Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

1. svetová vojna - Slovensko

25.6.1914 – 11.11.1918 R-U-Srbsku, Dualizmus-pol.system,kt si pol.moc rodelili Rak a Mad.vladnuce vrstvy.1867-Rak-Uhor.(Predlitavsko,Zalit.). Spolocne:panovnik(Fr.Jozef 1),minister(voj,zahr,finan),colne uzemia,menu,statnu banku.1868- ciel:*jednotny,nedelit,uhor.narod.
Nemadar-etnick.skupiny:3sl.gymnazia,zrus.Matice slov.,*spolkov-ciel:pomadarcov.,FEMKE,pomadar.,odvliekanie deti,sirot,vylucovanie slov.stud.zo sš.
Zakony-Aponyi uloha:pomadar.studentov Černová. 1907-čer.tragedia,vysviacka kostola,A.Hlinka,Bjornsten Bjornson+Seton Watson-slov-nor.priatelstvo.
Vied. a Pešť:nespokoj.s dualizmom,narast.rozporov=hosp.otazky,podiel moci
Č-S zahr.odboj:Slov.Česi-utlacany,narodnostny a ekon.utlak,spolupraca bola vychodiskom. Vznik organiz:1896-Č-S jednota(kul.škol)1905-v Skalici inf.kancelaria Pavol Blaho spolup:Moravaci,Slovaci,česi 1908-v Luhačoviciach sa stret.slov a čes.inteligencia.
Politika ČS:proti mobiliz,dezercia,vzbury,polit.pasivity 12.1914-emigroval Tomas Garig Masaryk-*Čes-Slov zah.odboja cieľ:samost.ČSR 1915-Bar,Svid,Strop,Medzilab,Snina,Hum front prechadzal. 1914 Slovenska liga:Clevelandska dohoda:1915-Slov.liga+ces.nar.zdruzenie-poziad.spoloc stat s federat.usporiadanim, forma vlady:personalna unia 3.1915-Zväz c-s spolkov v rusku. Ciele zahr.odboja:riadit odboj,udrziavat kontakt s trajan.org.,zorgan.vojsko v zahr.bojovat proti R-U a N,
Čes-Slov nár rada:2.1916 v parizi Masaryk,Stefanik,Durich tajomn:Benes organizovalo v zahr.vojsko
Nezavisle Čechy:1915,masaryk,plan povojn.samost.statu cech a slov,predlozil toto memorandum ang.vlade,pripusta moznost v case ruskej ofenzivy aj s dosadenim romancov na cesky tron,ale mal kritic postoj k carskej tyranii v rusku
Pitsburgska dohoda:Slov.liga,ces nar.zdruz.zvaz ces.katolikov+masaryk1918 poziadavka spoloc.statu cech.a slovakov ale nehovorit o samost.slov narode.Pos.sloven:autonomna cast central.riadeneho statu-snem,administ.instit,sudy
Washingtonska deklarac:masaryk 18.10.1918,slov.cesi sa rozh.spoloc stat 28.10.1918-ČSR,kapit.R-U
Masaryk:7.3.1850,14.9.1937 - Légie:čs armada 1917-bitka pri ukr.dedine Zborov 40-tic.legii Fr.Tal. vstupovali:ti kt,nepodlahli mobiliz.14.5.1918-Sibir.vystup.legii
M.R.štefanik:21.7.1880 (kosariska)-4.5.1919(lietadlo)gym.v BA,1898 Praha,vplyv Masaryk,diplom:F a astron.v Parizi v hvezdarni nasadeny na srbsku vojnu,Detvan,Formy odboja:maj 1917 vystupili ceski polit.na risskom sneme s poziadavkou samost.statu slov.a cechov 7.1918-* organ dom.odboja c-s nar.vybor.
Domaci odboj:Martin(Tur.sv.M)-slov.nar.rada,predseda:Matus Dula,redakcia nar.novin, Ružomb:sustr.okolo Školara a Hlinku, BA-soc-dem.strana, LM,Dol.Kub,Skalica,Vieden (M.Hodza,I.Dévera) - predstavy: Federaliz.monchia,samost.spoloč.stat Č+S. Požiadavky:spoloc.stat,ukon.vojny,uznat prava vs.narodov=Vavro Šrobar 24.5.1918 Martin tajna porada SNS+slov.politici, rokovanie o bud.slovakov - vysl:dokument,SNS podporuje samourc.pravo slov.naroda. 29.10-vytv.sam.nem.provincii. Dočas.slov. vláda:4.11.1918.V.Šrobár.Skalicka,P.Blahom,Derer.
10.12.1918-Min.s plnou mocou pre spravu Sl.Srobar,Zilina,BA. 1.1919:zakon o voleb.poriadku ČSR:1918-1938 ustava:29.2.1920 vzor:Fr,USA, zakonon.,vykon,sudcovska.
Parlament:snemovna,senat, pravomoci:vol.prezidenta,schval.zakonov. Vlada:navrh.zakonov.koalične:zo zastupc.roznych polit.stran „uradnicke“ prechodne. Nástroj vykonnej moci:četníctvo.Spojenec:Fr,Zmluvy:rumun,juhos,ČSR 1920-21:Mala dohoda, Rýnsky garančny pakt:Fr,CSR,Pol:hranice.Strany:CS nar.demokracia,CS strana,CS str.lidova,CS soc-dem.str. Polit.strany:Sl.ľud.str.(Hlinka)opora:katol.duchovenstvo.Agrarna str.(Hodza)opora:vs.vrstvy pol+mlada int.SNS:(Stodola)opora:evanj.inteligencia +stred.mest.vrstvy.-autonomia slov.Madarska,Nemecka.Socialis.strany:CS soc-dem.str.: Emanuel Lehocky,Derir,Marlovic.rieš.hosp,soc.probl.Komunis.str.CS-postavenie chud.vrst. Polit-spoloc.zivot:zupne zriad.-krajinske zriad. Modus Vivendy-1.1928.zmluva,medzi CSR a Vatik.davala zaruku ze v CSR nedojde k odluke cirkvy od statu. Hosp zivot-1921-24 kriza, 24-29 rast. 30-34 kriza. 36-37 rast zamest.a vystavby podnikov. Regionalne hnutie:20-30roky.ciel:povzniest najzaost.oblasti na uroven vysp.aj pomocou stat.funancii. prieskum.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk