Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Biológia Ontogenéza, spoločenstvá, parazitizmuz, konkurencia

Haeckel - ontogenéza je skrátená filogenéza, odbory: ontoek-skúma vzťah organizmov toho istého
druhu k prostrediu, synek-vzťahy rôznych druhov k prostrediu, antropoek-vzťah človeka a prostredia
a vplyv človeka na prostredie Ekológia skúma: biotop: životný priestorjedinca, stanovište- topogra
ficky vymedzený biotop teritorialita výlučky, populácie-súbor jedincov toho istého druhu, ktoré žijú
v určitom čase na určitom priestore sa navzájom krížia rozoznávam a,fitocenózu(spol.rastlín)b,zooc
enózu(živočíchov)a+b=biocenóza, biocenóza+neživé prostredie=ekosystém, súbor ekosystémov na
Zemi=biosféra /// Vzťah organizmov a prostredia=optimálne podmienky (max,min, ekolog. valencia
organizmu, delíme:bioindikátory len v určitom prostr., stenotermné org.-úzka ek.valencia v teplote
primáty, kozmopolitné-najväčšia ek.valencia, mucha, človek) Areál je oblasť v ktorej sa vyskytuje
daný druh, poznáme a,súvislý (jeden celok) b, nesúvislý / a,priridzené-primárne b,druhotnépremen
nésekundárne.

reliktný areál - prdstavuje zbytky dávneho, rozsiahlejšieho areálu, endemický(len na
určitom území) Abiotické zložky prostredia: UV žiarenie (do 400 nm), vyditeľné svetlo (400-800nm
je priamo zdrojom energie pre rastliny delime:svetlomilné, tieňomilné lipnica hájna, studenomilné-
kryofilné a teplomilné, podla teploty na ektotermné a endotermné), atmosféra (O2 20% Co2 0,03%
hydrosféra, vodná bilancia) litosféra a pedosféra (minerálne látky, stopové prvky) /// Biotické zložky
u populácie rozoznávame: 1/hustotu (biomasa, každý druh špecifický, reguluje teritorialita) 2/rast
(natalita,mortalita) 3/vekové zloženie (reprodukčný vek) 4/biotický potenciál - max.neobmedzená
schopnosť reprodukcie +nepriaznivé prostredie) /// Vzáj.vzťahy:neutrálne,negatívne,pozitívne
konkurencia môže vzniknúť: a/ druhy sú navzájom potravou b/vylučujú do prost.látky ktoré si
škodia c/rovnaký zdroj výživy d/rovnako náročné na svetlo Keď jedna populácia jedná na úkor
druhej: a/parazitizmus parazit viac ako hostitel b/predácia korisť viac ako dravec Spoločenstvá:
a/stromové b/krovinové c/bylinné d/prízemné // prirodzené a umelé (ekotony) nika-postavenie
druhu a abiotick.zložkami Nasr: a/skalnatých štrbín b/alpínskych hornín c/vody a brehov vôd
d/slané vody e/rašelinísk f/lúk a pasienkov g/trávnaté-suchomilné h/opadavé listn a zmieš stromi
i/ihličnaté lesi Ekosystém: bylinožravé herbivory mäsožravé karnivory Potravinové reťazce:past
iernicky,parazitnícky,detriový funkcia:premena látok a energie,tok energie a zmien, riadenie a reg
ulácia fyzikálne:vodné a suchozemské.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk