Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zdravotnícka Latinčina

Diabetés mmellítus – cukrovka,
Colón transversum – priečne hrubé č.
Uréter fissus – rozštiepený močovod,
Dosis minima – najmenšia dávka
Symtóma certum – určitý príznak,
Contractió cordis – sťah srdca
Relaxatió cordis – uvoľnenie srdca,
Acqisitus – získaná cukrovka
Diabetés congenitus- vrodená cukrovka
Partés organórum genitálium feminínórum: colpos, hystera, óoforum – časti ženských pohlavných orgánov: pošva, maternica, vaječníky
Glandulae salivarie – slinné žľazy
Carcinóma vaxiórum organórum – rakovina rôznych orgánov
Injectiónes subcutane – podkožné injekcie
Injectiónes intramusculáres – injekcia do svalu
Injectiónes intravenóse – injekcie do žily
Aegróti diré imóbiles – dlho imobilne chorý
Aétas provecta – vysoký vek
Valetúdo inferma – slabé zdravie,
Interruptió graviditás – prerušenie tehot.
Fragilitás ossium – lámavosť kostí,
Scalpelum é forceps – skalpel a kliešte
Tumor malignus ventriculí in statú progresívo – zhubný nádor žalúdka v pokr.š.
Fractúra ossis male sanáta – zle liečená zlomenina kostí
Ulcus inoperábile et insanábile – neoperovateľný a nevyliečiteľný vred
Sangvis venósus – žilová krv,
Sangvis arteriósus – tepnová krv
Anúria – zastavenie močenia,
Hypatrophia musculórum – podvýživa
Hyperotrophia musculórum - nadvýživa
Disfunctió glandulae thyreaideae – prerušená činnosť žliaz
Hyperodentia – zvýšený počet zubov,
Hypodentia – nevivinutie niekt. Zub.
Appendix vermiformis – červovitý výbežok,
Malformató congenita – vrod zn
Valva tricuspidalis – trojcípa chlopňa,
Nerví oculomotorí – vrodené nervy
Ósium atrio ventriculáris communae – spoločné predsieňovo-komorové ústie
Liguor cerebro-spinális – mozgo-miešny mok
Trilobátus pulmó dexter – trojlaločné pravé pľúca
Abnormáles positiónes uterí sunt:retroflexió, retroversió – neprirodzené polohy maternice sú: retroflexia, retroverzia
Partés cordis sunt: pericardium, epicardium, myocardium, endocardium – časti srdca sú: perikard, epikard, myokard, endokard

Respiratió normális – normálne dýchanie,
Respiratió molesta – namáhavé dýchanie
Inflamatió ligamentórum – zápal väzív,
Primipara - prvorodička
Glandulae endocrinicae – žĺazy s vnút. sekréciou
Ductulí biliterí – žlčovody
Dextropositió cordis – uloženie srdca vpravo
Carcinóma inoperábile – neoperovateľná rakovina
Haematomata magna subcutanea – veľké krvné podkožné výrony
Suspicio encephalitidis – podozrenie encefalitídy
Nephrótis, nephrósis – zápal obličiek
Deviatiónes columna vertebrális sunt: kyphósis, lordósis, scoliósis – vybočenia chrbtice sú: kyfóza, lordóza, skolióza
Signa encephalitidis acutae sunt: parésis, dolor capitis, vormitus – znaky akútneho zápalu mozgu sú: čiast. ochrnutie, bolesť hlavy, vracanie
Diéta severa – prísna diéta
Carcinóma cum metastásibus – rakovina s metastázami
Tachycardia accelerátio pulsus supra normam – zrýchlená srdcová činnosť
Bradycardia retardatió pulsus subnormam – spomalená srdcová činnosť
Haemorrhagia cerebri – krvácanie do mozgu
Vormitus sanguinis – zvracanie krvi,
Viae digestórie – tráviace cesty
Vyňatia:

hysterectómia – maternice, gastrectómia – žalúdka,
cystectómia – moč. mechúra,
appendectómia – slepého čreva


Vyšetrenie pomocou prístroja:

gastroscópia – žalúdka,
cystoscópia, moč. m.
rectoscópia – konečníka,
colonscópia – čreva,
bronchoscópia – priedušiek

Oligúria – znížené močenie,
Polyúria – nadmerné močenie
Systéma urogenitále – močovo – pohlavný systém
Icterus neonátórum – žltačka novorodenca,


Zápaly:

Gastritís – zápal žalúdka,
Amygdalítis – mandlí
Parotitís – príušnej žľazy,
Óoforítis – vaječníka
Periartrítis – zápal väziva okolo kĺbu,
Artrítis – kĺbu
Enterítis – čreva,
Hepatitis – pečene
Mastítis – prsníka,
Appenditítis – slepého čreva
Nephrítis – obličiek,
Encephalítis – mozgu
Sclerítis – očného bielka,
Otítis - ucha
Glandulae endocrinicae – žĺazy s vnút. sekréciou
Ductulí biliterí – žlčovody
Dextropositió cordis – uloženie srdca vpravo
Carcinóma inoperábile – neoperovateľná rakovina
Haematomata magna subcutanea – veľké krvné podkožné výrony
Suspicio encephalitidis – podozrenie encefalitídy
Nephrótis, nephrósis – zápal obličiek
Deviatiónes columna vertebrális sunt: kyphósis, lordósis, scoliósis – vybočenia chrbtice sú: kyfóza, lordóza, skolióza
Signa encephalitidis acutae sunt: parésis, dolor capitis, vormitus – znaky akútneho zápalu mozgu sú: čiast. Ochrnutie, bolesť hlavy, vracanie
Diéta severa – prísna diéta
Carcinóma cum metastásibus – rakovina s metastázami
Tachycardia accelerátio pulsus supra normam – zrýchlená srdcová činnosť
Bradycardia retardatió pulsus subnormam – spomalená srdcová činnosť
Haemorrhagia cerebri – krvácanie do mozgu
Vormitus sanguinis – zvracanie krvi
Viae digestórie – tráviace cesty

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk