Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Podniková ekonomika Výnosy

výnosy – výkony, vyjadrené v peniazoch (odovzdané a realizované)

1. tržby – také výnosy, ktoré podnikateľský subjekt získal z predaja svojich výkonov externému zákazníkovi – odberateľovi.

2. vnútropodnikové výnosy – také výnosy, ktoré sa realizovali pri odovzdávaní výkonov medzi jednotlivými útvarmi podniku.

3. ostatné výnosy – nevyplývajú z bežnej činnosti podniku, a preto nemôžu ovplyvniť výšku prvých dvoch druhov výnosova) výnosy z bežnej činnosti – zaraďujeme do nich najmä prevádzkové výnosy, t. j. externé výnosy vyplývajúce z tržieb za vlastné výkony, ako aj vnútropodnikové výnosy. Patria sem aj finančné výnosy, t. j. výnosy z finančných operácií – predaj cenných papierov, úroky...b) mimoriadne výnosy – vznikajú z mimoriadnych udalostí a podnik ich nemôže dopredu plánovať. (prebytky v pokladnici)účtovný zisk – daň z príjmov = disponibilný (použiteľný) zisk.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk