referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Cyprián
Utorok, 27. septembra 2022
Personálny manažment
Dátum pridania: 16.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lorrita
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 341
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 16.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 27m 30s
Pomalé čítanie: 41m 15s
 
ODMEŇOVANIE PRACOVNÍKOV

Systém odmeňovania: je spôsob stanovenia miezd a platov. Ide o prostriedok kompenzácie.

Funkcie odmeňovania: zaujatie kvalitných uchádzačov o prácu, stabilizovať pracovníkov, motivovať pracovníkov, stimulovať k zvyšovaniu kvalifikácie, podporovať konkurencie schopnosť podniku.

3 základné otázky pri vytváraní systému odmeňovania: čo chce podnik pomocou systému odmeňovania dosiahnúť, čo očakávajú pracovníci od daného systému, kt. vonkajšie faktory môžu vplývať na systém odmeňovania.

Odmeňovanie formou miezd: mzda sa dojednáva v pracovnej alebo kolektívnej zmluve. Závisí aj od veľkosti podniku, šírky diferencovanosti pracovných miest, stupňa formalizácie podniku, frekvencie zmien v org štruktúre a podniku.

Odmeňovanie formou platu: platom sa rozumie peňažné plnenie poskytované zames-ľom zames-covi za prácu. Plat tvorí nároková a nenároková zložka. Podstatnú časť nárokovej zložky tvorí tarifný plat, kt. sa presne stanovuje podľa zaradenia zames-ca do platovej triedy a platového stupňa. K nenárokovým zložkam sa radí osobný príplatok, odmeny.

Mzdové systémy

závisia od vnútropodnikových mzdovotvorných a vonkajších faktorov.

Vnútropodnikové mzdovotvorné faktory: faktory súvisiace s opisom práce a špecifikáciou požiadaviek na pracovníka, faktory súvisiace s prac. správaním pracovníka, výsledkami jeho práce, vedomosťami a schopnosťami, faktory súvisiace s prac. podmienkami na konkrétnom pracovnom mieste, kt. môžu mať dopad na zdravie a bezpečnosť pracovníka.

Charakteristika pracovníka: vzdelanie, kvalifikácia, schopnosti, skúsenosti, kontakty, duševné schopnosti, fyzická kondícia.

Charakteristika prac procesu: rozhodovanie, riešenie problémov, zodpovednosť, tvorivosť, vplyv na výsledky, iniciatíva, plánovanie, organizovanie, riadenie, kontrola, argumentovanie, vzťah ku kolegom, komunikácia, bystrosť, presnosť, spoľahlivosť.

Vonkajšie mzdovotvorné faktory

situácia na trhu: nedostatok alebo prebytok prac. síl, odmeňovanie pracovníkov v iných podnikoch, iných odvetviach, životná úroveň v spoločnosti.

Mzdové formy: ich úlohou je mzdou oceniť výsledky práce pracovníka, oceniť všetky aspekty jeho výkonov s prihliadnutím na tie mzdové faktory, kt. sú pre podnik dôležité. K základným mzdovým formám patria časová mzda a plat, individuálne a skupinové odmeňovanie založené na výkone.

Časová mzda sa stanovuje ako hodinová, týždenná či mesačná. Je jednoduchá a zrozumiteľná, uľahčuje plánovanie mzdových nákladov, administratívne menej náročná, ale nestimuluje pracovníkov ku zvyšovaniu výkonu. Odmeňovanie individuálne sa používa tam, kde sa dá merať práca každého jednotlivca, pričom každý pracovník musí mať možnosť ovplyvňovať tempo práce, musí byť zabezpečená plynulosť a rovnomernosť práce. Prac. postupy a technologie by sa nemali príliš často meniť.

Skupinové odmeňovanie sa používa vtedy, keď je ťažké stanoviť podiel jednotlivca na výkone. Výhody: táto forma môže viesť k vyššej spokojnosti pracovníkov, viac úloh sa splní v tom istom čase, na tom istom zariadení, znižuje náklady na jednotku výroby, môže viesť k zvyšovaniu prac. morálky, zlepšeniu tímovej práce. Nevýhody: tento systém sa ťažko zavádza a vyžaduje ustavičnú kontrolu a meranie výkonu, môže sa objaviť rivalita, a tým zhoršenie prac. a medziľudských vzťahov.

Úkolová mzda-výška zárobku priamo závisí od skutočného výkonu. Je vhodná na odmeňovanie predovšetkým práce robotníkov. Spotreba práce sa posudzuje na základe normy času na jednotku. Účinnosť tejto mzdy závisí od kvality a vyváženosti noriem času.

Akordná mzda-je druhom úkolovej mzdy. Používa sa v skupine, kde sú pracovníci odmeňovaní za ucelenú časť výrobku, s uvedením termínu ukončenia práce. Musí byť stanovená na základe objektívnych výkonových noriem. Rozdelenie zárobku sa uskutočňuje podľa vopred dohodnutých pravidiel.

Podielová mzda-v obchodných činnostiach, odmena závisí od predaného množstva alebo poskytnutých služieb. Mzda sa určí vopred percentuálne z peňažne vyjadrených prínosov.

Zmiešaná mzda-pozostáva zo vzájomnej kombinácie časovej a úkolovej mzdy,alebo časovej a podielovej.

Zmluvná mzda-dohodnutá mzda medzi zames-ľom a zemas-com.

Naturálna mzda-časť mzdy hradená výrobkami, službami.

Medzi dodatkovém(doplnkové) mzdové formy patria prémie-viažu sa na splnenie určitého ekonomického ukazovateľa, majú vopred danú sadzbu. Možu byť individuálne alebo skupinové.

Oodmeny- sú poskytované v časovej alebo úkolovej mzde, periodicky alebo jednorazovo. Poskytujú sa na splnenie menovitých úloh. Rozdelenie odmien vykonáva nadriadený

osobné ohodnotenie-poskytuje sa ako určité percento základnej mzdy, podiely na hospodárskych výsledkoch, zamestnanecké akcie, povinné a nepovinné príplatky.

Zamestnanecké výhody: armstrong: penzijné systémy sú považované za najdôležitejšiu zamestnaneckú výhodu, osobné istoty, nemocenské, zdravotné, životné poistenie, osobné potreby, dovolenka na zotavenie, starostlivosť o deti,...podnikové automobily a benzín, dotované stravovanie, príspevok na oblečenie, mobilné telefóny, finančná výpomoc pôžičkou, výpomoc pri kúpe domu...
 
späť späť   3  |  4  |   5   
 
Podobné referáty
Personálny manažment SOŠ 2.9190 1779 slov
Personálny manažment SOŠ 2.9570 1204 slov
Personálny manažment GYM 2.9630 2715 slov
Personálny manažment SOŠ 2.9787 2000 slov
Personálny manažment SOŠ 2.9871 440 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.