Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ekonómia Medzinárodné financie - doplňovačky

FUNKCIE MMF
- dozorná – nad fungovaním MM mechanizmu
- finančná – zabezpečenie medzinár.likvidity
ÚLOHY MMF
- konzultačná ,
- uľahčuje rozvoj a rast MO
- podporuje kurzovú stabilitu
- poskytuje úvery členským štátom
- utvára podmienky na mnohostranný systém platob.ného styku
PODNETY VZNIKU MEDZINAR.PEŇAŽ.INŠT. PO 2.SV
- vytvorenie nadštátnej inštitúcie zabezpečujúcej fungovanie nového MS,
- usporiadanie MM spolupráce
DRUHY MEDZINÁR.PEŇAŽ: INŠTIT.
- v súvislosti s medzinár financiami
- integračné zoskupenia
NAČO SLÚŽIA ČLENSKÉ KVÓTY
- určenie hlasovacej sily
- určenie výšky úverov
- vytvorenie peňažného fondu
- tvorba devízových rezerv
ČLENSKÁ KVÓTA ZÁVISÍ OD
- podiel na svetovom obchode
- HDP
- ekonomická sila
- výška devízových rezerv
SPLÁCANIE ČLENSKEJ KVÓTY
- 25% rezervný podiel SDR
- 75% národná mena
RIADIACE ORGÁNY MMF
- Správna rada
- Rada guvernérov
- Generálny riaditeľ
FIN. OPERÁCIE MMF SA USKUTOČŇUJÚ PROSTRED.
- správa všeobecných zdrojov
- správa SDR
- riadené účty
MMF POSKYTUJE TIETO POHOTOV. ÚVERY
- rezervná tranža
- 4 úverové tranže
- rozšírená úverová facilita – EFF
MMF POSKYTUJE TIETO ŠPEC.DEVÍZOVÉ ÚVERY
- CCFF
- BSFF
- STF
MMF POSKYTUJE TIETO ŠTRUKTURÁL DEV. ÚVERY
- SAF
- FSAF – PRGF
- STF
PRI DEVÍZ. ÚVEROCH MMF POŽADUJE POPLATKY
- fixný poplatok za služby
- periodický poplatok
- poplatok za viazanie zdrojov
ODMENA MMF (zdroj a výška)
- odvodzuje sa od úrokovej sadzby SDR
- nie menej ako 4/5 sadzby
- rozdiel všeobecných zdrojov fondu a členských kvót
SDR
- osobitné práva čerpania (Special Drawing rights)
- umelá peňažná jednotka
- vyjadrujú sa ňou všetky aktíva fondu
- je potenciálna devízová facilita
- zložka devízových reyerv
HODNOTA SDR
- menový kôš 45% USD, 29% EUR, 15% JPY, 11% GBP (od 1.1.2001)
VÝPOČET ÚROKOVEJ SADZBY SDR
- menový podiel x zlatý x rezervný
ROZDELENIE ČLENSKEJ KVÓTY A DEV:REZERV ČSFR MEDZI ČR A SR
- 2,29 : 1
SÚČASNÁ VÝŠKA SPLATENÝCH ČLENSKÝCH KVÓT V MMF PO 10.REVÍZIÍ
- 212 mld SDR
SÚČASNÁ VÝŠKA SPLATENEJ ČLENSKEJ KVÓTY SR MMF
- 375 mil SD
FORMA POČIATKOV MM SPOLUPRÁCE
- menové únie -> štandart zlatej mince - > štandard zlatej devízy -> štandard zlatého zliatku -> brettonwoodsky menovy system
OSOBITOSTI ŠTANDARDU ZL. DEVÍZI A ZL. ZLIATKU
- vo vnút.peňaž.obehu neobiehali zlaté mince,
- Au neplní funkciu obeživa a platidla
- zlato slúžilo ako rezerva svet.

peňazí na vyrovnávanie platobných bilancií
MEDZINÁR.PEŇAŽ.VZŤAHY PO ROZPADE ŠTANDARDU ZL. MONOMETALIZMU
- riadia sa podľa ŠZ zliatku a ŠZ devízy
- zavedenie devízových obmedzení
MENOVÉ BLOKY V MEDZIVOJNOVOM OBDOBÍ
- americký blok (USA, Lat. Amerika)
- librový blok (UK, Kanada)
- zlatý blok (CH, FR, PL, IT, Holandsko, Belgicko)
AMERICKÝ NÁVRH NA RIADENIE MM SPOLUPRÁCE PO 2 SV
- Au do systému MM spolupráce
- liberalizácia v medzin.peň.vzťahoch
- širší priestor na devízové transakcie v celosvet. meradle
- odstránenie dev. Obmedzení
- založenie 2 inštit.: IBRD a Stabilizačný fond spojených a zjednotených národov
ANGLICKÝ NÁVRH NA RIADENIE MM SPOLUPRÁCE PO 2 SV
- proti zavedeniu Au do medzinár.peň.vzťahov
- zrušenie funkcie Au
- reštriktívne opatrenia v medzinár. devíz.transakciách
- založiť 3 inštit.: Medzinár.clearigovú úniu a 2 ištit. zamerané na rozvoj zahr.obchodu
POSTAVENIE ZLATA V SÚČASNOM MMSYS.
- klesol podiel Au na devíz.rezervách
- veľa mien už nie je viazaných na Au
- znížila sa úloha Au
- oficiálna cena Au bola zrušená
DODATOČNÁ MEDZ.LIKVIDITA VYTVORENÁ V MMF
- zavedené SDR
- pôvodne na základe zlatého obsahu
- neskôr súbor 16 mien členských tátov
- neskôr súbor 5 mien členských tátov
- dnes súbor 4 mien (USD, EUR, JPY, GBP)
URČOVANIE PARITY MIEN V SÚČASNOSTI
- vo vzťahu k SDR
- iným menovým košom / voči iným menám
- na základe D a P pri danej mene
- od ponuky drahých kovov
SYS.MENOVÝCH KURZOV, KT.MOŽU V SÚČASTN.POUŽÍVAŤ KRAJINY MMF
- free floating / riadený floating
- pevných kurzov / viazaných kurzov
- regionálne pevné kurzy
- kurzy s kĺzavými zmenami parity
CIELE EURÓPSKEHO MENOVÉHO SYSTÉMU
- podporiť európsku integráciu
- zvýšiť zamestnanosť prostredníctvom stability menových kurzov
- zvýšiť vnút. stabilitu ekonomík členských štátov
EMS JE ZALOŽENÝ
- nenárodná menová jednotka ECU
- mechanizmus menových kurzov - ERM
- úverový mechanizmus
ÚLOHY ECU V EMS
- platobný prostriedok medzi CB členských krajín
- zúčtovacia jednotka ECU
- vymedzenie hodnôt stredných kurzov a pásma oscilácie
- rezervné aktívum členov EÚ
ROZDIEL MEDZI OFICIÁLNYM A SÚKROMNÝM ECU
- oficiálne ECU – kryté rezervami, môže sa používať v rámci EMS
- súkromné ECU – vytvoril súkr.sektor, môže s nimi disponovať akýkoľvek subjekt na trhu
PREDPOKLADY 2.ETAPY FORMOVANIA EMÚ
- konvergencia hosp.politík čl. štátov – kvalitat.

aj kvantitat.
- kritériá uzatvorenia Maastrichskej zmluvy
- založenie ESCB Európ menového inšt
OBSAH 3.ETAPY VYTVÁRANIA EMÚ
- jednotná menová politika cez ESCB
- zriadiť ECB a ESCB
- stiahnuť národné meny z obehu -> EURO
PRIDRUŽENÉ PEŇ.INŠTIT. SVETOVEJ BANKY
- MIGA
- IDA
- IFC
ÚVERY, KT.POSKYTUJE IBRD ČL.KRAJÍNÁM
- špecifické investičné úvery
- sektorové udržiavacie
- sektorové adaptačné
- štruktúrne
- na prekonanie následkov katastrof
- vzdelávacie
- inovačné
TOVARY, KT.SÚ VYLÚČENÉ Z DODÁVOK PRI ÚVERE
Structural Adjustment Loans z IBRD
- luxusné tovary,
- zbrane
- jadrové reaktory
- materiály znečisťujúce ŽP
ÚLOHY IBRD
- napomáha obnove a rozvoju čl. krajín
- uľahčuje investície a výrobné účely
- podporuje súkromné investície
- podporuje vyrovnaný rast MO
- udržanie rovnováhy PB
MIGA ZÁRUKY A POISTENIE RIZIKA
- riziko prevodu meny
- riziko vyvlastnenia
- riziko porušenia zmluvy
- riziko vojen a nepokojov
REGIONÁLNE PEŇ. INŠTITÚCIE
- EIB – Európska investič. banka
- ADB – Africká rozvojová banka
- BIS – Banka pre regionálne platby
- IBRD – Eur.b. pre obnovu a rozvoj
- IABD – Medzinár. rozvojová banka
PREDPOKLADY MEDZI. LIKVIDITY
- exist.prostriedkov na pružné vykonávanie úhrad a inkás do zahr.
- Exist.prostriedkov na tvorbu rezerv.fondov pre medzin.platby
- Vytvorenie podmienok na pružné doplnenie rezerv
- Aby jednolivým krajinám nevznikli ujmy pre používanie určitých prost.
PREDPOKLADY PRE ZAVEDENIE A UDRŽANIE KONVERTIBILITY MENY
- primeranosť devízových rezerv
- exist. reálneho / objektívneho kurzu
- možnosť výmeny národnej meny kdekoľvek a kedykoľvek
- priaznivá situácia v zahr. Zadĺženosti
SYSTÉMY MEDZI. PLATOB STYKU
- nezmluvný (platenie vo voľných menách)
- clearingový platob.styk
VNÚT.PROBLEMATIKA MEDZINÁR PLATOBNÉHO STYKU
- systém PS
- formy PS
- platobné prostriedky
- technika PS
DRUHY DOKUMENTÁRNEHO AKREDITÍVU
- dovozný / vývozný
- odvolateľný / neodvolateľný
- potvrdený / nepotvrdený
- krytý / nekrytý
- obligačný / poukážkový
DRUHY DISPOZIČNÝCH DOKUMENTOV
- námorný kondosament
- skladištné listy
- skladištné záložné listy
DRUHY DOKUMENTÁRNEHO INKASA
- D/P
- D/A
- D/G
- D/T
DRUHY BANKOVEJ ZÁRUKY
- kryté / nekryté
- vydané / prijaté
- platobné / neplatobné
TITULY, Z KT.

VZNIKAJÚ NEOBCHODNÉ PLATBY
- kultúrne,
- športové,
- diplomatické,
- vedecké,
- rekreácia,
- bankové operácie
- volebné
O ČO JE ŠIRŠIA EKON.PB AKO DEVÍZOVÁ PB
- obchodný úver
- hmotné toky
- inkasá a úhrady v národnej mene
BEŽNÉ DRUHY PB
- výkonová
- základná
- bežná
- súhrnná
SPOSOBY VÝPOČTU SALDA EKONOM PB
- obsahová
- zostatková
- kombinácia
KUMULATÍVNE SALDO PB
- EX – IM = (D+(BT+KT)+DK+KK+ZNM+CHO+ZDR)
KUMULATÍVNE SALDO BEŽNEJ PB
- EX-IM+D+T= -(DK+KK+ZDR+ZNM)
KUMULATÍVNE SALDO SÚHRNNEJ PB
- EX-IM+D+T+DK+KK= -(ZDR+ZNM+CHO)
REZERVNÉ AKTÍVA ZÁVAZNEJ SCHÉMY PB
- monetárne Au, SDR, CP, pozícia rezerv v MMF, zahr.mena, ostatné pohľadávky
TRHOVÉ FAKTORY DETERMINÁCIE MENOVÉHO KURZU
- PB, špekulácie, intervencie CB, domáce clo, politická situácia
ENDOGÉNNE FAKTORY DETERMINÁCIE MENOVÉHO KURZU
- EX a IM tovarov a služieb
- EX a IM kapitálu
- EX a IM jednostranných transférov
DEVÍZOVÉ INTERVENCIE
- fakultatívne / obligatórne
- praime / nepriame
OVPLYVŇUJÚ MENOVÝ KURZ
- ekon.rast, priemys.rozvoj, rast cien akcií
- inflácia, vojny, štrajky
- zamestnanosť, HDP, legislatíva
TEÓRIE URČOVANIA MENOVÝCH KURZOV
- teória PB
- monetárna teória
- teória trhu fin.aktív
- teória portfólia.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk