Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ekonómia Pracovné právo

Pracovné podmienky-je komplex podmienok,kt.pôsobia na človek v prac.procese,vplívajú na efektívny priebeh.Časové podmienky-dĺžka ,štruktúra prac.času,účelové striedanie práce/oddychu v rámci pracovnej normy týždňa,roka.Max.týž.prac.čas je 40hod.Ustanovený týž.prac.čas-38 3/4hod pri dvojzmennej úrevádzke,37 1/2hod pri nepretržitej a 3-smennej. Prestávka na jedenie a oddych-nejneskôr po 4hod-v rozsahu 30min.(nezapoč.sa do prac.času)pružný čas – pracov.sa nestanovuje presný začiatok a koniec len zákl.prac.čas – pružný prac.týždeň-denní prac.čas musí byť odpracovaný v rámci každého dňa).-pružný prac.týždeň-prac.si volí zač.a koniec pr.smien sám,je povinný odprac40hod,dĺžka smeny je 12hod.)pružné 4-týž.obdobie-povinný odpracovať čas pre 4týž.obd.Formy mzdy-zákl formy-časová-podielová-úkolová-zmiešaná-zmluvná-naturálna.Doplnkové formy –odmeny-prémie-osb.ohosnotenie-podiely na HV.Časová mzda – Mč=Tm.Sm -najpoužívanejšia,je to súčin odpraco.časových jednotiek a určenej sadzby peňazí za čas.jednotku v tarifnej triede.Úkolová – od výkonu pracovníka - Sú=Nč.Sm/60, Mú=Q.SúSú-úkol.mzda za ks.Nč-norma času, Sm-hod.sadzba,Mú-úkol.mzda,Q-počet tarif.jednotiekPodielová mzda – na pracov.kde prevažuje záujem dosiahneť výkon,kt.nemožno merať a kontrolovať ekonom.ukazvatelmi-Sp=Zpm/Vp.100, Mp=Sp.O-Sp-podiel.sadzba v %,Zpm-plánpv.výška, Vp-1/2plánov.roč.výkonu,O-obratZmiešaná mzda – je kombinácia-šasovej/úkolovej alebo časovej/podielovej-Zmluvná mzda-manažérska-je dohod.medzi zamestnávateľom a zamest.,v dohode sú konkrét.podmienky posk.mzdy.Výška závisí od char.a situácie na trhu.Naturálna mzda-len so súhlasom zamestnanca a za dohod.podmienokDoplnkové formy mzdy-prémie,odmeny,osob.ohodnotenia,podiely na HV.Ich cieľom je stimulovať prac.na :-výsledku hospodárenia-individ.výsled.práce-rozvoji odborných predpokladov a osob.schopností-dlhodobom dosahovaní výsledkoch práce.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk