referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Lenka
Nedeľa, 4. júna 2023
Personálny manažment
Dátum pridania: 16.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lorrita
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 341
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 16.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 27m 30s
Pomalé čítanie: 41m 15s
 

A)PERSONALISTIKA V ORGANIZÁCII

Základné organizačné komponenty: ľudia, práca, info, technológia.

3 základné systémy v org: systém produkcie, systém hodnotových tokov, systém informačných tokov.

Každá organizácia musí byť štrukturovaná (vytváranie rôznych pracovných skupín a tímov a definovanie vzťahov a väzieb medzi nimi). Vo vnútri org sa vytvárajú aliancie, teda spojené väzby a celky. Architektúru org. vytvárajú vlastnícke vzťahy. Z vonkajšieho prostredia je org. vytváraná tlakmi, kt. nazývame okolie.

Disciplíny organizácie:

teoretické:

technický systém – pohľad systémového analytika, kt. zaujímajú väzby, procesy, organizačné usporiadanie.
Sociálny systém – bez ľudí nemože existovať žiadna organizácia.
Organizačné správanie- kumuluje poznatky týkajúce sa ľudí v org., podstaty ich správania sa, prac. postoje, motiváciu, konflikty...
Organizačné teórie- organizácie majú mnoho spoločných rysov, kt. je možné teoreticky skúmať, zovšeobecňovať, systematizovať. Využíva sa na to hľadisko právne, odvetvové, veľkostné, či štrukturálne.

aplikované:

podniková personalistika-podáva návod,ako majú organizácie vykonávať personálne funkcie.
Organizačná architektúra-zachytáva proces zmien v organizácii.

B)RLZ, PODSTATA, VÝZNAM...

4 základné zdroje, kt. musí podnik zhromaždiť: materiálne, finančné, informačné, ľudské, kt. stoja nad materiálnymi a finančnými, sú motorom, kt. uvádza do pohybu ostatné zdroje a determinuje ich používanie, rozhodujú o prosperite a konkurencii schopnosti podniku, tvoria jadro riadenia každého podniku.

Rozdiel medzi RĽZ a personalistikou:

RĽZ sa chápe ako najrozvinutejšia forma personálnej práce, vzhľadom na väzby podniku na vonkajšie prostredie podniku, je potrebné zvýrazniť jeho širší kontext ako u personalistiky. Personalistika má užší význam a spája sa zvyčajne s rutinnými činnosťami bežnej personálnej práce.

RĽZ: je tá časť manažmentu podniku, ktorá sa zaoberá ľuďmi v práci a ich vzťahmi. Úlohou je naplánovať potrebu personálu v požadovanej kvalite a kvantite a vytvoriť podmienky pre efektívne pôsobenie ľudí vo firme. RĽZ je podnikateľsky orientovaná filozofia, ktorá sa týka riadenia ľudských zdrojov líniovými manažérmi a s cieľom dosiahnúť prosperitu a konkurenčnú výhodu. Zahŕňa všetky manažérske rozhodnutia a postupy, kt. priamo ovplyvňujú ľudí. Je súhrn postupov, kt. cieľom je riadiť a rozvíjať ľudský potenciál vo výrobných a ostatných podnikoch. Je proces prijímania rozhodnutí v oblasti zamestnaneckých vzťahov, kt. ovplyvňuje výkonnosť zames-cov i organizácií. Je súhrn programov, funkcií a činností, kt. sú navrhnuté, aby maximalizovali ciele zames-cov a organizácie. Kladie dôraz na záujmy manažmentu, uplatnenie strategického prístupu, na chápanie ľudského potenciálu ako podnikového aktíva, na rozvoj ľudského potenciálu.

Modely RĽZ:

americký:

model súladu-fombrun 1984-tvrdí, že systémy ĽZ a organizačná štruktúra by mali byť riadené spôsobom, kt. je v súlade so stratégiou organizácie.

Harvardský model-beer 1984-ako prvý zdôrazňuje princíp RĽZ cez líniových manažérov. Tento model mal výrazný vplyv na teóriu a prax RĽZ, nakoľko tvrdil že RĽZ je záležitosťou všetkých manažérov, nielen záležitosťou personálneho útvaru a personalistov.
 
britský:

David Guest-rozpracoval harvardský model a doplnil kritériami: strategická integrácia-schopnosť org. integrovať záležitosti RLZ do strategického plánu. Vysoká miera oddanosti-pocit zodpovednosti za stanovené a dohodnuté ciele, kt. sa odráža v silnej identifikácii s podnikom. Vysoká kvalita- kvalitné manažérske správanie sa, kt. sa odrazí aj na všetkých výstupoch podniku materiálnej či nemateriálnej povahy a investovanie do vysoko kvalitných zames-cov. Flexibilita-schopnosť zvládať inovácie v podniku týkajuce sa najmä zmien v organiz štruktúre a v personálnom riadení.

John Storey-zostavil 4 aspekty RLZ: RLZ je konštalácia predpokladov a presvedčenia riadiť ľudí, predstavuje strategický tlak na informovanie o rozhodnutiach,v RLZ majú ústrednú úlohu línioví manažéri, RLZ predstavuje sústavu pák na formovanie zamestnaneckých vzťahov.

Hlavné úlohy RĽZ

- súlad medzi počtom a štruktúrou pracovných miest a počtom a štruktúrou pracovníkov tak, aby požiadavkám každého pracovného miesta zodpovedali pracovné schopnosti zamestnanca, presadzovanie vhodného štýlu vedenia ľudí, optimálne využívanie kvalifikácie a prac schopností pracovníkov, využívanie prac doby, rešpektovanie medziľudských vzťahov na pracovisku, manažment kariéry.

Charakteristické rysy RĽZ

- je to manažmentom riadená a manažérsky orientovaná činnosť, vyžaduje súlad medzi podnikovou stratégiou a stratégiou ľudských zdrojov, za RĽZ sú zodpovední všetci línioví manažéri, organizačné princípy sú decentralizované s väčším dôrazom na tímovú prácu, odmeny sú diferencované podľa kvalifikácie, schopností a výkonu, zamestnanecká prax a politika sa vzájomne podporujú.

Funkcie RĽZ

- plánovanie ĽZ, strategické riadenie ĽZ, analýza práce a špecifikácia požiadaviek na pracovníka, získavanie a výber pracovníka, rozvoj zamestnancov a riadenia ich kariéry, hodnotenie pracovného výkonu, motivovanie a odmeňovanie pracovníkov, riadenie pracovných vzťahov.

Personálny manažér

- je priamym vykonávateľom mnohých činností RĽZ. Táto ich činnosť vyplýva z toho, že riadia a vedú ľudí, prostredníctvom kt. plnia stanovené ciele. Riadenie, vedenie a ovplyvňovanie ľudí sa zakladá na systémoch, metódach a nástrojoch RĽZ.

Manažéri vykonávajú tieto činnosti RĽZ:

- plánujú potrebu ĽZ, podieľajú sa na analýze a návrhu pracovných miest, stanovujú kritéria pre nábor a výber zamestnancov, uskutočňujú výber a prijímajú konečné rozhodnutia, kt. uchádzačov prijať a kt. nie. Uskutočňujú socializáciu nových zamest-cov, podieľajú sa na vypracovaní kritérií pre hodnotenie pracovného výkonu, vedú záznamy o skutočnom výkone zamestnancov, hodnotia ich prac výkon, odmeňujú ich, poskytujú rady, spracovávajú návrhy na povýšenie a prepustenie.

Tieto činnosti možno zhrnúť do rolí:

Partner-podieľa sa na zosúlaďovaní cieľov podnikateľskej stratégie s cieľmi personálnej stratégie. Aby bol toho schopný, musí poznať obchodnú a finančnú situáciu podniku.
Poradca-je povinný sledovať personálnu situáciiu vo vonkajšom okolí, ako aj vo vnútri podniku a vyvodzovať z nej dôsledky vývoja RĽZ. O tejto situácii informuje pracovníkov, pritom je zároveň zdrojom info pre zamest-cov.
Zmierovateľ- má sa snažiť, aby so všetkými zamest-cami bolo jednané spravodlivo. Zastupuje zamest-cov pred zamest-ľmi.

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Personálny manažment SOŠ 2.9190 1779 slov
Personálny manažment SOŠ 2.9570 1204 slov
Personálny manažment GYM 2.9630 2715 slov
Personálny manažment SOŠ 2.9787 2000 slov
Personálny manažment SOŠ 2.9871 440 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.