referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Cyprián
Utorok, 27. septembra 2022
Personálny manažment
Dátum pridania: 16.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lorrita
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 341
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 16.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 27m 30s
Pomalé čítanie: 41m 15s
 
Metódy poznávania pracovníkov v procese výberu:

Rozhovor, dotazník, analýza dokumentácie, lekárske posudky, podnikové skúšky spôsobilosti, psychologická expertíza.

Rozhovor

umožňuje poznať osobnosť uchádzača, reakcie, výraz tváre, vyjadrovanie... Typy rozhovoru:

neštrukturovaný – štruktúra otázok nie je vopred pripravená a kladú sa v nadväznosti na predchádzajúcu odpoveď.
Štrukturovaný-súbor vopred pripravených cielených otázok.
Sekvenčný- uchádzač postupne prechádza cez viacerých pracovníkov, kt. uskutočňujú rozhovor a každý z nich má pripravené špecifické otázky.
Panelový-panel je konkurzná komisia,
stres. rozhovor-za účelom identifikovať odolnosť uchádzača voči stresu. Uchádzačovi sa kladú nepríjemné otázky. 

Chyby pri rozhovoroch: predčasný úsudok, negativistický prístup, neznalosť problematiky pracovníkom, výber pracovníkov v časovej tiesni, úsudok ovplyvnený rozhovorom s predchádzajúcim uchádzačom, neverbálne správanie.

Dotazník

získavajú sa základné info o uchádzačoch, za krátky čas umožňuje rozoberať veľké množstvo info. Venuje sa pozornosť vonkajšej úprave dotazníka, písmo, pravopisné chyby...

Psychologická expertíza

psychologické testy, testy osobnosti, testy inteligencie, testy výkonnosti, testy chovania a odborné testy. Získava sa obraz o všeobecnej inteligencii, zručnosti a spôsobilosti, osobnostné vlastnosti.

Assessment centre:výcvikovo-diagnostický program; vytvorí sa skupina, kt. bude diagnostikovaná v určitom zariadení po dobu 2-4 dní. V assessment centre je 6-8 posudzovateľov, sú to aj psychológovia. V priebehu dní uchádzači absolvujú pohovory, úlohy, simulované každodenné situácie, riešenie prípadových štúdií, neriadená skupinová diskusia, manažérske hry, testy osobnosti a schopností. Posudzovatelia pozorujú a zaznamenávajú správanie sa uchádzačov pri riešení úloh. Posudzuje sa 20-25 charakteristík, organizačné a komunikačné schopnosti, flexibilita... potom je niekoľkodňové vyhodnotenie uchádzačov.

MOTIVOVANIE PRACOVNÍKOV

Motivácia: je ochota vynaložiť značné úsilie na dosahovanie cieľov org. Patrí medzi základné predpoklady úspešnosti a efektívnej výkonnosti ľudí v prac. procese. Tvorí podstatnú časť teórie a praxe manažmentu. Schopnosť motivovať pracovníkov sa považuje v manažmente za jednu zo zákl. zručností manažéra. Pokiaľ sa uskutočňuje kvalitne, priamo ovplyvňuje profit firmy.

Podstata motivácie: určitý psychologický pohyb, je príčinou hnacej sily, kt. uvádza do pohybu schopnosti a psychické zručnosti jednotlivca, čoho výsledkom je prac. výkon.

Motivujúce faktory: potreby, návyky, záujmy, postoje, ašpirácie.

2 základné aspekty motivácie:

Motivácia jednotlivca-individuálna motivácia, pričom sa kladie dôraz na uplatnenie zručností manažéra pri motivovaní každého člena prac. skupiny, kt. vedia a riadi. Manažér musí dôkladne poznať hodnotovú stupnicu, hierarchiu potrieb a spôsob života pracovníkov.

Motivácia prac. skupiny- skupinová motivácia, preferuje sa kolektívny prístup a manažér sa pri jej aplikácii opiera o systém motivačných faktorov, odvodených od hierarchie skupinových hodnôt a potrieb.

Všeobecné teórie prac motivácie: Teórie potrieb, teórie posilnenia, teorie očakávania

Teórie potrieb:

Maslowova hierarchia potrieb- podľa neho snaha ľudí uspokojovať svoje potreby má určitú postupnosť, najprv sa uprednostňuje uspokojovanie základných potrieb (fyziologické, sociálne..), až potom prichádza jedinec k uspokojovaniu nadstavbových potrieb (potreby rastu).

Herzbergerova dvojfaktorová teoria- prvá skupina faktorov vedie k prac. nespokojnosti, nazval ich faktory hygieny, nízky plat, zlé vzťahy k podriadeným, nízka prestíž prac. miesta...druhá skupina faktorov sú motivátory, zodpovednosť, samostatnosť, vlastné tempo v práci, možnosť sebarealizácie. Navrhol 2 kroky: prvý krok, aby vedúci pracovníci identifikovali a eliminovali tie faktory, kt. spôsobujú nespokojnosť. Druhý krok, dosiahnutie nulového stavu nespokojnosti je podnetom pre realizovanie motivačných faktorov.

McClellandova teória klasifikácie potrieb podľa efektu: hovorí o kvalitatívne odlišných motívoch -potrebe výkonu, afiliácie, moci.

Teórie posilnenia:

človek sa vo svojej činnosti orientuje len na to, čo mu prinesie úžitok a bezprostredný efekt.

Systémy-teória bodového hodnotenia, teória hodnotenia cieľov a teória pribežného hodnotenia.

Teórie očakávania:

orientujú sa na vytypovania toho, čo človek očakáva. Tieto teórie odporúčajú do motivačných programov zapracovať nasledujúce faktory: pracovný postup, prac. kariéra, sociálna stabilita, sociálna istota, sociálna pozícia, spoločensko-pracovné postavenie.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Personálny manažment SOŠ 2.9190 1779 slov
Personálny manažment SOŠ 2.9570 1204 slov
Personálny manažment GYM 2.9630 2715 slov
Personálny manažment SOŠ 2.9787 2000 slov
Personálny manažment SOŠ 2.9871 440 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.