Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Fyzika - Periodický dej

Periodický dej-dej pri kt.teleso koná opakovane rovn.pohyb a period.sa vracia do ist.stavuTuhosť-vyjadruje veľkosť sily,kt.spôsobí predĺženie pruž.o1m jej dĺžky amplitúda-najväčšia hodnota výchylky rýchlosť-kosínusoida zrýchlenie-priamo úmerné okamž.výchylk.,sínusoidaφ-začiat.fáza kmit.určuje hodnotu veličiny harm.kmit.v začiat.okamihu,t=0s,jednot-radfázor-myslený rotuj.vektor,kt.kolmý priemet na zvislú os y,urč.okamž.hodnot.velič.harmoh.dejafázor.diagr-vyjadrenie fázových rozdielov 2al.viac.veličín harmon.deja,kt.majú rovnakú uhl.frekvenc.wPsP-vyjadr.skutočnosť,že sa jednotlivé pohyby,kt.koná O dejú súčas.nezávisl.od seba,výsled.kmit je daný ich zloženímizochrónne-dva harmon.poh.kt.prebieh.v jednej priamkea majú rovn.uhlov.frekv.w.⌂φ=0radfázov.rozdielje 0 rad,v každ.okamihu sa stret.kmit.s rovn.fázou-superpoz.sa zosilnia⌂φ=π radfázov. posun kmit. je rad,v každ.okamih.sa stret.kmit.s opačnou fázouvlastné kmit.voľné kmit.bez vonkajš.pôsobuhlov.frekvencia vlast.kmit wo-funkcia tuhosti pruž.a hmot.závažprácaúmerná obsahu troj,prechod rovnov.polohou-Ek-max,Ep-0,v=0,y=0,amplit.Ep-max-zákon zachovania mechan.energie,pri harm.pohybe sa period.mení Ep na Ek a naopaktlmené kmit.amplit.kmitov sa postupne zmenš.až O prestane kmitať,trením nastáva premena mech.E na iné formyELCobvod-kond-zdroj el.poľa,ciecka-zdroj magn.poľa,vzájomn.premena E sa v sústave prej.ako elektromagn.kmitanie1/4kond.sda vybíja,napätie klesá,prúd rastie,Ee–Em2/4kond.sa nabíja,nap.rastie,prúd klesáEm–Ee,kond ma opač.polaritu platní ako na začiat.3/4kond.sa vybíja,nap.klesá,prúd rastie,Ee–Em4/4kond.sa nabíja,nap.rastie,prús klesá,kond.ma rovnakú polaritu platní ako an začiat,na konci4/4je kond.nabity,nap.max,prúd nulovýEm–Ee-cela sa premenila,čas.posun je ¼ periódy,fázový posun je π/2 rad

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk