Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovenský jazyk 9. ročník - 1. polrok

ODVODZOVANIE:zo základového slova,skladajú sa zo
hlások,ktorá má v istom jazyku ustálený
význam.Nazývama ho vecný.
Slovná zásoba jazyka je súhrn všetkých slov jazyka.Cudzím slovom lexika.
Jadro SZ:Najpužívanejšie slová Okraj SZ:Zastarané slová,ktoré sa v bežnej reči
Používajú zriedkavo.
Individuálna slovná z:Aktívna pasívna


VECNÝ:plnovyznamové-neplnovýznamové,jednovýznamové-viacvyznamové
jedľa-kohútik,Základné-odvodené strom-stromček
-zložené vodovod
synonymá(rovnoznačné) krásny,nádherný;homonymá(rovnozvučné) stopky-stopky,
antonymá(protikladné) dobrý-zlý;základný význam slova-prenesený v.slova
ľudská hlava metafora,metonymia
DOBOVÝ VÝSKYT:nové(neologizmy) trenažér;zastaralé(archaizmy,historizmy)
CITOVO ZAFARBENÉ:neutrálne ruka
citovo z.-zjemňujúce-zdrobneniny ručička
-zhoršujúce-hanlivé ručisko
POVODU:domáce chlieb,soľ cudzie systém,demokracia
PRÍSLUŠNOSTI K ŠTÝL.VRSTVE:
Neutrálne(štylisticky bezpriznakové)
-odborné fotosyntéza
-básnicke luna
Štyl.príznakové:spisovné-hovorové autiak
nespisovné-slangové matika
-nárečové erteple


FRAZ:JEDNOTKY:prefíkaný ako líška,má dlhé vedenie
-sú ustálené slovné spojenia s peneseným významom
ETYMOLÓGIA:náuka o pôvode slov OBSAH SLOVA(vecný význam)
Tvorí súbor jeho podstatných znakov čiže definýcia


Slovotvorného základu(SZ),zo slovotvornej predpony,a slovotvornej
Prípony.Treba odlíšiť tvarotvornú príponu.
SKLADANIE:spojenie dvoch slov,alebo 2 slovtvorných základov
Do jedného zloženého slova. More-plavec
SPÁJANIE SLOV:do združených pomenovaní materská škola
SKRACOVANIE S:
Skratky pozostávajú s 1 allebo niekoľkých mallích zač.

písmen
Slov..Píšeme bodku.
Značky:pozostávajú s 1 alebo niekoškých písmen hlások číslic.
Nepíšeme bodku..Mier,váh,mat.značky,fyz.zn.,chem.zn.,hud.zn.
Iniciálová skratky:Pozostávajú z veľkých písmen,
zvyčajne sú to prvé písmena slov viac
slovných pomenovaní.Nepíšeme bodku.TANAP
PRENÁŠANIE VÝZNAMU:metaforicky:hlava-hlava štátu
metonymicky:čítať Kukučína
PREBERANIE SLOV S CUDZÝCH JAZYKOV

SLOVNÉ DRUHY:podľa ohybnosti ohybnné neohybné
Vec.významu:plnovýznamové,neplno.
Vetnočlenskej pl.:môžu byť vetným člen.,n
Konkrétne(hmotné) vlastné
Podst.mená
Abstraktné9nehmotné) všeobecné.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk