Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovenské národné obrodenie

SNO-proces form.moder.slov.naroda
obrodenie-obnova,znovuzrod.opätovný navrat k niečomu čo uz predtym exist.,veľkomorav.obd.
obč-nár.spoloč: združuje vš.prísluš.hovoriacich rovnak.jazykom bez ohľadu na soc.pôvod.Zn:vš.vrstvy spol.maju pravo zučastnovat sa na riadeni štatu
stav.spoloč: feud.spoloč. založ na stavov.prislušnosti,šľachta,duchov(moral),poddany(praca)
smery:osviet.,nacionalizmus
honoracia:nešľach.intelig.
nábož:Martin,BA evan.(biblic.češ.)katol(staroslov)
Vzdel:latinčina v banskych mestach
1780-1820=spis.slov.,širiť osvätu,(Bajza,Bernolak,Fandly)
1820-1835=ochrana pred pomaďar.,polemiky so zastancami Uhorska(Kollar Šafarik)
1835-1848=soc.otazky,zlepsie soc.postveni(Štúr,Hatalla)
jazyk:J.I.Bajza-autor 1.slov.romanu Rene mladenca príhodi a skusenosti=zapadoslov.nareč.
1787 1.kodifik.spis.spovenč.=A.Bernolák= Z-slov.Filologicko-kriticka rozprava o slov.písmenách,Slov.gramatika, O pôvode slov.slov Almalnach Nitra=1.kniha Slovensjke pohľady=lit-ved.časo.
1.gen: 2.Gen:Budín,Pešť-žilo najviac slov.aktivistov
Tovariš.:1792,Trnava,A.Bernolák,J.Fándly
katedra:evan.lýceum v BA,Bohuslav Tablic,prof:Juraj Palkovič
čit.spolok:nákup.slov.časopisov,kníh a org.lit. a jazyk.prednášky
nástupca:spolok milovníkov reči a lit.slov. s predsed: J.kollarom
idea:Ján Kollár, vplyv:zvýš.medzinár.postavenia Ruska po napoleon.vojnách. (J.Kollár,J.Šafárik)Kollárovo cháp.národa:národ tvorí spoločenst.ľudí rovnak.jazyka a spoloč.mravou a obyčaj.
Ruský(rusi,ukr,Biel)ČSR,Poľ(pol,lužič.srbi)Ilýrsky(srbi,chor,slovin,Bulh,Mace)
šírenie:Paugermanizmu,maďariz.
-obrana proti asimilač.maďar.politike a nadarď.maďar.
-obhajoba princípov rovnosti národov
Šafárik:his.a jazykoved.výskum spovanov.Dejiny slovan.reči a lit.,Slovan.starožit., Slovan.národopis
Bernolák.hnutie20r.19str.:Juraj Pakovič Kolár:slavy dcera,Holly:svatopluk,cyrilo..,Sláv, Fándly:pilný domajší,poľ.hospodár
nár.obrany:obhajovali rovnosť vš.národov Uhor.,kritizovali snahy Maďar.o nadradz. a postupnú asimilac.nemaďar.národov (Samuel Hojč,Ľud.M.šuhajda,J.Kollár)
divadlo:1830 Gašpar Fejérpataky-Belopotický v Lip.Sv.Mik. 1.hra:komédia j.Chlúpku Kocúrkovo
štúr.gen:Ml.Európa,Revolúcia 48,49,zle soc.pomery v Uhor.centrum:evan.lýceum v BA a katedra reči a lit.ČSR
Ml.Eur.:zmena absolut.režimu a demokr.verej.života
Spol.ČSR:vzdeláv. sa v mať.jazyku,štud.his.vlastn národa aj iných slovanov,oboznamo.sa s slov.lit.tvorbou
2.centrum šúr:tajný, radikal.orient.spolok Vzájomnosť s protifeud.zameraním Cieľ:šíriž medzi slov.vzdelanosť a princípy obč.a demokr.spoloč.
soc.prog.štúr:zruš.poddanstva,šľach.privilegii,rovnost pre vš.obyv,krajiny,uznanie slov.ako národ
Slov.prestolný prosbopis:1842-staž.proti národ.útlaku a požadov.zastav.maďarizácie. výsledok:odvolanie Ľ.Štúra z funk. námestníka.Na protest odišlo v 1844 z lýcea 22štud.
Tatrín:1844-1848 Lip.Sv.Mik. Michal mirosl.Hodža 7.snem.pridali sa predstavit. mladobernolák.
štúr,kalinčiak,chalupka,sladkovič,kral,botto,hodza,hurban,tomašik Ľ.Štúr:predt.národn.života pol 19.str.poslanec uhor.snemu,kodifik.súčast.spis.jazyka,1 z vedúc.účast. slov.povstania

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk