Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Chémia - Uhľovodíky

Alkány - sú uhlovodíky, ktoré majú v molekule len jednoduché väzby, Metán - najjednoduchší alkán, tvorí 95% zemného plynu, vzniká pri hnití, výroba bioplynu, zo vzduchom vybuchuje, Etán - vyskytuje sa v rope a zemnom plyne, Propán a Bután - používa sa ako palivo v domácnostiach, laboratóriách, na turistiku, v automobiloch(autogas).

Alkény - sú uhľovodíky, ktoré, majú v molekule jednu dvojitú väzbu a otvorený reťazec, Etén - plynná látka, so vzduchom výbušná, vzniká pri dozrievaní ovocia, narkotické účinky, výroba plastu. Polymerizácia je chemická reakcia, pri ktorej z niekoľko tisíc malých molekúl vznikne jedna makromolekula, Butadién - výroba syntetického kaučuku. Alkíny - sú uhľovodíky ktoré majú v molekule jednu trojitú väzbu a otvorený reťazec, Acetilén(etín) - výroba organických zlúčenín, plastov, používa sa pri zváraní, s kyslíkom má teplotu 3000°C.

Cykloalkány - sú uhľovodíky, ktoré majú v molekule jednoduché väzby a uzavretý reťazec, Cyklohexán - horľavá látka, rozpúšťadlo, výroba plastu, potravinárstvo, kozmetika, liečivá. Arény - sú uhľovodíky, ktoré majú v molekule aspoň jedno benzénové jadro, Benzén - výroba liečiv, pohonných látok, plastov, výbušnín, najpoužívanie rozpúšťadlo, Naftalén - tuhá, biela šupinová látka, získava sa z čierneho uhlia na výrobu organických zlúčenín. Zdroje uhľovodíkov: Uhlie - uhlík a nerozložené časti rastlín, spaľovaním vzniká oxid uhličitý, oxid uhoľnatý, oxid siričitý, oxidy dusíka, výroba svietiplynu, koksu, Ropa - hnedočierná kvapalná látka, spracúva sa v destilačných kolónach, časti produktu sú frakcie: Bezín - pohonné látky, rozpúšťadlo, Petrolej - na svietenie, rozpúšťadlo, Plynový olej - vykurovací olej, v zmesi s petrolejom pod názvom nafta(vznetové motory), Mazacie oleje - mazanie strojov, Vazelína - na mazanie, v kozmetike, v lekárnictve, Parafín - výroba sviečok, leštidiel, krémov na topánky, Asfalt - úprava ciest, Zemný plyn – obsahuje: etán, propán, bután, veľmi dobré palivo, v uzatvorených priestoroch hrozí výbuch alebo udusenie.

Benzín - vyrába sa z ropy chemického rozkladu petroleja, tento proces sa nazýva krakovanie, kvalita benzínu sa udáva v oktánových číslach, katalyzátory sú ušľachtilé kovy (platina, paládium, ródium)nanesené na keramickom nosiči.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk