Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovenský jazyk Koncoročná písomka zo SJ (8. ročník, kvarta)

Písomka so SJ

1, Doplniť veľké a malé písmená. (napr. Ul. osloboditeľov)

2, Určiť druh súvetia :

Jednoduché Zložené = *

Jednočlenná Dvojčlenné
Úplná Neúplná

* = Zložené - SÚVETIA
Priraďovacie (rovnocenné vety) : Podraďovacie = +

ZLUČOVACIE :
Spojky : a, i, aj, ani, i-i, aj-aj, ani-ani, tu-tu, najprv-potom
- spájajú sa gramaticky rovnocenné vety, v ktorých dej prebieha súčasne,
alebo nasleduje za sebou.

STUPŇOVACIE :
Spojky : ba ...
- spájajú sa gramaticky rovnocenné vety, z ktorých obsah jednej vety je
závažnejší ako obsah druhej.

ODPOROVACIE :
Spojky : ale, no lež, ibaže, lenže, jednako, predsa
- obsahy viet si navzájom odporujú.

VYLUČOVACIE
Spojky : ale. buď, či, alebo-alebo, buď-alebo, buď-buď
- deje viet sa navzájom vylučujú. Ak platí jeden, neplatí druhý.
+ = Podraďovacie súvetie (jedna veta je nadradená druhej) :

# Vedľajšia veta podmetová vyjadruje podmet hlavnej vety. (Kto je sýty,
hladnému neverí) K hlavnej vete sa pripája spojkami kto, čo, že, aby, či.
# Vedľajšia veta prísudková je zriedkavá. Nahrádza iba sloveso – menný prí-
sudok, a to jeho mennú časť. (Potok je už taký, že za krátko vyschne.)
# Vedľajšia veta predmetová vyjadruje predmet hlavnej vety. S pravidla stojí
po slovesách, ktoré pomenúvajú reč, vnímanie a vôľu. Pripája sa spojkami
že, aby. (Počuli, že príde nový žiak.)
# Vedľajšia veta prívlastková stojí vždy za podstatným menom, ktoré rozvíja.
Môže byť aj vložená do hlavnej vety.
# Vedľajšia veta príslovková nahrádza príslovkové určenie a podľa toho sa delí
na : miestne, časové, spôsobové a príčiny.
# Vedľajšia veta doplnková

3, Zopakovať vetné členy – čo je to nezhodný prívlastok – definície

4, Upraviť text – napr. prišiel za 5 minút = prišiel o 5 minút

5, Vytvárať slová – napr.

z podstatného mena kohút, prídavné meno a lokál
kohút = kohúti = o kohúťom

6, Určovanie slovies :

Určuje sa :
Osoba :
1, 2 , 3
Číslo :
jednotné – singulár, množné - plurál
Čas :
prítomný, minulý, budúci
Spôsob :
podmieňovací, rozkazovací, oznamovací
Rod :
činný, nečinný
Vit :
dokonavý, nedokonavý
Tvar :
1, zložený :
a, neurčitý : neurčitok, prechodník, činné príčastie prítomné, trpné príčastie,
slovesné podstatné meno
b,
2, jednoduchý (to isté čo aj zložený).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk