Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Geografia Slovensko - prírodné pomery

Slovensko-Prírodné pomery

Je tu napísané všetko z knihy Geografia Slovenska-kvarta od strany 10 po str.33.
Geo stavba
Karpaty:vznik vrásn. na konci 2 a v 3,ked boli zarovnané,rozlom. na kryhy,ktoré sa zdvýhajú
Niž.,kotl.:krzhy,ktoré prepadávajú
Jadrové:-jadro-kryštalic.hornin.(rula,žula,svora,váp.,ryoilit)-obal(dolomit,vápenec,
pieskovec,bridlice,slienovce),nerudné sur.(med,antimon,železo,váp.(cement),
dolomit,magnezit(izolač.mat.).Najzlož.Slov.Rudoh.(kras.územ,tvoren.vápencom
a dolomitom:muráň,raj,kras)
Flyšové:staršie 3,pieskovce(stavebn.účl.odolnejší-vyššie vrchy),ílovce.Nedostatok vody,
zosuv.pôd.,málo n.s
Sop.:koniec3 intenzív.vrásn.,pozdlž zlomov vystup lavy,sop.horn
(andezit-stavba ciest a budov),bazalt,čadič,tufy,n.s.:med.rudz,olovo,zinok,striebro+au(B.S,Krem),
fareb.kovy(Krem.a Stiav. vrch),miner.vody(Sliač,Dudince,Kováč.)
Kotli:mladšie3,ked sa dvíhali jadr.,na J od nich pokles..Strky,íly,pieskovce,n.s.:hned.uhl
.(Nováky,Handlová,V.Krtíš,Kúty)ropa(Gbely,Záhorie)plyn(Gbely)sol(priPrešove)
reliéf
činnosť vody:r.doliny V,Menej odolné horn-dolinz sirsie.Odolnejsie-doliny uzsie,strmsie svahy
1,rieka horniny odnasa z vrchu,kým je rýchlosťjej toku dostratocna
2,odnasa uz prenesene 3.uklada horniny od najtazsich po najlahsie
Naplavovy kuzel:naplavy materialu,na miestach kde r. vytekajú z pohoria
Krasove utvary:zavrty,priepasti jaskyne-Demenovska.27,9km dlhá
Riečne terasy:územie sa zdvýh.,kles.,rieky sa zarezávali do povrchu
alebo ukladali splavovaný materiálčinnosť vetra:4hory.Pieskove presypy
:duny,priebeh v lad.dobach(Zahorie), sprasove tabule(Podunajska n.)
činnosťľadovcov:ľ. dolinyU(Studena,Kuoprosvska,Mengusovska,Bulo-
horska,Mlynicka-štíty a plesá tatiera m.fatra).Iba horské ladovce,pevninský
zastavili hory medzi sl. a pols.činnosť človeka:tajchy(jazera), miesta ťažby
hornin a haldy po ich spracovani(Ziar n.Hronom,Sered,Dobsinna.).Vinice,sady
Podnebie
Dlhodobý stav atmosf. Je ovplyv. oceánsk.(vzdialenosť od oc.,oc.vzduch-zrážky,mierne tepl.
,zima-odmek,leto-ochladen.)a kontinent. klímou(vzduch od azie,zima-zima,leto-horko)
Sl:S mierne pásmo
slnečný svit:hodiny sl.

lúčov na povrch.Ideaál: 4500h ročne,Podunajská r.2200h,Lomnícky
2000h,Orava 1900h
slnečná inverzia:so tupajucov n.vyškou stupa teplota
zrážky:najv.(Tatry-Lomnicky,Orava nad2000mm)
najm(Podunajská-Trebišov,Sládkovičovo,V slovenská 500-600mm).Dážd sa vyprší vo velkých horách.
teploty:najtepl.(Podunajská,Vslovenská10 C)
najchl.(Tatre Orava-2-0C,priemer-3C).So stúp.nadmr.výšk,stúpa teplot.0,5C
vietor:prevláda S az Sz prudenie od Atl.oc.,
vplyv: oceanity(tlaková↓,v leto- dáyd,chlad,yima-0C,snah)kontinentality(tlaková↑)
oblasti:prostrednictvom relifu a n.výšky
1.teplá: Záhorská, Podunajská, Jslovenská, Košická k.,Vslovenská)teplota:8-10(Júl20)
zrážky: 550-750 málo!(Január -1-3C),najúrod.
2.mierne t.: do 800m,predhoria ↑pohorí-m a biele karpaty,Považský inovec, Krupínskapl.,
-Hornádska,Podtatranská,Turčianska, Za k.,Zemplinske v.,
-iverzia!teplota: 4-8,zrážky:800-1200,na teplo nenaroč.rastlinz-yemiak.rzža
3.chladná: nad 800m,vrcholové časti-
Oravské beskydy,Fatry,Tatry,Rudohorie.,Priem.teplota:0
(najchl.-4C,najtlp.10-januar)zrážky:do2000-najviac!6 mesiacov snah
Vodstvo!(pr-prameň)
úmorie:-čierne m.(Dunaj,Tisa)
-baltské m.(Poprad,Visla,Dunajec)
-územie odvodnované jedným morom
Dunaj:(pr.Cierny les),prietok 2000m3/s
-Morava:z čiech,1.prítok Myjava(Chvojnícka p.),2.prítok rudava(M.Karpaty)
-Váh:najv.,1.Cierny (pr.S strana Král.hole) 2.biely (pr. Kriváň),stret pri Král Lehote.
Pravo-Orava(vl.Kralovany),Kysuca(pr.Javorníky vl.Zilina),Duchnác
Lavo-Turiec(pr.V Fatra vl.Martin),Rajčianka(pr.Stráž.vrchy vl.Zilina),Nitra(pr
.M.Fatra vl.nad Komárnom) prítok N. Zitava (pr Pohronský I.,pravostranný)
-Hron:(pr J časť Král.Hole)tvorí os str.Slov.pritok Slatina(pr Polana vl pri Zvolen,pravo
),Sikenica(pr str. Stiav.v.vl pri Kameníne,lavo)
-Ipel:ide po hraniciach s mad(pr Rudohorie-Vepol.v. vl za Sturovom)
Tysa(hranice s mad 5km)
-Rimava a Bodra do Slanej(vl Madarsko)
-Bodra(pr Slov.karas)
-Hornád:(pr Tatry vl Madarsko)Tvori rieč.os Ke kotl..Pritoky-Torysa(pr Lev v.vl pod
Košicami)Hnilec(pr pod kral holou)
Topla(pr Cergov)preteká cey Bardejov vlieva sa do Bodrogu+Ondava+Uh+Latorica
Jazerá,vod.nádrž,
V.nádrž:vynik činnosťou prír.

Síl,najv.činnosť ľadovc.-plesá
jazerá:-prír.:plesá(V.Hinc.,Strbsk.,Poprad.,Zabie ples.N.Tatry-Vrbic.,Vihorlat-Morské oko)
-umel.:štrkoviská(Kuchajd.,Seneck.,Zlaté)
-po bánsk.činnosti(tajchy-V a M Richmavské,Počúvadlo)
-rybníky(Malacky,Trnava)
-vod.nárž.-szstém priehrad(Liptovsk.mar.,Zilina,Prihrd.mládeže,Králová-Váh
,Oravsk.,Oravsk.nádrž-Orava,Ružín-Hornád,Pohorelsk.maša,Palcmansk-Hnilec,Klenovec-Rimava
V.Domaša-Ondava,Zempl.šír.-Laborec,Starina-girocha,New B.-Bystrica,Gabčíkovo-Dunaj.
Slúžia:chem.výroba,zdroj pit.vod.,elektrárne
Podpovrch.vod.:všetka v.pod povrchom
Podzem.vod.:ak vytvára súvisl.hladinu(odber ¼,najlepš.sypké horn
.-priepustné-Nížiny-riečne usadeniny Dunaja-Zit.ostrov,Kras.územia)
Kras.voda:na povrch vyvierackami(pramene,výdatnost 100l/s)
Min.aterm.vody:na povrch pozdlž zlomov,v hlbke sa obohac.o min.l
átk.a oteplujú.(Piešťan,Trenč.tepl.,Dudince,Bardej.)
Znečist:dolné toky,(cukrovar,mliek.,Slovnaft)
Pôdy
Vznik:pôsoben.slnka,vody,vzduchu a organizm.na horn.
Pôd.druhy:podľa zrnitostného zlož.(obsahu rôzn.velk.zrn hornín)
Pôd.typy:podľa spôs.vzniku a vlastnost.jednotliv.vrstiev pôd.
Piesoč.:veľa zrn piesk(Záh.a V slov.níž)rýchlo vysch.,ľahko zohriev a prepúšť.vodu,ktorá odplav
uje živin.hlboko-málo úrod.(Borovic.a agát.)
Hlinité:stredne ťažk.,veľa prach.častíc (Podunajsk.n a Jslov.kotlin.,Vslov.n),na sop.horn.,najúrodnejšie pôdy
Ílovité:ťažk.,na ílov.horn,ktoré vznikli na dne morí a jazier,(podhorsk.častiach n.a v k),za sucha tvrd.a pukaj.,nasiak.vodou sú mazľavé,menej úrod.
Skeletnaté:(horsk.oblast.)veľa kameňa,ktorý vznik.zvetrávaním matersk.horn.,(lesy),zle sa obrábajú
Typy
-činitele,ktoré utváraj.pôd.sa na rozlyč.miestach menia –menia sa vlastnosti pôd
.,v podobn. podm.vznik.podobných pôd.(typy)
Fluvizeme:na nivách riek(nivné),ovplyvň.
podzemnou i záplavov. vodou.
Ciernice:(lužné)dalej od koryta riek,viac humusu,úrodné
Cerno+hnedo zeme:(spraš.pahorkatin. nížin) s ciernic.sú najúrodnejšie.
Kambizeme:(hnedé,lesn.pôd),svahy pohor.,listnat.lesy,
Podzoly:nad kambi.,viaczrážok,(ihlič.lesy,kosodrevina)
Redzina:pohoria,ktoré budujú vápenc.(kras.územia-Raj,Kras).
Clovek:členit.terén-obrábanie po vrstevnic.,odplaví..po odstránení porastu treba vysadit nový,odplav
í,odfučí..výstavba-odvoz zemin.na využitie..málo chem.látok..priemysel kontaminuje-ekologizácia prírody.
Rastlinstvo
Slov.:pásmo listnaté a zmieš.lesy.V závislosti od nadm.výšk. líšime vegetač.pásma.
1,Dub.lesy:(do 550m),duby:letný,zim.,cerový,hrab.,krovin-ná etáž,lesy dostatoksvela,lieska+hloh+svíb,
(nížiny,predhoria,odlesnené,polia)
2,Buk.lesy:(550-1100),menej teplomilný,husté koruny,krovinná et.,buk lesný,jedľa,javor mlieč.
3,Smrek.lesy:(1100-1600)smrek,čučoriedky,brusnice,trávy,???,tvorí hornú hranicu lesa
4,Kosodreviny:(1600-1800)borovica horská
=kosodrev.,zakrpat. stromy ?,brezy,vela zrážok,(súvisl.plochz v Tatrách,vrchol.časti Fatier)
5,Alpínske lúky:(nad1800),trávz,pestré kvietočky,vrchol časti Fatier-vznik hospo.činnosťou (ovce)hole.
6,Zona skál:machy,lyšaje,riasy,
0,Luž.lesy:nezávisia od nadm.výš,od hladiny podzem.vody(Morava,Dunaj
,Latorica),vrby,to-pole,jelše,v horských smrek,može zaplavit voda.
Ochrana:pre zachovanie druhu,vedu,hosp.
Endemit:rastlina alebo živoč.,ktorý je len na urč.území.(horec?,?)
Relikt:druh rastl,živ.,zachovaný z obdobia inej klímy(horec alpínsky,?)
Zivočíšstvo
-závislé na vegetácii(ydroj potravy,úkryt,vývin,rozmnožov.)
1,Oblasť step.živ:nížinz,predhoria,orná pôda-10-13%.(bažant ob.,jarabica,prepelica poľ.
,zajac poľ.,hraboše,myšiarka, kaňa popolavá ,hraboš,drop veľký(chránený,pri Komárne)
2,Ziv.list.lesov:listn.lesz-75%,(jelen.,daniel.,diviak.,muflon.,sviň divá, divá,líška ob.
,jež,vlk,roháče,kliešte, salamandra škvrn.,užovkastrom.,
3,Ziv.ihlič.lesov:(10%)medved hned..,jeleň,veverička ob.,vlky,rys ostrovid,HLUCHÁŇ,tetrov,hýľ,mloky,žaby(ropuchy,skokany)?
4,Ziv.alpských lúk:(1%)svišť,kamzík vrchovský,sokol,orol,jastrab,medved
5,Ziv.vodných plôch:volavka purpurová+ popolavá,kormorán velk.,?užovky,,kačica divá,bobor,chochlačka,trsteniar,pstruh(kys.vody),kapor(tiché pokoj.vody)
Vplyv človeka:odlesnenie,následné royšírenie step.

Druhov,vyhubenie zubra,?,udržiav
anie vod.plôch,
Nár.parky:NAPANT,TANAP(najstarsie),PIENAP,M a V Fatra(2002),Muráň.plan.,
NP Poloniny,NP Slov.kras,raj,
Biosfér.rezerv.:vzhlásené UNESCOm:Poľana,Vých.Karpaty,Slov.kras.
No,dost neprehlad ale verim ze pomoze...

Zdroje:
učebnica geografie-kvarta -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk