referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vladislav
Nedeľa, 25. septembra 2022
Personálny manažment
Dátum pridania: 16.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lorrita
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 341
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 16.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 27m 30s
Pomalé čítanie: 41m 15s
 
VNÚTORNE A VONKAJŠIE PROSTREDIE RLZ

Bezpečnostné prostredie: je tá časť spoločenského prostredia, v kt. sú podmienky existencie a sociálneho vývoja subjektov, ich činností, vzťahy a záujmy determinované v prvom rade bezpečnosťou. Z geografického hľadiska je globálne, európske, stredoeurópske, vnútroštátne.

Bezpečnosť: súhrn spoločenských vzťahov, kt. upravuje právo a kt. chránia práva a oprávnené záujmy fyzických a právnických osôb, záujmy spoločnosti a ústavné zriadenie republiky. Je to faktický stav, ako sa tieto vzťahy chránia, a je to kategória, v kt. sa chápe bezpečnosť ako prípustná miera nebezpečenstva. V komplexnom chápaní ma zložky osobnej bezpečnosti, národnej bezpečnosti a medzinárodne bezpečnosti.

Skúmanie vonkajšieho prostredia RĽZ: personalisti sa zameriavajú na sociálno-demografické zmeny, ekonomické tlaky, medzinárodnú konkurenciu, a štátnu reguláciu.. Na monitorovanie prostredia sa využívajú info s rôznych zdrojov, časopisov, publikácii, novín, správ...

Sociálno demograf zmeny: ovplyvňujú celkový stav prac. sily, kt. má ďalej vplyv na úroveň ponuky a dopytu na trhu práce. Odhady demografického vývoja nám ukazujú, ako pokračuje rast populácie a ako obyvateľstvo starne.      

Čo prinášajú populačné zmeny? Prinášajú zmeny vekovej štruktúry, nízka pôrodnosť spôsobuje, že populácia je čoraz staršia. Prinášajú migráciu a feminizáciu pracovných síl.

Výhody a nevýhody prijímania zames-cov rôznych vekových kategórií:

Starší: výhody-majú viac skúseností, sú dôslednejší. Nevýhody-sú drahší pre firmu vzhľadom k veku, rastú u nich náklady spojené so zdravot. a sociálnym poistením, treba ich školiť, aby nezástarávala ich kvalifikácia,...

Mladší:výhody-sú pružní, kreatívni, majú lepšie skúsenosti a vedomosti v oblasti informačných technologii. Nevýhody-často migrujú.

Ekonomické podmienky

Trh práce je tvorený zamestnávateľmi a zamestnancami. Vymieňajú sa tu info o prac. príležitostiach, o schopnostiach, o požiadavkách. Je tvorený 3 faktormi:

povolanie-kvalifikácia, požadované schopnosti,
zemepisné hľadisko-predstavuje ochotu zames-cov dochádzať do práce alebo sa presťahovať.
Konkurujúci si zames-telia-zamest-lia produkujúci podobné výrobky alebo služby.

Technologické zmeny

-
mení obsah práce, vytvárajú nové zručnosti, spôsobujú zastarávanie niekt. povolaní a určujú nové.

Medzinárodné podmienky, pracujúci v zahraničí

-
je potrebné poznať rozdiely tej ktorej krajiny. ĽZ pôsobiace v zahraničných pobočkách musia byť riadené tak, aby to zodpovedalo kultúrnym, sociálnym a právnym podmienkam tej krajiny, v kt. sa nachádzajú.

Odstraňovanie neistoty z vývoja vonkajšieho prostredia, kt. vplývajú na RĽZ: zmenšiť tieto neistoty zavedením prognostických a plánovacích mechanizmov, pri RĽZ uplatňovať takú politiku, na základe kt. sa vytvorí pružná pracovná sila a taká organizačná štruktúra, kt. umožní prispôsobiť sa kedykoľvek to bude v dôsledku zmeny nutné. Snažiť sa pôsobiť na vonkajšie podmienky.

Skúmanie vnútorného prostredia RĽZ: je determinované rozhodnutiami manažérov, stratégiou, podnikovou kultúrou, a tiež veľkosťou organizácie.

Úrovne organizácie

Finančné podmienky- pokiaľ si org. nevyrobí dostatok pzí, nemôže vyplácať svojich zames-cov, financovať rekvalifikačné programy...Robia sa rozhodnutia, a to koľko ľudí zamestnávať, akou formou, spôsobom ich odmeňovať, či ich preškoľovať alebo nie, dokonca či redukovať stavy alebo nie.

Podnikateľská stratégia, strategické RĽZ- Miles a Snow

Opatrní-organizácie pôsobiace na malom počte stabilných trhov.
Odvážni-org, kt. pravidelne podstupujú riziko a stále hľadajú nové výrobky a nové príležitosti na trhu.
Rozvážni-org, kt. pôsobia na väčšom počte trhov, pritom niekt. z nich sú relatívne stabilné, iné sa menia.

3 hl smery od Dyera a Holdera:

Stimulovanie-organizácie sa presadzujú na trhu výrobkov na základe ceny alebo kvality. Je pre nich charakteristická centralizovaná org. štruktúra a pomalé zavádzanie technologických zmien. Najviac oceňovanými vlastnosťami zames-cov sú spoľahlivosť a dôveryhodnsť. Obsah práce je presne vymedzený, práca prísne kontrolovaná.

Investovanie-spoliehajú sa na jedinečnosť svojich produktov. Investori uskutočňujú školenia, rozvoj pracovníkov. Zames-cov si vážia.

Spoluúčasť-rozhodovanie sa presúva na najnižšiu možnú úroveň. Zames-ci sa cítia zaviazaní rozhodnutiami firiem.

Technológia

-výhody:eliminovanie negatívnych aspektov práce(špinavá, nebezpečná práca), väčšia konkurenčná schopnosť firiem.
-nevýhody:ohrozenia pracovných istôt ľudí, zmeny štruktúry práce, zvýšené náklady na rekvalifikácie pri zmene pracovnej náplne.

Podniková kultúra, kultúra organizácie

-znaky:

učenie-kultúra nie je vrodená, ale získaná v procese učenia a získavania skúseností.
Zdieľanie-ľudia kultúru zdieľajú ako členovia skupín, spoločností...
Kumulatívnosť-kultúra sa vytvára z generácie na generáciu, predávanie poznatkov.
Symbolickosť-používanie jednej veci k reprezentovaniu druhej.
Vrstevnatosť-kultúra má svoju štruktúru, kt. je vnútorne integrovaná. Zmena v jednej oblasti môže spôsobiť zmeny v oblastiach iných.
Adaptabilita-založená na ľudskej schopnosti prispôsobovať sa podmienkam. Štýl riadenia.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Personálny manažment SOŠ 2.9190 1779 slov
Personálny manažment SOŠ 2.9570 1204 slov
Personálny manažment GYM 2.9630 2715 slov
Personálny manažment SOŠ 2.9787 2000 slov
Personálny manažment SOŠ 2.9871 440 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.