Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovenské dejiny

(Otázky na právo)

Kde na Slovensku uskutočnili najstarší paleoantropologický nález?

K akému typu patria zostatky človeka nájdeného v Gánovciach?

Z akého materiálu je Moravianska venuša?

Odkedy datujeme na území Slovenska prítomnosť človeka dnešného typu?

Čo bolo charakteristické pre neolitické kultúry na území Slovenska?

Ktoré plodiny pestoval neolitický človek?

Aké nástroje používal neolitický človek?

Datujte jednu z najvýznamnejších neolitických kultúr – lengyelskú kultúru.

Ktorú kultúru považujeme za vrchol eneolitického vývoja na území dnešného Slovenska?

Ako datujeme strednú dobu bronzovú v strednej Európe?

Ktoré kultúry sa rozšírili na územie Slovenska v strednej dobe bronzovej?

Ako sa inak nazýva staršia doba železná?

Kto bol hlavným tvorcom civilizácie laténskej doby v strednej Európe,

Kedy zasiahla územie Slovenska kolonizačná vlna Keltov?

Čo priniesli Kelti do našej oblasti?

Čo je oppidum?

Ktoré rímske provincie susedili s dnešným územím Slovenska?

Kto je druid?

S ktorými etnikami sa stretali Kelti na našom území?

Aké keltské kmene boli na našom území?

Kto bol Biatec a čo je biatek?

Datujte rímsku dobu v strednej Európe.

Za akej výpravy vstúpili rímske légie prvýkrát na územie Slovenska?

Ako sa nazýval prvý štátny útvar, uvádzaný v historických prameňoch, ktorý preukázateľne bol na našom území?

Čo je to Limes Romanus?

Odkiaľ a kam viedla Jantárová cesta?

Kde sa nachádzal rímsky tábor Gerulata?

Na brehu ktorej slovenskej rieky táboril Marcus Aurelius (spomína ju aj v diele Hovory k sebe)?

Ako sa volal veliteľ rímskeho oddielu, ktorý na prelome rokov 179-180 prezimoval v Lagaríciu?

Kde sa na území Slovenska zachoval nápis z obdobia markomanských vojen?

Ako sa nazýval rímsky tábor, ktorého predsunutá pevnosť bola v Iži pri Komárne?

Akého pôvodu boli Húni?

V ktorom storočí prenikali Húni do Karpatskej kotliny?

Za ktorého panovníka dosiahla Húnska ríša najväčší rozkvet?

Kde na území dnešného Slovenska lokalizujeme centrum húnskeho osídlenia?

Ktorý posledný germánsky národ prešiel cez územie dnešného Slovenska?

Kedy osídlili Slovania naddunajský priestor?

Ako sa nazýval štátny útvar, ktorý v 6. storočí vytvorili Avari na strednom Dunaji?

Čo tvrdí autochtonistická teória o pôvode Slovanov?

Proti komu viedol Slovienov v bojoch franský kupec Samo?

Charakterizujte Samovu ríšu.

V ktorom slovenskom meste bol vysvätený prvý kresťanský kostol?

Má niečo spoločné salzburský arcibiskup Adalrám so Slovanmi?

Ako došlo k spojeniu Moravského a Nitrianskeho kniežatstva v roku 833?

Z diela ktorého panovníka poznáme názov Veľká Morava?

Aký bol vzťah kniežaťa Rastislava k Východofranskej ríši?

Na koho sa obrátil Rastislav so žiadosťou o vyslanie učiteľa a biskupa?

Odkiaľ pochádzali Konštantín a Metod?

Aké cirkevné hodnosti mal Metod?

Ktorí pápeži boli v kontakte s Konštantínom a Metodom?

Čo je hlaholika?

Za ktorého panovníka dosiahla Veľká Morava najväčší územný rozsah?

Čím bol známy Zobor nad Nitrou od konca 9. storočia?

Čo sa stalo s učeníkmi Cyrila a Metoda po Metodovej smrti?

Ktorú udalosť považujeme za zánik veľkomoravskej štátnosti?

Čo umožnilo šírenie moci staromaďarského kmeňového zväzu v podunajskej oblasti?

Čo sa odohralo v 10. storočí na rieke Lech pri Augsburgu?

Ktorý uhorský panovník zaviedol vyberanie cirkevného desiatku?

Čo znamená feudum?

Ktorý uhorský panovník položil základy územnosprávnej a cirkevnej organizácie štátu?

Kto bol palatín?

Ako nazývame najstaršiu územnosprávnu jednotku v Uhorsku?

Ako sa delili komitáty?

Kto bol kráľovský servient?

Čo bola Zlatá bula Ondreja II.?

Čo sa v 13. storočí rozumelo pod „hodnoverným miestom“?

Čo je charakteristické pre románsky sloh?

Čo znamenalo míľové právo?

Čo bola urbura?

Aký výsledok mala bitka pri rieke Slaná v roku 1241?

Kto mohol využiť zákupné – emfyteutické právo?

Ktorý uhorský panovník najviac podporoval v 13. storočí zakladanie miest?

Akým právom sa riadili hostia prichádzajúci do Uhorska po tatárskych vpádoch?Ako vznikla stoličná organizácia v Uhorsku?

Vymenujte stolice alebo ich časti, ktoré ležali na území dnešného Slovenska.

Ako sa volal šľachtický rod, ktorý za posledných Arpádovcov ovládol východné Slovensko?

Ktorému uhorskému panovníkovi sa podarilo zlomiť moc šľachtickej oligarchie?

Aký mala charakter bitka pri Rozhanovciach v roku 1312 a kto sa na nej zúčastnil?

Kto bol Matúš Čák Trenčiansky?

Čo uskutočnil (zaviedol) počas svojej vlády Karol Róbert z Anjou?

V ktorom slovenskom meste sa razili zlaté florény?

Čím bolo Privilégium pro Slavis z roku 1381?

Čo sa stalo s trinástimi spišskými mestami za vlády Žigmunda Luxemburského?

Ktorá je najstaršia zachovaná listina v češtine so slovakizmami?

Prečo sa Ladislav volal Pohrobok?

Kto bol Matej Korvín?

Čo patrí k vrcholom neskorej gotiky na Slovensku?

Čo je inkunábula?

Čo bolo za vlády Mateja Korvína po bitku pri Moháči podstatou krajinských orgánov?

Aké iné výrazy namiesto slova zeman poznáte?

Charakterizujte Dóžovo povstanie v roku 1514.

Čo bolo Tripartitum (Tripartitum opus iuris consuetudinarii incliti Regni Hungariae partiumque adnexarum) z roku 1514?

V ktorom slovenskom meste došlo k podpisu manželských zmlúv medzi Jagelovcami a Habsburgovcami v roku 1515?

Aká bola situácia v Uhorsku po bitke pri Méháči?

Kto boli habáni?

Čo boli sandžaky?

Čo bola Uhorská komora?

Ktorý rád sa významne podieľal na rekatolizácii?

Čo znamená zásada cuius regiu, eius religio?

Kto patril k ozbrojenej protihabsbueskej opozícii v 17. storočí?

Kto bol Gabriel Betlen?

Kde bola(i) na území terajšieho Slovenska v 17. storočí univerzita(y), Kolégium(iá)?

Čo priniesol koniec tureckej hrozby?

Kto boli kuruci?

Aké boli príčiny protihabsburského boja Františka II. Rákociho?

Akú úlohu zohral Satmársky mier v roku 1711?

Prečo cisár Karol VI. Vydal v roku 1713 Pragmatickú sankciu?

Aký charakter mal rozvoj manufaktúr na území dnešného Slovenska?

V ktorom meste pôsobila od roku 1724 Uhorská kráľovská miestodržiteľská rada?

Kto napísal dielo Historicko-zemepisný poznatok o novom Uhorsku (tzv. Notície)?

Aký sloh bol v Uhorsku v 18. storočí?

Kto bol Ján Kupecký?

Na čo bola zameraná škola, ktorú založil cisár Karol VI. V Banskej Štiavnici?

Kto boli želiari?

Ako sa volal významný sochár, ktorého súsošie sv. Martina je v Konkatedrále sv. Martina v Bratislave?

Ako označujeme vojny, ktorú vypukli po smrti cisára Karola VI. (1740)?

Kto bol Matej Bel?

Kto bol Samuel Mikovíny?

Čo je osvietenstvo?

S kým viedla Mária Terézia sedemročnú vojnu (1756-1763)?

Kto bol husár?

Čo znamená absolutizmus?

Ako sa nazývala reforma z roku 1767. ktorou sa jednotne upravili poddanské pomery v Uhorsku?

Kto zriadil na území Slovenska banskú vysokú školu?

Do ktorého európskeho mesta bola presťahovaná Trnavská univerzita v roku 1777?

Čo je Historia gentis Slavae?

Čo je podstatou tolerančného patentu Jozefa II.?

Ktorý vzdelanec slovenského pôvodu bol poradcom Márie Terézie?

Kto bol Jozef Ignác Bajza?

Kedy došlo k zrušeniu nevoľníctva v Uhorsku?

Kto bol Maximilián Hell?

Vymenujte významných členov Slovenského učeného tovarišstva (1792).

O čo sa usilovali uhorskí jakobíni?

Čo bolo charakteristické pre Bratislavský mier v roku 1805?

Kto bol Samuel Tešedík?

Ako sa nazýval vzdelávací spolok, ktorý si založili študenti evanjelického lýcea v roku 1829 (K. Štúr, S. Chalupka, D. Lichard)?

Kto bol Gašpar Fejérpataky-Belopotocký?

Kde vznikol prvý slovenský ochotnícky divadelný spolok a ktorým predstavením sa uviedol?

Čo charakterizovalo východoslovenské roľnícke povstanie z roku 1831?

Ktorý spolok bol pokusom o spojenie konfesionálne i jazykovo rozdeleného slovenského národného hnutia (1834)?

Aký charakter mali jazykové zákony prijaté na tzv. dlhom sneme v Bratislave (1832-1836)?

Čo je romantizmus?

Kto bol autorom rozpravy O literárnej vzájomnosti medzi kmeňmi a nárečiami slávskými (1837) a čo bolo jej podstatou?

Čo bol slovenský prestolný prosbopis (1842)?

Z akej zásady vychádzali Štúrovci pri kodifikácii slovenčiny (1843)?

Čo je to panslavizmus?

Čo znamenal odchod študentov z bratislavského lýcea do Levoče v roku 1844?

Čo bol Tatrín (1844)?

Aké požiadavky obsahoval slovenský politický program v predvečer revolúcie rokov 1848-1849?

Kedy vznikla prvá nezávislá uhorská vláda, na čele ktorej stál Ľudovít Baťán?

Kedy došlo v Uhorsku k zrušeniu urbariálnych povinností, cirkevného desiatku a zemepanského deviatku?

Charakterizujte slovenský štátoprávny a politický program z roku 1848.

Aký ohlas malo národné hnutie Slovákov v roku 1848 aký bol jeho výsledok?

Kto sa zúčastnil na Slovanskom zjazde v Prahe a aké požiadavky boli na ňom vznesené?

Charakterizujte prvý politický orgán Slovákov v roku 1848.

Aké boli príčiny porážky prvého ozbrojeného vystúpenia Slovákov (septembrového povstania) z roku 1848?

Aký charakter mala ústava, ktorú vydal František Jozef I. v marci 1849?

Aké požiadavky obsahoval prosbopis z marca roku 1849 a kto ho predložil?

Čo bol austroslavizmus?

Aký charakter mala výprava slovenských dobrovoľníkov v roku 1849?

Ktoré slovenské národné symboly používali v revolučnom období rokov 1848-1849?

Ako reagovali Slováci na situáciu po porážke maďarského hnutia za nezávislosť?

Čo priniesli revolučné roky 1848-1849 pre Slovákov?

Kto bol Ľudovít Štúr a aké mal postavenie v období národnooslobodzovacieho boja Slovákov?

Čo viete o Pešťbudínskych vedomostiach?

Čím boli charakteristické prvé voľby po revolučných rokoch 1848-1849 v Uhorsku?

Aký význam mal Národný program prijatý v Turčianskom sv. Martine v roku 1861?

V čom bola podstata reformy slovenského pravopisu z roku 1851?

Aký režim bol nastolený v Uhorsku vydaním silvestrovských patentov z roku 1851?

Aké boli základné slovenské požiadavky v memorandovom období?

Kde a akým spôsobom vznikli prvé slovenské gymnáziá (druhá polovica 19. storočia)?

Kde sa konalo prvé zasadnutie Matice slovenskej v roku 1863 a kto bol jej predsedom?

Kedy došlo k rakúsko-uhorskému vyrovnaniu?

Čo označuje termín dualizmus vo vývoji habsburskej monarchie?

Čo znamenalo rakúsko-uhorské vyrovnanie pre Slovákov?

Aké formy a prejavy mal slovenský politický život po zavedení dualizmu?

Aké ciele a názory prezentovala Nová škola slovenská?

Čím bolo charakteristické územnosprávne členenie Slovenska za dualizmu?

Čo bolo podstatou uhorského národnostného zákona z roku 1868?

Aké práva mali Slováci podľa národnostného zákona z roku 1868?

Čím bol charakteristický prvý robotnícky spolok v Bratislave (1869)?

Kto bol Andrej Radlinský?

Čím sa vyznačovali Národné noviny?

Ktorú politickú stranu založili stúpenci Starej školy slovenskej (1871)?

Čo bolo charakteristické pre vznik Slovenskej národnej strany (1871)?

Aký charakter mala Nová škola slovenská?

Kedy došlo k zrušeniu prvej Matice slovenskej?

Čo bolo charakteristické pre politiku uhorskej vlády po rakúsko-uhorskom vyrovnaní?

Charakterizujte prvú socialistickú stranu v Uhorsku.

Aká bola situácia v slovenskom národnom hnutí za vlády Kolomana Tiszu (1875-1890)?

Ako vyzerala situácia s používaním slovenčiny na školách za vlády Kolomana Tiszu (1875-1890)?

Ktorá(é) robotnícka(e) strana(y) pôsobila(i) v Uhorsku koncom 19. storočia?

Aké štýly sa uplatňovali v architektúre na území Slovenska na konci 19. storočia?

Aké bolo usporiadanie habsburskej ríše po rakúsko-uhorskom vyrovnaní?

Do ktorej stolice patrili Košice v 19. storočí?

Do ktorej stolice patrila Bratislava v 19. storočí?

Kto bol Dionýz Štúr?

Kto založil Ľudové noviny v roku 1897?

Na akej politickej platforme stáli Ľudové noviny, ktoré vznikli v roku 1897?

Charakterizujte prvý slovenský robotnícky mesačník z roku 1897.

Čo sa stalo s majetkom zrušenej Matice slovenskej (1875)?

Kto formoval od roku 1878 ideový a politický profil Národných novín?

Kto bol Štefan Marko Daxner?

Akú úlohu zohrali cirkevno-politické zákony z roku 1894 a reorganizácia evanjelických cirkevných dištriktov?

Kto bol Peter Michal Slavomil Bohúň?

Aký bol program Všeobecnej robotníckej strany Uhorska (1881)?

Čo charakterizovalo konštituovanie Celouhorskej sociálnodemokratickej strany (1890)?

Akú činnosť vyvíjala Muzeálna slovenská spoločnosť založená v roku 1893?

Kto boli hlasisti?

Aká bola programová platforma Hlasu?

Kto patril medzi hlasistov?

S akým volebným programom išla do volieb Slovenská národná strana v roku 1901?

Čo charakterizovalo voľby do uhorského snemu v roku 1901?

Aké boli politické postoje Milana Hodžu na začiatku 20. storočia?

Kto bol Aurel Stodola?

Charakterizujte Slovenské robotnícke noviny (vznik, poslanie, vydavateľ a pod.).

Aký bol program Slovenskej sociálnodemokratickej strany (1905)?

Kto bol Jozef Murgaš?

Ako sa nazývala organizácia, ktorú založili v Clevelande v roku 1907 zástupcovia amerických Slovákov?

Aké zmeny priniesli Apponyiho zákony v roku 1907?

Čo bolo podnetom udalostí v Černovej v roku 1907?

Aký bol ohlas svetovej verejnosti na krviprelievanie v Černovej?

Kto bol Andrej Kmeť?

Aké bolo ideovo-programové zameranie prúdistov?

Akým spôsobom bola reorganizovaná Slovenská národná strana krátko pred prvou svetovou vojnou?Čo sa zmenilo v programe Slovenskej národnej strany po organizačných zmenách v roku 1913?

Aké nádeje spájali slovenské politické kruhy s následníkom trónu Františkom Ferdinandom d´Este?

Ktoré krajiny anektovalo Rakúsko-Uhorsku v roku 1908?

Kedy vyhlásilo Rakúsko-Uhorsko vojnu Srbsku?

Čo charakterizovalo Clevelandskú dohodu?

V ktorom vojedno-politickom zoskupení bolo Rakúsko-Uhorsko v období prvej svetovej vojny?

Čo bolo charakteristické pre Československú národnú radu v roku 1916?

Ako sa podieľal M. R. Štefánik na boji za vytvorenie samostatného štátu Čechov a Slovákov?

Kto bol členom ústredného orgánu zahraničného odboja Československej národnej rady v roku 1916?

Kto bol Svetozár Hurban Vajanský?

Charakterizujte česko-slovenské légie.

Čo obsahovali požiadavky Woodrowa Wilsona na skončenie vojny (14 bodov W. Wilsona z januára 1918)?

Čo charakterizovalo prvomájové oslavy v roku 1918 v Liptovskom Mikuláši?

Charakterizujte Pittsburskú dohodu.

Aké riešenia slovenskej otázky sa presadili v slovenských politických kruhoch na jar roku 1918?

Ktorých českých a slovenských vojakov v období prvej svetovej vojny označujeme za navrátilcov?

Ktorá z mocností ako prvé uznala Československú národnú radu v Paríži za spojeneckú vládu a za najvyššiu predstaviteľku československej štátnej moci?

Čo bola Washingtonská deklarácia (1918)?

Ako sa nazýval orgán, ktorý v Prahe 28. októbra 1918 vyhlásil vznik Československej republiky?

Kedy zástupcovia zo Slovenska vytvorili druhú Slovenskú národnú radu a žiadali samourčovacie právo pre slovenský národ?

Čo obsahovala Martinská deklarácia?

Ako vzniklo Revolučné Národné zhromaždenie – prvý československý parlament?

Ako sa nazýval výkonný orgán štátnej moci na Slovensku, konštituovaný v decembri 1918?

Aké stanovisko zaujala k štátoprávnemu spojeniu slovenského a českého národa Slovenská sociálna demokracia?

S akým programom sa obnovila Slovenská ľudová strana v decembri 1918?

Čo sa stalo so Slovenskou národnou radou začiatkom roka 1919?

Čo bol záborový zákon z roku 1919?

V akej štátnej funkcii sa vracal generál M. R. Štefánik do Československa v roku 1919?

Kto bol Milan Rastislav Štefánik?

Aké opatrenia uskutočnila Slovenská republika rád?

V ktorom roku po vzniku Československa bola v Bratislave zriadená univerzita?

Ktorá fakulta začala po roku 1919 pôsobiť ako prvá na bratislavskej univerzite?

V ktorom roku po prvej svetovej vojne bola obnovená Matica slovenská?

Pod akým názvom sa v septembri 1919 konštituovala agrárna strana na Slovensku?

Ktorí slovenskí politici žiadali v roku 1919 na mierovej konferencii v Paríži pre Slovensko samosprávu, národný parlament a vlastnú vládu?

Ktorou mierovou dohodou sa Maďarsko zaviazalo uznať hranice Československa na základe určenia vedúcich mocností Dohody?

Ako sa nazývalo celoštátne stretnutie členov Sokola v roku 1920 spojené s verejným cvičením?

Bolo na mierovej konferencii v Paríži ukončené vymedzenie hraníc medzi Poľskom a Československom?

Ako nazývame vlády Jana Černého (1920-1921 a 1926)?

Čo vyjadroval názov YMCA?
O čo sa pokúsil v roku 1921 Karol Habsburský?

S akým programom pôsobila do 30-tych rokov Komunistická strana Československa?

Koľko Slovákov žilo v Spojených štátoch amerických podľa sčítania obyvateľov v roku 1920?

Aký názov mal prvý významný slovenský hraný dlhometrážny film?

Čo bola Malá dohoda?

Aké boli ciele Malej dohody?

Aké štátoprávne usporiadanie navrhovali poslanci Slovenskej ľudovej strany v prvej polovici 20-tych rokov?

Aký bol vzťah vládnych orgánov k politike vysťahovalectva po prvej svetovej vojne v Československu?

Čo obsahoval malý školský zákon z roku 1922?

Aký zákon v roku 1923 bol významným nástrojom výkonnej a súdnej moci a mohol chrániť republiku „sprava i zľava“?

Aké obdobie prežívalo hospodárstvo prvej ČSR v rokoch 1921-1923 a v rokoch 1929-1933?

Kto a kedy založil v Bratislave Spolok spisovateľov?

Kedy vznikla Československá akciová spoločnosť dunajská a aké úlohy mala plniť?

Čo znamenalo pre slovenských, resp. československých občanov prijatie protiemigračného zákona v USA?

V ktorom roku a ako bola premenovaná Slovenská ľudová strana?

Aké boli výsledky parlamentných volieb na Slovensku a v ČSR v roku 1925?

Kedy začal na Slovensku vysielať Slovenský rozhlas a kde mal štúdiá?

Ako sa nazývala strana nemeckej menšiny, založená v roku 1927 a v roku 1928 premenovaná?

Kto zložil prvú slovenskú operu Kováč Wieland?

Kto bol Matúš Dula?

Kto bol vyhlásený pápežom za patróna Slovenska v dekréte z roku 1927?

V ktorom roku bol prijatý zákon o organizácii politickej správy, zavádzajúci na Slovensku krajinské zriadenie?

Ktoré krajiny existovali v Československu po krajinskej reforme na základe zákona z roku 1927?Aké zmeny priniesla v Československu krajinská reforma z roku 1927?

Kto bol Martin Kukučín?

Ako sa na základe zákona z roku 1927 delili krajinské orgány podľa spôsobu ustanovenia?

Ktorá strana vyhrala v prvých krajinských voľbách do zastupiteľstva Slovenskej krajiny v roku 1928?

Kto bol Ignác Gessay?

Ako sa nazýval komunistický časopis pre literatúru, umenie, vedu a politiku, založený v roku 1924?

Kto bol(i) členom(mi) DAVu?

Aké ideovo politické zameranie mal DAV?

Bola HSĽS do vzniku slovenského štátu zastúpená vo vláde?

Kto bol Emanuel Lehocký?

Kto vydával od roku 1930 literárno-umelecký časopis Elán?

Čo boli žobračenky?

Aký charakter malo štrajkové hnutie a streľba v Košútoch v roku 1931?

Kedy vyvrcholila svetová hospodárska kríza na Slovensku?

Ktorá dve strany sa spojili a žiadali pre Slovensko autonómiu vo Zvolenskom manifeste z roku 1932?

Aký bol cieľ organizačného paktu, ktorý podpísali štáty Malej dohody v Ženeve v roku 1933?

V ktorom roku sa stal Adolf Hitler nemeckým ríšskym kancelárom?

Kto bol Karol Plicka?

Aký cieľ sledovalo Národné zhromaždenie ČSR prijatím zákona o zastavení činnosti a rozpúšťaní politických strán z roku 1933?

Ktorý slovenský predstaviteľ presadzoval v tridsiatych rokoch odtrhnutie Slovenska od Československa a jeho pripojenie k Maďarsku?

Čo je iredentizmus?

Kedy československá vláda uznala ZSSR de iure?

Kedy sa konalo prvé zasadanie Spoločnosti národov?

Kedy sa konali posledné demokratické voľby v medzivojnovom Československu?

Ktorá strana získala vo voľbách v ČSR v roku 1935 najväčší počet hlasov v celoštátnom meradle?

Ktorá strana získala vo voľbách v roku 1935 najväčší počet hlasov na Slovensku?

Kedy bola podpísaná prvá spojenecká zmluva medzi ČSR a ZSSR?

Čo charakterizovalo prvú spojeneckú zmluvu medzi ČSR a ZSSR?

Kto sa ako prvý Slovák stal v Československu predsedom vlády?

V ktorom roku sa po prvýkrát stal Edvard Beneš prezidentom ČSR?

Vymenujte predsedov vlád medzivojnovej Československej republiky.

Čo charakterizovalo voľby prezidenta ČSR v roku 1935?

Ako označujeme novú strategicko-taktickú líniu vytýčenú na VII. kongrese Komunistickej internacionály v roku 1935?

Čo predstavovala línia jednotného ľudového frontu vytýčená Komunistickou internacionálou v roku 1935?

Ktorý moderný architektonický smer sa po období secesie uplatnil na našom území?

Ktorá strana v roku 1937 prijala plán hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho povznesenia Slovenska?

V ktorom meste v ČSR bola zriadená zákonom č. 170/1937 Zb. Vysoká škola technická M. R. Štefánika?

Existovala v roku 1939 na Slovensku vysoká škola technického zamerania?

Kde vznikla v roku 1937 tretia filmová škola v Európe?

Kto bol Martin Rázus?

Čo charakterizovalo situáciu na politickej scéne na Slovenku na jar roku 1938?

Kedy došlo k okupácii Rakúska nacistickým Nemeckom?

Kto bol Andrej Hlinka?

Kto bol a akú úlohu zohral lord Walter Runciman v predmníchovskom období?

K akému riešeniu slovenskej otázky sa prepracovala vláda M. Hodžu v období pred mníchovskými udalosťami?

Charakterizujte Mníchovskú dohodu.

Čo charakterizovalo vládu generála Jana Syrového?

Čo charakterizovalo Žilinskú dohodu z októbra 1938?

Charakterizujte Viedenskú arbitráž z roku 1938.

Ktoré krajiny mali v roku 1938 územné požiadavky voči Československu?

Ktoré vlády mali zástupcov na arbitrážnom konaní vo Viedni v roku 1938?

Ku ktorému štátu patrili Košice v decembri 1938?

Kedy a kde sa stal Emil Hácha prezidentom?

Kedy sa uskutočnili voľby do prvého slovenského snemu?

Aký bol politický systém Slovenského štátu, resp. Slovenskej republiky?

Čo charakterizovalo Hlinkovu gardu?

Ako došlo k vytvoreniu samostatného Slovenského štátu v roku 1939?

Bol Slovenský štát po svojom vzniku medzinárodne akceptovaný?

Kedy došlo k prvej štátnej samostatnosti Slovenska?

Čo sa stalo s Komunistickou stranou Československa po vzniku Slovenského štátu v roku 1939?

Aké odbojové skupiny vznikli na Slovensku v rokoch 1939-1941?

Čo charakterizovalo Ústavu Slovenskej republiky z roku 1939?

Aký postoj zaujala slovenská vláda pri vypuknutí druhej svetovej vojny?

V ktorom meste vznikla v roku 1940 československá exilová vláda?

Čo charakterizovalo arizáciu na Slovensku?

Aký bol vzťah nacistického Nemecka k Slovenskému štátu po jeho vzniku?

Kto v politike Slovenského štátu presadzoval radikálne krídlo, snažiace sa o rýchle nastolenie totalitného režimu podľa nemeckého vzoru?

S ktorými štátmi bola v roku 1941 Slovenská republika vo vojnovom stave?

Kedy došlo k podpísaniu dohody o spoločnom boli proti Nemecku a vytváraniu československých vojenských jednotiek v ZSSR medzi československou exilovou vládou a ZSSR?

Čo charakterizovalo nariadenie o právnom postavení Židov – židovský kódex, ktorý vydala slovenská vláda?

V ktorom meste v ZSSR sa sformoval Prvý československý samostatný poľný prápor?

Mela ilegálna KSS strategicko-taktickú líniu vychádzajúcu z akceptovania samostatnosti Slovenska?

Kedy sa začali vytvárať na Slovensku prvé partizánske skupiny?

Čo charakterizovalo deportácie židovského obyvateľstva zo Slovenskej republiky?

Aká bola sociálna a ekonomická situácia na Slovensku uprostred druhej svetovej vojny?

Ako sa vyvíjala vojnová situácia v roku 1943?

Kto bol Ján Nálepka?

Kto bol členom piateho ilegálneho vedenia KSS?

Kedy vznikla v dejinách Slovenska tretia – ilegálna Slovenská národná rada?

Čo charakterizovalo vytvorenie Slovenskej národnej rady v roku 1943?

Kto podpísal Vianočnú dohodu o vytvorení Slovenskej národnej rady za občianske odbojové zložky?

Ktoré varianty začiatku povstania boli vypracované na schôdzke Slovenskej národnej rady a Vojenského ústredia v júni roku 1944 v Bratislave?

Kde sa v roku 1944 vytvorilo Vojenské ústredie ako ústredný orgán príprav povstania v slovenskej armáde?

Ktoré partizánske skupiny operovali krátko pred vypuknutím Slovenského národného povstania na Slovensku?

Kedy začal vysielať Slobodný slovenský vysielač, ktorý bol rozhlasovým orgánom povstaleckej SNR?

Akú úlohu zohrala v Slovenskom národnom povstaní východoslovenská armáda?

Akým heslom vydal J. Golian rozkaz na začatie Slovenského národného povstania?

Odkiaľ vysielal počas Slovenského národného povstania Slobodný slovenský vysielač?

Čo charakterizovalo Deklaráciu Slovenskej národnej rady z 1. 9. 1944?

Prostredníctvom ktorých orgánov uskutočňovala SNR počas SNP zákonodarnú, vládnu a výkonnú moc?

Kto bol členom predsedníctva SNR v roku 1944?

Ako sa nazývala vojenská operácia, ktorou sa vojská Červenej armády a 1. československého armádneho zboru snažili prísť na pomoc povstaniu?

Ktoré dve politické strany sa organizačne zjednotili počas Slovenského národného povstania?

Ktorý pamätník pripomína účasť francúzskych partizánov v SNP?

Ktorá politická strana združujúca nekomunistické sily sa začala formovať počas SNP?

Ako sa nazýval denník, orgán Demokratickej strany, ktorý začal vychádzať počas SNP?

Aká bola situácia po obsadení Banskej Bystrice nemeckou armádou dňa 27. 10. 1944?

Kedy bola oslobodená Bratislava (v druhej svetovej vojne)?

Predstavitelia ktorých strán rokovali v Moskve v roku 1945 o zostavení a programe vlády ČSR po oslobodení?

Čo charakterizovalo prijatie Košického vládneho programu?

Charakterizujte obsah Košického vládneho programu.

Ako sa nazývala posledná vojenská operácia, ktorou skončilo oslobodzovanie Slovenska v roku 1945?

Čo bola UNRRA a čo ju charakterizovalo?

Aký model usporiadania štátoprávnych vzťahov v Československu zakotvila pražská dohoda z 2. 6. 1945?

Čo obsahoval program, ktorý prijala Demokratická strana na zjazde v Turčianskom Sv. Martine v roku 1945?

Vymenujte predstaviteľov Demokratickej strany.

Čoho sa týkali Benešove dekréty z 24. a 25. 10. 1945?

Akým spôsobom sa riešila otázka maďarskej menšiny na Slovensku?

Čo znamenala pre slovenskú politickú scénu aprílová dohoda, dokument ktorý podpísala Demokratická strana s predstaviteľmi katolíckych politických síl?

Ktoré strany kandidovali na Slovensku vo voľbách v roku 1946?

Ktorá strana vyhrala parlamentné voľby na Slovensku v roku 1946?

Ktorá strana vyhrala parlamentné voľby v ČSR roku 1946 v celoštátnom meradle?

Ako upravovala právomoci slovenských orgánov tretia pražská dohoda z júna 1946?

Ako sa nazýval poľnohospodársky program KSČ, ktorý v Hradci Králové v roku 1947 predniesol Július Ďuriš?

S kým sa konal v rokoch 1946-1947 súdny proces, ktorý diferencoval slovenskú spoločnosť?

Aký postoj zaujala československá vláda k Marshallovmu plánu?

Čo bola milionárska dávka schválená parlamentom dňa 31. 10. 1947?

Ako sa nazývala inštitúcia, ktorú vytvorili zástupcovia deviatich komunistických strán a ktorá bola nástrojom Moskvy na formovanie a upevňovanie ľudovodemokratického bloku?

K akým udalostiam na politickej scéne došlo na jeseň v roku 1947 na Slovensku?

Čo charakterizovalo februárový prevrat v Československu?

Kto v roku 1948 na manifestácii na Staromestskom námestí v Prahe vyhlásil výzvu utvárať akčné výbory Národného frontu?

Aké zásahy do súkromného vlastníctva boli realizované v Československu krátko po februárovom prevrate?

Ktorá strana sa sformovala na prelome februára a marca roku 1948 zo skupín, ktoré v Demokratickej strane akceptovali komunistický prevrat?

V ktorom roku bola v ČSR prijatá Ústava 9. mája?

Čo charakterizovalo ústavu ČSR – Ústavu 9. mája?

Čo charakterizovalo parlamentné voľby v ČSR v máji 1948?

Ako sa volal ústredný orgán pofebruárového exilu, ktorý sa vytvoril v roku 1949 v USA?

Aký zákon týkajúci sa združstevňovania prijalo Národné zhromaždenie ČSR v roku 1949?

Ako sa vyvíjal vzťah medzi štátom a cirkvou v Československu po roku 1948?

Ako sa riešilo v roku 1950 postavenie gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku?

Čo charakterizovalo kampaň proti nositeľom „buržoázneho nacionalizmu“ na Slovensku?

Ktoré zákony umožnili v pofebruárovom období politické perzekučné procesy?

Ktorá stavba sa stala v štyridsiatych rokoch symbolom mládežníckeho brigádnického hnutia?

Kto bol Vavro Šrobár?

Kto figuroval v „protistraníckej skupine buržoáznych nacionalistov“ v KSS?

Kto bol Vladimír Clementis?Kedy došlo k vytvoreniu Slovenskej akadémie vied?

Kedy sa uskutočnila po druhej svetovej vojne v Československu menová reforma?

Kto bol Karol Sidor?

Kto sa stal po smrti Klementa Gottwalda predsedom československej vlády?

Ktorý slovenský časopis sa stal začiatkom šesťdesiatych rokov fórom kritiky spoločenských pomerov?

Čo charakterizovalo ústavu prijatú 11. júla 1960 Národným zhromaždením ČSR?

Ako boli zakotvené právomoci slovenských orgánov v Ústave z roku 1960?

Vysvetlite, čo je vážska kaskáda, ako vznikla, kedy ju dali do prevádzky a aký mala, resp. má význam pre slovenské hospodárstvo?

S ktorým sovietskym politikom je spojená kritika Stalinovho kultu osobnosti?

Ktorá päťročnica musela byť v ČSSR zrušená?

Ktorý československý politik sa snažil blokovať kritiku politických praktík a rehabilitáciu nezákonne odsúdených osôb z obdobia kultu osobnosti?

Zjazd ktorej slovenskej spoločensko-záujmovej organizácie (1963) sa stal platformou kritiky novotnovského krídla a žiadal demokratizáciu verejného a politického života?

Čo je to Studia Academica Slovaca?

Ktorí spisovatelia vystúpili na IV. zjazde Zväzu československých spisovateľov s kritikou politiky KSČ a požadovali demokratizáciu verejného života?

V ktorom roku bol zvolený za prvého tajomníka ÚV KSČ Alexander Dubček?

Ako sa nazývala organizácia, ktorá sa snažila o uskutočnenie obrodného procesu v katolíckej cirkvi?

Čo bolo chrakteristické pre Akčný program KSČ, prijatý na zasadaní ÚV KSČ v apríli 1968?

Charakterizujte manifest Dvetisíc slov a jeho ohlas na Slovensku.

Vojenské jednotky ktorých štátov sa zúčastnili na intervenčnej akcii v auguste 1968 v ČSSR?

Čo bolo obsahom Moskovského protokolu podpísaného 26. augusta 1968 v Moskve?

Ktorí slovenskí komunisti odsúdili vstup spojeneckých vojsk?

Kedy bol podpísaný zákon o federácii a čo znamenal pre Slovensko?

Kedy sa A. Dubček vzdal funkcie prvého tajomníka ÚV KSČ?

Ktorý politik bol počas obrodného procesu predsedom Národného zhromaždenia ČSSR, resp. Federálneho zhromaždenia ČSSR, mal prívlastok tribún ľudu a v januári 1969 musel ako predstaviteľ reformných síl odísť z funkcie?

Ako sa oficiálne označoval invázia piatich štátov Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968?

Ako sa nazýva organizácia, ktorá od roku 1970 združuje Slovákov na maerickom kontinente, v Austrálii a západnej Európe?

Ako sa nazývalo opozičné hnutie, ktoré sa sformovalo koncom 70-tych rokov a kládlo si za cieľ boj za dodržiavanie ľudských práv?

Kto bol Ladislav Novomeský?

Kto patril k signatárom Charty 77?

Aké postoje zaujali slovenskí politici k zmenám v ZSSR po nástupe M. Gorbačova?

Kto zorganizoval „sviečkovú demonštráciu“ v Bratislave v roku 1988?

Aké akcie organizovali študenti v rokoch 1988-1989 a aký mali dosah?

Charakterizujte výzvu Niekoľko viet (29. 6. 1989).

Vymenujte osobnosti, ktoré boli koncom roka 1989 zvolené do najvyšších ústavných funkcií na Slovensku.

Kto bol Ján Huňady?

Ako sa vyvíjala situácia v boji o uhorský trón a kráľovskú korunu v rokoch 1301-1308?

Ako sa nazývali avarské opevnené tábory?

Ktoré územia dnešnej Európy pravdepodobne geograficky zahŕňala Samova ríša?

Na území ktorého dnešného štátu sa nachádza mesto Satu-Mare a čo sa s ním spája?

Na území ktorého dnešného štátu sa nachádza mesto Ónod a čo sa s ním spája?

Ktoré kultúrne spoločenstvá zasiahli územie Slovenska v dobe železnej?

Čo bolo charakteristické pre sídelné pomery na Slovensku v období vrcholného stredoveku?

Ktoré základné druhy mestských sídel boli na Slovensku na konci stredoveku?

Ktoré peňažné jednotky sa používali v Uhorsku do zavedenia metrického systému v mincovníctve v roku 1874?

Akým aktom sa dovŕšil proces zjednocovania banského práva na Slovensku?Kto boli janičiari?

Čo bolo charakteristické pre reformnú činnosť Márie Terézie?

V čom spočívala školská a univerzitná reforma v období osvietenstva?

Ktorí významní slovenskí vzdelanci vypracovali v 18. storočí predstavy o geografickej polohe a etnickom začlenení Slovákov?

Uveďte slovenských vzdelancov, stúpencov československej kmeňovej jednoty v období národného obrodenia.

Čo bolo charakteristické pre situáciu v Uhorsku po smrti Štefana I.?

Ktoré mestá a hradné panstvá ovládli husiti počas výprav na Slovensko?

Ktoré zväzy a spoločenstvá si na ochranu svojich záujmov vytvorili mestá v Uhorsku?

Ktorá udalosť slovenských (uhorských) dejín znamenala koniec stredoveku a začiatok novoveku?

Čo bola dočasná vláda slovenská a čo bolo jej hlavnou úlohou?

Ako sa nazývala vrcholná organizácia slovenského priemyslu, založená počas existencie prvej ČSR?

čo bolo obsahom prvého návrhu zákona o autonómii Slovenska z roku 1922?

Ktoré boli charakteristické znaky náboženských prejavov v dobe bronzovej?

S ktorou historickou udalosťou je spätá epizóda zázračného dažďa v krajine Kvádov?

Ako prebiehal proces začleňovania Slovenska do uhorského štátu?

Ktorý panovník podporoval výstavbu kamenných hradov v 13. storočí? Uveďte najvýznamnejšie.

Čo bolo podstatou daňovej reformy Mateja Korvína v roku 1467?

Ktorí hodnostári kráľovského dvora boli členmi kráľovskej rady Uhorska od 13. storočia do roku 1526?

Kedy a ako prebiehala kolonizácia Slovenska na základe valašského práva?

Čo bol gentský systém podpory v nezamestnanosti, prijatý v prvej ČSR?

Čo bol kartelový zákon, prijatý v Československu v roku 1933?

Čo bolo charakteristické pre výtvarné umenie Československa v medzivojnových rokoch?

Ktoré národnosti vytvárali národnostnú štruktúru obyvateľstva Slovenska pred druhou svetovou vojnou?

Čo bolo podstatou rokovaní v Komárne v októbri 1938?

Kto vypracoval štatistickú a etnografickú analýzu Slovákov v 19. storočí?

Aké postavenie, titul, dosiahol Jozef II. už za vlády svojej matky?

Koľko kmeňov rozoznával Ján Kollár v celom slovanskom národe podľa jeho teórie slovanskej vzájomnosti?

Ktorý vynález keltských kmeňov prispel k rozvoju hospodárstva vtedajšej doby?

Ktoré významné vnútropolitické udalosti sa odohrali za existencie druhej ČSR?

Aký typ mincí razili Kelti pravdepodobne na území dnešnej Bratislavy?

Čo charakterizovalo politický systém Slovenskej republiky (1939-1945)?

Čo bolo základom územnosprávneho členenia Slovenskej republiky v rokoch 1939-1945?

Charakterizujte postavenie národnostných menšín v ČSR v rokoch 1945-1950.

Čím sa vyznačovala a koho sa týkala vysídľovacia Akcia B v ČSR (1949-1953)?

Čo bolo obsahom vyhlásenia Ľ. Košuta v Debrecíne v apríli 1848?

Akými občianskymi právami disponovali obyvatelia miest už od 14. storočia?

Čo bola vojna o babenberské dedičstvo, ktorá vypukla od roku 1246?

Aké boli hlavné úlohy česko-slovenského zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny?

Ako sa nazýval tajný spolok slovenských študentov založený v roku 1912 v Marine?

Ktoré kultúrne spoločenstvá zasiahli územie Slovenska v rímskej dobe a v dobe sťahovania národov?

Ktorí uhorskí panovníci opätovne potvrdili svojimi zákonmi Zlatú bulu Ondreja II. z roku 1222?

Ktorá žena a kedy nastúpila v uhorských dejinách (prvýkrát) na trón?

Kto bol krajinský sudca a aké mal právomoci?

Ktorým zákonom z roku 1405 upravil kráľ Žigmund postavenie miest a mešťanov?

Kto boli familiári?

Čo bolo základom branného systému stredovekého uhorského štátu?

Čo upravoval najstarší školský poriadok zo 16. storočia spísaný L. Stöckelom?

Ktoré náboženské zväzy si od 16. storočia vytvorili uhorské mestá na ochranu svojho náboženstva?

Ktorý vodca protihabsburských šľachtických povstaní získal titul hornouhorský kráľ (kráľ Horného Uhorska)?

Čo upravoval v Uhorsku výnos Resolutio Carolina, vydaný cisárom Karolom VI. V roku 1731?

V ktorých oblastiach architektúry sa uplatnil od 17. storočia barokový sloh?

Ktorí rodáci zo Slovenska sa aktívne zúčastnili v povstaní uhorských jakobínov v roku 1794?

Uveďte meno rabína, ktorý žil v rokoch 1762-1839 a má kryptu v Bratislave.

Ktoré územné celky tvorili Zalitavsko, východnú časť Rakúsko-Uhorska po roku 1867?

Ktoré boli typické znaky tradičnej kultúry slovenského ľudu v druhej polovici 19. storočia?Aké cenzy volebného práva poznal nový volebný zákon prijatý v Uhorsku v roku 1874?

Aké boli požiadavky reformných komunistov, ktorí sa sformovali na Slovensku v rokoch 1963-1964?

Aké oblasti zasiahla normalizácia v ČSSR, návrat k poriadkom spred roku 1968?

Ktorí slovenská politici odišli po februári 1948 do emigrácie?

Na aké časti sa rozpadlo Uhorsko po roku 1541, keď turecké vojsko obsadilo väčšiu časť maďarskej nížiny?

Ktorá časť predstavovala po rozpade Uhorska na tri časti po roku 1541 tzv. vlastné Uhorské kráľovstvo?

Ktoré slovenské mesto sa po bitke pri Moháči roku 1526 stalo sídlom orgánov štátnej správy, súdnictva a cirkvi?

Ako sa nazýval proces zaberania cirkevnej pôdy šľachtou a čiastočne aj mešťanmi od polovice 16. storočia?

Kedy Turci vpadli na slovenské územie a spustošili úrodné Ponitrie a dolné Považie?

Aká historická udalosť nasledovala po vytlačení Turkov zo slovenského územia koncom 16. storočia?

Aké ciele si kládli vo svojom programe šľachtické povstania v prvej polotici 17. storočia, ktoré sa uskutočnili v Uhorsku?

Uveďte hlavné znaky politiky Habsburgovcov, ktoré podnietili uhorskú šľachtu k povstaniam v období prvej polovici 17. storočia.
Aký cieľ sledovali šľachtické protihabsburské povstania uhorskej šľachty, ktoré sa uskutočnili v prvej polovici 17. storočia?

Cez ktorú časť územia uhorského štátu sa prevalila od východu na západ séria protihabsburských povstaní uhorskej šľachty a spôsobila straty a úbytok hospodárstva a obyvateľstva?

Ako sa skončilo povstanie Štefana Bočkaja v Uhorsku?

Ktoré udalosti sú spojené s povstaním Gabriela Bethlena?

V akom dokumente boli deklarované príčiny a program povstania G. Bethlena?

Aké opatrenia prijal snem v Šoproni v roku 1681 vo vzťahu k protestantom?

Aké vyhlásenie sa uskutočnilo na sneme v roku 1687 po potlačení Tökölyho povstania vo vzťahu k uhorskej korune a k náboženským slobodám?

Koľko prešovských mešťanov a šľachticov dal popraviť generál Caraffa v roku 1687 ako akt cisárskej pomsty svojim odporcom?

Aký bol obsah mieru uzavretého v roku 1711 v Satu Mare?

Kedy sa uzavrel Satmársky mier (v Satu Mare, Rumunsko), ktorý ukončil sériu protihabsburských povstaní?

Kto podpísal Satmársky mier uzavretý 30. apríla 1711?

Uveďte meno vodcu najrozsiahlejšieho nevoľníckeho hnutia na východnom Slovensku a severovýchodnom Maďarsku v 17. storočí, ktoré bolo výrazom odporu proti narastaniu robôt a daní.

V ktorom legendárnom zbojníkovi, popravenom v Liptovskom Mikuláši roku 1713, stelesnil slovenský poddaný ľud svoj odpor proti feudálom?

Kedy zmenila svoj protifeudálny obsah jánošíkovská tradícia a stala sa tradíciou národného odporu proti cudzej nadvláde?

Uveďte miesto a rok porážky tureckých vojsk, proti ktorým bojovali zjednotené vojská kresťanskej Európy.

Kedy sa definitívne skončilo panstvo Turkov na strednom Dunaji?

Aký smer reformácie získal na Slovensku prevahu na konci 16. storočia?

Vojská ktorých štátov sa predovšetkým zaslúžili o porážku Turkov v roku 1683 pri Viedni?

V ktorom období vznikol spolok miest nazývaný Pentapolis?

Kto bol autorom náboženského vierovyznania piatich východoslovenských miest Confesio Pentapolitana?

Ako sa nazývalo spoločné vierovyznanie protestantských východoslovenských miest?

Uveďte mestá, ktoré v roku 1440 vytvorili spoločenstvo východoslovenských miest (neskôr nazývané Pentapolitana).

Ktoré zväzy vytvorili banské mestá na Slovensku na ochranu svojich záujmov?

Ako znie humanistický, grecizovaný názov Bratislavy, od ktorého dostala pomenovanie univerzita, založená v Bratislave Matejom Korvínom v roku 1467?

Aký sloh dominoval na Slovensku v architektúre a v umení v 14.-15. storočí?

Uveďte gotické sakrálne stavby vo významných slovenských mestách, ktoré dostali v 15. storočí definitívnu podobu.

Aký jazyk sa používal na Slovensku ako bohoslužobný počas reformácie a po nej?

V ktorom storočí sa na Slovensku najprv v banských mestách na strednom a východnom Slovensku rozšírila reformácia z nemeckých krajín?

V ktorom storočí dosiahla vrchol rekatolizácia v Uhorsku?

S ktorým arcibiskupom je spojený začiatok protireformácie v Uhorsku?

Prostredníctvom ktorých absolventov humanistických univerzít sa v slovenských mestách v 16. storočí začali šíriť myšlienky humanizmu?

Dvor ktorého významného šľachtica sa na Slovensku stal dôležitým kultúrnym humanistickým strediskom na konci 16. a začiatkom 17. storočia?

V ktorom banskom revíre na Slovensku po prvýkrát v Európe vytvorili dômyselný systém umelých jazier na poháňanie čerpadiel?

V ktorom banskom revíre na Slovensku po prvý raz v Európe použili parný stroj na poháňanie čerpadiel?

V ktorom období bol spätý rozvoj ťažby v banskoštiavnickom revíre s novou technológiou?

Bola v Uhorsku v 16. storočí univerzita?

Ktorý významný slovenský vzdelanec, pochádzajúci z Turca, písal v 16. storočí filozoficko-politické traktáty o jednotlivých formách štátneho zriadenia?

Ktorí z významných humanistických vedcov a učencov v 16. storočí boli autormi historicko-geografického opisu Uhorska, alebo vydali mapu Uhorska?

Kto vydal v Banskej Bystrici v druhej polovici 16. storočia prvý astronomický spis na Slovensku Tractatus de cometa?

V ktorom slovenskom meste a kedy sa v 17. storočí realizovala myšlienka založiť v Uhorsku katolícku vysokú školu – univerzitu?

Ktoré fakulty mala univerzita v Trnave, ktorej zakladajúcu listinu vydal arcibiskup Peter Pazmáň v roku 1635?

Čo predstavovalo Pazmáneum?

V ktorom ďalšom meste okrem Trnavy vznikla na Slovensku v 17. storočí univerzita?

Kto bol najvýznamnejší profesor Trnavskej univerzity, ktorý svoje poznatky zhrnul v niekoľkozväzkovom diele (1689-1702), v ktorom zachytil údaje z astronómie, geografie, histórie...?

Uveďte mená domácich vzdelancov známych ako uvedomelí Slováci, ktorí pôsobili v 17. storočí na univerzite v Trnave, kde sa venovala pozornosť aj národným jazykom.

Kedy uznal uhorský snem Pragmatickú sankciu?

Čo upravovala pragmatická sankcia, ktorú vydal Karol VI. v roku 1713 a ktorou sa deklarovala nedeliteľnosť vlády Habsburgovcov nad všetkými krajinami ríše?

Kedy a kde prijali uhorské stavy pragmatickú sankciu, vydanú Karolom VI. v roku 1713, ktorou sa deklarovala nedeliteľnosť vlády Habsburgovcov a upravovala nástupnický poriadok?

Ktorý uhorský panovník (aj cisár Habsburskej ríše) bol v čase vojen a konfliktov v Európe v 18. storočí zaangažovaný do európskej politiky?

Ktoré udalosti v stredoeurópskom priestore vytvorili pre Karola VI. platformu na zreorganizovanie Habsburskej ríše v 18. storočí?

Z akých príčin sa Pragmatická sankcia stala sporným dokumentom?

Aké dôvody viedli Karola VI. k vydaniu Pragmatickej sankcie v roku 1713?

Akos a nazývala prvá obrana Slovákov z roku 1723 proti osočovaniu maďarskými vzdelancami, hlavne prof. Bencsíkom z Budínskej univerzity?

Kto je autorom prvej obrany Slovákov z roku 1723 proti osočovaniu maďarskými vzdelancami dokazujúcej autonómnosť slovenského obyvateľstva?

Kto bol na začiatku 18. storočia významným predstaviteľom slovenského protestantizmu (pochádzal z Očovej)?

S akou udalosťou resp. aktivitami sa na Slovensku spája barok?

Od ktorého slova odvodzovali predstavitelia tzv. barokového slavizmu pomenovanie Slovák – Slovan?

Ktorí slovenskí vzdelanci patrili medzi barokových slavistov?

Kedy sa na Slovensku udomácnilo rokoko ako výtvarný sloh?

Uveďte obdobie, ktoré vyčleňujeme ako osvietenecký absolutizmus v Uhorsku.

Aké formy absolutizmu sa uplatnili v Uhorsku?

Charakterizujte absolutizmus ako formu vlády v Uhorsku.

Aké nové spoločenské názory sa uplatňovali v reformnej činnosti Márie Terézie a Jozefa II.?

V čom spočívala reforma Trnavskej univerzity v roku 1753 uskutočnená Máriou Teréziou?

Aké územie a aké mesto sa stalo kultúrnym a hospodárskym centrom Uhorska za vlády Márie Terézie?

Ako vyvrcholil zápas medzi uhorskými stavmi a Máriou Teréziou v roku 1765?

K akým vojnovým konfliktom došlo za vlády Márie Terézie?

Aká politika sa uskutočňovala v správe štátu v období panovania Márie Terézie a Jozefa II. v Uhorsku?

Ktoré boli dva prevládajúce názory uplatňujúce sa v oblasti hospodárstva, preferujúce jeho rozdielne odvetvia v období osvieteneckého absolutizmu v Uhorsku?

Uveďte najvýznamnejšie reformy Márie Terézie a Jozefa II. uskutočnené v hospodárskej a sociálnej oblasti.

Kto a kedy zrušil nevoľníctvo v Uhorsku?

Kedy a ktorý panovník zmiernil útlak poddaných v Uhorsku vydaním dekrétu o zrušení nevoľníctva?

Aké boli dôsledky zrušenia nevoľníctva pre poddaných v Uhorsku?

Uveďte rozdiely v postavení Uhorska a Čiech v rakúskom centralizovanom štáte.

Čo prispelo k presunu centra politického, sčasti hospodárskeho a kultúrneho ťažiska uhorského štátu zo Slovenska na územie terajšieho Maďarska?

V čom spočívali reformy cirkvi za vlády Jozefa II.?

Vydanie ktorého dokumentu je považované za koniec protireformácie?

Aké postavenie mal Jozef II. za vlády Márie Terézie v Uhorsku?

Dokedy platili centralizačné reformy, ktoré vydal Jozef II.?

Uveďte najdôležitejšiu reformu v Uhorsku, ktorou jednotne v celokrajinskom meradle upravili poddanské pomery.

Uveďte základnú charakteristiku vnútornej i zahraničnej politiky, ktorá sa v rokoch 1815-1848 uplatňovala len na nezvratných dôkazoch?

Ktoré stolice na území južného Uhorska Slováci najhustejšie osídlili v 18. storočí, takže tam vzniklo početné, v niektorých oblastiach kompaktné slovenské osídlenie?

Kedy v 18. storočí nastali veľké migračné pohyby v rámci Uhorska?

Aký problém predstavovalo v 18. storočí rómske obyvateľstvo na Slovensku?

Aké bolo národnostné zloženie severných stolíc Slovenska v 18. storočí?

Kto v 18. storočí vytvoril v svojom diele opis spôsobu života slovenských roľníkov?

Ktorý slovenský vzdelanec vytvoril v svojom diele opis slovenských miest v 18. storočí?

Kto bol významný propagátor osvietenského absolutizmu, - vykonával funkciu kustóda dvorskej knižnice vo Viedni, bol poradcom Márie Terézie a pochádzal z Terchovej?

Kto okrem A. F. Kollára bol významným propagátorom osvietenstva a pôsobil ako rektor evanjelického lýcea v Bratislave a v Kežmarku?

Kde a kedy vznikla na Slovensku najstaršia slobodomurárska lóža s filiálkami, ktoré prispievali k šíreniu myšlienok osvietenstva?

Aké právo sa prednášalo po reforme Trnavskej univerzity roku 1753 na právnickej fakulte v duchu nových štátoprávnych a filozofických náhľadov?

Aký vplyv malo premiestnenie Trnavskej univerzity roku 1777 do Budína na kultúrny a vedecký život na Slovensku?

Ktorí slovenskí pedagógovia sa podieľali na reformách školstva a vývoji vyučovania v 18. storočí?

Ktorý významný Slovák sa podieľal na reforme školstva z roku 1777 známej ako Ratio educationis?

Ako sa nazývali noviny vychádzajúce od roku 1783 v silne slovakizovanej češtine?

Založenie akej vysokej školy na Slovensku v 18. storočí predstavovalo vrchol odborného školstva v uhorskom meradle?

Kedy bola založená prvá vysoká škola na svete v odbore baníctva, ktorá sa nachádzala na území Slovenska?

Aký názov mala prvá vysoká škola v odbore baníctva, ktorá bola založená na Slovensku v 18. storočí?

Ktorý významný fyzik svetového mena pracoval v laboratóriu A. Rupprechta v Baníckej akadémii?

Aké najvýznamnejšie dielo zamerané na prírodné pomery, históriu a vtedajšie dianie v Uhorsku vydal M. Bel?

Kto vypracoval projekt a vybavenie astronomického observatória, ktoré sa zriadilo na Trnavskej univerzite v roku 1755?

Na ktorej univerzite pôsobili profesori – filozofi, ktorí zohrali významnú úlohu vo vývoji filozofického myslenia na Slovensku v 18. storočí?

Kto a kedy vydal prvé dejiny Slovákov – Historia gentis Slavae, ktorými sa uzavrela etapa dozrievania slovenskej národnosti?

Ktorí slovenskí národovci boli tvorcami apológií ako obranného žánru slovenskej literatúry?

Ktorý významný historik vo svojom historickom diele Imago antiquae Hungaricae vytvoril teóriu o pohostinnom prijatí Maďarov Slovákmi, resp. tzv. zmluvnú teóriu?

Kto v strednej Európe po prvýkrát uviedol program federatívneho usporiadania?

Aké postavenie z hľadiska štátoprávneho malo mať Uhorsko v programe hnutia uhorských jakobínov z roku 1794?

Aké postavenie z hľadiska štátoprávneho malo mať Slovensko v programe hnutia uhorských jakobínov z roku 1794?

Aké hnutie v Uhorsku, na ktorého čelo sa postavil Ignác Martinovič, malo cieľ odstrániť „tri biče ľudstva“ – kráľovstvo, feudálov a cirkevnú hierarchiu?

Ktorí vzdelanci boli aktívni v hnutí uhorských jakobínov, ohlasu radikálnych myšlienok Veľkej francúzskej revolúcie?

V ktorom dokumente boli zhrnuté názory hnutia uhorských jakobínov?

Za vlády ktorého panovníka vypuklo v Uhorsku povstanie uhorských jakobínov?

Aké nezávislé spoločnosti si vytvorili povstalci uhorských jakobínov?

Čo sa stalo základom prvej normy spisovnej slovenčiny v 80-tych rokoch 18. storočia, ktorú vypracoval A. Bernolák?

Uveďte autora a jeho diela, ktoré boli súčasťou uzákonenia kultúrnej západoslovenčiny ako prvej normy spisovnej slovenčiny.

Kto bol autorom prvých dejín slovenského národa z roku 1780 Historia gentis Slavae?

Kto ako prvý vystúpil s požiadavkou, aby Slováci pestovali vlastnú reč ako spisovný jazyk (žil v rokoch 1755-1836)?

Ktorý osvietenský katolícky kňaz, spisovateľ uvedomele začal používať hovorovú slovenčinu ako spisovný jazyk a pokúšal sa zaviesť slovenčinu ako spisovný jazyk?

Čo bolo cieľom Slovenského učeného tovarišstva, spolku, ktorý vznikol v Trnave roku 1792 a ktorého predsedom sa stal A. Bernolák?

Kto bol najaktívnejším členom Slovenského učeného tovarišstva, ktorý písal hospodárske a prírodovedecké práce s cieľom vzdelávať pospolitý ľud?

Aká ustanovizeň predstavovala organizačnú oporu pre generáciu bernolákovcov?

Kto boli bernolákovci?

Z akej tradície vychádzali bernolákovci v úsilí pestovania vedomia národnej svojbytnosti Slovákov?

Kto patril medzi stúpencov biblickej češtiny už od vydania Kralickej biblie a bol zástancom koncepcie, ktorá smerovala k sformovaniu československej kmeňovej jednoty?

Uveďte meno najvýznamnejšieho autora, ktorý písal v bernolákovčine a preukázal ohybnosť a bohatosť slovenčiny, do ktorej preložil aj Vergíliovu Aeneis.

Kto bol vedúcou postavou národného obrodenia v 20-tych rokoch 19. storočia autorom ucelenej koncepcie slovanskej vzájomnosti, na ktorého pôsobil najmä rast medzinárodnej autority Ruska?Koľko kmeňov rozoznával Ján Kollár v celom slovanskom národe v svojej teórii slovanskej vzájomnosti?

Kto bol obetavým organizátorom národného hnutia, stúpencom bernolákovčiny a dušou vzájomnosti?

Kto bol obetavým organizátorom národného hnutia, stúpencom bernolákovčiny a dušou bernolákovského centra v Budíne?

Aké zákonné opatrenia, predovšetkým pod vplyvom roľníckeho povstania na východnom Slovensku, prijal Uhorský snem v rokoch 1832-1836?

Kto sa postavil na čelo vzdelaných a osvietenských šľachticov, ktorí pod vplyvom sociálnych nepokojov uvažovali o reformách v Uhorsku v 19. storočí?

Akým prejavom boli rokovania uhorského snemu od roku 1825 a neskôr od roku 1830?

Aké bolo územné členenie Slovenska v rámci nového administratívneho zadelenia Uhorska v období panovania Jozefe II.?

V ktorom meste bol podpísaný mier medzi Rakúskom a Francúzskom po bitke troch cisárov na južnej Morave v roku 1805?

Ktorá židovská obec na Slovensku bola známa v ostatnom židovskom svete a kto ju preslávil na začiatku 19. storočia?

U koho sa okrem slovenských literátov prejavili národnoromantické ideály v polovici 19. storočia?

Uveďte hlavné zásady národnostnej politiky maďarskej liberárnej strednej šľachty na čele s Ľ. Košutom v prvej polovici 19. storočia.

Aká nová produktívnejšia forma priemyselnej výroby sa v Uhorsku začala rozvíjať od polovice 20-tych rokov 18. storočia?

Ktorí slovenskí vlastenci boli združení v Spoločnosti českoslovanskej na bratislavskom lýceu?

Kto sa dostal na čelo Spoločnosti českoslovanskej, ktorá vznikla už v roku 1829 na bratislavskom lýceu, priniesol do jej práce novú aktivitu a sústredil okolo seba nové pokolenie?

Kedy uskutočnil Ľudovít Štúr spolu so svojimi druhmi pamätný výlet na Devín, na ktorom účastníci zložili prísahu vernosti národu?

Ako sa nazýval dokument, ktorý obsahoval sťažnosti proti postupujúcej maďarizácii a ktorý predložili slovenskí vlastenci 4. 6. 1842 kancelárovi Metternichovi?

Čo podľa chápania národa v období štúrovcov predstavovalo základný atribút národa?

V ktorom roku a v akom diele zavŕšil Ľ. Štúr kodifikačné dielo o spisovnej slovenčine?

Ktorý zo slovenských vzdelancov odporúčal Štúrovo rozhodnutie zaviesť spisovnú slovenčinu?

Kde sa rozhodlo o spisovnej slovenčine?

Aké boli dôvody zavedenia spisovnej slovenčiny u štúrovcov?

K akému rozhodnutiu dospel Ľ. Štúr v súvislosti so zjednotením Slovákov?

Pre aké nárečie sa rozhodol Ľ. Štúr pri ustanovení jednotného spisovného jazyka, ktoré sa stalo základom spisovnej slovenčiny?

Kedy sa uskutočnila kodifikácia spisovnej slovenčiny?

Kto okrem negatívneho postoja maďarizátorov bol energickým odporcom kodifikácie spisovnej slovenčiny v roku 1843?

Ktorá kniha bola prvou v štúrovskej slovenčine?

Akú odozvu malo prijatie štúrovskej spisovnej slovenčiny?

Akou deklaráciou bolo prijatie spisovnej slovenčiny u štúrovcov?

Kde a kedy sa uskutočnilo programové zjednotenie slovenských katolíkov a evanjelikov (bernolákovcov a štúrovcov)?

Odkedy začal Ľ. Štúr vydávať Slovenskje národňje novini?

Aké radikálne demokratické požiadavky obsahoval Štúrov program?

Do akej oblasti vyústili národné požiadavky v revolúcii roku 1848?

Aké programy stáli proti centralizačným snahám Viedne v roku 1848?

Proti čomu sa obrátila všeobecná nespokojnosť v habsburskej monarchii v roku 1848?

Na ktorého panovníka sa obrátil rakúsky cisár František Jozef I. o pomoc proti revolúcii v Uhorsku?

Uveďte meno chorvátskeho bána, ktorý začal v septembri 1848 po dohode s Viedňou vojnovú výpravu proti Uhorsku.

Ktoré vrstvy slovenského obyvateľstva podnietila politická aktivita štúrovcov?

Aký program štúrovci postupne formulovali v Slovenských národných novinách od apríla 1845?

V ktorom roku vznikla Jednota slovanskej mládeže, ktorá združovala slovenské študentské spolky?

Uveďte názov celoslovenskej kultúrnej organizácie, ktorá bola založená v roku 1844 v Liptovskom Mikuláši pod vedením M. Hodžu.

Kedy sa začala v habsburskej monarchii revolúcia v rokoch 1848-1849?

Pre ktorú revolúciu v habsburskej ríši je charakteristická problematika likvidácie feudalizmu ako prekážky buržoáznodemokratických premien?

Do ktorého mesta zvolali v júni 1848 zástupcovia slovanských národov zjazd, aby presadili svoje požiadavky?

Na ktorom zhromaždení politických predstaviteľov slovanských národov v júni 1848 odzneli i návrhy na budúce postavenie Slovenska?

Čo požadovala slovenská delegácia na Slovanskom zjazde v Prahe v júni 1848?

Akej oblasti sa týkal dokument Žiadosti Slovákov a Rusínov uhorských prijatý na Slovanskom zjazde?

U ktorých národov habsburskej monarchie vypuklo národné a revolučné hnutie v rokoch 1848-1849?

Aké buržoáznodemokratické premeny spoločnosti zavádzali marcové zákony, ktoré prijal uhorský snem v Bratislave v roku 1848?

Uveďte obsah marcových zákonov, ktoré prijal uhorský snem v roku 1848.

Ktorý orgán a kedy vyhlásil zrušenie poddanstva v Uhorsku za náhradu?

Ktorí zo slovenských revolučných predstaviteľov viedli v roku 1848 nespokojný roľnícky ľud v Honte, ktorý sa dožadoval vlastníctva pôdy?

Kde sa zavŕšilo zjednotenie štúrovcov a bernolákovcov prijatím spisovného jazyka?

Uveďte dátum a miesto prijatia prvého slovenského revolučného štátoprávneho dokumentu – Žiadosti slovenského národa.

Na akom princípe sa riešilo štátoprávne postavenie Slovenska v Žiadostiach slovenského národa, ktoré boli prijaté 10. 5. 1848 v Liptovskom Mikuláši?

Aké požiadavky obsahovali Žiadosti slovenského národa 10. 5. 1848?

Z akého podnetu sa 10. 5. 1848 v Liptovskom Mikuláši stretlo 30 štúrovcov, ktorí prijali prvý štátoprávny dokument slovenského národa?

V ktorom štátoprávnom dokumente slovenského národa sa po prvýkrát zakotvili slovenské štátne a národné symboly?

Ako zakročila uhorská vláda proti organizátorom zhromaždenia, ktoré 10. 5. 1848 v Liptovskom Mikuláši prijalo Žiadosti slovenského národa?

Ako reagovala uhorská vláda na Žiadosti slovenského národa, na prvý ucelený slovenský štátoprávny program z 10. 5. 1848?

Kedy a kde vznikla Slovenská národná rada (v poradí prvá) ako najvyšší slovenský vojenský a politický orgán?

Kedy a kto založil prvú Slovenskú národnú radu ako prvý slovenský politický orgán v moderných dejinách Slovákov?

Uveďte právomoci a činnosť prvej Slovenskej národnej rady, ako prvého slovenského politického orgánu v moderných dejinách Slovákov.

Kedy a kde vyhlásila Slovenská národná rada odtrhnutie Slovenska od Uhorska a vyzvala slovenský ľud do celonárodného povstania?

Koľko výprav slovenských dobrovoľníkov, ktorí so zbraňou v ruke vystúpili za politické a národné práva Slovákov, sa uskutočnilo počas revolúcie v rokoch 1848-1849?

S akými žiadosťami sa obrátili predstavitelia SNR po neúspešných vystúpeniach slovenských dobrovoľníkov na rakúskeho cisára v marci roku 1849?

Aké boli predstavy Ľ. Košuta v Uhorsku, keď 14. 4. 1849 v Debrecíne vyhlásil detronizáciu Habsburgovcov?

Čo je austroslavizmus, ktorý sa formoval v 40-tych rokoch 19. storočia?

V akom dokumente alebo udalosti reprezentatívne vystúpili slovenskí politickí predstavitelia s programom austroslavizmu?

Odkedy sa formoval austroslavizmus ako politický program?

Kto vydal manifest k európskym národom v júni 1848 v Prahe?

Akú koncepciu riešenia štátoprávneho postavenia Slovenska zastával Ľudovít Štúr na Slovanskom zjazde v júni roku 1848 v Prahe?

Ako sa nazýval program Slovanského zjazdu z júna 1848 s možnosťou utvorenia federatívneho štátu s prevahou Slovanov?

Aké bolo postavenie Slovenska v hospodárskom živote Uhorska v 18. storočí?

Aký politický režim zaviedol panovnícky dvor v habsburskej ríši po zrušení oktrojovanej ústavy silvestrovským patentom na konci roku 1851?

V akej oblasti urobila viedenská vláda v období Bachovho absolutizmu drobný ústupok Slovákom?

Uveďte autora a názov práce, ktorou sa zreformovala spisovná slovenčina v počiatočnom období Bachovho absolutizmu.

Kto bol vydavateľom a hlavným redaktorom Pešťbudínskych vedomostí, prvých slovenských politických novín, ktoré začali vychádzať od marca 1861 v Budapešti?

Kde a kedy zverejnili pred 5-tisícovým zhromaždením slovenský politický program – Memorandum národa slovenského?

Kto bol autorom slovenského politického programu – Memoranda národa slovenského, ktorý zverejnili pred 5-tisícovým zhromaždením v Turčianskom sv. Martine 6.-7. 6. 1861?

Uveďte obsah Memoranda národa slovenského z roku 1861, ako programového dokumentu slovenského národného hnutia so štátoprávnym obsahom.

Ktorý štátoprávny dokument slovenského národného hnutia žiadal vyčleniť územie Slovenska pod názvom Hornouhorské slovenské Okolie?

Aké požiadavky obsahoval slovenský štátoprávny program – Memorandum národa slovenského, ktorý zverejnili v Turčianskom sv. Martine 6.-7. 6. 1861?

Ktoré z požiadaviek obsiahnutých v slovenskom štátoprávnom programe – Memorande národa slovenského z roku 1861 povolila realizovať viedenská vláda?

Ako reagovali uhorské úrady na Memorandum národa slovenského, ktoré prijalo Slovenské národné zhromaždenie v Martine v roku 1861?

V ktorých dokumentoch slovenskej politickej reprezentácie sa vyskytuje autonómia ako kľúčová požiadavka?

Základom politiky ktorej politickej strany sa až do roku 1918 stalo Viedenské memorandum slovenské?

Kedy vzišiel konkrétny návrh na založenie celonárodnej kultúrnej ustanovizne Matice slovenskej?

Kedy sa zjavili úvahy na založenie kultúrnej ustanovizne Matice slovenskej?

Kedy a kde vznikla Matica slovenská ako celonárodná kultúrna ustanovizeň?

Čo predstavovala Matica slovenská pri absencii politických orgánov pre slovenský národ?

Kedy uhorská vláda zatvorila Maticu slovenskú?

Z čoho Matica slovenská získala prostriedky potrebné na svoju činnosť?

Kto bol predsedom a podpredsedom Matice slovenskej, jedinej celonárodnej kultúrnej inštitúcie na Slovensku v 19. storočí?

Kto bol predsedom a podpredsedom celonárodnej kultúrnej ustanovizne Matice slovenskej v čase jej založenia?

Kto je súčasným predsedom Matice slovenskej?

Aký časopis vydávaný Maticou slovenskou prispel k rozvoju národnej existencie Slovákov?

Ktorý juhoslovanský politik zastupoval Slovákov v uhorskom sneme po zatvorení Matice slovenskej?

K akému štátoprávnemu usporiadaniu došlo rakúsko-uhorským vyrovnaním v roku 1867?

Čím sa zapísal do našich dejín Ľudovít Štúr?

Čím sa zapísal do našich dejín Ľudovít Šulek?

Čím sa zapísal do našich dejín Samuel Tešedík?

Ktoré formy národnobuditeľskej práce uviedli do života štúrovci?

Kto to boli štúrovci?

Čím sa zapísal do našich dejín Štefan Marko Daxner?

Kto bol a aké aktivity vyvíjal Štefan Osuský?

Kto bol a aké aktivity vyvíjal Matúš Dula?

Kto bol a aké aktivity vyvíjal Jozef Országh?

Kto bol a aké aktivity vyvíjal Albert Mamatey?

Kto bol a aké aktivity vyvíjal Ferdinand Juriga?

Akými kompetenciami disponoval uhorský snem, jeden z ústredných orgánov štátnej moci a správy v Uhorsku?

V ktorých dokumentoch slovenského národného hnutia sa vyskytuje požiadavka autonómie Slovenska?

Ktorí uhorskí panovníci sa stali cisármi?

Ako sa nazývala pôda v bezprostrednej držbe zemepána?

Čo sú anály, ktoré sa na Slovensku zachovali už z polovice 11. storočia?

Čo rozumiete slovom šoltýs?

Uveďte príčiny vypuknutia revolúcií v roku 1848 v Európe.

Aké štátoprávne programy stáli proti centralizačným snahám viedenského dvora?

Uveďte hlavné požiadavky stúpencov reforiem na sneme v rokoch 1847-1848 v Bratislave.

Kde a kedy doformuloval Ľ. Štúr slovenský národný a politický program?

Akej kategórie poddaných sa týkalo zrušenie poddanstva v roku 1848?

Ktorých slovenských radikálnych demokratov zatkla a uväznila uhorská vrchnosť v roku 1848?

Ako sa realizovala idea jednotného uhorského národa v roku 1848?

V čom spočíval rozpor medzi slovenským a maďarským revolučným programom?

Aká bola situácia na jar v roku 1848 v slovenských stoliciach?

Zapojili slovenskí predstavitelia slovenské hnutie do medzinárodného kontextu?

Uveďte najdôležitejší dokument z roku 1848 v dejinách Slovákov.

Ako odpovedala uhorská revolučná vláda na vyhlásenie Žiadostí slovenského národa z roku 1848?

Aké dokumenty prerokoval Slovanský zjazd v Prahe?

Kde presunuli Slováci ťažisko svojej činnosti po porážke povstania v júni v roku 1848?

S kým nadväzovali slovenskí revoluční vodcovia kontakty po porážke pražského povstania v júni roku 1848?

Kedy a kde vznikla v poradí prvá Slovenská národná rada ako najvyšší slovenský politický a vojenský orgán?

Aké rozhodnutie prijalo politické a vojenské vedenie SNR v septembri 1848?

Čo deklarovala SNR 19. septembra 1848 na Myjave?

Ktorých slovenských študentov popravili koncom októbra 1848 pri Hlohovci po potlačení slovenského povstania?

Kedy organizovala SNR druhú ozbrojenú výpravu na Slovensko?

Akými smermi sa uskutočňovala zimná výprava slovenských dobrovoľníkov v roku 1848?

Aký štátoprávny návrh predložil F. Palacký ríšskemu snemu v Kroměříži?

Akú ústavu vyhlásil František Jozef I. po víťazstve nad maďarským revolučným vojskom 7. 3. 1848?

Čo bolo obsahom petície, ktorú predložila slovenská delegácia Františkovi Jozefovi I. vo Viedni v marci 1849?

Aká bola reakcia Františka Jozefe I. na petíciu, ktorú predložila slovenská delegácia v marci 1849?


Aké Uhorsko deklaroval Ľ. Košút v apríli 1849 pri detronizácii Habsburgovcov?

Uskutočnila sa po porážke revolúcie 1848 požiadavka Slovákov na federalizáciu štátu a národnej autonómie?

Kedy sa rakúska vláda pokúsila zaviesť do súdnictva v Uhorsku princíp právnej istoty, ktorý dovtedy neexistoval?

V ktorom období sa v slovenských stoliciach v styku s úradmi mohla používať slovenčina,

Kto vydával Slovenské noviny?

Kto bol v období neoabsolutizmu konzultantom rakúskeho dvora pre slovenské otázky?

V ktorom období dosiahli jazykové a školské práva Slovákov najväčší rozsah?

Aký pocit prevládal medzi slovenskými politikmi, aktívnymi účastníkmi povstania 1848?

Kto inicioval reformu slovenského pravopisu v roku 1851?

Z akých dôvodov boli pre Viedeň neprijateľné požiadavky slovenského politického programu v období rokov 1849-1860?

Akým nariadením panovník zrušil poddanstvo v habsburskej monarchii?

Kedy vyšiel slovenský preklad Štúrovho diela Slovanstvo a svet budúcnosti?

V akom jazyku napísal Ľ. Štúr svoje dielo Slovanstvo a svet budúcnosti?

Kedy A. Radlinský zozbieral podpisy pod petíciu požadujúcu zavedenie slovenčiny ako úradného a vyučovacieho jazyka v slovenských stoliciach?

Aké požiadavky obsahovalo memorandum, ktoré vypracoval J. M. Hurban?

Kto predniesol slovenské požiadavky v ríšskej rade vo Viedni v roku 1860?

Akým nariadením sa v 23 uhorských stoliciach povolila používať slovenčina popri nemčine a maďarčine?

Akými ústavnými dokumentmi panovník v rokoch 1860-1861 oäť zriadil v Uhorsku snem?

Kto vydal pred voľbami v roku 1861 brožúru Hlas zo Slovenska, ktorá bola zaslaná najvýznamnejším Slovákom?

Čo bolo podstatou spisu Hlas zo Slovenska?

Kto bol vydavateľom a hlavným redaktorom Pešťbudínskych vedomostí, ktoré začali vychádzať v polovici marca 1861?

Zapojili sa Pešťbudínske vedomosti do predvolebného boja v prospech slovenských kandidátov a slovenského programu?

Aké bolo zastúpenie Slovákov v uhorskom sneme po voľbách v roku 1860?

Uveďte počet účastníkov slovenského manifestačného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo v Turčianskom Sv. Martine 6.-7. júna 1861?Ktorý dokument požadoval uznanie Slovákov za svojbytný národ?

Z akých dôvodov slovenskí predstavitelia predostreli v roku 1861 druhé memorandum panovníkovi?

Aké poverenie vydalo memorandové zhromaždenie v Turčianskom Sv. Martine v roku 1861,

Kto vypracoval stanovy Matice slovenskej a predložil ich uhorskému miestodržiteľstvu?

Čo dokumentovala celonárodná zbierka na Maticu slovenskú v roku 1861?

Kedy sa konali na Slovensku oslavy tisícročného jubilea príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu?

Čo predstavuje jeden z vrcholov v slovenskom hnutí 19. storočia?

V ktorých odboroch inšpiroval bádanie Letopis Matice slovenskej, ktorý vydávala Matica slovenská?

Akú aktivitu vyvíjala Matica slovenská každoročne na počesť svojho založenia?

Kedy sa začalo vyučovanie v slovenskom evanjelickom gymnáziu v Revúcej?

Ktoré slovenské gymnázium pod vedením Augusta Horislava Škultétyho patrilo k významných strediskám výchovy slovenskej inteligencie?

Aký politický systém vládol v Uhorsku po roku 1867?

Aká ideológia sa stala oficiálnou štátnou ideológiou po roku 1867?

Čo bolo najrýchlejším prostriedkom na uskutočnenie idey jednotného uhorského politického národa?

Ako klasifikovali uhorské politické špičky hnutie slovanských národov v rokoch 1867-1918?

Kedy sa dosiahlo schválenie stanov dvoch významných slovenských spolkov, Spolku Sv. Vojtecha a Živeny?

Ktorý spolok začal vydávať Katolícke noviny?

Uveďte predstaviteľov Novej školy, ktorá kritizovala politiku stúpencov Memoranda z roku 1861.

Kto začal vydávať politický slovenský časopis od jari 1868?

Kde hľadali spojencov predstavitelia Novej školy?

Aký rozmer chápania národa predstavovala Nová škola?

Aké výdobytky priniesla politika Novej školy Slovákom?

Kto predložil návrhy národnostného zákona do uhorského snemu v roku 1868?

Čo žiadal návrh národnostného zákona, ktorý predložili do uhorského snemu rakúski poslanci?

Aký návrh národnostného zákona prijala maďarská väčšina v uhorskom sneme?

Aké postavenie mal slovenský národ v zmysle národnostného zákona z roku 1868?

Aká bola praktická realizácia národnostného zákona z roku 1868?

Ako reagovali poslanci nemaďarských národností uhorského snemu po prijatí národnostného zákona?

Ktorí predstavitelia Starej školy protestovali proti prijatiu národnostného zákona?

Koľko Slovákov sa dostalo do snemu po voľbách na jar roku 1869?

Kto sa po roku 1867 stal ústrednou postavou slovenského politického a kultúrneho života?

Ktoré mesto na Slovensku sa po roku 1867 stalo hlavným centrom slovenského hnutia,

Označte politickú stranu Slovákov, ktorej hlavným programovým bodom bolo Memorandum z roku 1861.

Aké bolo postavenie Slovenska v Uhorsku v 19. storočí z hospodárskeho hľadiska?

Na výstavbe ktorých fabrík sa na Slovensku v 19. storočí podieľal slovenský kapitál?

Kedy vznikla prvá slovenská banka – Tatra banka?

Kedy sa vysťahovalectvo do zámoria stalo na Slovensku masovým javom?

Ktoré mesto v USA sa koncom 19. storočia stalo strediskom amerických Slovákov?

Odkedy vychádzala slovenská tlač v USA?

Kedy bola založená Slovenská liga v Clevelande?

Kedy začalo vznikať sociálne zákonodarstvo v Uhorsku?

Kto sa stal predsedom SNS po smrti V. P. Tótha v roku 1877?

V ktorej básnickej zbierke (z roku 1880) vyjadril S. H. Vajanský spojenie slovenského národného oslobodenia s národnooslobodzovacím hnutím južných Slovanov?

Akú politiku presadzoval S. H. Vajanský ako hlavný tvorca slovenského mesianizmu?

Kto sa za Slovákov zúčastnil na národnostnom kongrese v Budapešti v auguste 1895?

Aké požiadavky formuloval národnostný kongres nemaďarských národov v auguste 1895 v Budapešti?

Ktorý český básnik zbierkou Cimbal a husle (1785) upozorňoval českú verejnosť na ťažké postavenie Slovákov?

Aký slovenský spolok vznikol v Prahe v roku 1882?

Uveďte po slovensky vychádzajúce regionálne noviny v 19. storočí.

Kde našli uplatnenie slovenské talenty technických a prírodných vied v 19. storocí?

Čím sa vyznačovali diela slovenských historikov F. V. Sasinka, P. Križku a J. Bottu?

Kto pripravil prvú súbornú bibliografiu slovenského písomníctva do roku 1900?

Ako sa nazývala a kedy vznikla prvá slovenská organizácia výtvarníkov?

Z ktorých ideových pozícií zaznievala kritika oficiálnych predstaviteľov SNS v období pred prvou svetovou vojnou?

S ktorou pápežskou bulou súviselo v období pred prvou svetovou vojnou hnutie mladej katolíckej inteligencie na Slovensku?

Aké požiadavky obsahoval volebný program SNS v roku 1901?

Akú aktivitu vyvíjala slovenská katolícka inteligencia na Slovensku v období pred prvou svet. vojnou?

Koľko poslancov za SNS sa podarilo dostať do uhorského snemu vo voľbách v roku 1901?

Ako ovplyvnila ruská revolúcia v roku 1905 politický život na Slovensku?

Kedy začali vychádzať slovenské robotnícke noviny?

Kedy vytvorila skupina národne uvedomelých slovenských robotníkov, ktorá sa organizovala okolo E. Lehotského, samostatnú slovenskú sociálnodemokratickú stranu?

Uveďte najaktuálnejšiu politickú požiadavku na Slovensku začiatkom 20. storočia.

Ako reagovali maďarské politické strany na požiadavku zavedenia všeobecného volebného práva, ktorú presadzovali slovenské politické strany?

Koľko poslancov získali Slováci vo voľbách v roku 1907?

Kedy sa konal proces proti A. Hlinkovi a V. Šrobárovi, ktorých maďarská vláda súdila za účasť na protestných zhromaždeniach?

Kedy vytlačila maďarská vrchnosť slovenčinu ako vyučovací jazyk aj z ľudových škôl?

Ktorými zákonmi sa pred prvou svetovou vojnou dosiahol vrchol maďarizácie školstva na Slovensku?

Pre akú aktivitu biskup Párvy, horlivý maďarizátor, zakázal vykonávať A. Hlinkovi obrady a suspendoval ho?

Koho zásluhou sa prípad A. hlinku po jeho suspendovaní biskupom Párvym dostal na rozhodnutie pápežovi do Ríma?

Akému plánu vo vzťahu k Slovákom sa intenzívne venovali najvyššie vládne miesta v Uhorsku na začiatku 20. storočia?

Čo pre Slovákov požadovala Slovenská liga v USA v memorande z 10. septembra 1914?

Stúpencom ktorého štátoprávneho usporiadania Slovenska bol Ján Kvačala, popredný predstaviteľ Slovákov v Rusku?

Kedy urobili slovenskí politici definitívny programový rozchod s Uhorskom a prihlásili sa k česko-slovenskej štátnosti?

Čo bolo pôvodným cieľom zhromaždenia v Turčianskom sv. Martine 30. októbra 1918?

Kedy predložila HSĽS do Národného zhromaždenia svoj druhý legislatívny návrh autonómie Slovenska?

Kedy zjednotili obe autonomistické strany na Slovensku úsilie a vytvorili autonomistický blok?

Čo vyjadrovali Pribinove oslavy v Nitre v roku 1933?

Kto boli janičiari?

Čo je alódium?

Kto boli jobagióni?

Kto mal právo vysloviť interdikt a ktoré osoby sa ním trestali?

Čo je insurekcia?

Čo je raabizácia?

Aké úlohy plnili hodnoverné miesta situované na Slovensku ako zvláštnosť stredovekého Uhorska?

Aké jednotku predstavovala župa v historickom vývoji Slovenska?

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk