnosti určený spoločenskou zmluvou najmenej 10 000 Sk

Komplementáry - ručia neobmedzene celým svojím majetkom. Majú obchodné vedenie spoločnosti.

Štatutárny orgán – sú komplementáry.

Rušenie: nárok spoločníkov na podieli likvidačnom zostatku. Komandisti majú prednostné právo na vratenie hodnoty splateného vkladu.


Spoločnost s ručením obmedzeím

Vzniká zápisom do obchodneňého regista. Práva a povinosti spoločníkov upravuje spoločenská zmuva. Spoločnosť može založiť aj jedna osoba. Može mať maximalne 50 spoločníkov.
Zakladn imanie: je povinné, 200 000 Sk
Ručenie: - je obmedzene do výsky vkladu zapisaného do obchodného registra. Vklad spoločníka je povinný minimalne 30 000 Sk. Može byt penažný i nepenažný.
Rezervný fond: spoločnost je ho povinná vytvoriť a to vo výške 20% zak. imania
Rozdelovanie zisku: je podla vloženého vkladu spoločníkov
Štatutárny organ može byt poverená 1 osoba alebo aj viacej – v spoločenskej zmluve
Orgány S. R. O. – je to valné zhromaždenie, zvolavajú ho konatelia najmenej raz za rok. Členovia sú vsetci spoločníci a každy má 1 hlas za každych 1000 Sk svojho vkladu.


Akciová spoločnosť

Vzniká zápisom do obchodneňého regista. Práva a povinosti spoločníkov upravuje spoločenská zmuva.
Zakladn imanie: 1 000 000 Sk, rozvrhnuté na určity počet akcii s presne vymedzenou menovitou hodnotou.
Skladá sa zo spoločníkov a akcionárov
Akcia – je cenný papier, ktorý predstavuje prava akcionára podielat sa na riadený spoločnosti, na jej zisku a pri zániku spoločnosti na jej likvidačnom zostatku.
Akcie – možu byt zamestnanecké – sú cenovo zvyhodnené pre zamestnancov a aj pre bývalých zamestnancov.
Dividenda- podiel na zisku, ktory pripadá na 1 akciu
Tantiema- pohyblivá odmena, ktorú dostávajú členovia predstavenstva a dozorný rad akciových spoločnykov.

Orgány a. s. – Valné zhoronaždenie ako najvyšší orgán sa uskutočnuje raz do roka
Štatutárny orgán – je predstavenstvo ktoré riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene.
Kontrolny orgán – dozorná rada, ktorá dohliada na výkon predstavenstva na uskutočnenie podnikovej činnosti.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk