Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dôsledky francúzsej revolúcie a napoleónskych vojen

Liberalizmus: Politické hnutie a ideológia. Domáhali sa ústavných premien, rovnosti občanov pred zákonom, politických a občianskych práv.

Nacionalizmus: politické hnutie, ktorého prvotnou myšlienkou bolo vedomie príslušnosti k určitému národu.

Romantizmus: uplatnil sa v literatúre a umení. Vyjadroval rozpor medzi ideálom a realitou a kládol dôraz na silný cit, osobitosti a zvláštnosti jedincov a národov

Konzervativizmus: vznikol ako protiklad liberalizmu. Bola to politická teória ochrany tradičných politických a kultúrnych autorít a hodnôt voči revolučným ideálom.

Socialistické hnutie: politické hnutie za sociálne spravodlivú spoločnosť, v ktorej nebudú mať výsady len členovia niektorých spoločenských vrstiev.

Zmena sociálnej štruktúry: vznikla nová vplyvná sociálna vrstva, buržoázia, tvorená strednými vrstvami – meštianstvom, inteligenciou.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk