referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Margita
Sobota, 13. júla 2024
Slovenské dejiny
Dátum pridania: 05.03.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 12 662
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 39.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 66m 30s
Pomalé čítanie: 99m 45s
 
Aké cenzy volebného práva poznal nový volebný zákon prijatý v Uhorsku v roku 1874?

Aké boli požiadavky reformných komunistov, ktorí sa sformovali na Slovensku v rokoch 1963-1964?

Aké oblasti zasiahla normalizácia v ČSSR, návrat k poriadkom spred roku 1968?

Ktorí slovenská politici odišli po februári 1948 do emigrácie?

Na aké časti sa rozpadlo Uhorsko po roku 1541, keď turecké vojsko obsadilo väčšiu časť maďarskej nížiny?

Ktorá časť predstavovala po rozpade Uhorska na tri časti po roku 1541 tzv. vlastné Uhorské kráľovstvo?

Ktoré slovenské mesto sa po bitke pri Moháči roku 1526 stalo sídlom orgánov štátnej správy, súdnictva a cirkvi?

Ako sa nazýval proces zaberania cirkevnej pôdy šľachtou a čiastočne aj mešťanmi od polovice 16. storočia?

Kedy Turci vpadli na slovenské územie a spustošili úrodné Ponitrie a dolné Považie?

Aká historická udalosť nasledovala po vytlačení Turkov zo slovenského územia koncom 16. storočia?

Aké ciele si kládli vo svojom programe šľachtické povstania v prvej polotici 17. storočia, ktoré sa uskutočnili v Uhorsku?

Uveďte hlavné znaky politiky Habsburgovcov, ktoré podnietili uhorskú šľachtu k povstaniam v období prvej polovici 17. storočia.
Aký cieľ sledovali šľachtické protihabsburské povstania uhorskej šľachty, ktoré sa uskutočnili v prvej polovici 17. storočia?

Cez ktorú časť územia uhorského štátu sa prevalila od východu na západ séria protihabsburských povstaní uhorskej šľachty a spôsobila straty a úbytok hospodárstva a obyvateľstva?

Ako sa skončilo povstanie Štefana Bočkaja v Uhorsku?

Ktoré udalosti sú spojené s povstaním Gabriela Bethlena?

V akom dokumente boli deklarované príčiny a program povstania G. Bethlena?

Aké opatrenia prijal snem v Šoproni v roku 1681 vo vzťahu k protestantom?

Aké vyhlásenie sa uskutočnilo na sneme v roku 1687 po potlačení Tökölyho povstania vo vzťahu k uhorskej korune a k náboženským slobodám?

Koľko prešovských mešťanov a šľachticov dal popraviť generál Caraffa v roku 1687 ako akt cisárskej pomsty svojim odporcom?

Aký bol obsah mieru uzavretého v roku 1711 v Satu Mare?

Kedy sa uzavrel Satmársky mier (v Satu Mare, Rumunsko), ktorý ukončil sériu protihabsburských povstaní?

Kto podpísal Satmársky mier uzavretý 30. apríla 1711?

Uveďte meno vodcu najrozsiahlejšieho nevoľníckeho hnutia na východnom Slovensku a severovýchodnom Maďarsku v 17. storočí, ktoré bolo výrazom odporu proti narastaniu robôt a daní.

V ktorom legendárnom zbojníkovi, popravenom v Liptovskom Mikuláši roku 1713, stelesnil slovenský poddaný ľud svoj odpor proti feudálom?

Kedy zmenila svoj protifeudálny obsah jánošíkovská tradícia a stala sa tradíciou národného odporu proti cudzej nadvláde?

Uveďte miesto a rok porážky tureckých vojsk, proti ktorým bojovali zjednotené vojská kresťanskej Európy.

Kedy sa definitívne skončilo panstvo Turkov na strednom Dunaji?

Aký smer reformácie získal na Slovensku prevahu na konci 16. storočia?

Vojská ktorých štátov sa predovšetkým zaslúžili o porážku Turkov v roku 1683 pri Viedni?

V ktorom období vznikol spolok miest nazývaný Pentapolis?

Kto bol autorom náboženského vierovyznania piatich východoslovenských miest Confesio Pentapolitana?

Ako sa nazývalo spoločné vierovyznanie protestantských východoslovenských miest?

Uveďte mestá, ktoré v roku 1440 vytvorili spoločenstvo východoslovenských miest (neskôr nazývané Pentapolitana).

Ktoré zväzy vytvorili banské mestá na Slovensku na ochranu svojich záujmov?

Ako znie humanistický, grecizovaný názov Bratislavy, od ktorého dostala pomenovanie univerzita, založená v Bratislave Matejom Korvínom v roku 1467?

Aký sloh dominoval na Slovensku v architektúre a v umení v 14.-15. storočí?

Uveďte gotické sakrálne stavby vo významných slovenských mestách, ktoré dostali v 15. storočí definitívnu podobu.

Aký jazyk sa používal na Slovensku ako bohoslužobný počas reformácie a po nej?

V ktorom storočí sa na Slovensku najprv v banských mestách na strednom a východnom Slovensku rozšírila reformácia z nemeckých krajín?

V ktorom storočí dosiahla vrchol rekatolizácia v Uhorsku?

S ktorým arcibiskupom je spojený začiatok protireformácie v Uhorsku?

Prostredníctvom ktorých absolventov humanistických univerzít sa v slovenských mestách v 16. storočí začali šíriť myšlienky humanizmu?

Dvor ktorého významného šľachtica sa na Slovensku stal dôležitým kultúrnym humanistickým strediskom na konci 16. a začiatkom 17. storočia?

V ktorom banskom revíre na Slovensku po prvýkrát v Európe vytvorili dômyselný systém umelých jazier na poháňanie čerpadiel?

V ktorom banskom revíre na Slovensku po prvý raz v Európe použili parný stroj na poháňanie čerpadiel?

V ktorom období bol spätý rozvoj ťažby v banskoštiavnickom revíre s novou technológiou?

Bola v Uhorsku v 16. storočí univerzita?

Ktorý významný slovenský vzdelanec, pochádzajúci z Turca, písal v 16. storočí filozoficko-politické traktáty o jednotlivých formách štátneho zriadenia?

Ktorí z významných humanistických vedcov a učencov v 16. storočí boli autormi historicko-geografického opisu Uhorska, alebo vydali mapu Uhorska?

Kto vydal v Banskej Bystrici v druhej polovici 16. storočia prvý astronomický spis na Slovensku Tractatus de cometa?

V ktorom slovenskom meste a kedy sa v 17. storočí realizovala myšlienka založiť v Uhorsku katolícku vysokú školu – univerzitu?

Ktoré fakulty mala univerzita v Trnave, ktorej zakladajúcu listinu vydal arcibiskup Peter Pazmáň v roku 1635?

Čo predstavovalo Pazmáneum?

V ktorom ďalšom meste okrem Trnavy vznikla na Slovensku v 17. storočí univerzita?

Kto bol najvýznamnejší profesor Trnavskej univerzity, ktorý svoje poznatky zhrnul v niekoľkozväzkovom diele (1689-1702), v ktorom zachytil údaje z astronómie, geografie, histórie...?

Uveďte mená domácich vzdelancov známych ako uvedomelí Slováci, ktorí pôsobili v 17. storočí na univerzite v Trnave, kde sa venovala pozornosť aj národným jazykom.

Kedy uznal uhorský snem Pragmatickú sankciu?

Čo upravovala pragmatická sankcia, ktorú vydal Karol VI. v roku 1713 a ktorou sa deklarovala nedeliteľnosť vlády Habsburgovcov nad všetkými krajinami ríše?

Kedy a kde prijali uhorské stavy pragmatickú sankciu, vydanú Karolom VI. v roku 1713, ktorou sa deklarovala nedeliteľnosť vlády Habsburgovcov a upravovala nástupnický poriadok?

Ktorý uhorský panovník (aj cisár Habsburskej ríše) bol v čase vojen a konfliktov v Európe v 18. storočí zaangažovaný do európskej politiky?

Ktoré udalosti v stredoeurópskom priestore vytvorili pre Karola VI. platformu na zreorganizovanie Habsburskej ríše v 18. storočí?

Z akých príčin sa Pragmatická sankcia stala sporným dokumentom?

Aké dôvody viedli Karola VI. k vydaniu Pragmatickej sankcie v roku 1713?

Akos a nazývala prvá obrana Slovákov z roku 1723 proti osočovaniu maďarskými vzdelancami, hlavne prof. Bencsíkom z Budínskej univerzity?

Kto je autorom prvej obrany Slovákov z roku 1723 proti osočovaniu maďarskými vzdelancami dokazujúcej autonómnosť slovenského obyvateľstva?

Kto bol na začiatku 18. storočia významným predstaviteľom slovenského protestantizmu (pochádzal z Očovej)?

S akou udalosťou resp. aktivitami sa na Slovensku spája barok?

Od ktorého slova odvodzovali predstavitelia tzv. barokového slavizmu pomenovanie Slovák – Slovan?

Ktorí slovenskí vzdelanci patrili medzi barokových slavistov?

Kedy sa na Slovensku udomácnilo rokoko ako výtvarný sloh?

Uveďte obdobie, ktoré vyčleňujeme ako osvietenecký absolutizmus v Uhorsku.

Aké formy absolutizmu sa uplatnili v Uhorsku?

Charakterizujte absolutizmus ako formu vlády v Uhorsku.

Aké nové spoločenské názory sa uplatňovali v reformnej činnosti Márie Terézie a Jozefa II.?

V čom spočívala reforma Trnavskej univerzity v roku 1753 uskutočnená Máriou Teréziou?

Aké územie a aké mesto sa stalo kultúrnym a hospodárskym centrom Uhorska za vlády Márie Terézie?

Ako vyvrcholil zápas medzi uhorskými stavmi a Máriou Teréziou v roku 1765?

K akým vojnovým konfliktom došlo za vlády Márie Terézie?

Aká politika sa uskutočňovala v správe štátu v období panovania Márie Terézie a Jozefa II. v Uhorsku?

Ktoré boli dva prevládajúce názory uplatňujúce sa v oblasti hospodárstva, preferujúce jeho rozdielne odvetvia v období osvieteneckého absolutizmu v Uhorsku?

Uveďte najvýznamnejšie reformy Márie Terézie a Jozefa II. uskutočnené v hospodárskej a sociálnej oblasti.

Kto a kedy zrušil nevoľníctvo v Uhorsku?

Kedy a ktorý panovník zmiernil útlak poddaných v Uhorsku vydaním dekrétu o zrušení nevoľníctva?

Aké boli dôsledky zrušenia nevoľníctva pre poddaných v Uhorsku?

Uveďte rozdiely v postavení Uhorska a Čiech v rakúskom centralizovanom štáte.

Čo prispelo k presunu centra politického, sčasti hospodárskeho a kultúrneho ťažiska uhorského štátu zo Slovenska na územie terajšieho Maďarska?

V čom spočívali reformy cirkvi za vlády Jozefa II.?

Vydanie ktorého dokumentu je považované za koniec protireformácie?

Aké postavenie mal Jozef II. za vlády Márie Terézie v Uhorsku?

Dokedy platili centralizačné reformy, ktoré vydal Jozef II.?

Uveďte najdôležitejšiu reformu v Uhorsku, ktorou jednotne v celokrajinskom meradle upravili poddanské pomery.

Uveďte základnú charakteristiku vnútornej i zahraničnej politiky, ktorá sa v rokoch 1815-1848 uplatňovala len na nezvratných dôkazoch?

Ktoré stolice na území južného Uhorska Slováci najhustejšie osídlili v 18. storočí, takže tam vzniklo početné, v niektorých oblastiach kompaktné slovenské osídlenie?

Kedy v 18. storočí nastali veľké migračné pohyby v rámci Uhorska?

Aký problém predstavovalo v 18. storočí rómske obyvateľstvo na Slovensku?

Aké bolo národnostné zloženie severných stolíc Slovenska v 18. storočí?

Kto v 18. storočí vytvoril v svojom diele opis spôsobu života slovenských roľníkov?

Ktorý slovenský vzdelanec vytvoril v svojom diele opis slovenských miest v 18. storočí?

Kto bol významný propagátor osvietenského absolutizmu, - vykonával funkciu kustóda dvorskej knižnice vo Viedni, bol poradcom Márie Terézie a pochádzal z Terchovej?

Kto okrem A. F. Kollára bol významným propagátorom osvietenstva a pôsobil ako rektor evanjelického lýcea v Bratislave a v Kežmarku?

Kde a kedy vznikla na Slovensku najstaršia slobodomurárska lóža s filiálkami, ktoré prispievali k šíreniu myšlienok osvietenstva?

Aké právo sa prednášalo po reforme Trnavskej univerzity roku 1753 na právnickej fakulte v duchu nových štátoprávnych a filozofických náhľadov?

Aký vplyv malo premiestnenie Trnavskej univerzity roku 1777 do Budína na kultúrny a vedecký život na Slovensku?

Ktorí slovenskí pedagógovia sa podieľali na reformách školstva a vývoji vyučovania v 18. storočí?

Ktorý významný Slovák sa podieľal na reforme školstva z roku 1777 známej ako Ratio educationis?

Ako sa nazývali noviny vychádzajúce od roku 1783 v silne slovakizovanej češtine?

Založenie akej vysokej školy na Slovensku v 18. storočí predstavovalo vrchol odborného školstva v uhorskom meradle?

Kedy bola založená prvá vysoká škola na svete v odbore baníctva, ktorá sa nachádzala na území Slovenska?

Aký názov mala prvá vysoká škola v odbore baníctva, ktorá bola založená na Slovensku v 18. storočí?

Ktorý významný fyzik svetového mena pracoval v laboratóriu A. Rupprechta v Baníckej akadémii?

Aké najvýznamnejšie dielo zamerané na prírodné pomery, históriu a vtedajšie dianie v Uhorsku vydal M. Bel?

Kto vypracoval projekt a vybavenie astronomického observatória, ktoré sa zriadilo na Trnavskej univerzite v roku 1755?

Na ktorej univerzite pôsobili profesori – filozofi, ktorí zohrali významnú úlohu vo vývoji filozofického myslenia na Slovensku v 18. storočí?

Kto a kedy vydal prvé dejiny Slovákov – Historia gentis Slavae, ktorými sa uzavrela etapa dozrievania slovenskej národnosti?

Ktorí slovenskí národovci boli tvorcami apológií ako obranného žánru slovenskej literatúry?

Ktorý významný historik vo svojom historickom diele Imago antiquae Hungaricae vytvoril teóriu o pohostinnom prijatí Maďarov Slovákmi, resp. tzv. zmluvnú teóriu?

Kto v strednej Európe po prvýkrát uviedol program federatívneho usporiadania?

Aké postavenie z hľadiska štátoprávneho malo mať Uhorsko v programe hnutia uhorských jakobínov z roku 1794?

Aké postavenie z hľadiska štátoprávneho malo mať Slovensko v programe hnutia uhorských jakobínov z roku 1794?

Aké hnutie v Uhorsku, na ktorého čelo sa postavil Ignác Martinovič, malo cieľ odstrániť „tri biče ľudstva“ – kráľovstvo, feudálov a cirkevnú hierarchiu?

Ktorí vzdelanci boli aktívni v hnutí uhorských jakobínov, ohlasu radikálnych myšlienok Veľkej francúzskej revolúcie?

V ktorom dokumente boli zhrnuté názory hnutia uhorských jakobínov?

Za vlády ktorého panovníka vypuklo v Uhorsku povstanie uhorských jakobínov?

Aké nezávislé spoločnosti si vytvorili povstalci uhorských jakobínov?

Čo sa stalo základom prvej normy spisovnej slovenčiny v 80-tych rokoch 18. storočia, ktorú vypracoval A. Bernolák?

Uveďte autora a jeho diela, ktoré boli súčasťou uzákonenia kultúrnej západoslovenčiny ako prvej normy spisovnej slovenčiny.

Kto bol autorom prvých dejín slovenského národa z roku 1780 Historia gentis Slavae?

Kto ako prvý vystúpil s požiadavkou, aby Slováci pestovali vlastnú reč ako spisovný jazyk (žil v rokoch 1755-1836)?

Ktorý osvietenský katolícky kňaz, spisovateľ uvedomele začal používať hovorovú slovenčinu ako spisovný jazyk a pokúšal sa zaviesť slovenčinu ako spisovný jazyk?

Čo bolo cieľom Slovenského učeného tovarišstva, spolku, ktorý vznikol v Trnave roku 1792 a ktorého predsedom sa stal A. Bernolák?

Kto bol najaktívnejším členom Slovenského učeného tovarišstva, ktorý písal hospodárske a prírodovedecké práce s cieľom vzdelávať pospolitý ľud?

Aká ustanovizeň predstavovala organizačnú oporu pre generáciu bernolákovcov?

Kto boli bernolákovci?

Z akej tradície vychádzali bernolákovci v úsilí pestovania vedomia národnej svojbytnosti Slovákov?

Kto patril medzi stúpencov biblickej češtiny už od vydania Kralickej biblie a bol zástancom koncepcie, ktorá smerovala k sformovaniu československej kmeňovej jednoty?

Uveďte meno najvýznamnejšieho autora, ktorý písal v bernolákovčine a preukázal ohybnosť a bohatosť slovenčiny, do ktorej preložil aj Vergíliovu Aeneis.

Kto bol vedúcou postavou národného obrodenia v 20-tych rokoch 19. storočia autorom ucelenej koncepcie slovanskej vzájomnosti, na ktorého pôsobil najmä rast medzinárodnej autority Ruska?
 
späť späť   5  |  6  |   7  |  8  |  9    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.