referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vieroslava
Štvrtok, 30. marca 2023
Účtovníctvo
Dátum pridania: 16.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lorrita
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 950
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 9m 40s
Pomalé čítanie: 14m 30s
 
UTO predstavuje relatívne zatvorený a usporiadaný systém info. v peňažnom vyjadrení, hosp. činnosť podniku a výsledok jeho hospodarenia.
Podnik-súhrn hm,nehm. a osobných zložiek podnikania.

Podnikateľ-os. zapísana v OR, podniká na základe živn. opravnenia

2 otázky: aké ciele má podnik dosiahnúť a aké nástroje potrebuje na ich dosiahnutie?

UTO predstavuje:

1) nepretržité vedenie úč. Kníh a záznamov počas celého roka,
2)tvorba úč. Závierky (úč. Výkazy s info o podniku k určitému dňu)

UJ-podnikateľ. Subjekt:

1)PO so sídlom na území SR,
2)zahranič osoby podnikajúce v SR podľa predpisov,
3)FO-vykonávajúce podnik. činnosť, preukazujú výdavky za účelom vyčíslenia zákl. dane z príjmov.

Cieľ Uta-podať verný a pravdivý obraz. Poskytnúť potrebné ekonom. Info pre finančné riadenie(1-riadenie, 2-realizácia, 3-kontrola) a rozhodovanie.

Predmet Uta-účtovanie skutočnosti-o:

1)stave a pohybe M,
2)záväzkov,
3)rozdiel M a záv.,
4)V,
5)N,
6) príjmoch,
7)výdavkoch,
8)výsledku hospodárenia UJ. Predmet Uta je aj
9),o iných A a
10)o iných P.

Metodické prostr. Na dosiahnutie cieľa-

1)dokumentácia učt. záznamov
2)oceňovanie
3)účty a podvoj. zápis
4)inventarizácia
5)účt. výkazy, závierka

Fcie:

1)dokumentačná- účt. Dokum. Čo sa deje/dialo/bude v podniku navonok i dovnútra.
2)informačná-treba určiť hl. Použivateľov účt. Info., aké info. ma obsahovať. Ak oddelené=>výkazy a výročné správy. Prístup k info. Riadiací prac.-všetky, vlastníci-priamý prístup, menežéri-podrobné.

Záujem veriteľa-poskytujú pôžičky(záujem-likvidita). Odberateľa-info o spoľahlivost dodávateľa. Dodávateľa-schopnosť platiť včas za pohľadávky. Vláda-zisk=>zdanenie(fin. Situácia a výsledok hospodárenia)

UTO obsahuej info aj pre rozhodovanie, zisťuje, hodnotí, meria mieru zhodnotenia vstupov do hosp. Činn. Plní fciu

Kvalitatívne charakteristiky uč.info.

1)relevantnosť-má zabezpečiť, aby údaje v čase prinášali správne info.
2)včasnosť-info ma byť včasne k dispozícii, tj po skončení úč. obdobia za kt. sú predkladané
3)zrozumiteľnosť-info.musia byť logické, jasné.(pri zostavení použiť stanovené úč. metódy)
4)porovnateľnosť-podnik by nemal zmeniť uč. metódy počas úč. obdobia
5)objektívnosť-nezávislí účtovníci by mali z rovnakch info dojsť k rovnakému záveru
6)spoľahlivosť-uč.info majú poskytovať pravdivý obraz o skutočnosti, kt. sú predmetom uta. a fin. sit. podniku
7)úplnosť-zabezpečuje sa dodržaním významnosti inf. s priahliadnutím na N a ich získanie.

UT informačný systém-pri triedení sa rozlišujú 2 hlavné podsystémy: finančné/menežérske

finančné-ucelený súbor info o majetku, závazkoch, VI, N, V, príjmoch, výdavkoch. Skladá sa z bežného uta a úč. závierky(súvaha, výkaz siskov a strát, poznámky). Menežérske-info pre vedenie podniku, efektivitu rozhodovania a kontrolu riadenia procesov. Skladá sa z:nákladové uto, kalkulácie N-ových cien a fôzne N-ové výpočty, rozpočtovníctvo, analýza ročnej zavierky.

Uto fin/menež: cieľ-externým použivateľom/menežérom, čas.

Dimenzia-zamerané na minulosť a skutočne dosiahnuté výsledky/dohady, predpovede, menej spoľahlivé info,
Predpisy-účt. Predpisy,zákony,metodické pokyny/nie je predpis, rôzne metodyky a spôspby účtovania,
Pohľad-obraz podniku ako celkok/info z rôznych hľadísk,
Účt. Závierka-povinná, pravidelná,presne stanovená štruktúra a forma/nepovinná, fôzne pohľady a správy, podľa požiadaviek manažmentu.
Spojitosť s vednými odbormi-málo kedy/ovplyvnená teóriou rozhodovania, informatikou, menežérstvom,
Spoľahlivosť-spoľahlivé, presné, kontrolované fin.info/možnosť nepeňažných info, odhady, nižšia spoľahl.,
Kvalita info-predcízne vypracované/podľa systému, požiadaviek podniku.

Základne normy: Obch.Zákonnik, 413/202Zb o Ute, Opatrenia MF SR. 413/2002 sa skladá:

-zákl. a všeob. ustanovenia,
-úč. sústavy,doklady, zápisy,
-úč. zavierka, -spôsob oceňovania,
-inventarizácia,
-úč. dokumentácia,
-záverečne ustanov.

Vymedzuje rozsah, spôsob vedenia uta a úč. závierky. Povinnosti pre UJ-PO vedie odo dňa vzniku do dňa zániku, -FO obdobie podnikania(daň z príjmov), -viesť uto a zostaviť uú. Závierku za UJ ako celok, -viesť uto ako sústavu úč. záznamov, -viesť uto a zostaviť úč. záv v slov mene a jazyku.

Všeob. úč. zásady:

1)aktuálny princíp-na jeho zákl. Sa vytvára:
   a)N v úč období v kt. vzniká bez ohľadu na deň úhrady,
   b)V....ich inkasa. Výsledok hospodarenia N-V.
2)zásada pravdivého a verného zbrazovania skutočnosti
3)zásada konzistencie(nadzäznosti)-medzi uč. Obdobiami,
4)zásada nepretržitého pokračovania podniku v činnosti bez obmedzenia,
5)zásada zákazu kompenzácie-účtovanie pohľadávok/záväzkov, N/V, príjmy/výdavky samostatne bez vzájomného započítavania.

UJ vedie Uto:

a)správne-podľa zákona,
b)úplne-počas celého roka,
c)preukázateľnosť-všetky záznamy sú preukazateľné s vykonanou inventarizáciou,
d)zrozumiteľnosť-slov, jazyk a slov mena, podľa metoódyky (vedie sa ručne a softwarovo),
e)trvanlivosť-5-10rokov, aby nedošlo k strate údajov.

Harmonizácia Uta-odstránenie rozdielov medzi spôsobmi vedenia-sledovanie účelu, predmetu a spôsobu úpravy uta v celosvet. Meradle.

Majetok podniku-súčasti kto majú ne/hmotný charaktér(budovy, stroje, zásoby, sw,patenty..), ktoré

1)sp výsledkom minulých udalosti,
2)je pravdepodobné, že v budúcnosti zvýšia ekonom.úžitky UJ,
3)dajú sa oceniť,
4)vytvárajú sa v súlade výkaju o M.

Ekonom úžitok-možnosť ne/priamo prispôsobiť k toku peň. Prostriedkov alebo ekvivalent. Časové delenie M-dlhodobý(doba použiteľnosti a splatnosi pri vzniku úč. prípadu vyššia ako rok.), krátkodobý(menej ako rok)

Podľa charakteru:hmotný(vecný), nehmotný(práva, licencie), FM, pohľadávky.

Pôsobenie M v kolobehu:neobežný(v prevádzkovom cykle nemení formu, pôsobí dlhodobo a postupne sa môže opotrebovávať), obežný(mení formu, jednorázovo sa opotrebuje a následne spotrebuje)

Neobežný:DNM-

1)zložky M vymedzené dobou>rok a od minulého roku limit presahujúci 50000
2)s dobou používania>rok, ale jeho ocenenie je =rok a limitom>30000, 2)kt.má dobu použiteľnosti>rok a ocenenie 702MD=KZA[strata],KZP[zisk])

Druhy účtov-podla obsahu:jednoduché(zobrazuje M, VI, jednoúčelové položky), zmiešané=

1)uzavierkové
2)podsúvahové,
3)výsledkove-nákladové, výnosove
4)súvahove=a)účty aktív(hlavné, vedľajšie, doplnkové, kalkulačné, opravné?),
                   b)účty P(súvahové, výsledkove)

Zmiešané-zmes súvahového a výsledkového účtu.
Súvahové-sledovanie pohybu M a zdrojov.
Hlavné-informuje o hodnote určitého druhu M
Vedľajší-dopĺňa mat. O sumu s obstarávaním
Kalkulačné- vyčíslenie ceny M
Výsledkové-NaV
Uzavierkové-701, 702, 710(uzatvorenie výsledk. účtov podvojným spôsobom)
Podsúvahové-pomocné, len tie úč. prípady, kt neboli zaúčtované na účtoch súvahových a výsledkových. Zápisy na účtoch sú jednostranne, nemajú podvoj. Tvar a ku koncu úč obdob. Sa neuzatváraju. Ich KZ sa neuvádzajú v súvahe
Syntetické-vytváranie novej kvality pomocou spojenia a prepojenia jednotlivých úč. (tvorba prehľadov)
Analytické-poskytujú info o vzniku, pôvode a zákl. Vlastnostiach účt. Prípadoch.(kalkulačné úč)

Dokumentácia úč. prípadov-musia byť dokumentované všetky účt. a hosp. operácie na základe účt. dokladov. Účt. doklad musí obsahovať:označenie UD, obsah účt. prípadu a označenie účastníkov, sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, dátum vystavenia UD, dátum úskutočnenia prípadu, popis osoby zodpovednej za účt. prípad v UJ a zodpovednej za zaúčtovanie, označenie účtov, kt sa úč prípad týka.

Podpisový záznam-vlastnoručný podpis/pečiatka/kód pridelený UJ

Fcie UD:

1)preukazuje a dokladujú, že účt prípady nastali,
2)overujú uskutočnené účt, prípady

Podľa obsahu UD:

a)vonkajšie(prijaté/vydané)-kontrola medzi podnikom a okolím(faktúry od dod., vydané fakt...)
b)vnútorné- vyplivajú z vnútornej činnosti(príjemka/výdajka mat,)

Podľa počtu zaznamenaných prípadov-
1)jednotlivé(1alebo viac rovnorodých úč. prípadov),
2)zberné(súhrne)-viac nesúrodých UD, rovnorodé hosp. operácie do nového dokladu.

Obeh UD-organizovaný proces pohybu dokladov v podniku od ich vzniku/príchodu až po ich archiváciu tak, aby bol zabezpečený správny postup ich spracovania. Vytvára sa tzv. plán obehu UD(mená, funkcie pracovníkov opravnených nariaďovať, schvaľovať skúmať hosp. operácie)

Spracovanie(likvidácia)UD:

1)triedenie a očistenie UD,
2)preskúmanie správnosti UD,
3)určenie a zapisanie úč. predpisu,
4)zaúčtovanie dokladu,
5)archivácia UD a skartácia.

Triedenie UD-do skupín podľa obsahu(prijaté/vydané fak., príjemky mat...). v rámci skupín podľa dátumu. Skupina má znak a v skupine sa čísluje od 1 počas celého úč. obdobia

Preskumávanie UD-overenie správnosti údajov. Vykonáva sa pred zaúčtovaním po stránke vecnej(zodpovednosť, kontrola správnosti UD, súlad so skutočnosťou) aj formálnej(zákonom predpísane náležitosti. Musí byť:čítateľne, prehľadné, trvanlivé)

V UK sa zachytávajú účt. príp. prostredníctvom úč. zápisov chronologický alebo usporiadané z vecného hľadiska.

Jednoduché Uto-vedie sa kniha pohľadáviek a závúzkov, pokl. denník,... UJ vedúcej Uto musi amať hl. Knihu a denník.

Denník- UJ musí zaposovať prípad do denníka chronologický, pričom uj môže mať len 1 denník, alebo niekoľko čiastkových.(má kontrolnu fciu)
Význam denníka: časovo usporiadané zápisy(nedovolí vpisovanie), zaručuje spoľahlivosť a preukázateľnosť, spája doklady s hl knihou.
Denník obsahuje:poradové čislo položky, dátum účt. zápisu, číslo UD, riadiací predpis, suma.
Rozšírene údaje: analytický účel, hospodárske stredisko, zaradenie do agendy DPH, rok pre DPH, dátum splatnosti záv./pohľadávky, názov obchodného partnera, mena, čislo dodávky
Hlavná kniha: ucelená sústava syntetických a analytických účtov, kt. sa v podniku vedú podľa účtovného zoznamu. Účty sa vedú vždy podvojne a súvzťažne.

1)súčet ZS analytických účtov, kt. sa vedú sa musí rovnať strane ZS na syntetickom účte.
2)súvahové a vysledkové účty- OMD analytických účtov = OMD syntetickom účte,
3)OD kt, sa vedú k syntetic. Účtu = OD na tomto syntetickm účte,
4)KZ súvahových analytických účtov a KZ vysledných analyt. Účtov, kt sa vedú k príslušným syntetickým účtom sa musí rovnať KZ súvahového účtu a KZ vysledného účtu na týchto syntetických účtov.

Účty v knihách:

1)ZS súvahových účtov ku dňu otvorenia hlavnej knihy,
2)sumaMD, sumaD jednotlivých účtov min za kalendárny mesiac,
3)KZ výsledných účtov ku dňu vystavenia účt. závierky.

Oprava účt. záznamu: ak nie je záznam úplný, zrozumiteľný, príp. bol zaznamenaný, nie je zabezpečená trvanlivosť úč. zápisu. Okaždý oprava musí splniť: meno osoby vykonajúcej príslušnu opravu, deň vykonania opravy, obsah účt. záznamu pred a po úprave.

UK-účtovné knihy
Fcia-funkcia
A-aktíva
P-pasíva
N-náklady
V-výnosy
M-majetok
OR-obchodný register
PO-právnicka osoba
FO-fyzická osoba
UJ-účtovna jednotka
IS-informačný systém
KZ/S-konečný zostatok/stav
Sw-software
UD-účtovný doklad
 
Podobné referáty
Účtovníctvo SOŠ 2.8976 3435 slov
Účtovníctvo SOŠ 2.9702 3431 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.