Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Chémia Titrácia

Titrácia-k stanovenej zložke pridáme známe množstvo skúmadla
Bod ekvivalencie-stav,pri ktorom je pridané látkové množstvo skúmadla chemicky ekvivalentné látkovému množstvu prítomnej stan.zložky
Indikácia-využíva zmeny niektorej vlastnosti titrovaného roztoku v na.okolí bodu ekvivalencie subjektívne-vizuálne, objektív.-prístrojovo
Indikátory-chem.látky,ktoré vyvolávajú v
Bode ekv.nápadnú farebnú zmenu
Odmerné roztoky- roztoky s presnou koncent
Základné látky-chemikálie s presne defin
Zložením,musia byť:-ľahko dostupné.-stál.zloženia,-kontrola čistoty musí byť spoľahlivo jednoduchá,-veľká mólová hmotnosť
Chem.reak.musí byť:stechiometrická,kvantitatívna,dostat.rýchla,umož.sledovanie priebehu reak.,indikácia stupňa a konca titrácie
Rozdelenie podľa typu:-neutralizačná-alkali-metria - redoxná-výmena e– -manga-
nometria, iodometria
-zražacia-zrazeniny-argono-
metria
-komplexometria-komplex.zl.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk