referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dorota
Pondelok, 6. februára 2023
Manažment podniku a trh
Dátum pridania: 16.05.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lenulla
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 414
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 7m 30s
Pomalé čítanie: 11m 15s
 

- vysvetlite podstatu manažmentu

- manažment možno definovať ako umenie riadiť podnikovú činnosť resp. umenie dosiahnuť stanovené ciele podniku. Z angl. slova management - znamená riadenie, vedenie, správa podniku.

V podnikovej ekonomike ho chápeme v 2 podobách:

1. funkčná podoba – ako proces riadenia, ako riadenie podniku

2. inštitucionálna podoba – ako riadiaci aparát, ako manažéri podniku

- uveďte základné manažérske funkcie

- sú to úlohy manažérov, ktoré sú predmetom činnosti manažérov
- plánovanie – napr. strategický plán
- organizovanie - napr. tvorba organizačnej štruktúry
- vedenie – napr. komunikácia a motivácia
- kontrola – napr. mesačné rozbory

- riadiaci aparát podniku

- manažment podniku zahŕňa:

1. Riaditeľ podniku – je štatutárnym orgánom, vystupuje a koná v mene podniku, komplexne riadi činnosť podniku a zodpovedá za jeho výsledky

2. Sekretariát – vykonáva všetky bežné administratívne práce podľa pokynov riaditeľa, napr. prijíma návštevy, eviduje došlú poštu, spracováva a odosiela bežnú poštu, pripravuje materiály, kontroluje termíny plnenia úloh a pod.

3. Štábne odborné útvary – vytvárajú sa na horizontálnej osi, podľa jednotlivých funkčných oblastí, pričom môžu mať rôzne názvy napr. výroba, odbyt, marketing, personalistika, financie. Vnútorne sa členia na odbory, oddelenia, referáty. Na čele štábnych útvarov sú riaditelia.

4. Líniové útvary – vytvárajú sa po vertikálnej osi riadenia, sú to závody, divízie, prevádzky, dielne. Na čele líniových útvarov sú línioví vedúci: závod – riaditeľ, divízia a prevádzka – vedúci, dielňa – majster.

- štýly vedenia ľudí

1. autoritatívny – je direktívny spôsob vedenia, prísna hierarchia funkcií, využívanie moci, iniciatíva zo strany podriadených je nežiadúca

2. participatívny – je kooperatívny spolupracujúci štýl a spôsob vedenia, aktívna účasť všetkých pracovníkov na rozhodovaniach, atmosféra dôvery a iniciatívy-pracovná klíma

3. demokratický – otvorený štýl vedenia voči podriadeným, berie do úvahy aj názory podriadených, úspešnosť tohto štýlu závisí od sebadisciplíny podriadených

4. liberálny – je to mäkký spôsob vedenia, vyhýbanie sa zodpovednosti, nevyužíva sankcie, netrestá, zo všetkých štýlov má najnižšiu úspešnosť

- vlastnosti manažéra

-samostatnosť, rozhodnosť, zodpovednosť, zásadovosť, iniciatívnosť, kreatívnosť, citová vyrovnanosť, cieľavedomosť, disciplinovanosť, optimizmus

- uveďte podstatu plánovacieho procesu

Plánovanie – je proces vytyčovania cieľov podniku, stanovenia prostriedkov a spôsobov a postupov na dosiahnutie cieľov.

Ciele: - budúce stavy, ktoré chceme dosiahnuť k určitému časovo vymedzenému termínu. Majú byť: - vecné, presne vymedzené, kvantifikovateľné a časovo ohraničené.

Ciele delíme:
1. z hľadiska času:
- dlhodobé - na obdobie 5-10 rokov
- strednodobé – na obdobie 2-4 roky
- krátkodobé - na obdobie 1 roka

2. podľa organizačného stupňa:
- ciele celého podniku
- ciele závodu alebo divízie
- ciele oddelenia, úseku, dielne

3. podľa funkčných oblastí:
- výskumno-vývojové
- výrobné ciele
- výrobné ciele
- odbytové
- personalistické
Podnik si vždy najskôr stanoví vrcholový cieľ, od ktorého sa odvíjajú čiastkové (dielčie) ciele. Vrcholovým cieľom podniku môže byť: prežitie podniku, rentabilita podniku, kapitálu, rast podniku na trhu.

Podnikové ciele
1. Hospodárske ciele:
a) výkonové ciele – podiel na trhu
b) ekonomické ciele – zisk, objem obratu (tržby)
c) finančné ciele – platobná schopnosť

2. Sociálne: - sociálna politika – lepšie pracovné podmienky, prac. čas, dovolenka, vzdelávanie zamestnancov

Prostriedky na dosiahnutie cieľov:
- pracovné – manažéri, robotníci, štátni pracovníci
- materiálové – suroviny, materiál, polotovary
- kapacitné – stroje, zariadenia, výrobné kapacity
- finančné – úvery, zisk, akciový kapitál

- analyzujte podstatu a význam podnikateľského zámeru a plánu

Podnikateľský zámer (vízia) – obsahuje rozvojové podnikateľské aktivity podniku, ktoré mu majú zabezpečiť úspešný rozvoj a dlhodobú prosperitu v meniacom sa prostredí trhovej ekonomiky.

Stránky podnikateľského zámeru:
1. vecno-technická stránka
– predmet resp. oblasť podnikania. Je potrebné zvoliť:
- správnu technológiu
- materiálne zabezpečenie
- ľudský činiteľ, faktor

2. právno-organizačná stránka
– výber organizačno-právnej formy podniku, pričom každá právna forma má svoje výhody a nevýhody a je na podnikateľovi, aby sa správne rozhodol pre potreby svojho zámeru. Pri správnom rozhodnutí o zvolení právnej formy mu pomôžu tieto fakty:
- deľba práce vo vnútri podniku
- organizačná štruktúra
- lokalizácia práce
- organizácie práce
- zákonné požiadavky účtovnej evidencie
- daňová povinnosť

3. ekonomická stránka – rentabilita podnikateľskej činnosti. Skúma a zvažuje, či zvolená výroba bude rentabilná a aké je zhodnotenie vloženého kapitálu. Tiež sa zaoberá otázkami a perspektívou presadenia sa na trhu. Jej výsledkom je finančná analýza resp. jej výstupy.

Podnikateľský plán (business plán)
– je konkretizáciou podnikateľského zámeru
- stanovuje ciele podniku na určité časové obdobie
- určuje postupy a metódy na dosiahnutie cieľov
- slúži ako podklad pre banku pri žiadosti o úver

- analyzujte organizačné vzťahy a organizačnú štruktúru

- porovnajte základné druhy rozhodovania

Rozhodovanie je proces, pri ktorom sa na základe analýzy problému a možných variantov jeho riešenia vyberá najvhodnejší spôsob riešenia problémov.
Základné druhy rozhodovania:

1. Rozhodovanie v podmienkach istoty
Rozhodovateľ pozná: - alternatívy riešenia
- možné stavy okolia
- účinky jednotlivých alternatív pri rôznych stavoch okolia
Vyskytuje sa zriedkavo, napr. na úrovni dielne a pri operatívnom (krátkodobom) pláne.

2. Rozhodovanie v podmienkach neistoty – RIZIKA
Rozhodovateľ pozná: - alternatívy riešenia
- prípadné účinky jednotlivých alternatív
Je známa pravedepodobnosť účinkov. Využíva údaje na základ. minulého obdobia a teóriu pravedpodobnosti.

3. Rozhodovanie v podmienkach neurčitosti
Rozhodovateľ pozná: - alternatívy riešenia
- možné stavy okolia
- účinky jednotlivých alternatív
Rozhodovateľ nepozná: - pravdepodobnosť výskytu možných stavov okolia.
Využíva teóriu pravdepodobnosti bez štatistických údajov z minulosti a posudky expertov.

- uveďte v čom spočíva podnikateľské riziko

Podnikateľské riziko vnáša do podnikateľskej činnosti prvok neistoty, ktorý môže ovplyvniť priebeh a vývoj určitej ekonomickej činnosti až ohroziť očakávaný efekt a výsledky. Každý podnik v súčasnosti pre svoje potreby zriaďuje tzv. podnikový rizikový manažment, pričom jeho úlohou je hodnotenia pravdepodobnosti výskytu rizík a hľadanie riešení na ich znižovanie, obmedzovanie, resp. odstraňovanie dôsledkov podstupovaných podnikateľských rizík.

V podniku máme 2 druhy rizík:
1. poistiteľné – poistenie zásob, strojov, zariadení
2. nepoistiteľné – riziko presadenia sa na novom trhu, riziko získavania zákazníkov, riziko súťaže s konkurenciou

Postup analýzy rizík:
- odhaľovanie rizika
- hodnotenie príčin a pravdepodobnosti výskytu rizika
- hodnotenie možnosti vzniku dôsledkov a škôd
- hodnotenie možnosti znižovania rizika
- hodnotenie vplyvu rizika na náklady a zisk podniku

- uveďte podstatu kontroly a vymenujte základné funkcie a druhy kontroly

Je funkciou manažmentu zameranou na hodnotenie procesov, ktoré už prebehli, prebiehajú alebo budú prebiehať. Podstata kontroly spočíva v objektívnom hodnotení kontrolovaných javov.

Kontrola môže plniť túto funkciu len vtedy ak :
1. ten kto vykonáva kontrolu má dostatok informácií
2. sú známe kritéria na hodnotenie
3. ten kto vykonáva kontrolu má schopnosť získavať príčiny odchýlok

Úlohou kontroly je:
- zisťovať skutočný stav
- porovnávať ho s vývojom
- vyvodzovať závery

Druhy kontrol

1. Predbežná kontrola – je zameraná na kontrolu pripravenosti podniku na realizáciu plánovaných úloh

2. Priebežná kontrola – je uskutočňovaná v priebehu realizácie plánovaných úloh. Jej cieľom je uskutočniť zásahy v prípade vzniku nejakých nepredvýdaných udalostí. Môžeme ju tiež nazvať operatívnou kontrolou. Môže sa uskutočniť v rámci plánovaného mesiaca, štvrťroka, roka.

3. Výsledná kontrola – je uskutočňovaná po realizácii plánovaných úloh. Umožňuje urobiť súhrnné hodnotenie dosiahnutých výsledkov a tak poskytovať informácie pre manažment podniku. Môže sa uskutočniť po skončení plánovaného obdobia mesiaca, štvrťroka, roka.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.