referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
František
Streda, 4. októbra 2023
Ekonómia Zánik obchodných zaväzkov
Dátum pridania: 23.06.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: malinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 345
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 2m 10s
Pomalé čítanie: 3m 15s
 
Zánik obch.záv:na zákl.stanovených skutočností,obch.zákonník upraveje sp.zániku záväzkov-1.splnením,2.odstúpením od zmluvy,3.zaplatením odstupného-je peňaž.suma, kt.sa zaväzuje zaplatiť zmluvná strana druhej strane s úmyslom zrušiť zmluvu,4.uplinutím času,na kt.bola zmluva dojednaná,6.výpoveďou v príp.ak je zmluva dojednaná na dobu neurčitú. Smrťou práva a povinnosti nezanikajú prechádzajú na dedičov.Kúpna zmluva – zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať hnuteľnú vec a priviesť na neho vlastné právopodstatné záležitosti:1.určenie zmluvných strán(kupujúci,predávajúci)2.predmet,3.určenie kúpnej ceny-ak zmluva nestanovuje povinnosť pre predáv.dodať tovar na určit.miesto, dodáv.splní splní povinnosť dodať tovar tým, že umožní kupuj. z tovarom nakladať v mieste kde má sídlo.Záruka na akosť-jej podstat.je záväzok predáv.,že dodaný tovar bude mať zár.dobu,dojed.vlastnosti,dĺžka.zár.doby musí byť dojed.zmluvou,vyznačená na obale ako doba trvanlivosti.Nároky zvád-ak je tovar vadný kupuj.má právo:1.požad.odstránenie vady, 2.požadovať zlavu z kúp.ceny-nemá ale právo odstúp.od zmluvy, 3.odstúpiť od zmluvy.V zmluve musí byť určená lehota na vrátenie peňazí.Pracovné právo-každý občan má právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň.PP tvorí súbor práv.noriem,sú predmetom spol.vzťahov, za,estnáv.využíva prac.silu zamestnanca.Účastníci PPV-mezdi zamestnancami a zamestnávatelmi.1zamestnávateľ:PO alebo FO,spôsobilosť FO nadobúda práva ako zamestnávateľ-nad 18 rokov.2.zamestnanec-je FO,kt.vykonáva pre zamestnávatela prácu,podľa pokynou, za mzdu.Spôsobilosť je po 15 rokoch-musí mať ukončenú povinn.škol.dochádzku. Práca z peniazmi alebo inými zveren.hodnotami-zam.je za ne zodpovedný.Zam a zam.môžu uzavrieť dohodu o hmotnej zodpovednosti-dohodou,zrážkou zo mzdy,Vznik prac.pomeru-pracovná zmluva-zam.je povonný oboznámiť zam.s právami a povinnosťami.V PZ sa dohodne:1.druh práce- práca rozdel.podľa zmluvy,2. miesto výkonu,3.deň nástupu do práce,4.ďalšie dojednanie-výplatné termíny,dovolenka.PZ umožňuje dohodnúť skúš.dobu.Povinnosti vyplív.z PP-pridelovať prácu podľa zmluvy,plniť pracov.povinnosti,zamestnanec musí vykon.prácu podľa pokynov.Skončenie prac.pomeru:1.dohodou,2.výpoveďou-zamestnávateľ musí uviesť dôvod(zam.je nadbytočný,nesplňa predpoklady,nie je ochotný)3.okamžitým ukončením-ak bol zamestnanec odsúdený tpe úmys.trestný čin min.na1rok..4.skončením skúš.doby-bez udania dôvodu.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.