Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Klopné obvody

KO- ako pamäťové členy sú najjednoduchšie sekvenčné log. obvody, ide o obvody typu Marova, pretože ich výstup je rovnaký s vnútorným stavom
-používajú sa jednak ako pamäťové členy alebo ako samostatné funkčné bloky (posuvný register, čítač, ...)

úlohou KO je:

-zaznamenávať prítomnosť prechodnej inf. a zachovať tento stav aj vtedy, keď inf. zmizne
-sú elementárne pamäte

Podľa počtu stabilných stavov ich delíme:

-bistabilné

– tieto obvody majú 2 možne stabilné stavy, 1.prechádza skokom a 2. môže byť taktovací
–používajú sa ako registre, deliče sekvencií atď.

-monostabilné

– tieto obvody majú iba 1 možný stabilný stav a ich výstupný signál je impulz, ktorý vznikne až po privedení signálu na vstup KO
–používajú sa na generovanie jednotlivých impulzov

-astabilné

– tieto obvody nemajú žiadny stabilný stav a ich výstupné signály sú periodické impulzy, tnz. že závisia od parametrov obvodu
–používajú sa ako zdroje taktovacieho signálu

Jednoduchý KO RS:

Najjednoduchší KO, ktorý ma 2 vstupy R a S, výstup Q a jeho negáciu Q

-vstup S (set)– nastavenie, slúži ako vstup signálu ktorým sa zastavuje KO do log. 1 ak S= 1, tak Q= 1
-vstup R (reset)– nulovanie slúži ako vstup signálu pre nulovanie KO. Ak privedieme R= 1 tak Q= 0

KO typu RST:

Tento KO je obdobný ako KO RS ku ktorému je pridaný taktovací impulz T

KO typu D:

Ak spojíme R a S, KO RST cez inventor, zabránime tak vzniku zakázaného stavu na výstupe KO. Spojený vstup označíme D a získame tak obvod ktorému hovoríme KO typu D. Stav na vstupe D je prenášaný na výstup po celú dobu trvanie taktovacieho impulzu v stave log. 1.

Posuvné registre:

Sú zariadenia, ktorých úlohou je zachovávať a posúvať informácie.

Čítače impulzov a deliče frekvencie

-sú zariadenia, ktoré sú schopné sčítať počty impulzov, ktoré prichadzajú

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk