Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovná zásoba

Náuka o slovách

Obohacovanie slovnej zásoby preberaním slov z cudzích jazykov.

a) medzinárodné slová (internacionalizmy)
b) prevzaté slová
c) zdomácnené slová
d) kalky (doslovné preklady)

Slovotvorba

Tvorenie nových slov

1. odovzdávaním (príponami predponami)
2. skladaním
3. skracovaním

a)skratky (Ing., a pod. )
b)značky (km, Sk)
c)skratkové slová (Slovnaft, SLUK)
d)iniciálové skratky (SR, ZS)

4. tvorením jednoslovných pomenovaní (minerálna voda- minerálka)
5. tvorením viacslovných (ustálených pomenovaní)

a)viacslovné výrazy: diskutovať - viesť diskusiu
b)združené pomenovania: vysoká škola
c)frazeologické jednotky: Hlavou múr neprebiješ, Ako sa do hory volá, tak sa ozýva.

6.tvorením nepriamych (obrazných, prenesených) pomenovaní, založených na:

a)metafore: vietor - šibalský potmehúd
b)metonymii (animalizácii): vietor fúka- vietor si hvízda, vietor sa premáva

Pravopis

Pravopis cudzích slov

V cudzích predponách:

- sa píše i: anti- , bi- , di- , dis- , epi- , i- , im-, in- , intra- , intro- , inter- , vice- ,
- sa píše y: dys- , hyper- , hypo- , sym- , syn- ,

V cudzích príponách

- sa píše i: -ita, -ista, -izmus, -id/-it, -izovať
- sa píše y: -yl

Slová z dovozu

Dynastia, dynamit, dynamo, dýza, dyzentéria
Byrokracia, Byzancia
Tyl, tylo, tymian, typ, typizovať, tyran, tyrkys, Lotyšsko
Nylon, nymfa, anonym
Lýdia, lynč, lýra, lyrika, polyhistor, polystyrén, olympiáda
Myrta, mys, mytológia, mýtus
Pylón, pyramída, pyrit, pyžamo
Rým, Rýn, rytier, rytmus, krypta, Krym
Sydney, symbol, synagóga
Zygospóra

Cudzie prípony a predpony

Predpony: a-, anti-, dys-, ex-, im-, in-, kontra-, re-, trans-, sub-,
Prípony: -ista, -ita, -ér, -id

Sloh

Komunikácia


Vyjadrovanie vlstných názorov, postojov v diskusii, polemike.
(argumenty, mimika, gesto, ohľaduplnosť)

Umelecký opis

Vyjadruje v ňom citový vzťah k opisovanému javu
Používame obrazné, prenesené pomenovania a prirovnania

Administratívny štýl

Hl. znaky- písomnosť, pripravenosť, presnosť údajov, objektívnosť, ustálenosť formy.

Žánre a útvary: prihláška, pozvánka, inzerát, oznam, žiadosť, poštová sprievodkiňa.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk