Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Občan a štát. Základné ľudské práva a slobody

Občan - príslušník určitého štátu

Občianstvo - zväzok medzi občanom a štátom

Štát - výsledkom dlhodobého procesu

Štát - politicko-mocenská organizácia:

 • a, politická - výsledok politiky
 • b, mocenská, na vynútenie určitého poriadku a pravidiel a ochranu bezpečnosti si vytvoril ozbrojené zložky (armáda, polícia)

Stupne vývoja spoločnosti - tlupy, rody, kmene, kmeňové zväzy, národy, štáty

 • Zákl. znaky kmeňa: vlastné územie, vlastné nárečie, kmeňová rada
 • Zákl. znaky štátu: suverénna štátna moc, štátne územie, občianstvo, štátne symboly (štátny znak, hymna, pečať, vlajka)

Štát chráni bezpečnosť občanov a ich majetok, chráni aj práva a slobody občanov - hovoríme vnútorná politika štátu

Funkcie štátu: ekonomická, sociálna, vzdelávacia, zdravotná, ekologická

Formy vlády: monarchia, republika, diktatúra, demokracia

 • Monarchia - vládne monarcha (doživotne)
 • Republika - hlava štátu zvolená na urč. obdobie
 • Diktatúra - forma vlády neobmedzeného vládcu alebo malej skupiny
 • Demokracia - štáty, kde štátna moc patrí ľudu, občanom

Státna moc:

 • Zákonodarná moc - reprezentuje parlament (sk=jednokomorový); úlohy: prijímať a menit zákony a ústavu, posudzuje činnosť vlády, schvaľuje štátny rozpočet
 • Výkonná - reprezentuje vláda, ministerstvá - vnút. a vonkajší poriadok štátu, prijíma nariadenia na realizáciu zákonov parlamentu
 • Súdna - reprezentuje ju súd - rozhoduje spory, trestá zločiny, posudzuje, či sú všetky zákony v súlade s ústavou štátu
Ústava - základný zákon štátu - SR - prijatá 1.9.1992
 • tvorí ju: preambula, 9 hláv, 156 článkov; 2. hlava - pre obč. najdôležitejšia, zaručuje zákl. ľudské práva a slobody bez ohľadu na jazyk, farbu pleti, majetok…
 • zaručuje množstvo práv, ale špeciálne neupravuje povinnosti občanov

Parlament - Národná Rada Slov. Republiky

 • Hlavnou úlohou NR je prijímat a schvaľovat zákony
 • voliť môžu všetci po dovŕšení 18 rokov
 • Máme 150 poslancov (po 21 r.) - na 4 roky
 • Zákonodarná iniciatíva - podávanie návrhov zákonov, kt. prechádza 3-etapami čítania
 • Legislatívny proces - proces od podnia návrhu zákona až po publikovanie v Zbierke zákonov SR

Vláda - je zbor ministrov na čele s predsedom, ktorých vymenúva a odvoláva prezident SR

Prezident a vláda uvádzajú zákony do života

Prezident

 • je hlavou štátu
 • volia ho občania v priamych voľbách na 5 rokov
 • zastupuje štát, nezodpovedá sa žiadnemu štátnemu orgánu
 • podľa ústavy má 19 právomocí

Uzemnú samosprávu reprezentujú orgány vyšších územných celkov a obcí v 8 krajoch SR, sú vytvorené krajské úrady a po ich zrušení vznikli obvodné úrady

Najvyššia kontrolná moc je u nás zverená najvyššiemu kontrolnému úradu, kt. riadia predseda a podpredsedovia

O sporoch rozhodujú nestranné a nezávislé súdy

Súdna moc:

 • uplatňuje sa pri rozhodovaní o vine a treste v právnych sporoch
 • Ústavný súd SR-tvorí ho 13 sudcov, na 12 rokov ich menuje prezident; rozhoduje, či sú zákony v súlade s ústavou
 • Sudcovia pri výkone nepodliehajú žiadnym štátnym orgánom

Jednotlivé zložky polície vytvárajú Policajný zbor SR, kt. chráni životy a majetok občanov, odhaľuje trestné činy a zisťuje páchateľov, zabezpecuje verejný poriadok

O poriadok, bezpečnost občanov a ochranu štátu sa starajú ozbrojené zložky - polícia a armáda (od r. 2006 - profes. arm.)

Demokracia:
 • taký spôsob vládnutia, kt. sa opiera o súhlas a dôveru občanov k vláde štátu
 • Demokratický štát ochraňuje práva a slobody občanov
 • Vláda úzkej skupiny ľudí alebo jedného človeka, kde sa nedodržiavajú ľudské práva a vládne bezprávie, sa označuje ako vláda nedemokratická
 • Oporami, piliermi demokracie v demokratických štátoch sú:
  1, vláda založená na súhlase občanov - súhlas vláde dávajú občania svojou účasťou v slobodných voľbách
  2, slobodné a čestné voľby - voľby sa majú konať pravidelne, občan v nich využíva volebné právo
  3, ustavné obmedzenia vlády - vláda musí konať v súlade so zákonmi a ústavou, voláme to ústavná demokracia
  4, záruky ľudských a občianskych práv - demokratické vlády rešpektujú ústavu a teda aj všetky ľudské a občianske práva

Nátlakové skupiny:

 • sú to občania, kt. vyvíjajú tlak, aby vláda riešila problémy a niesla zodpovednosť za svoje skutky
 • môžu byť: ekonomické - sú to napr.: odbory, výrobné a profesné združenia
  :neekonomické - sú to napr.: ekologické združenia, združenia mládeže a podobne

Politické strany - sú to dobrovoľné združenia tých, kt. sa chcú aktívne zapojiť do politického života, najmä do činnosti parlamentu a orgánov miestnych samospráv, pretože cieľom každej politickej strany je priamo sa podieľat na riadení štátu

V dobre riadenom štáte vládne zákon (právny štát), v ňom platí:

 1. štátna moc - obmedzuje sama seba (robi to, čo zákon dovoľuje)
 2. obcan - robi všetko to, čo mu zákon nezakazuje
 3. každý človek má právo na spravodlivý proces, pri kt. nemá chýbať: Obžalovaný+Žalobca+Obhajca+Prokurátor
 4. Prezumpcia neviny - znamená, že obžalovaný do vynesenia výroku nezávislého a nestranného súdu o vine je považovaný za nevinného

V roku 1949 vznikla Rada Európy so sídlom v STRASBURGU. Mala a dodnes má za úlohu ochraňovať ľudské práva, demokraciu a právny štát. Po politickom zjednotení sa Európa začala zjednocovať aj hospodársky. Vzniklo Európske spoločenstvo uhlia a ocele a neskôr Európske hospodárske spoločenstvo (EHS). Vo februári 1992 podpísali krajiny EHS zmluvu o jednotnej mene, občianstve a spoločnej politike a o premenovaní EHS na Európsku Úniu

Hl. orgány EU sú:

 • Rada ministrov - rozkazovací orgán
 • Európsky parlament - zastupuje občanov členských štátov
 • Európska komisia - zastupuje európske záujmy
 • Európsky súdny dvor - rozhoduje spory členských štátov

SR je členom EU od 1.5.2004. Podstatou európskej identity je spoločný trh a spoločná mena - euro

Možnosti, kt. získal Slovák, keď sa stal európskym občanom:

 • európske občianstvo, voľný pobyt v členských štátoch EU
 • možnost pracovať, žiť, študovať v EU
 • právo voliť zástupcov do Európskeho parlamentu

Ľudské práva - sú spoločné všetkým ľudským bytostiam a sú postavené na zásade, všetci ľudia sú si rovný. Medzi ľuďmi musí vládnuť solidarita a spolupatričnosť, porozumenie a pomoc. Výchova k ľud. právam je výchova k spolupráci, pomoci. Základné ľudské práva a slobody:

 • zabezpečujú uspokojovanie našich základných potrieb
 • sú chránene zákonom, v kt. sme si všetci rovný
 • neodňateľné - nikto nám ich nemôže zobraťn
 • nescudziteľné - nemožno ich odovzdať inej osobe
 • nepremlčateľné - nezaniknú uplynutím určitého času
 • nezrušiteľné - nijakým spôsobom ich nemožno odňat, pretoze nie sú darované štátom, ale sú vlastné každej ľudskej bytosti
 • k zákl. ľudským právam patrí: právo na život, potláčanie otroctva, rovnosť pred zákonom, ochrana súkromia, právo na majetok, petičné právo a iné
 • zákl. ľud. slobody - sloboda myslenia, názoru, sloboda náboženstva, zhromažďovania sa
Všeobecné delenia práv a slobôd:
 1. osobné a politické
 2. ekonomické, sociálne a kultúrne

Zákl. dokumenty o ľudských právach

 • charta OSN - medzinárodná ochrana generácií pred svetovou vojnou
 • Všeobecná deklarácia ľudských práv - obsahuje zákl. ľud. práva bez ohľadu na rasu a pohlavie
 • Európsky dohovor o ľud. právach - prijatá v Európe Radou Európy - politická organizácia s hlavným cieľom chrániť a ďalej rozvíjať ľudské práva a základné slobody - taký orgán je napr.: Európsky súd pre ľudské práva - rozhoduje o stažnostiach proti porušovaniu ľudských práv
 • Občianske práva - časť z dokumentov o ľudských právach, kt. sa týkajú konkrétneho štátu
 • Listina základných práv a slobôd - dokument o občianskych právach, je súčasťou ústavy SR

V ústave sa zákl. práva delia na:

 1. zákl. ľudské práva a slobody
 2. politické práva
 3. práva národných menšín a etnických skupín
 4. hosp., sociálne a kultúrne práva
 5. právo na ochranu ZP a kultúrneho dedičstva
 6. právo na súdnu a inú právnu ochranu

10.12.=deň ľudských práv

OSN

 • jazyky-AJ, Fran., Španielcina, Ruština, Čínština, Arabčina
 • Generálny tajomník OSN - Pan Ki-Mun (od r. 2007)
 • založená - 24.10.1945
 • Sídlo: New York, USA

Deklarácia práv dieťaťa - schválená 1959, neskôr=Dohovor o právach dieťaťa:

 1. Práva dieťaťa na prežitie - povinnosť rešpektovať deti
 2. Práva dieťaťa na zdarný vývoj - vzdelanie dieťaťa
 3. Práva dieťaťa na slobodu názoru a prejavu - ochrana súkromia, rešpektovať starších
 4. Práva dieťaťa na slobodu vyznania a náboženstva - každý má rešpektovať náboženské presvedčenie svoje a iných

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk