referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dušana
Piatok, 19. júla 2024
Slovenské dejiny
Dátum pridania: 05.03.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 12 662
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 39.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 66m 30s
Pomalé čítanie: 99m 45s
 
Aké zmeny priniesla v Československu krajinská reforma z roku 1927?

Kto bol Martin Kukučín?

Ako sa na základe zákona z roku 1927 delili krajinské orgány podľa spôsobu ustanovenia?

Ktorá strana vyhrala v prvých krajinských voľbách do zastupiteľstva Slovenskej krajiny v roku 1928?

Kto bol Ignác Gessay?

Ako sa nazýval komunistický časopis pre literatúru, umenie, vedu a politiku, založený v roku 1924?

Kto bol(i) členom(mi) DAVu?

Aké ideovo politické zameranie mal DAV?

Bola HSĽS do vzniku slovenského štátu zastúpená vo vláde?

Kto bol Emanuel Lehocký?

Kto vydával od roku 1930 literárno-umelecký časopis Elán?

Čo boli žobračenky?

Aký charakter malo štrajkové hnutie a streľba v Košútoch v roku 1931?

Kedy vyvrcholila svetová hospodárska kríza na Slovensku?

Ktorá dve strany sa spojili a žiadali pre Slovensko autonómiu vo Zvolenskom manifeste z roku 1932?

Aký bol cieľ organizačného paktu, ktorý podpísali štáty Malej dohody v Ženeve v roku 1933?

V ktorom roku sa stal Adolf Hitler nemeckým ríšskym kancelárom?

Kto bol Karol Plicka?

Aký cieľ sledovalo Národné zhromaždenie ČSR prijatím zákona o zastavení činnosti a rozpúšťaní politických strán z roku 1933?

Ktorý slovenský predstaviteľ presadzoval v tridsiatych rokoch odtrhnutie Slovenska od Československa a jeho pripojenie k Maďarsku?

Čo je iredentizmus?

Kedy československá vláda uznala ZSSR de iure?

Kedy sa konalo prvé zasadanie Spoločnosti národov?

Kedy sa konali posledné demokratické voľby v medzivojnovom Československu?

Ktorá strana získala vo voľbách v ČSR v roku 1935 najväčší počet hlasov v celoštátnom meradle?

Ktorá strana získala vo voľbách v roku 1935 najväčší počet hlasov na Slovensku?

Kedy bola podpísaná prvá spojenecká zmluva medzi ČSR a ZSSR?

Čo charakterizovalo prvú spojeneckú zmluvu medzi ČSR a ZSSR?

Kto sa ako prvý Slovák stal v Československu predsedom vlády?

V ktorom roku sa po prvýkrát stal Edvard Beneš prezidentom ČSR?

Vymenujte predsedov vlád medzivojnovej Československej republiky.

Čo charakterizovalo voľby prezidenta ČSR v roku 1935?

Ako označujeme novú strategicko-taktickú líniu vytýčenú na VII. kongrese Komunistickej internacionály v roku 1935?

Čo predstavovala línia jednotného ľudového frontu vytýčená Komunistickou internacionálou v roku 1935?

Ktorý moderný architektonický smer sa po období secesie uplatnil na našom území?

Ktorá strana v roku 1937 prijala plán hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho povznesenia Slovenska?

V ktorom meste v ČSR bola zriadená zákonom č. 170/1937 Zb. Vysoká škola technická M. R. Štefánika?

Existovala v roku 1939 na Slovensku vysoká škola technického zamerania?

Kde vznikla v roku 1937 tretia filmová škola v Európe?

Kto bol Martin Rázus?

Čo charakterizovalo situáciu na politickej scéne na Slovenku na jar roku 1938?

Kedy došlo k okupácii Rakúska nacistickým Nemeckom?

Kto bol Andrej Hlinka?

Kto bol a akú úlohu zohral lord Walter Runciman v predmníchovskom období?

K akému riešeniu slovenskej otázky sa prepracovala vláda M. Hodžu v období pred mníchovskými udalosťami?

Charakterizujte Mníchovskú dohodu.

Čo charakterizovalo vládu generála Jana Syrového?

Čo charakterizovalo Žilinskú dohodu z októbra 1938?

Charakterizujte Viedenskú arbitráž z roku 1938.

Ktoré krajiny mali v roku 1938 územné požiadavky voči Československu?

Ktoré vlády mali zástupcov na arbitrážnom konaní vo Viedni v roku 1938?

Ku ktorému štátu patrili Košice v decembri 1938?

Kedy a kde sa stal Emil Hácha prezidentom?

Kedy sa uskutočnili voľby do prvého slovenského snemu?

Aký bol politický systém Slovenského štátu, resp. Slovenskej republiky?

Čo charakterizovalo Hlinkovu gardu?

Ako došlo k vytvoreniu samostatného Slovenského štátu v roku 1939?

Bol Slovenský štát po svojom vzniku medzinárodne akceptovaný?

Kedy došlo k prvej štátnej samostatnosti Slovenska?

Čo sa stalo s Komunistickou stranou Československa po vzniku Slovenského štátu v roku 1939?

Aké odbojové skupiny vznikli na Slovensku v rokoch 1939-1941?

Čo charakterizovalo Ústavu Slovenskej republiky z roku 1939?

Aký postoj zaujala slovenská vláda pri vypuknutí druhej svetovej vojny?

V ktorom meste vznikla v roku 1940 československá exilová vláda?

Čo charakterizovalo arizáciu na Slovensku?

Aký bol vzťah nacistického Nemecka k Slovenskému štátu po jeho vzniku?

Kto v politike Slovenského štátu presadzoval radikálne krídlo, snažiace sa o rýchle nastolenie totalitného režimu podľa nemeckého vzoru?

S ktorými štátmi bola v roku 1941 Slovenská republika vo vojnovom stave?

Kedy došlo k podpísaniu dohody o spoločnom boli proti Nemecku a vytváraniu československých vojenských jednotiek v ZSSR medzi československou exilovou vládou a ZSSR?

Čo charakterizovalo nariadenie o právnom postavení Židov – židovský kódex, ktorý vydala slovenská vláda?

V ktorom meste v ZSSR sa sformoval Prvý československý samostatný poľný prápor?

Mela ilegálna KSS strategicko-taktickú líniu vychádzajúcu z akceptovania samostatnosti Slovenska?

Kedy sa začali vytvárať na Slovensku prvé partizánske skupiny?

Čo charakterizovalo deportácie židovského obyvateľstva zo Slovenskej republiky?

Aká bola sociálna a ekonomická situácia na Slovensku uprostred druhej svetovej vojny?

Ako sa vyvíjala vojnová situácia v roku 1943?

Kto bol Ján Nálepka?

Kto bol členom piateho ilegálneho vedenia KSS?

Kedy vznikla v dejinách Slovenska tretia – ilegálna Slovenská národná rada?

Čo charakterizovalo vytvorenie Slovenskej národnej rady v roku 1943?

Kto podpísal Vianočnú dohodu o vytvorení Slovenskej národnej rady za občianske odbojové zložky?

Ktoré varianty začiatku povstania boli vypracované na schôdzke Slovenskej národnej rady a Vojenského ústredia v júni roku 1944 v Bratislave?

Kde sa v roku 1944 vytvorilo Vojenské ústredie ako ústredný orgán príprav povstania v slovenskej armáde?

Ktoré partizánske skupiny operovali krátko pred vypuknutím Slovenského národného povstania na Slovensku?

Kedy začal vysielať Slobodný slovenský vysielač, ktorý bol rozhlasovým orgánom povstaleckej SNR?

Akú úlohu zohrala v Slovenskom národnom povstaní východoslovenská armáda?

Akým heslom vydal J. Golian rozkaz na začatie Slovenského národného povstania?

Odkiaľ vysielal počas Slovenského národného povstania Slobodný slovenský vysielač?

Čo charakterizovalo Deklaráciu Slovenskej národnej rady z 1. 9. 1944?

Prostredníctvom ktorých orgánov uskutočňovala SNR počas SNP zákonodarnú, vládnu a výkonnú moc?

Kto bol členom predsedníctva SNR v roku 1944?

Ako sa nazývala vojenská operácia, ktorou sa vojská Červenej armády a 1. československého armádneho zboru snažili prísť na pomoc povstaniu?

Ktoré dve politické strany sa organizačne zjednotili počas Slovenského národného povstania?

Ktorý pamätník pripomína účasť francúzskych partizánov v SNP?

Ktorá politická strana združujúca nekomunistické sily sa začala formovať počas SNP?

Ako sa nazýval denník, orgán Demokratickej strany, ktorý začal vychádzať počas SNP?

Aká bola situácia po obsadení Banskej Bystrice nemeckou armádou dňa 27. 10. 1944?

Kedy bola oslobodená Bratislava (v druhej svetovej vojne)?

Predstavitelia ktorých strán rokovali v Moskve v roku 1945 o zostavení a programe vlády ČSR po oslobodení?

Čo charakterizovalo prijatie Košického vládneho programu?

Charakterizujte obsah Košického vládneho programu.

Ako sa nazývala posledná vojenská operácia, ktorou skončilo oslobodzovanie Slovenska v roku 1945?

Čo bola UNRRA a čo ju charakterizovalo?

Aký model usporiadania štátoprávnych vzťahov v Československu zakotvila pražská dohoda z 2. 6. 1945?

Čo obsahoval program, ktorý prijala Demokratická strana na zjazde v Turčianskom Sv. Martine v roku 1945?

Vymenujte predstaviteľov Demokratickej strany.

Čoho sa týkali Benešove dekréty z 24. a 25. 10. 1945?

Akým spôsobom sa riešila otázka maďarskej menšiny na Slovensku?

Čo znamenala pre slovenskú politickú scénu aprílová dohoda, dokument ktorý podpísala Demokratická strana s predstaviteľmi katolíckych politických síl?

Ktoré strany kandidovali na Slovensku vo voľbách v roku 1946?

Ktorá strana vyhrala parlamentné voľby na Slovensku v roku 1946?

Ktorá strana vyhrala parlamentné voľby v ČSR roku 1946 v celoštátnom meradle?

Ako upravovala právomoci slovenských orgánov tretia pražská dohoda z júna 1946?

Ako sa nazýval poľnohospodársky program KSČ, ktorý v Hradci Králové v roku 1947 predniesol Július Ďuriš?

S kým sa konal v rokoch 1946-1947 súdny proces, ktorý diferencoval slovenskú spoločnosť?

Aký postoj zaujala československá vláda k Marshallovmu plánu?

Čo bola milionárska dávka schválená parlamentom dňa 31. 10. 1947?

Ako sa nazývala inštitúcia, ktorú vytvorili zástupcovia deviatich komunistických strán a ktorá bola nástrojom Moskvy na formovanie a upevňovanie ľudovodemokratického bloku?

K akým udalostiam na politickej scéne došlo na jeseň v roku 1947 na Slovensku?

Čo charakterizovalo februárový prevrat v Československu?

Kto v roku 1948 na manifestácii na Staromestskom námestí v Prahe vyhlásil výzvu utvárať akčné výbory Národného frontu?

Aké zásahy do súkromného vlastníctva boli realizované v Československu krátko po februárovom prevrate?

Ktorá strana sa sformovala na prelome februára a marca roku 1948 zo skupín, ktoré v Demokratickej strane akceptovali komunistický prevrat?

V ktorom roku bola v ČSR prijatá Ústava 9. mája?

Čo charakterizovalo ústavu ČSR – Ústavu 9. mája?

Čo charakterizovalo parlamentné voľby v ČSR v máji 1948?

Ako sa volal ústredný orgán pofebruárového exilu, ktorý sa vytvoril v roku 1949 v USA?

Aký zákon týkajúci sa združstevňovania prijalo Národné zhromaždenie ČSR v roku 1949?

Ako sa vyvíjal vzťah medzi štátom a cirkvou v Československu po roku 1948?

Ako sa riešilo v roku 1950 postavenie gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku?

Čo charakterizovalo kampaň proti nositeľom „buržoázneho nacionalizmu“ na Slovensku?

Ktoré zákony umožnili v pofebruárovom období politické perzekučné procesy?

Ktorá stavba sa stala v štyridsiatych rokoch symbolom mládežníckeho brigádnického hnutia?

Kto bol Vavro Šrobár?

Kto figuroval v „protistraníckej skupine buržoáznych nacionalistov“ v KSS?

Kto bol Vladimír Clementis?
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.