Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pedagogika

PODSTATA NÁBOŽENSKÝCH HODNOT. CIRKEV AKO VÝCHOVNÝ ČINITEĽ; CIELE A PROSTRIEDKY NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY

CIRKEV = náboženská spoločnosť /organizácia/ zabezpečujúca a realizujúca verejný výkon náboženského kultu.
Najstaršia v Európe, katolícka cirkev, vznikla na sklonku rímskeho impéria. Ovplyvňovala vládu panovníkov prostredníctvom kostolov, kláštorov a škôl. Bránila záujmy veriacich, usmerňovala ich životy, svetonázor, plnila politické a sociálne funkcie, najmä v oblasti výchovy a administratívy.

Na Slovensku má najväčší vplyv cirkev Rímsko-katolícka. Svoju činnosť rozvíja aj cirkev Grécko-katolícka, rôzne druhy protestantských cirkví /Evanjelická cirkev augsburského vyznania, Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku/, Židovské náboženské obce, Pravoslávna cirkev a pod. .

Svoj výchovný vplyv realizujú prostriedkami náboženskej výchovy na školách, rôznych mimoškolských zariadeniach.

- už v prvých stáročiach svojej existencie cirkev zriaďovala školy /katechetické, katechumenické/
- vznikajúce kláštory sa stali postupne strediskami nielen duchovného, vedeckého, kultúrneho, ale aj pedagogického života
- kresťanská cirkev sa podieľala i na budovaní prvých univerzít
Kresťanské pedagogické názory vychádzajú z Evanjelia, myšlienok kresťanských pedagógov najmä - Tomáša Akvinského.

Hlavné poslanie : mravná obroda človeka a spoločenského života

Svoje výchovné pôsobenie cirkev uskutočňuje :
rehoľnými komunitami; kongregáciami; nábožensko-kultúrnymi organizáciami a spolkami / spolok sv.Vojtecha, Spolok sv.Cyrila a Metóda/ a združeniami /Hnutie kresťanských rodín/


Rozoznávame :

ŽIDOVSKÉ OBCE = viera v :
- trojjediného Boha stvoriteľa
- príchod mesiáša
- posmrtný život

židovská kniha – Talmud
kult realizujú – rabíni
miesta stretávania veriacich – synagógy
pravidlá týkajúce sa stravovania – Košer


KRESŤANSKÉ CIRKVI = hlásajú rovnosť pred Bohom
viera v :
- trojjediného Boha
- nesmrteľnosť duše a posmrtný život
- Vykupiteľa
- spasenie a zatratenie

kniha kresťanov - Biblia
obrady realizujú - kňazi
miesta stretávania veriacich – kostoly
a) katolícka cirkev
- centrum : Rím
- mýticky kult bohorodičky a uctievanie svätých
- 1. rímsko-katolícka cirkev
- 2. grécko-katolícka cirkev

b) pravoslávna cirkev
- hlavou bol kedysi byzantský cisár, dnes nemá jednotnú hlavu ani svetové centrum
- stavia na dogmách jednotnej kresťanskej cirkvi
- opatrné prijímanie kultových novôt

c) protestantská cirkev
- snaha o obnovenie kresťanských zásad jednoduchosti, rovnosti a chudoby = Nový zákon
- bezprostredné spojenie človeka s Bohom
- neuznáva kult bohorodičky a uctievanie svätých
- málo sviatkov a sviatostí


PODSTATA KRESŤANSKEJ VÝCHOVY

Zmysel : formovanie harmonicky rozvinutej kresťanskej osobnosti
Cieľ : a) prirodzený – usmerňovanie prirodzeného vývinu dieťaťa k dobru, láske a pravde
b) nadprirodzený – viesť dieťa k Bohu

Prostriedky :
a) prirodzené = prostriedky všeobecnej pedagogiky
b) nadprirodzené = Boh ako nekonečná, absolútna hodnota
Viera ako osobné stretnutie s Bohom
Nádej ako výraz dôvery v zjednotenie s Bohom
Láska ako základný fenomén kresťanstva

- povinnosťou kňaza nielen obrady, ale aj výchova – Misia


PROBLÉMY SÚČASNEJ CIRKVI V OBLASTI VÝCHOVY

1. problém komunikácie = cirkev prestala hovoriť rečou, ktorej mladí ľudia rozumejú
2. problém autoritárstva = pravdu nie je možné chrániť a presadzovať diktatúrou
3. problém integrizmu a intolerancie = potreba zjednotenia cirkví

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk