Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slohové postupy

Úvaha:

Na základe rozboru a hodnotenia faktov vyslovuje vlastné názory na vec, v ktorých vysvetľuje už nejakú známu vec z nového hľadiska.

Rozprávanie:

Je to slohový postup, základom rozprávania je príbeh, udalosť má dve pásma:

1. pásmo rozprávača – uvádza priamu reč
2. pásmo postáv – dialógy majú formu priamej reči

Kompozícia rozprávania:

1. Úvod: čas, situácia a prostredie
2. Zápletka
3. Stupňovanie deja
4. Vyvrcholenie – nečakaný dejový zvrat
5. Záver

Výklad:

Odbornosť, vysvetľovanie, argumentovanie

Charakteristika osoby:

Úvod: predstavenie osoby
Jadro: Stručná vonkajšia charakteristika, povaha, vzťah k ľuďom, postavenie v rodine
Záver: Zhrnutie prečo mám človeka rád/nemám rád

Beletrizovaný životopis:

Uzrel som svetlo sveta..., dňa..., je to umelecký žáner, nemusí obsahovať pravdivé údaje...

a)autobiografia – vlastný životopis
b)biografia – známa osoba

Umelecký opis:

Úlohou opisu je vystihnúť opisovaný objekt ako celok a zároveň jeho jednotlivé časti, vlastnosti, vzájomné vzťahy.

Slávnostný prejav:

Zrozumiteľné termíny, obrazné umelecké prostriedky, časatice, citoslovcia, otázky, zvolania

Diskusný príspevok:

Oslovenie, úvod, jadro, záver, poďakovanie, používajú sa odborné termíny.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk