Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ekonómia Základné ekonomické pojmy (potreba, spotreba, statok, výrobok a tovar)

potreba
- uvedomený nedostatok niečoho
- spoznávame ich, triedime podľa dôležitosti a podľa dôležitosti ich aj uspokojujeme
o primárne (základné, fyziologické): potrava, oblečenie, obuv
o sekundárne (získané, naučené): potreba komunikácie, vzdelávania sa, získavania kult. poznatkov

o individuálne - potreby jednotlivca
o kolektívne - spoločenské potreby, odlišnosť v uspokojovaní v porovnaní s individ. potrebami

- ekonom. potreby sa môžu uspokojovať statkami al. službami

statok
- vš., čo uspokojuje ľudskú potrebu
- podľa dostupnosti:
o voľné - sú prístupné voľne v prírode vš. ľuďom bez obmedzenia (vzduch, voda. lesné plody...)
o ekonomické (vzácne) - obmedzené množstvo, získavame ich dodatočným úsilím

- voľné aj ekonom. statky:
o hmotné - výrobok
o nehmotné - získavanie vedomostí, služby

- podľa použitia:
o výrobné - využívajú sa v procese výroby
o spotrebné

- podľa vlastníctva:
o súkromné - 1 vlastník
o verejné

výrobok
- ekonom. hmotný statok
- vznikol v procese výroby
- užší pojem ako statok

tovar
- výrobok, kt. sa spotrebiteľovi dostáva prostredníctvom trhu
- je určený na výmenu, na predaj

spotreba
- uspokojovanie potrieb spotrebúvaním statkov.

Zdroje:
Lisý, J. a kol.: Ekonómia: Všeobecná ekonomická teória. Iura Edition, Bratislava 2000 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk