referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vilma
Streda, 29. mája 2024
Hmotná zodpovednosť zamestnanca za škodu
Dátum pridania: 01.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: araseli
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 524
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.7
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 2m 50s
Pomalé čítanie: 4m 15s
 

Hmotná zodpovednosť zamestnanca za škodu


Pracovník zodpovedá organizácií za škodu, ktorú jej spôsobil zavineným porušením pri plnení pracovných úloh. Na zvýšenie ochrany majetku zamestnávateľa v tých prípadoch, keď vykonávanie určitej práce alebo funkcie je natoľko samostatné, že nie je možné sústavne a pravidelne kontrolovať plnenie pracovných úloh a zabezpečiť tak ochranu zverených hodnôt, uzatvára zamestnávateľ s pracovníkom dohodu o hmotnej zodpovednosti.

Dohodu o hmotnej zodpovednosti je možné zásadne uzavrieť len s pracovníkom, ktorý dovŕšil v čase uzatvorenia dohody 18 rokov. Dohoda sa musí uzatvárať písomne, inak je neplatná.

Zamestnanec, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť zamestnávateľovi skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu a ak túto škodu zamestnávateľ od zamestnanca požaduje. Výška náhrady škody spôsobenej z nedbanlivosti nesmie presiahnuť u jednotlivého pracovníka sumu rovnajúcu sa trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku pred porušením povinností, ktorým spôsobil škodu. Toto obmedzenie neplatí, ak bola škoda spôsobená v opitosti alebo po požití omamných látok. Ak zodpovedá zamestnávateľovi za škodu viac pracovníkov, každý z nich je povinný uhradiť, na základe dohody o spoločnej hmotnej zodpovednosti, pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia.

V dohode o hmotnej zodpovednosti sa musí predovšetkým uviesť, že zamestnanec prevzal zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok.

V nadväznosti na dohodu o hmotnej zodpovednosti je potrebné, aby sa vykonal súpis hodnôt, ktoré pracovníkovi zverili. Tento súpis sa robí formou inventarizácie. Účasť pracovníka, ktorý podpísal dohodu o hmotnej zodpovednosti, je pri inventarizácii nevyhnutná.

Inventarizácia sa musí vykonať pri uzavretí dohody o hmotnej zodpovednosti, pri jej zániku, pri preradení pracovníka na inú prácu alebo iné pracovisko, pri jeho preložení i skončení pracovného pomeru. Na pracoviskách, kde pracujú pracovníci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, sa musí inventarizácia vykonať pri akejkoľvek zmene.

Ak pracovník so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, ktorého pracovný pomer sa skončil, alebo bol preradený na inú prácu, zároveň nepožiadal o vykonanie inventarizácie, zodpovedá za prípadný schodok zistený najbližšou inventarizáciou na svojom predchádzajúcom pracovisku.

Ak pracovník, ktorý sa zaraďuje na pracovisko, kde pracujú pracovníci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, zároveň nepožiada o vykonanie inventarizácie, zodpovedá za prípadný schodok, ktorý zistila najbližšia inventarizácia.

Pracovník tiež zodpovedá za stratu nástrojov, ochranných pracovných prostriedkov a iných podobných predmetov, ktoré mu zamestnávateľ zveril na písomné potvrdenie. Pracovník sa zbaví zodpovednosti, ak preukáže, že strata vznikla úplne alebo sčasti bez jeho zavinenia.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.