Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Anatómia a fyziológia Arteriálny obeh

1.Veľký krvný obeh: ( smer toku)-Ľk-aorta-artérie-kapiláry-vény (ktoré vytvoria VCI a VCS)-PP.

Arteriálny obeh:

Aorta thoracica Aorta abdominális

Aorta ascendens Arcus aorte Aorta descendens Atr.illiaca communis dx. Art. illiaca communis sin
(bifurkácia) sa vetví v panve na:
-a.illiaca interna a externa.

Aorta ascendens: (z neho vych. Art.coronaria cordis dx,sin) PÁROVÉ: -ao.renales
Arcus aorte: Trunkus brachiocephalicus (TB) -ao testiculares
Atr.subclavia dx.(AS dx) -ao.ovaricae
Art.carotis communis dx (ACC dx)
Art.carotis communis sin.(ACC sin)
Art.subclavia sin.(AS sin) NEPÁROVÉ:1.Trunkus coeliacus
(art.carotides dx odstupuje z TB a sin z Arcus aorte) - a.lienalis
ACC sa delí na: - a.gastrica sin
Art.carotia externa Atr.carotis interna -a hepatica communis
Art.facialis Art.cerebri anterior 2.Art.mesenterica sup.
Art.lingvalis Art.cerebri media 3. Art.mesenterica inf. Art.maxilaris
Art.thireoidea sup. Ao sa delí na dve vetvy: -Art illiaca communis dx. -Art.illiaca communis sin.
V panve sa vetvý na : -Art.illiaca communis int.
AS priamo odstupuje art.vertebralis dx.(z AS dx-do AV dx) -Art.

illiaca communis ex.(DK (z AS sin do AV sin) pod lidámentum ingvinále na stehno-to je Art. AV dx.+AV sin= art.basilaris,kt sa vetví –Atr.cerebrí posterior femoris communis.)
(ACI+AV dx,sin)2.Horné končatiny:
Atr axillaris –atr brachialis(prebieha vo vnútrom strane ramrna)-fossa cubiti sa delí na:-art.radialis-arcus palmaris profundus
-art.ulnaris
Aorte descendens: vychádzajú z nej vetvy: -Atr. Intercostales
-Atr.oesophagei
-Art.bronchales
- - Art.diaphragnaticae
3.Dolné končatiny: Art.femoris communis-(delí sa pod lig.ingvinále)-Art.femorális superficiális(prebieha cez celé
stehno)
-Art.profunda femoris (zásobuje valy), pokračuje sa Art.poplitea (fossa poplitea) -vetvý sa na: Art.tibialis anterior (predná plocha iýtka)-kt.sa pokračuje ako Art.dorsális pedis a Art. tibialis posterior-kt. sa delí na: Art.plantális
Art. laterális
-Art.fibuláris.
Art.tibialis anterior + Art.tibialis posterior + Art.fibuláris = TRIFURKÁCIA

Venózny systém
Žily odvádzajú odkysličenú krv z tkanív z kapilár do venúl do vén až do PP, do PP priteká krv z: VCI, VCS.

VCS –vzniká sútokom žíl, cez kt prichádza krv do hlavy, krku, HK, a stena hrudníka. Postupným spájaním vzniká VCS.
HLAVA A KRK: žily sa spájajú a vytvoria na krku Véna juguláris dx, sin.
HK: žily sa rozdeľujú na systémy:
a.) Hĺbkový žilný systém
b.) Povrchový žilný systém
POVRCHOVÝ SYSTÉM HK: na ulnárnej strane predlaktia a ramena je Véna basilica
na radiálnej strane Véna cephalica. Spojka medzi nimi je v oblasti lakťovej jamke: Véna cubiti.
Oba systémy sa spájajú do Véna subclavius.

Véna subclavius a Véna juguláris sa spájajú vzniká Véna brachio cephalica, a ich spojením vznikne Véna cava supperior.
VCI- odvádza krv z DK, z panvy, z brušných orgánov. Môžu byť: HĹBKOVÉ
POVRCHOVÉ( PS)-prebieha podkožne na palcovej strane (tibiálne ) predkolenia a stehna Véna saphéna magna ústi sa do Véna femorális communis.
Na maličkovej strane (fibulárne) začína Véna saphéna parva- ústí sa do Véna poplitea.
Žily z DK sa ústia do Véna illiaca ex., a žily z panvových orgánov do Véna illiaca in. Véna illiaca ex, a in sa spájajú a vynikne Véna illiaca communis.- sa spoja a vznikne Véna cava inferior. Z brušných párnych orgánov sa ústi do Véna renális dx., sin.- kt.sa ústí do Véna cava inferior
Véna testicularis dx, sin- testes
Véna ovaricae dx, sin- ovária

Malý krvný obeh: VCI → PP → PK → trunkus pulmonális → Art. pulmonális dx. → kapiláry→ okysl.krv →
VCS Art. pulmonális sin
véné pulmonális→ ĽP

CIEVNÉ ZÁSOBENIE MOZGU:
1.) Art. carotis int. dx., sin.- vetvia sa na : Art. cerebri anterior
Art. cerebri media
2.) Art. vertebralis dx. sin –( art.subclavia)
Na báze mozgu sa spájajú Art. basilaris
CIRCULUS ARTERIOSUS WILLISI- medzi vetvami ACI a Art. vertebralis , ACA , ACM , ACP,anastomozy v oblasti turcica sellea.

Zdroje:
VŠ prednášky z anatómie a fyziológie -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk