Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Literatúra Klasicizmus

-znaky:
1. jednotné princípy a pevný poriadok
2. rozumová disciplína
3. rozpor medzi citom a rozumom
4. krása je v pravde a v obraze prírody
5. vzor – antické umenie
-žánre
1. vysoké – tragédia, óda, epos – o živote vysokých vrstiev – rýmovaným veršom
2. nízke – komédia, fraška, bájka, satira – opak – verše a próza
Francúzska literatúra
-17.st
-racionalistická filozofia – René Descartes
Piere Corneile
-tragédia Cid – hl. hrd. Rodrigo-Cid – zabil grófa Goméza, otca milej Chimény; kráľ ho nepotrestal
J B Poquelin – Moliere
-znaky – kritika; výsmech ľud. slabostí; zmierlivé riešenie konfliktu; satiricky hrdinovia
-Lakomec – postavy- Harpagon, Cleánt, Marianna, eliška, Valér, Anselm
-Mizantrop – post. – Alcest, Celimena, Filint – veršovaná tragikomédia; 5 dejstiev;
-33 komédii; Zdravý nemocný, Toruffe, Don Juan
J de La Fontaine – bájky
N Boileau – lit. vedec; Lart portaque(umenie básnické)
Osvietenstvo – osvietený rozum, pravda
-znaky – dôvera v osviet. rozum; sloboda myslenia a rovnosť; proti poverám a predsudkom; spisovat. vedci, filozofi, historici
F Voltaire – filozof
-Candide – filozof. román o hľadaní ľud. šťastia
Ch Montesquien – filozof; Perské listy
D Diderot – encyklopedista; veľká encyklopédiaosvietenstvo v Habsbur. monarchii
Mária Terézia – reformy – tereziánsky urbár; povin. škol. dochádzka; manufaktúry
jej syn Jozef II – odvolal reformy; založil Generalis seminar; zrušil žobravé rády; tolerančný patent; zruš. nevoľníctvo
-spoločnosti – Sloven. učené tovarišstvo – Trnava 1892, katolíci; Určená spoloč. banského okolia – evanjelici; Učená spoloč. malohonská – Maďari, Nemci..., nemalo presné zameranie
-noviny – Prešpurské noviny; Staré noviny literního umění
osvietenci – J B Bajza; J Fándly
Slov. národ. obrodenie
1. fáza – 1780-1820 – Bernolák, Fándly, Bajza, Jozef II; uzák. spis. slovenčiny
2. fáza – 1820-1830 – Hollý, Hamuliak – katolíci, bernolákovčina; Kollár, Šafárik – evaniel., biblic. čeština
-Slov. čitateľ. spolok – Pešt 1826
-Spolok milovníkov reči a literatúry českoslov. – predseda Kollár; vydal časopis Almanach ZORA
3. fáza – 1835-1843 –štúrovci
Katedra reči a literatúry českoslov – prof. Palkovič
4. fáza – 1843-1848 – 1848-uzak. spis. sloven. – Štúr, Hurban, Hollý v Hlbokom
A Bernolák
-kaplán v Čeklici
-1787-uzák. spis. slov.; západoslov. náreč.; používali ju katolíci (evaniel. – biblic češ.)
-Gramatica Slavica; Jazykovedno-kritická rozprava o sloven.

písmenách
-zaviedol fonetický pravopis
-Slovár slovenský česko-latinsko-nemecko-uherský
-Etymologia volum slavicarumm(etymológia slovan. slov) – príručka o tvorení a pôvode slov
J Fándly – kat. kňaz; bernolákovec; kritik cirkvi
-Dúverná zmluva medzi mníchem a ďáblem – prvé dielo v bernolákov.
-Pilný domjší a poľní hospodár; O úhoroch a včelách; Zelinkár – hospodár. spisy
J I Bajza
-román – René mládenca príhody a skúsenosti
-Slovenské dvojnásobné epigrammata – zosmiešňuje ľud. slabosti a chyby
Myšlienka slovan. vzájomnosti – mala čeliť útlaku Rakúskeho centralizmu a náporu maďarizácie
-J Herder –nemecký filozof
P J Šafárik – evanjelik, biblic čeština
-Tatranská múza s lýrou slovanskou; slávení slovanských pacholkú; Poslední moc
-nadväzuje na Jánošíkovskú tradíciu
-Dejiny českoslov. reči a lit.; Slovan. starožitnosti; Slovan. národopis; - o Veľk. Morave
J Kollár
-Slávy dcéra – liric.-epic. skladba; predspev – v časomiere; 1. Sála 2. Labe, Rín, Vltava 3. Dunaj 4. Lethe 5. Acheron; sonet; predspěv – žiali nad biedami Slovanov, opora – Rusko; 1. spev – o Mininej kráse; 2. a 3. spev – spomienky, volá po zjednotení Slovanov; 4. spev – zjaví sa Mŕtva Mína, on túži zomrieť, aby sa mohli stretnúť; Lathe –slovan. nebo; Acheron –slovan peklo; básnik pol srdca dáva Míne a pol vlasti
O literární vzájemnosti medzi kmeny a nárečími slávskými; Národné spievanky-zbierka ľud. piesní
J Hollý
-katolic. kňaz, pri požiari takmer oslepol, neskôr oslepol úplne, posledné roky na fare na Dobrej vode
-preklady z antickej poézie – Rozličné básne hrdinské, elegické a lyrické z Vergília
-písal eposy, selanky, ódy, elégie(lyric. básne so smutným námetom), nábož. piesne; bol iba básnikom
-eposy – Svatopluk; Cyrilo-Metodiáda; Sláv – o V. Morave
-selanky(o pastierskom živote, prírode) – 21 idylických básní – vzor-Vergiliove pastierske spevy
-elégie – Plač matky slávy nad odrodilými synmi; Plač matky slávy
-ódy – oslavné básne, oslávil významne postavy národ. života
Ján Chalúpka – dramatik,
Kocúrkovo alebo Sen aby sme v hanbe nezostali – veselohra, 3 dejstva; postavy-Jánoš Tesnošil, pán z Chudobíc, Učitel Sloboda(kandidát na učiteľa v Kocúrkove), Martin Vojtech(2.kandidát na učiteľa), panna Trasorítka, mestský doktor Lesebuch
-1. dejstvo-volba učiteľa v Kocúrkove
-2. dejstvo-pod Tatrami
-dramatické diela – Všetko naopak, Trasorítka, Trinásta hodina, Starúš plesnivec
-Bendequez-satiric. román, zosmiešňuje maďarský šovinizmus.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk